A jogszabály mai napon ( 2020.08.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 10/A. §-a alapján létrejött ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulás (a továbbiakban: társulás) részére a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból nyújtandó költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) az 1. mellékletben szereplő képlet alkalmazásával kell felosztani.

(2) A társulásoknak nyújtott támogatásra jogosultság feltétele a társulás tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységének ellátása.

2. § (1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő szerve a társulással évente - legkésőbb a tárgyév februárjának 10. napjáig - támogatási szerződést köt.

(2) *  A támogatási szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza legalább:

a) a társulás megnevezését, székhelyét, adószámát, a képviseletre jogosult személy megnevezését, törzskönyvi azonosító számát, valamint a társulás fizetési számla számát és a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését;

b) a támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések megjelölését;

c) a támogatásból megvalósítandó ellenőrzési és információs feladatok ellátásának vállalását a társulás részéről;

d) az alábbiak elvégzésének vállalását a társulás részéről az ellenőrzési és információs célú feladataik ellátása során:

da) folyamatos tájékoztatás, a tároló engedélyese által a társulások rendelkezésére bocsátott adatok, tájékoztató és információs anyagok felhasználásával,

db) társadalmi ellenőrzés szervezése és végrehajtása, különösen saját mérések végzése, helyszíni látogatások lefolytatása, a rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatások szakértőkkel való felülvizsgáltatása, valamint ezen intézkedések tapasztalatainak megismertetése mind tagságukkal, mind a tároló engedélyesével,

dc) a tagtelepülések közvéleményének vizsgálata, összegzése, a tárolóval és működtetésével összefüggésben megnyilvánuló helyi vélemények, észrevételek összefoglalása, valamint a települési szerveződések állásfoglalásainak megismerése és az így leszűrt tapasztalatoknak a tároló engedélyesével való közlése, valamint

dd) tájékoztató programok szervezése, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása és fenntartása;

e) a jogszabály által meghatározott, valamint a felek által szükségesnek tartott jognyilatkozatokat; továbbá

f) a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben eljáró bíróság megnevezését.

3. § (1) A támogatást a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerinti időpontokban, több részletben kell folyósítani. Az utolsó részlet folyósításának időpontjára vonatkozóan a támogatási szerződésben figyelemmel kell lenni a társulások elszámolási kötelezettségének teljesíthetőségére.

(2) A támogatás igénybevétele - mind a működési, mind a felhalmozási célú támogatás esetében - utólagos elszámolás melletti előfinanszírozással történik, azzal, hogy felhalmozási célú támogatás esetében a támogatás igénybevételére a támogatási szerződésben meghatározott részfeladatonként, a teljesítés igazolás kiadását követően kerülhet sor.

(3) A társulás a támogatás tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.

4. § (1) A tároló engedélyese közreműködik abban, hogy a társulások tájékoztatási és ellenőrzési feladataikat elláthassák, és köteles folyamatosan a társulások rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy - az Atv. alapján az engedélyest terhelő, de a társulások útján ellátott - tájékoztatási kötelezettségnek, így a támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezéseinek a társulások eleget tudjanak tenni.

(2) A társulások tájékoztatási feladataik ellátása érdekében az egyéb tájékoztatási eszközök mellett honlapot működtetnek.

5. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a társulások részére nyújtott támogatás felosztásának számítási módja

1. A támogatás adott évi meghatározott X (forint) kiadási előirányzatának elosztása, az egyes társulás számára nyújtandó támogatás összege a következő képlettel határozható meg:

Ci = X x Pi / ∑ Pi

ahol Ci az i-dik társulásnak jutó támogatás és Pi / ∑ Pi az egyes tárolókhoz rendelt, e melléklet 2. pontja szerint kiszámított arányszám.

2. Pi az 1. táblázatban foglalt A, T és h paraméterek alapján határozható meg a következő képlettel:

Pi = Ai x Ti / hi

1. táblázat: a radioaktív hulladék és a tároló jellemzőitől függő paraméterek:

A B C
1. A tárolt hulladék jellemzői és mennyisége (A) 10 000 m3-nél kevesebb kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tíz éven belül, vagy 4
10 000 m3 feletti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tíz éven belül, vagy 12
kiégett üzemanyag, vagy 5,6
tíz éven belül nem várható radioaktív hulladék elhelyezése 1
2. *  A létesítmény élettartama (T) Átmeneti tárolás, vagy 4
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése, vagy 4
nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése 19,75
3. A létesítmény elhelyezése (h) Felszíni tároló, vagy 1
felszín alatti tároló 1,5

  Vissza az oldal tetejére