A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

A Kormány a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) rendes és levelező tagjaira (a továbbiakban együtt: tag),

b) az a) pontban megjelölt, elhunyt tag házastársára, élettársára, árváira (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) és

c) az MMA Titkárságára (a továbbiakban: Titkárság) mint folyósító szervre.

2. Az életjáradék és az akadémiai hozzátartozói ellátások

2. § (1) *  A tagok a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján havi életjáradékban részesülnek, amelynek összege:

a) rendes tag esetében 2022. január 1-jétől 455 000 forint/hó,

b) levelező tag esetében 2022. január 1-jétől 353 900 forint/hó.

(2) Az MMA tv. 11. § (1) bekezdésén alapuló hozzátartozói ellátások:

a) az ideiglenes özvegyi ellátás és

b) az árvaellátás

(a továbbiakban együtt: akadémiai hozzátartozói ellátás).

3. § (1) A tag részére folyósított életjáradék után - függetlenül a tagsági jogviszony fennállásának időtartamától - az elhunyt taggal a halálakor (ténylegesen) együtt élő

a) házastárs,

b) *  a Polgári Törvénykönyv szerinti élettárs,

c) bejegyzett élettárs

[a b) és c) pontokban meghatározottak a továbbiakban együtt: élettárs] - életkorára tekintet nélkül - ideiglenes özvegyi ellátást kaphat.

(2) Az ideiglenes özvegyi ellátás havi összege a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott összegnek az R. 4. § (2) bekezdése szerinti hányada.

(3) Az ideiglenes özvegyi ellátást öt évig kell folyósítani.

(4) Az elhunyt tag házastársát vagy élettársát akkor is megilleti az ideiglenes özvegyi ellátás, ha az MMA tagjaként életjáradékban részesül.

4. § (1) Árvaellátásra jogosult az elhunyt tag gyermeke, mostohagyermeke, örökbe fogadott és nevelt gyermeke (a továbbiakban együtt: gyermek).

(2) Az árvaellátás havi összege árvánként az ideiglenes özvegyi ellátás 3. § (2) bekezdésben meghatározott havi összegének a fele.

(3) Az árvaellátást a Titkárság a gyermek 16. életévének betöltése napjáig folyósítja. Ha a gyermek nevelési-oktatási intézményben a nappali oktatás rendje szerint, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a gyermek 25. életévének betöltéséig jár.

(4) Az árvaellátás a (3) bekezdés szerinti tanulmányok utolsó hónapjának végéig a tanulmányi szünet tartamára is megilleti a gyermeket.

(5) A gyermek 16. életévének betöltését követően a (3) bekezdés szerinti tanulmányok létesítéséről, fennállásáról az árvaellátás jogosultja, kiskorú esetében törvényes képviselője köteles nyilatkozni a Titkárság részére, középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente. A tanév vagy tanulmányi időszak kezdetétől számított tíz munkanapon belül igazolni kell a tanulmányok létesítését, fennállását a nevelési-oktatási intézmény vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással.

(6) Nem érinti az árvaellátásra való jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt, vagy ha a gyermeket örökbe fogadják.

5. § (1) Az akadémiai hozzátartozói ellátásra való jogosultság szempontjából halálesetnek kell tekinteni a holtnak nyilvánítást, valamint a halál tényének bírósági megállapítását, a bíróság jogerős határozata alapján.

(2) Nem állapítható meg akadémiai hozzátartozói ellátás azon elhunyt tag után, akinek az elhalálozása tagsági jogviszonyának az MMA alapszabálya alapján történő felfüggesztése vagy szünetelése idején következik be.

6. § Az akadémiai hozzátartozói ellátás az igényjogosult hozzátartozónak a társadalombiztosítási jogszabályok alapján megállapított ellátásoktól függetlenül jár.

7. § (1) Az akadémiai hozzátartozói ellátásra való jogosultság a következő esetekben szűnik meg:

a) az ideiglenes özvegyi ellátás

aa) a 3. § (3) bekezdésében megjelölt idő elteltével,

ab) az ellátás jogosultjának a 3. § (3) bekezdésében megjelölt idő eltelte előtt bekövetkezett halála esetén,

ac) az ellátás jogosultjának az ideiglenes özvegyi ellátásról való lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától;

b) az árvaellátás

ba) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott életkor betöltésével vagy a 4. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás benyújtásának elmulasztásával,

bb) az ellátás jogosultjának a 4. § (3) bekezdésében megjelölt idő eltelte előtt bekövetkezett halála esetén,

bc) az ellátás nagykorú jogosultjának az árvaellátásról való lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti lemondás a Titkársághoz benyújtott írásbeli nyilatkozattal történik. Az akadémiai hozzátartozói ellátásról lemondó jognyilatkozat nem vonható vissza.

3. Az életjáradék folyósítása, az akadémiai hozzátartozói ellátások igénylése, megállapítása és folyósítása

8. § (1) A tag életjáradékra való jogosultságáról - az MMA közgyűlésének a tag megválasztásáról szóló határozata alapján - az MMA elnöke (a továbbiakban: elnök) tájékoztatja a Titkárságot.

(2) Az életjáradék folyósításának teljesítése érdekében a Titkárság a tagot felhívja az életjáradék folyósításához szükséges adatok közlésére.

(3) Az életjáradék folyósítása szünetel, ha

a) a tag tagsági jogviszonya az MMA alapszabálya alapján, saját kérésére szünetel,

b) a tag tagsági jogviszonya az MMA alapszabálya szerint felfüggesztésre kerül, vagy

c) az életjáradékról a tag az MMA alapszabálya szerint lemond,

az a)-c) pontok szerinti esetek időtartama alatt.

9. § (1) Az akadémiai hozzátartozói ellátást a Titkárságon írásban kell igényelni - a 14. §-ban meghatározott eset kivételével - a tag elhalálozásától számított 5 hónapon belül.

(2) Az igénybejelentéshez csatolni kell az özvegynek a hozzátartozói jogviszony 3. § (1) bekezdése szerinti fennállására vonatkozó nyilatkozatát, a 16. életévét betöltött árvaellátásra jogosult esetén a 4. § (3) bekezdése szerinti tanulmányok folytatásának igazolására szolgáló iratot.

(3) Hiányosan benyújtott igénybejelentés esetén a Titkárság az igénybejelentés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra szólítja fel az igénybejelentőt.

(4) A Titkárság az igénybejelentésről annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül határozattal dönt. A határozatot annak meghozatalától számított 8 napon belül megküldi az igénybejelentőnek. A Titkárság ügyintézésének határidejébe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a döntéshez szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

(5) Az akadémiai hozzátartozói ellátást megállapító vagy az igénybejelentést elutasító határozat ellen az, akire a határozat vonatkozik - kiskorú esetében törvényes képviselője -, jogszabálysértés miatt, a határozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban kifogást terjeszthet elő az elnöknél.

(6) A kifogást az elnök a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül megvizsgálja, és ha azt alaposnak tartja, a Titkárság döntését megváltoztatja, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. Az elnök a határozatáról 8 napon belül értesíti a Titkárságot és a kifogás előterjesztőjét.

(7) Az igénybejelentő az (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén, a tag halálát követő egy éven belül méltányossági kérelemmel fordulhat az elnökhöz, akinek a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül meghozott, és a Titkárságnak továbbított támogató határozata esetén a Titkárság a (3) és (4) bekezdés szerint jár el. A méltányossági kérelem elutasításáról szóló határozatát az elnök 8 napon belül megküldi a méltányossági kérelem előterjesztőjének.

10. § (1) Az akadémiai hozzátartozói ellátást a tag elhalálozását követő hónap első napjától számítva, teljes hónapra kell megállapítani.

(2) Az akadémiai hozzátartozói ellátás visszamenőleg legfeljebb öt hónapra, az igénybejelentés Titkárság általi kézhezvételének napját megelőző ötödik hónap első napjától állapítható meg, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

11. § (1) Az életjáradékot és az akadémiai hozzátartozói ellátást a Titkárság folyósítja.

(2) Az életjáradékot és az akadémiai hozzátartozói ellátást utólag, a tagsági jogviszony létrejöttét, illetve az akadémiai hozzátartozói ellátás megállapítását követő hónap 10. napjáig kell folyósítani.

(3) Az életjáradék, valamint az akadémiai hozzátartozói ellátás összegéből a Titkárság mint kifizető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóelőleget von.

(4) Az életjáradékra és az akadémiai hozzátartozói ellátásra jogosult köteles a Titkárságnak bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságát érinti.

4. Visszafizetési és megtérítési kötelezettség

12. § (1) Aki az életjáradékot vagy az akadémiai hozzátartozói ellátást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni, ha arra őt a Titkárság a jogalap nélkül felvett ellátás folyósításától számított 60 napon belül írásban kötelezi.

(2) Az életjáradék és az akadémiai hozzátartozói ellátás jogalap nélküli felvétele okán a Titkárság által az (1) bekezdés szerint követelt tartozás összegét - kérelemre - az elnök kivételes esetben, a jogalap nélkül felvett életjáradék vagy akadémiai hozzátartozói ellátás felvételének összes körülményére tekintettel, méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

14. § Akadémiai hozzátartozói ellátás igényelhető - legfeljebb az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül - a 2012. július 1. napját követően és az e rendelet hatálybalépését megelőzően elhalálozott tag után is, függetlenül attól, hogy a hozzátartozói ellátásra jogosult az MMA alapszabálya alapján kiadott, az özvegyi és árvasági juttatások odaítélésével, folyósításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján kegyeleti támogatásban részesült. Az akadémiai hozzátartozói ellátás folyósításának 3. § (3) bekezdése és 4. § (3) bekezdése szerinti időtartamába a szabályzat alapján megállapított havi juttatás folyósításának időtartamát be kell számítani.

15. § (1) Az életjáradék és az akadémiai hozzátartozói ellátás fedezetét az MMA költségvetésében kell megtervezni.

(2) Az életjáradék összegét a Kormány - az MMA-val együttműködésben, az elnöknek a kultúráért felelős miniszter útján előterjesztett javaslata alapján - évente felülvizsgálja a (3) bekezdésben foglalt elvek szerint, annak érdekében, hogy a tagok részére az MMA tv. alapján biztosított életjáradék mértéke 2022. január 1-jétől elérje a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény (a továbbiakban: MTA tv.) alapján a tagok részére tudományos teljesítményük és köztestületi munkájuk elismeréseként folyósított havi juttatás (tiszteletdíj) összegét.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat során a Kormány az MTA által az MTA tv. alapján a tagok részére folyósított havi juttatás és az MMA tv. alapján a tagok részére folyósított havi juttatás mindenkor hatályos különbözetét évente a (2) bekezdésben meghatározott határidőre vetítve határoz az MMA tv.-ben meghatározott életjáradék összegéről - az MMA tv. 4. § (2) bekezdés p) pontjában foglaltakra is figyelemmel - a 2. § (1) bekezdése szerinti havi juttatás fejlesztését tartva szem előtt.

16. § * 


  Vissza az oldal tetejére