A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

62/2013. (XII. 17.) NGM rendelet

a Stabilitás Megtakarítási Számla vezetésére, a Stabilitás Megtakarítási Számlára történő befizetésről, valamint az onnan történő kifizetésről kiállítandó igazolásra, a hitelintézet által a Stabilitás Megtakarítási Számla megnyitásáról és az arra történt befizetésről teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokról

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 3. § és 5. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Stabilitás Megtakarítási Számlára az ügyfélszámlára, valamint az értékpapírszámlára vonatkozó rendelkezéseket az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A magánszemély számlatulajdonos számla feletti rendelkezése nem teljesíthető, ha a Stabilitás Megtakarítási Számla értékpapír számlájáról más értékpapír-számlára történő átvezetéséről rendelkezik, és az adó levonásának, megfizetésének forrását nem biztosítja.

2. § (1) A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a stabilitás megtakarítási pénzszámlára a számlatulajdonos által teljesített befizetésről a befizetést követő 8 napon belül az 1. melléklet szerinti adattartalmú igazolást állítja ki.

(2) A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a Stabilitás Megtakarítási Számláról a számlatulajdonos részére teljesített kifizetésről a kifizetést követő 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalmú igazolást állítja ki.

(3) A hitelintézet az (1)-(2) bekezdés szerint kiállított igazolás egy eredeti példányát a kiállításának évét követő tizedik év utolsó napjáig olvasható formában megőrzi.

3. § (1) A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a tárgynegyedévben megnyitott Stabilitás Megtakarítási Számlák darabszámáról és az azokra történt befizetések együttes összegéről a befizetés negyedévét követő hó 12. napjáig elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz az erre a célra az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

(2) Nem kell az adatszolgáltatást teljesíteni, ha az adott negyedévben a hitelintézetnél nem nyitnak meg Stabilitás Megtakarítási Számlát.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § A 3. § (1) bekezdésétől eltérően a hitelintézet 2013. évre vonatkozóan 2014. január 31-ig teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.

1. melléklet a 62/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/A. §-a szerinti Stabilitás Megtakarítási Számlára történt befizetésről

1. A Stabilitás Megtakarítási Számlára befizetést teljesítő magánszemély

a) családi és utóneve:

b) születési családi és utóneve:

c) születési helye:

d) születési ideje:

e) anyja születési családi és utóneve:

f) lakcíme:

g) adóazonosító jele:

2. A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet

a) elnevezése:

b) székhelye:

c) adószáma:

3. Jelen okirattal a 2. pontban meghatározott hitelintézet igazolja, hogy az 1. pontban meghatározott magánszemély a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti Stabilitás Megtakarítási Számlára a következő befizetést teljesítette:

a) a befizetés összege:

b) a befizetés időpontja:

Dátum:

(cégszerű aláírás)

2. melléklet a 62/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/A. §-a szerinti Stabilitás Megtakarítási Számláról történő kifizetésről

1. A Stabilitás Megtakarítási Számla magánszemély számlatulajdonosa

a) családi és utóneve:

b) születési családi és utóneve:

c) születési helye:

d) születési ideje:

e) anyja születési családi és utóneve:

f) lakcíme:

g) adóazonosító jele:

2. A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet

a) elnevezése:

b) székhelye:

c) adószáma:

3. Jelen okirattal a 2. pontban meghatározott hitelintézet igazolja, hogy az 1. pontban meghatározott magánszemély részére a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti Stabilitás Megtakarítási Számláról a következő kifizetést (ide értve a Stabilitás Megtakarítási Számláról kivont értékpapírok szokásos piaci értékét is) teljesítette, és abból a következő összegű személyi jövedelemadót vonta le:

a) a kifizetés összege:

b) a kifizetés időpontja:

c) a kifizetett összegből levont adó összege:

Dátum:

(cégszerű aláírás)


  Vissza az oldal tetejére