A jogszabály mai napon ( 2024.03.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet

a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés a)-b) és d)-h) pontjában foglalt mozgóképszakmai tevékenységeknek (a továbbiakban: nem filmgyártási célú tevékenység) közvetlen támogatására terjed ki.

2. § Nem filmgyártási célú tevékenységre támogatás - az Mktv. és a Nemzeti Kulturális Alapból folyósított támogatás esetén a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény rendelkezéseire tekintettel -

a) Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatásként vagy

b) csekély összegű támogatásként

nyújtható.

3. § (1) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység - ide értve a forgatókönyv fejlesztést - kapcsán az elszámolható költségek a következők:

1. opciós díj, valamint a forgatókönyv és egyéb, a fejlesztés során használt mű, dokumentum felhasználási jogának díja,

2. a fejlesztéshez szükséges irodalmi mű és szakkönyv, valamint audiovizuális kiadvány költsége,

3. forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium (ideértve a fejlesztésben résztvevő személynek fizetett díjat),

4. kutatási megbízási díj és kutatással összefüggő költség,

5. a producer, a fejlesztés vezetője megbízási díja,

6. a fejlesztés során szükséges fordítás díja,

7. a képes forgatókönyv (storyboard) elkészítésének díja, animációs filmnél a grafikai kutatás, figura- és látványterv költsége is,

8. honorárium, megbízási- és napidíj járuléka,

9. az író és a producer - ennek hiányában a fejlesztés vezetője - utazási és szállás költsége, napidíja,

10. jogi és könyvelési költség,

11. sokszorosítási költség,

12. pályázati díj és adminisztrációs költség, valamint

13. a fejlesztéssel kapcsolatos működési költség.

(2) Az (1) bekezdés 9. pontja szerinti költség legfeljebb a támogató által meghatározott mértékig, az 13. pontja szerinti költség legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti tevékenység esetében a támogatás összege elérheti az elszámolható költségek 100%-át. Ha a támogatással elkészült forgatókönyv alapján ténylegesen film készítésére kerül sor, az (1) bekezdés szerinti költségek a film készítésére vonatkozó teljes költségvetés részét képezik, és a valamennyi elszámolható költség alapul vételével nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg az Mktv. 13. §-ában meghatározott mértéket, figyelembe véve a forgatókönyv készítéséhez nyújtott támogatástartalmat.

4. § (1) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység kapcsán az elszámolható költségek a következők:

1. opciós díj és egyéb, az előkészítés során használt mű, dokumentum felhasználási jogának díja,

2. az előkészítéssel összefüggő megbízási díj, honorárium,

3. kutatási megbízási díj és kutatással összefüggő költség,

4. szereplőválogatással összefüggő díj és költség,

5. a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggő díj és költség,

6. a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, előkészítésével és megszerzésével összefüggő díj és költség,

7. koproducer, finanszírozó, támogató keresésével, tárgyalással, megállapodás-kötéssel összefüggő díj és költség,

8. gyártási terv előkészítésével, tervezésével összefüggő díj és költség,

9. marketing- és forgalmazási tervezéssel (célpiac és célközönség meghatározása, együttműködés magyar, európai és egyéb külföldi forgalmazókkal, bemutatkozás fesztiválokon stb.) összefüggő díj és költség,

10. kísérleti, referencia- vagy próbafelvétellel, továbbá pilot-film elkészítésével kapcsolatos díj és költség,

11. helyszín- és motívumkereséssel összefüggő díj és költség,

12. utazási költség,

13. rendezői és operatőri koncepció, látványterv, jelmezterv, képes forgatókönyv (storyboard) elkészítésével és egyéb kreatív elem tervezésével összefüggő díj és költség,

14. producer megbízási díja,

15. jogi- és könyvelési költség,

16. honorárium és megbízási díj járuléka,

17. animációs film esetében a grafikai kutatással, cselekményvázlat-készítéssel összefüggő díj és költség,

18. pályázati díj és adminisztrációs költség, valamint

19. az előkészítéssel kapcsolatos működési költség.

(2) Az (1) bekezdés 19. pontja szerinti költség legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti tevékenység esetében a támogatás összege elérheti az elszámolható költségek 100%-át. Ha a támogatásból megvalósított filmgyártás előkészítési tevékenységek alapján ténylegesen film készítésére kerül sor, az (1) bekezdés szerinti költségek a filmgyártásra vonatkozó teljes költségvetés részét képezik, és a valamennyi elszámolható költség alapul vételével nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg az Mktv. 13. §-ában meghatározott mértéket, figyelembe véve az előkészítéshez nyújtott támogatástartalmat.

5. § (1) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység kapcsán a filmforgalmazás támogatásával kapcsolatosan elszámolható költségek a következők:

1. hagyományos és digitális kópiagyártás és sokszorosítás költsége,

2. feliratozás, szinkronizálás, fordítás költsége,

3. hagyományos és digitális filmkópiák szállítási költsége,

4. díszbemutató, sajtóvetítés terembérleti díja,

5. alkotók szállás- és utazási költsége,

6. reklám-, PR- és marketing költség,

7. kiadvány szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége, valamint

8. egyéb, a forgalmazással kapcsolatos működési költség.

(2) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység kapcsán az „art” mozi és moziterem, magyar és „art” besorolású film vetítésének támogatásával kapcsolatosan elszámolható költségek a következők:

1. hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja és szállítási költsége,

2. utazási költség, szállásköltség, napidíj és járuléka,

3. a meghívott művész, előadó tiszteletdíja és járuléka,

4. rendezvényszervező, szakmai és technikai közreműködő megbízási díja és járuléka,

5. reklám-, PR- és marketing költség,

6. kiadványok szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége,

7. honlapfejlesztés,

8. szerzői jogdíj, valamint

9. egyéb, a filmterjesztéssel kapcsolatos működési költség.

(3) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység kapcsán a filmklubok támogatásával kapcsolatosan elszámolható költségek a következők:

1. bérleti díj (vetítőterem, technikai eszközök bérlése),

2. hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja és szállítási költsége,

3. kiadvány szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége,

4. a meghívott művész, előadó tiszteletdíja és járuléka,

5. szállás és utazási költség, napidíj és járuléka,

6. rendezvényszervező, szakmai és technikai közreműködő megbízási díja és járuléka,

7. reklám-, PR- és marketing költség, valamint

8. szerzői jogdíj.

(4) Az (1) bekezdés 8. pontja és a (2) bekezdés 9. pontja szerinti költség legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti tevékenység esetén a támogatás összegének az elszámolható költséghez viszonyított aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában a filmgyártásra megállapított támogatási arányt.

(6) A (2) bekezdés szerinti tevékenység esetében a támogatás összege

a) mozitermenként legfeljebb 2 millió forint,

b) a támogató által meghatározott kritériumok teljesítése esetén Budapesten legfeljebb további 2 millió forint termenként, vidéken legfeljebb további 4 millió forint termenként, valamint

c) magyar és „art” besorolású film vetítésének támogatása esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a, de mozinként legfeljebb 2 millió forint.

6. § Az Mktv. 12. § (3) bekezdés e) pontja szerinti tevékenység kapcsán elszámolható költségek a következők:

1. hagyományos felújítás és restaurálás költsége,

2. digitális átírás, felújítás és restaurálás költsége, valamint

3. hagyományos és digitális kópiagyártás költsége.

7. § Az Mktv. 12. § (3) bekezdés f) pontja szerinti tevékenység - ideértve a képzésen való részvételt - kapcsán az elszámolható költségek a következők:

1. kutatás esetében az utazási és szállásköltség, szállítás költsége, tiszteletdíj és járuléka, szerzői és szomszédos jogdíj, valamint

2. képzés esetében a terem- és eszközbérlet, oktató, előadó tiszteletdíja és járuléka, hang- és képfelvétel költsége, hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja és szállítási költsége, utazási és szállásköltség, napidíj és járuléka, szerkesztési, grafikai, nyomda- és sokszorosítási költség, reklám-, PR- és marketing költség, képzés részvételi díja.

8. § (1) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés g) pontja szerinti tevékenység kapcsán az elszámolható költségek a következők:

1. utazási költség, szállásköltség, mozgóképszakmai rendezvény részvételi díja, napidíj és járuléka,

2. a meghívott művész, előadó, előzsűri, zsűri tiszteletdíja és járuléka,

3. rendezvényszervező, szakmai és technikai közreműködő megbízási díja és járuléka,

4. bérleti díj (terem-, helyszínbérlet, technikai eszköz bérlése),

5. technikai eszköz, audiovizuális felszerelés és teremberendezés költsége,

6. reklám-, PR- és marketing költség,

7. kiadványok szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége, sokszorosítás költsége,

8. honlapfejlesztés,

9. díjak és nyeremények költsége,

10. szerzői jogdíj,

11. hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja és szállítási költsége,

12. mozgóképszakmai rendezvénnyel kapcsolatos kiállítás, installáció, díszlet költsége, valamint

13. egyéb, a mozgóképszakmai rendezvényszervezéssel kapcsolatos működési költség.

(2) Az (1) bekezdés 13. pontja szerinti költség legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el.

(3) A (1) bekezdés szerinti tevékenység esetében a támogatás összege legfeljebb a teljes költségvetés 80%-a.

9. § (1) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés h) pontja szerinti tevékenység kapcsán - nyomtatott és digitális kiadványok esetében egyaránt - az elszámolható költségek a következők:

1. szerkesztési, grafikai és nyomdaköltség,

2. szerzői jogdíj,

3. lektorálás, fordítás megbízási díja, szerzői, szerkesztői tiszteletdíj és járuléka,

4. digitalizálás költsége,

5. képfelvétel készítés és utómunka költsége,

6. reklám-, PR- és marketing költség,

7. honlapfejlesztés, internetes portál működtetési és az internetes tárhely költsége, valamint

8. egyéb, a nyomtatott és digitális kiadványok készítésével, kiadásával kapcsolatos működési költség.

(2) Az (1) bekezdés 8. pontja szerinti költség legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el.

(3) A (1) bekezdés szerinti tevékenység esetében a támogatás összege legfeljebb a teljes költségvetés 80%-a.

10. § *  (1) Az 5-9. § szerinti nem filmgyártási célú tevékenység kapcsán elszámolható költségeknek az e rendeletben meghatározott értékhatárnál magasabb mértékű támogatása az egész támogatási összeg tekintetében csekély összegű támogatásnak minősül.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdése szerinti az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. Cikk (2) bekezdése alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) Csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére 2014. január 1-jét követően és az azt megelőző két pénzügyi évben a korábbi európai uniós jogi aktusok, illetve az azokat végrehajtó jogszabályok alapján folyósított csekély összegű támogatásokról és azok támogatástartalmáról.

11. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő, a támogatást nyújtó szervezetekhez benyújtott mindazon pályázatok és egyedi támogatási kérelmek esetén is alkalmazni kell, ahol még nem kötötték meg a támogatási szerződést.

12/A. § *  E rendeletnek a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet módosításáról szóló 46/2014. (X. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (3) bekezdését és 5. § (5) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, a támogatást nyújtó szervezetekhez benyújtott mindazon pályázatok és egyedi támogatási kérelmek esetén is alkalmazni kell, amelyek esetében még nem kötötték meg a támogatási szerződést.

13. § *  Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.), valamint

b) a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.36579 számú határozattal meghosszabbított N 202/2008. számú és az azt módosító SA.38425 számú európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

14. § *