A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről * 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) a vármegyei hatókörű városi könyvtár és az illetékességi területén lévő, 5000 főnél kisebb lakosságszámú település (a továbbiakban: kistelepülés) önkormányzata (a továbbiakban: kistelepülési önkormányzat) között kötött megállapodás (a továbbiakban: kistelepülési megállapodás) alapján – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 64. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében – működő szolgáltatási rendszer a nyilvános könyvtári ellátás kötelező települési önkormányzati feladatának biztosításához.

(2) *  A kistelepülési megállapodás alapján a vármegyei hatókörű városi könyvtár által a nyújtott szolgáltatásokat, valamint a kistelepülési önkormányzat által a Kultv. 64. § (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyre (a továbbiakban: szolgáltató hely) vonatkozó követelményeket e rendelet állapítja meg.

(3) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár által a kistelepülési megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

(4) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásait a vármegyei hatókörű városi könyvtárral kötött külön megállapodás alapján a nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzat is igénybe veheti megfelelő kínálatú és minőségű könyvtári szolgáltatások biztosítására irányuló fenntartói feladatainak ellátásához.

2. § A KSZR működésének alapelvei:

a) a könyvtári szolgáltatások korszerű és széleskörű választékának és minőségének biztosítása,

b) egységes, költséghatékony dokumentum- és információs szolgáltatás megszervezése,

c) teljes körű, szakszerű és pontos számítógépes nyilvántartás, statisztikai adatszolgáltatás, adatelemzés,

d) a megfelelő szakismeretekkel rendelkező emberi erőforrás biztosítása,

e) a használói elégedettség rendszeres mérése,

f) a szolgáltatások színvonalas, rendszeres népszerűsítése, a lakosság sokoldalú tájékoztatása,

g) a források felhasználásának átláthatósága.

3. § A kistelepülési önkormányzat a Kultv. 64. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladata keretében a lakosság számára az alábbi könyvtári szolgáltatásokat nyújtja:

1. könyvtári dokumentumok (könyvek, újságok, folyóiratok, CD, DVD, idegen nyelvű, nemzetiségi és egyéb könyvtári dokumentumok) helyben történő használata, kölcsönzése,

2. elektronikus könyvtárak és adatbázisok használata,

3. egyéni információs kérések teljesítése,

4. interaktív, interneten igénybe vehető könyvtári szolgáltatások (elektronikus kérés, értesítés a kért dokumentum hozzáférhetőségéről, tájékoztatás kérése, kölcsönzés meghosszabbítása, értesítés a kölcsönzési idő lejáratáról, értesítés a rendezvényekről, programokról stb.),

5. könyvtári dokumentumok előjegyzése,

6. az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybe vétele, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás,

7. számítógép- és internethasználat,

8. könyvtári, helyismereti, ügyintézési és egyéb információszolgáltatás,

9. tájékoztatás az információkeresés ismereteiről, a tudományos kutatás vagy az egyéni tanulás támogatása,

10. tájékoztatás a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

11. *  a vármegyei hatókörű városi könyvtári közös katalógus és a helyi állományfeltáró eszközök használata,

12. könyvtári szolgáltatások a fogyatékossággal élők számára,

13. fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,

14. olvasás iránti érdeklődés felkeltését, fejlesztését szolgáló egyéni és közösségi foglalkozások,

15. gyermekfoglalkozások,

16. a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége,

17. könyvtári közösségi, közművelődési rendezvények, programok.

4. § (1) *  A 3. § szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében a vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési megállapodás szerint igénybe vehető szolgáltatásai: * 

1. dokumentumszolgáltatás (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális, elektronikus dokumentumok biztosítása),

2. a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése, könyvtárhasználat ismertetése,

3. tájékoztatás az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, az országos lelőhely-nyilvántartás működéséről,

4. könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése, közvetítése,

5. az oktatásban, képzésben részt vevők információellátásának segítése, tájékoztatás a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségéről,

6. *  a szolgáltató helyre vonatkozó adatok és információk közzététele a vármegyei hatókörű városi könyvtár honlapján,

7. a könyvtári szolgáltatásokról információk biztosítása a kistelepülési önkormányzat honlapján, különös figyelemmel az új és az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokra, továbbá a fogyatékossággal élőket és a nemzetiséghez tartozókat érintő információkra,

8. a könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, ennek keretében a beszerzett újdonságok nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusban való közzététele az interneten, állományellenőrzés elvégzése, – szükség szerint – kivonás az állományból,

9. *  a településre és a vármegyére vonatkozó helyismereti információk biztosítása, digitalizálása,

10. tájékoztatás a könyvtári rendszerben elérhető adatbázisokról,

11. speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára,

12. a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások szervezése,

13. az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése, az olvasás, a tanulás, a közösségi élet támogatása, a civil önszerveződések segítése,

14. a szolgáltató hely bevonása az országos és térségi szakmai programokba,

15. a könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése,

16. tájékoztatás a pályázati lehetőségekről,

17. szakmai tanácsadás,

18. statisztikai adatszolgáltatás,

19. a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzése,

20. *  a vármegyei hatókörű városi könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás.

(2) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtárnak rendelkeznie kell a kistelepülési megállapodás alapján vállalt, az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások teljesítéséhez szükséges berendezéssel, technikai felszereltséggel, szállítóeszközzel, valamint szakképzett könyvtárossal.

5. § (1) A szolgáltató hely alkalmas a KSZR keretében igénybe vett szolgáltatások fogadására, ha

a) rendelkezik a könyvtári dokumentumok tárolására szolgáló eszközökkel, valamint az egyéni helyben használatot biztosító és a közösségi programok során használható bútorzattal,

b) rendelkezik a 3. §-ban meghatározott szolgáltatások nyújtására alkalmas műszaki felszereléssel,

c) rendelkezik internet- és telefonkapcsolattal,

d) a lakosság számára nyújtott könyvtári szolgáltatásokra és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas, tiszta és rendezett,

e) komfortos, megfelelő fűtéssel, világítással rendelkezik,

f) közterületről akadálymentesen megközelíthető és

g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat

ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel,

gb) 1500–2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel,

gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és könyvtáros szakképzettséggel

rendelkező személyt foglalkoztat.

(2) A kistelepülési önkormányzat – a kistelepülési megállapodás alapján – az (1) bekezdés g) pont ga)gc) alpontja szerinti személy foglalkoztatásával

a) gondoskodik a szolgáltató hely nyitva tartásáról,

b) *  rendszeresen kapcsolatot tart a vármegyei hatókörű városi könyvtárral,

c) javaslatot tesz könyvtári dokumentumok beszerzésére,

d) javaslatot tesz a könyvtári és a könyvtárhoz kapcsolódó közművelődési programok szervezésére,

e) ügyel a könyvtári dokumentumok raktári rendjének megőrzésére,

f) ügyel az állomány és a szolgáltató hely rendjének megőrzésére,

g) *  statisztikai adatokat gyűjt és határidőre továbbítja a vármegyei hatókörű városi könyvtárnak,

h) negyedévente legalább egy alkalommal részt vesz az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját szervezésű közösségi program lebonyolításában.

(3) A szolgáltató hely rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva. A szolgáltató hely heti nyitvatartási óraszámát a kistelepülési megállapodás rögzíti.

6. § (1) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár a kistelepülési megállapodásban foglalt módon, korszerű könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas felszereltséggel, számítógéppel, internetkapcsolattal és szakképzett könyvtárossal rendelkező, mobil szolgáltató eszköz KSZR keretében történő működtetésével segítheti a kistelepülési önkormányzatot az 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak teljesítésében.

(2) A mobil szolgáltató eszköz által nyújtott szolgáltatásokat és a szolgáltató hely részére – legalább kéthetente 1,5 óra időtartamban – történő rendelkezésre állás idejét a kistelepülési megállapodás rögzíti.

7. § (1) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár éves tervet készít a KSZR tárgyévi működéséről, a kistelepülések számára nyújtott szolgáltatásokról. Az éves terv tartalmazza a KSZR szolgáltatásait, az egyes kistelepüléseken megvalósítani tervezett szolgáltatásfejlesztéseket, a vármegyei hatókörű városi könyvtár által a kistelepülések számára elvégzett központi feladatokat, az alszámlán kezelt, központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználási tervét és a szolgáltatások minőségének biztosítását megvalósító módszereket.

(2) *  A kistelepülési megállapodás megkötése és módosítása során figyelemmel kell lenni az (1) bekezdés szerinti éves tervben foglaltakra. A kistelepülési önkormányzat és a vármegyei hatókörű városi könyvtár évente felülvizsgálják az igénybe vett szolgáltatások körét.

(3) *  A kistelepülési megállapodás határozott vagy határozatlan időre köthető. A kistelepülési megállapodást a kistelepülési önkormányzat legkésőbb 3 hónappal az év vége előtt felmondhatja az év végére. A vármegyei hatókörű városi könyvtár a kistelepülési megállapodásban vállalt szolgáltatásokat szüneteltetheti, ha a kistelepülési önkormányzat a szolgáltató hely nyitva tartását nem biztosítja.

(4) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár beszámolót készít a KSZR előző évi működéséről. A beszámolót, valamint az (1) bekezdés szerinti éves tervet a tárgyév március 31-éig megküldi a kultúráért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(5) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a kistelepülési önkormányzat számára.

(6) A miniszter az éves terv és a (4) bekezdés szerinti beszámoló alapján, valamint a könyvtári szakfelügyelet keretében ellenőrzi az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megvalósulását.

8. § (1) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár az általa nyújtott KSZR szolgáltatások megszervezéséhez igénybe veheti városi könyvtár közreműködését egyes, a városi könyvtárral kötött megállapodásban rögzített feladatok ellátására.

(2) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár csak olyan feladatok ellátására veheti igénybe a városi könyvtár közreműködését, amelyek ellátása ezen a módon hatékonyabb és gazdaságosabb.

(3) *  A városi könyvtár által az (1) bekezdés alapján ellátott feladatok költségeinek fedezetéről a vármegyei hatókörű városi könyvtár gondoskodik.

9. § *  A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a vármegyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott KSZR-szolgáltatásokat. Az iskolai könyvtári feladatokhoz igénybe vett szolgáltatásokat és finanszírozásukat a vármegyei hatókörű városi könyvtárral kötött külön megállapodásban kell szabályozni.

10. § A miniszter minden év február 28-áig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a tárgyév január 1-jén hatályos kistelepülési megállapodással rendelkező kistelepülési önkormányzatok listáját.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítése során a kistelepülési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a többcélú kistérségi társulás mozgókönyvtári támogatásából a kistelepülés számára biztosított könyvtári állomány és egyéb ingóságok továbbra is rendelkezésre álljanak a település nyilvános könyvtári ellátására.

(3) Ha a kistelepülési önkormányzat e rendelet hatálybalépésekor a szolgáltató helyre vonatkozó, 5. § (1) bekezdés szerinti valamennyi követelményt nem tudja biztosítani, a kistelepülési megállapodás a kistelepülési önkormányzat lehetőségeinek figyelembevételével megállapíthatja a hiányzó követelmények teljesítésének módját és legkésőbb 2018. december 31-éig tartó ütemezését.

(4) * 

(5) *