A jogszabály mai napon ( 2020.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. edző: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § b) pontja szerinti edző;

2. Európa Játékok: az Európai Olimpiai Bizottság által négyévente, a nyári olimpiai játékokat megelőző évben szervezett, több sportágat magába foglaló sportesemény;

3. földrész: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa;

4. nevelőedző: a versenyzőt valamely utánpótlás korosztályban legalább két évig folyamatosan felkészítő sportszakember, akit az állami jutalomra jogosultság szempontjából e minőségében a versenyző - korlátozott cselekvőképessége, cselekvőképtelensége esetén a törvényes képviselője, gondnoka jóváhagyásával − kizárólagosan és visszavonhatatlanul a 4. § (3) bekezdése szerinti eljárásban egyedüliként meghatároz;

5. sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontja szerinti olyan sportszakember, aki a versenyző sport világeseményre történő sportszakmai felkészítésében az eredményes szereplés érdekében a sportág jellegére figyelemmel közvetlenül közreműködött;

6. sport világesemény:

a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli olimpiai játékok;

b) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli paralimpiai játékok;

c) a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége által szervezett Világjátékok;

d) a Nemzetközi Sakkszövetség által szervezett Sakkolimpia;

e) a Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága által szervezett nyári és téli siketlimpiai játékok;

f) a Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága által szervezett Sakkolimpia;

g) a Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége által szervezett Sakkolimpia;

h) a Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége által szervezett nyári és téli Szervátültetettek Világjátékai;

i) a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség által szervezett nyári és téli Speciális Olimpia Világjátékai;

7. versenyző: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti, versenyszerűen sportoló természetes személy.

Állami jutalom

2. § (1) Sport világesemény

a) egyéni versenyszámában,

b) páros versenyszámában,

c) *  egyéni sportágak 3-8 fős csapatversenyszámában, valamint

d) csapatsportágban

szerzett 1-8. helyezés után állami jutalom nyújtható a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.

(2) *  Állami jutalom a sport világesemény versenykiírásában szereplő hivatalos, állandó versenyprogramjában szereplő versenyszámban szerzett (1) bekezdés szerinti helyezés után akkor nyújtható, ha a sport világeseményen legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt, és

a) ha a sport világeseményt nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a kvalifikációs versenyeken részt vett államok száma az állami jutalomra jogosító versenyeredmény szerinti sportági versenyszámban legalább 15 volt; vagy

b) ha a sport világeseményt nem nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a sport világeseményen részt vett államok száma legalább 40 volt, és

ba) egyéni versenyszámban legalább 12 állam;

bb) páros versenyszámban legalább 12 állam;

bc) egyéni sportágak 3-8 fős csapatversenyszámában legalább 10 állam;

bd) csapatsportágban legalább 12 állam

versenyzői szerepeltek.

(2a) *  Állami jutalom a sport világesemény versenykiírásában szereplő meghívott, bemutató sportágakban nem nyújtható.

(3) Az állami jutalom pénzjutalom.

(4) *  A versenyzői pénzjutalom mértéke:

a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: IOC) által szervezett olimpiai játékok esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg;

b) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: IPC) által szervezett Paralimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 50 százaléka;

c) a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (a továbbiakban: IWGA) által szervezett Világjátékok esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 50 százaléka;

d) a Nemzetközi Sakkszövetség (a továbbiakban: FIDE) által szervezett Sakkolimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 50 százaléka;

e) a Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága (a továbbiakban: ICSD) által szervezett Siketlimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;

f) a Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága (a továbbiakban: ICCD) által szervezett Sakkolimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;

g) a Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége (a továbbiakban: IBCA) által szervezett Sakkolimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;

h) a Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége (a továbbiakban: WTGF) által szervezett Szervátültetettek Világjátékai esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;

i) a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség (a továbbiakban: SOI) által szervezett Speciális Olimpia Világjátékai (a továbbiakban: Speciális Olimpia) esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 1 százaléka.

(5) *  A sport világeseményen több 1-8. helyezést elért versenyző minden 1-8. helyezése után részesülhet állami jutalomban.

(6) *  A Speciális Olimpia esetében állami jutalom a SOI szabályzata szerinti versenyrendszerben meghatározott egyes képességszinteken belül az eredményesség alapján felállított első divízióban (a továbbiakban: első divízió) elért 1-8. helyezés alapján adható. Ha az első divízióban nincs az 1-8. helyezések betöltésére elegendő számú versenyző, az 1-8. helyezések be nem töltött helyeire a képességszinten belüli, eredményesség alapján következő második divízió soron következő legjobb helyezett versenyzői kerülnek. Azokban a sportágakban, amelyekben az elért eredmények objektíven nem mérhetők, csak egy, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség által meghatározott divízióban 1-8. helyezést elért versenyzők részesülhetnek állami jutalomban.

(7) *  A Speciális Olimpia esetében az edzők, nevelőedzők és sportszakemberek részére kifizethető jutalom keretösszege megegyezik a versenyzők részére az elért eredményeik alapján nyújtható állami jutalom összegével, azzal, hogy esetükben a 3. § (1)-(2) bekezdése nem alkalmazható.

3. § (1) *  Az edzők és a sportszakemberek részére megállapítható állami jutalmak összege sportáganként a versenyzők részére kifizetett állami jutalmak összegének hatvan százaléka, öttusa és triatlon sportágban hetven százaléka.

(2) A nevelőedzők részére kifizethető állami jutalmak összege a versenyzők részére kifizetett állami jutalmak összegének tíz százaléka.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az állami jutalomnak a 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott jogosultanként számított mértékét

a) a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB),

b) a Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB) vagy c) a Nemzeti Versenysport Szövetség (a továbbiakban: NVESZ)

[a továbbiakban a)-c) pont együtt: sportköztestület] ügyintéző-képviseleti szerve a jogosultaknak a versenyző felkészítésében végzett szakmai munkája mértékére, valamint a versenyző sporttevékenységével kapcsolatban közvetlenül vagy közvetett módon végzett tevékenységben való közreműködése arányára, továbbá a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel állapítja meg, a 4. § (4) bekezdése szerinti javaslatok figyelembevételével.

(4) Az edző, a nevelőedző, a sportszakember nem részesülhet magasabb összegű állami jutalomban, mint a legeredményesebb versenyzőjének járó összeg.

4. § (1) A sport világeseményen egy személy egy jogcímen - versenyzőként, edzőként, nevelőedzőként vagy sportszakemberként - részesülhet állami jutalomban, kivéve az IOC által szervezett olimpiai játékokra felkészítő edzőt, aki nevelőedzőként is részesülhet jutalomban, azonban a jutalom összege a két jogcím esetén sem haladhatja meg a 3. § (4) bekezdésben meghatározott mértéket.

(2) *  Az edző, a sportszakember és a nevelőedző személyéről a (4) bekezdés szerinti szervezetek írásban tesznek nyilatkozatot (a továbbiakban: személyi nyilatkozat) a sportköztestületnek - a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben, amennyiben a sportágban nem működik országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége, a sportpolitikáért felelős miniszternek - a versenyző sport világeseményre történő kiutazását megelőzően, a sport világeseményre történő utolsó versenyzői nevezéstől számított hét napon belül. A személyi nyilatkozatban az edző és a nevelőedző személyét a versenyzői javaslat (a továbbiakban: versenyzői javaslat) alapján kell meghatározni. A versenyzői javaslatot a személyi nyilatkozathoz csatolni kell. A személyi nyilatkozat a versenyzői javaslat nélkül érvénytelen.

(3) *  A versenyző - több sport világeseményen való részvétele esetén is - egyszer nevezhet meg nevelőedzőt sportáganként írásban a versenyzői javaslatban az országos sportági szakszövetség, valamint a sportköztestület részére az állami jutalomra jogosító helyezést megalapozó sport világesemény hivatalos időszakát legalább harminc nappal megelőzően. A versenyző a versenyzői javaslatot korlátozott cselekvőképessége, cselekvőképtelensége esetén a törvényes képviselője, gondnoka jóváhagyásával teszi meg. Ha a versenyző egy sportágban több nevelőedzőt nevez meg a versenyzői javaslatban, a nevelőedzői jutalom a sportági nevelőedzők között egyenlő arányban osztandó fel.

(4) *  A sport világeseményt követő harminc napon belül az állami jutalomban részesíthető edzőket, sportszakembereket és nevelőedzőket, valamint azok jutalmának összegét

a) az IOC által szervezett olimpiai játékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően a MOB-nak;

b) az IPC által szervezett paralimpiai játékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek, az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége hiányában közvetlenül az MPB javasolja a sportpolitikáért felelős miniszternek;

c) az IWGA által szervezett Világjátékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az NVESZ-nek;

d) a FIDE által szervezett Sakkolimpia esetében a Magyar Sakkszövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az NVESZ-nek;

e) az ICSD által szervezett siketlimpiai játékok esetében a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;

f) az ICCD által szervezett Sakkolimpia esetében a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;

g) az IBCA által szervezett Sakkolimpia esetében a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;

h) a Szervátültetettek Világjátékai esetében a Magyar Szervátültetettek Szövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;

i) a Speciális Olimpia esetében a Magyar Speciális Olimpia Szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti javaslatokat a sportköztestület ügyintéző-képviseleti szerve bírálja el, megállapítva a 3. § (3) bekezdése szerint a jutalmak jogosultankénti összegét is. A sportköztestület a jutalmazandó edzők, sportszakemberek és nevelőedzők személyére, valamint azok jutalmának összegére vonatkozó határozatát a sportpolitikáért felelős miniszter részére a 4. § (4) bekezdése szerinti javaslat kézhezvételét követő kilencven napon belül továbbítja.

(6) *  A 2. § (1) bekezdés szerinti helyezést elért versenyzőkre és azok jutalmára vonatkozó 3. melléklet szerinti listát a sportköztestület továbbítja a sportpolitikáért felelős miniszter részére a 4. § (4) bekezdése szerinti javaslat kézhezvételét követő kilencven napon belül. A listához a sport világesemény szervezője által a helyezésekről kiállított hivatalos igazolást is csatolni kell, ha a versenyszám helyosztó versenyeit lejátszották. Ha a versenyszámban az 5-8. helyért a helyosztó versenyeket nem játszották le, a sport világesemény szervezője által a helyezésekről kiállított hivatalos igazolás nélkül a sport világesemény 5-8. helyezése után csak a 8. helyezésre megállapítható jutalom adható.

(7) *  A sportpolitikáért felelős miniszter a sportköztestületnek az (5)-(6) bekezdése alapján benyújtott határozatát a határozat benyújtását követő 30 napon belül megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy a határozat nincs összhangban e rendeletben foglaltakkal, úgy a sportköztestületet 30 napos határidő tűzése mellett hiánypótlásra szólítja fel.

(8) *  A (5)-(6) bekezdés szerinti határozatok hiányában a sportpolitikáért felelős miniszter nem dönt az állami jutalmakról.

(9) *  A (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozat hiányában edző, sportszakember, nevelőedző nem részesülhet állami jutalomban. Nevelőedző egy versenyző után csak egy sport világesemény esetén részesülhet állami jutalomban.

Eredményességi támogatás

5. § (1) *  A sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű világbajnokságán, Európa-bajnokságán olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban, valamint a sakk világbajnokságon és Európa-bajnokságon klasszikus (sztenderd) versenyszámban szerzett 1-3. helyezés után a sportpolitikáért felelős miniszter eredményességi támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.

(2) *  Eredményességi támogatás akkor nyújtható, ha:

a) az (1) bekezdés szerinti, a sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű világbajnokságán, Európa-bajnokságán az olimpiai vagy paralimpiai versenyszámot nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték és a kvalifikációs versenyeken részt vett államok száma az eredményességi támogatásra jogosító versenyeredmény szerinti sportági versenyszámban

aa) világbajnokság esetében legalább három földrészről legalább tizenöt volt,

ab) Európa-bajnokság esetében legalább tíz volt; vagy

b) az (1) bekezdés szerinti, a sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű világbajnokságán, Európa-bajnokságán az olimpiai vagy paralimpiai versenyszámot nem nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték,

ba) a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt és a sportági versenyszámban legalább tizenöt állam versenyzői szerepeltek;

bb) az Európa-bajnokságon a sportági versenyszámban legalább tíz állam versenyzői vettek részt, vagy

c) az Európa Játékok a sportág hivatalos felnőtt, vagy a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály Európa-bajnokságának minősülnek és az olimpiai versenyszámban legalább az ab) vagy bb) alpontban meghatározott számú állam versenyzői vettek részt.

(3) Olimpiai versenyszám esetén a versenyzői eredményességi támogatás összegét a 2. melléklet határozza meg, a 6. § (3) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel. Paralimpiai versenyszám esetén a versenyzői eredményességi támogatás összege az olimpiai versenyszám esetére meghatározott összeg 50 százaléka.

(4) Eredményességi támogatásban

a) a MOB-ban tagsággal rendelkező országos sportági szakszövetségbe tartozó sportszervezetnek az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételeket teljesítő versenyzője;

b) a (6) bekezdés szerinti javaslatban meghatározott

ba) a versenyzőt felkészítő edző; valamint

bb) a felkészítésben közreműködő sportszakember

részesülhet.

(5) Edző, sportszakember nem részesülhet magasabb összegű támogatásban, mint a legeredményesebb versenyzőjének járó összeg. Csapatsportág esetében a szövetségi kapitány eredményességi támogatása nem lehet több mint a legnagyobb támogatásban részesülő versenyző részére javasolt összeg 150 százaléka.

(6) *  Az eredményességi támogatásban részesítendő személyekre és a támogatás összegére

a) olimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség tesz javaslatot a MOB-nak,

b) paralimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége tesz javaslatot az MPB-nek, vagy amennyiben a sportágban nem működik országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége, az MPB tesz javaslatot a sportpolitikáért felelős miniszternek,

c) a sakk világbajnokságon és Európa-bajnokságon klasszikus (sztenderd) versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség tesz javaslatot az NVESZ-nek

az (1)-(5), a (7) és (8) bekezdés, a 4. melléklet, valamint a 6. § alapján a sporteseményt követő harminc napon belül. A javaslathoz elektronikus adathordozón csatolni kell a világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért, eredményességi támogatásra jogosító eredmény versenyszámainak versenykiírását, rajtlistáját és az eredményeket tartalmazó hivatalos jegyzőkönyvet, valamint az edző és a sportszakember esetében a felkészítésben való részvételről szóló sportszakmai beszámolót és az eredményességi támogatást alátámasztó indoklást. A javaslatot a sportköztestület ügyintéző-képviseleti szerve hagyja jóvá és a 3. melléklet szerint továbbítja a sportpolitikáért felelős miniszter részére a jóváhagyást követő tizenöt napon belül. A sportpolitikáért felelős miniszter a sportköztestület által jóváhagyott javaslat alapján határozza meg a támogatandók névsorát és az eredményességi támogatás összegét.

(7) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, a javaslattevőnek a versenyző azon eredményét kell figyelembe vennie, amely alapján magasabb összegű támogatásban részesíthető.

(8) Egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon egy személy egy jogcímen - versenyzőként, edzőként vagy sportszakemberként - részesülhet támogatásban.

6. § (1) *  Egy sportágban évente, szakáganként, nemenként a felnőtt- és a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály versenyzői, paralimpiai sportágakban nemenként a felnőtt korosztály versenyzői, valamint a versenyzőket felkészítő edzők, továbbá a felkészítésben közreműködő sportszakemberek részesíthetők eredményességi támogatásban. Azokban a sportágakban, amelyekben a nemzetközi szövetség által meghatározott versenyrendszerben az Európa- és a világbajnokság tekintetében eltérő a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály, mind az Európa-bajnokság, mind a világbajnokság esetében a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály részesíthető eredményességi támogatásban.

(1a) *  Az Európa- és a világbajnokság tekintetében az országos sportági szakszövetség nyilatkozik arról, hogy az eredményességi támogatásra jogosító eredményt a nemzetközi szövetség által elfogadott felnőtt alatti első utánpótlás-korosztályban érték el a versenyzők.

(2) Ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámokat nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények között rendezik meg, eredményességi támogatásként a versenyszám olimpiai, paralimpiai körülmények között történő megrendezése esetére meghatározott eredményességi támogatás ötven százaléka nyújtható. Nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények közötti versenyrendezésnek minősül, ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámot a sportág nemzetközi sportszövetségének szabályzatában az olimpiára, paralimpiára meghatározott feltételektől eltérően rendezik meg.

(3) Az egyéni sportágak csapatversenyszámaiban, valamint a csapatjáték sportágakban a javaslattevő a 2. mellékletben foglaltaktól eltérően - sporteredménytől függően - az egyes versenyzők különböző összegű eredményességi támogatására (a továbbiakban: egyedi eredményességi támogatás) tehet javaslatot, amely azonban nem lehet magasabb az adott helyezésért a 2. melléklet szerint egyéni versenyszámban adható eredményességi támogatás összegénél. A versenyzők egyedi eredményességi támogatásainak együttes összege nem haladhatja meg ugyanazon helyezés esetére az egyéni sportágak csapatversenyszámaiban és a csapatjáték sportágakban a 2. melléklet szerint - egyedi eltérés nélkül - számítható eredményességi támogatások együttes összegét.

(4) * 

(5) *  Az edzők és a sportszakemberek részére világbajnokság, Európa-bajnokság esetén megállapítható eredményességi támogatások összege a sportágban a versenyzőknek a 2. melléklet szerint világbajnokság, Európa-bajnokság esetén nyújtható eredményességi támogatások összegének ötven százaléka, triatlon és öttusa sportágban hetven százaléka lehet.

7. § (1) *  Az állami jutalom és az eredményességi támogatás kifizetéséről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(2) * 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

9. § *  E rendeletnek az egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelettel módosított 4. melléklet 28. sorát a 2019. évi Junior Torna Világbajnokság esetében is alkalmazni kell.

10. § *  Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 5. § (2) bekezdés c) pontját a 2015. évi Európa Játékok esetében is alkalmazni kell azzal, hogy az 5. § (6) bekezdésben megállapított határidők a módosító rendelet hatálybalépésének napján kezdődnek.

11. § *  A módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az 5. § (6) bekezdés szerinti javaslatok elbírálása során a 6. § (4) bekezdésnek a módosító rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

12. § *  Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2016. (VII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (5) bekezdését a 2016. évi Rio de Janeiro-i XXXI. Nyári Olimpiai Játékok és a XV. Nyári Paralimpiai Játékok esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A versenyzői olimpiai pénzjutalom az IOC által szervezett nyári és téli olimpiai játékok esetén
(nettó összegben, forintban, 100%)

A B C D E
1 *  Eredményességi szint Egyéni versenyszámok (forint) Páros versenyszámok (forint) Egyéni sportágak 3-8 fős csapat-
versenyszámai
(forint)
Egyéni sportágak csapatversenyszámai (9 főtől) és csapatsportágak (forint)
2 Aranyérem (I.) 35 000 000 31 500 000 28 000 000 24 500 000
3 Ezüstérem (II.) 25 000 000 22 500 000 20 000 000 17 400 000
4 Bronzérem (III.) 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000
5 IV. helyezés 15 000 000 13 500 000 12 000 000 10 500 000
6 V. helyezés 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000
7 VI. helyezés 8 000 000 7 200 000 6 400 000 5 600 000
8 VII. helyezés 4 000 000 3 200 000 2 800 000 2 400 000
9 VIII. helyezés 2 000 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

2. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A versenyzői eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében olimpiai versenyszámban
(nettó összegben, forintban, 100%)

I. Évenként rendezett versenyek esetében
A. B. C.
1. Európa-bajnokság Világbajnokság
B/1. B/2. B/3. B/4. C/1. C/2. C/3.
2. Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat,
csapatjáték
Egyéni Páros Csapat,
csapatjáték
3. Felnőtt I. 1 000 000 800 000 600 000 2 000 000 1 600 000 1 200 000
II. 750 000 600 000 450 000 1 500 000 1 200 000 900 000
III. 500 000 400 000 300 000 1 000 000 800 000 600 000
4. Utánpótlás I. 300 000 240 000 180 000 600 000 480 000 360 000
II. 225 000 180 000 135 000 450 000 360 000 270 000
III. 150 000 120 000 100 000 300 000 240 000 180 000
II. Kétévenként rendezett versenyek esetében
A. B. C.
1. Európa-bajnokság Világbajnokság
B/1. B/2. B/3. B/4. C/1. C/2. C/3.
2. Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat,
csapatjáték
Egyéni Páros Csapat,
csapatjáték
3. Felnőtt I. 1 250 000 1 000 000 750 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000
II. 937 500 750 000 562 500 1 875 000 1 500 000 1 125 000
III. 625 000 500 000 375 000 1 250 000 1 000 000 750 000
4. Utánpótlás I. 375 000 300 000 225 000 750 000 600 000 450 000
II. 281 250 225 000 168 750 562 500 450 000 337 500
III. 187 500 150 000 112 500 375 000 300 000 225 000
III. Négyévenként rendezett versenyek esetében
A. B. C.
1. Európa-bajnokság Világbajnokság
B/1. B/2. B/3. B/4. C/1. C/2. C/3.
2. Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat,
csapatjáték
Egyéni Páros Csapat,
csapatjáték
3. Felnőtt I. 1 500 000 1 200 000 900 000 3 000 000 2 400 000 1 800 000
II. 1 125 000 900 000 675 000 2 250 000 1 800 000 1 350 000
III. 750 000 600 000 450 000 1 500 000 1 200 000 900 000
4. Utánpótlás I. 450 000 360 000 270 000 900 000 720 000 540 000
II. 337 500 270 000 202 500 675 000 540 000 405 000
III. 225 000 180 000 135 000 450 000 360 000 270 000

3. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez * 

Állami jutalom és eredményességi támogatás meghatározása sportoló esetén

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.

Sport-
esemény neve:


Ideje:


Helyszíne:


Korosztály:


Helyezés:

Sportoló neve:

Verseny-
szám:

Egyéni/
páros/
csapat:
Körül-
mények (olimpiai/
nem olimpiai):
Esemé-
nyen résztvevő földrészek száma:
Esemé-
nyen résztvevő országok száma:
Verseny-
számban induló országok száma:
Verseny-
számban induló versenyzők száma:
Hány évente rendezik az eseményt: Jutalom/
eredmé-
nyességi támogatás összege:

Állami jutalom és eredményességi támogatás meghatározása sportszakember esetén

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Sportesemény neve:


Ideje:


Helyszíne:


Korosztály:


Helyezés:

Sport-
szakember neve:

A versenyző neve:
A versenyző sportszakmai felkészítésében végzett feladatköre:
Jutalom/
eredményességi támogatás összege:

4. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez * 

Az eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály

A B C D
1. Sportág Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és életkorral, pl. junior U20) Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Világbajnokság esetén
(szövegesen és életkorral, pl. junior
U20)
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)
2. Asztalitenisz ifjúsági (16-18 évesek) ifjúsági (16-18 évesek)
3. Atlétika junior (U20) junior (U20)
3a. *  Baseball/Softball junior (U18) junior (U22)
4. *  Birkózás U23 U23 az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok
5. Kerékpár / BMX junior (17-18 évesek) junior (17-18 évesek)
6. Csúszókorong (Curling) nincs junior (U21)
7. *  Evezés U23 U23
8. Golf nincs nincs
8a. *  Gördeszka junior (U19) junior (U19)
9. Gumiasztal junior (13-17 évesek) nincs
10. Gyeplabda U16 U21
10a. *  Hullámszörf junior (14-18 évesek) junior (14-18 évesek)
11. Íjászat junior (U20) junior (U20)
12. Jégkorong nincs női ifjúsági (U18)
férfi junior (U20)
13. Judo U23 junior (U21) az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok
14. Kajak-Kenu ifjúsági ifjúsági
14a. *  Karate U21 (18-21 évesek) U21 (18-21 évesek) az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok
15. Kerékpár / Pálya és Országúti U19 kategória U19 kategória
16. Kézilabda junior - női: U19, férfi: U20 junior - női: U20, férfi: U21
17. Korcsolya / Rövidpályás Gyorskorcsolya, Gyorskorcsolya nincs legidősebb junior
18. Korcsolya / Műkorcsolya nincs junior
19. Korcsolya / Páros Műkorcsolya és Jégtánc nincs junior
20. Korcsolya / Szinkronkorcsolya nincs junior
21. Kosárlabda U20 U19
22. Labdarúgás női: U19, férfi: U21 U20
23. Lovaglás díjugratás - fiatal lovas (junior 19-21 évesek) díjlovaglás - fiatal lovas (junior 19-21 évesek)
lovastusa (military) - fiatal lovas (junior 19-21 évesek)
nincs
24. Kerékpár / Hegyi Kerékpár U17 kategória U19 kategória
25. Műugrás ifjúsági A (16-18 évesek) ifjúsági A (16-18 évesek)
26. Ökölvívás ifjúsági ifjúsági az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok
27. Öttusa junior (19-21 évesek) junior (19-21 évesek)
28. *  Torna junior - női: 14-15 évesek, férfi: 14-18 évesek junior
29. Rögbi U18 U18
30. Röplabda női: U19, férfi: U20 női: U20, férfi: U21
31. Hódeszka / Parallel Óriás Műlesiklás, Parallel Műlesiklás, Hódeszkakrossz nincs junior (16-20 évesek)
32. Hódeszka / Félcső, Szabadstílusú lesiklás nincs junior (14-18 évesek)
33. Sí / Alpesi Sí nincs U21
34. Sí / Sífutás nincs U21 női: 5 km C - 5 km klasszikus Skiathlon 5/5 km C/F - 5 km klasszikus, majd 5 km szabadstílus (kötelező síléc váltással)
Rel 4x3.3 km M - váltó 4x5 km (első két váltótag klasszikus stílusban, második kettő szabad stílusban) férfi: 10 km C - 10 km klasszikus stílus Skiathlon 10/10 km C/F - 10 km klasszikus, 10 km szabad stílusban (kötelező síléc váltással) Rel 4x5 km M - váltó 4x5 km (első két váltótag klasszikus, második kettő szabad stílusban)
35. Sí / Síugrás nincs U21 HS 100 - 100 m-es sáncon Team
HS 100 - csapatverseny 100 m-es sáncon Mixed Team
HS 100 - vegyes csapatverseny 100 m-es sáncon
HS = Hill Size, a kifejezés a sánc méretére utal
36. Sí / Északi összetett nincs U21 NH HS 100/10.0 km - síugrás 100m-es sáncon, majd 10 km-es sífutás Team HS 100/4x5 km - csapatverseny síugrás 100 m-es sáncon, majd 4x5 km sífutó váltó
NH HS100/5.0 km - síugrás 100 m-es sáncon, majd 5 km sífutás
NH = Normal Hill, a kifejezés a sánc méretére, besorolására utal (85-109 m)
37. Sí / Síakrobatika nincs junior (U19)
38. Sí / Síkrossz nincs U20
39. Sí / Biatlon (Sílövészet) U21 U21 EB - női/férfi: junior vegyes váltó 2x6 km (lányok) + 2x7.5 km (fiúk)
VB - női: 3x6 km váltó
férfi: 4x7.5 km váltó
40. Sportlövészet junior (14-20 évesek) junior (14-20 évesek)
40a. *  Sportmászás ifjúsági B (14-15 évesek) ifjúsági A (16-17 évesek)
41. Súlyemelés junior (15-20 évesek) junior (15-20 évesek) az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok
42. Szánkó és Bob nincs junior (19-23 évesek)
43. Szinkronúszás junior (15-18 évesek) junior (15-18 évesek)
44. Szörf RSX Ifjúsági (RSX YOUTH) U19 RSX Ifjúsági (RSX YOUTH) U19
45. Taekwondo junior (14-17 évesek) junior (14-17 évesek) az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok
46. Tenisz U18 nincs
47. Tollaslabda U19 U19
48. Torna junior - női: 14-15 évesek,
férfi: 14-18 évesek
nincs
49. Triatlon U23 U23
50. Úszás ifjúsági
nyílt vizi - junior
ifjúsági
nyílt vizi - junior
az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott versenytáv
51. Vitorlázás Finn - junior (U22)
470 - junior (U24)
Nacra 17 - U24
Laser Standard - U21
Laser Radial női - U21
49er - junior (U24)
49er FX női - U24
Finn - junior (U22)
470 - junior (U24)
Nacra 17 - U24
Laser Standard - U21
Laser Radial női - U21
49er - junior (U24)
49er FX női - U24
52. Vívás junior (U20) junior (U20)
53. Vízilabda U19 U20

  Vissza az oldal tetejére