A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1-6. § tekintetében a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény 30. § kapott felhatalmazás alapján,

a 8. §, a 16. §, a 36. § és a 40. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályai megállapítása tárgyában az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-d) pontjaiban, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ban, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), d), h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f), h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a)-b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d), i) és m) pontjában kapott felhatalmazás,

a 39. § tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. § E rendelet alkalmazásában folyamatban lévő ügy: e rendelet hatálybalépését megelőző napon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat), valamint annak jegyzője hatáskörébe tartozó, a Margitsziget területét, mint illetékességi területet érintő, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint e rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe kerülő, jogerős határozattal le nem zárt, továbbá megismételt eljárások, valamint ezen eljárásokkal összefüggésben folyamatban lévő peres és nemperes eljárások.

2. A jogutódlás rendje

2. § (1) A Kerületi Önkormányzat előtt folyamatban lévő ügyek tekintetében a rendelet hatálybalépését követően a Fővárosi Önkormányzat jár el.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően azon ügyek tekintetében, ahol a Kerületi Önkormányzat által korábban nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatással összefüggésben visszafizetési igény merül fel, a rendelet hatálybalépését követően is a Kerületi Önkormányzat jár el.

3. § (1) A folyamatban lévő ügyek iratait a Kerületi Önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének (a továbbiakban: főjegyző) e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül. Az iratjegyzék átadás-átvételének előkészítésében a Fővárosi Önkormányzat szükség szerint közreműködik. Az átvételről a főjegyző értesíti az ügyfelet.

(2) E rendelet hatálybalépését követően törvény, valamint kormányrendelet alapján a Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő feladat- és hatáskörökkel összefüggésben az e rendelet hatálybalépése előtt lezárt iratok őrzéséről - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Kerületi Önkormányzat gondoskodik. A Fővárosi Önkormányzat kérésére a lezárt iratokat a Kerületi Önkormányzat átadja a Fővárosi Önkormányzatnak.

(3) A jegyző a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe kerülő ügyek lezárt iratait az irattárban a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. §-a szerint - a Fővárosi Önkormányzat szükség szerinti közreműködésével - leválogatja és elkülöníti, valamint az iratanyagról készült tételszintű iratjegyzéket külön megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzatnak átadja.

4. § (1) A Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő folyamatban lévő ügyekkel összefüggően a Kerületi Önkormányzat által kezelt adatok és működtetett adatbázisok kezelésére, illetve működtetésére a Fővárosi Önkormányzat jogosult és köteles.

(2) Az adatok és adatbázisok átadásának módját és határidejét a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kerületi Önkormányzat által megkötött megállapodás határozza meg. A Kerületi Önkormányzat a megállapodásban meghatározott időpontig az adatokat a Fővárosi Önkormányzat feladatellátásának biztosítása céljából tartja nyilván, és köteles a Fővárosi Önkormányzat kérésére a szükséges adatokat részére továbbítani. A megállapodásban meghatározott időpontot követően a Kerületi Önkormányzat törli a feladatellátásához nem szükséges, a Fővárosi Önkormányzat által átvett adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint.

3. Az átadás-átvételi eljárás

5. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint e rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő feladat- és hatáskörökkel összefüggésben az átadás-átvétel részletkérdéseit a polgármester és a főpolgármester között kötött, a Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete, valamint a fővárosi közgyűlés által jóváhagyott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(2) A megállapodást a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell megkötni. A határidő elmulasztása a feladat- és hatáskörök átvételét nem akadályozza.

6. § (1) Az érintett önkormányzatok az átadás-átvételi eljárásban kölcsönösen együttműködve járnak el.

(2) A megállapodást a 3. § (1) bekezdésben meghatározott iratjegyzéket alapul véve kell megkötni, egyebekben szerepelnie kell benne mindannak, amit az érintett önkormányzatok bármelyike lényeges körülménynek minősít.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5-37. * 

8-40. § * 


  Vissza az oldal tetejére