A jogszabály mai napon ( 2020.10.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, a 10. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó kormányközi megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. Az ösztöndíjprogram végrehajtásának részleteit a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a külföldi partner illetékes minisztériumával (a továbbiakban: küldő fél) kötött megállapodása szabályozza az e rendelet és a vonatkozó kormányközi megállapodás előírásainak megfelelően.

(2) Az ösztöndíjprogram végrehajtása során a miniszter érvényesíti hazánk közép- és hosszú távú külpolitikai és külgazdasági stratégiai célkitűzéseit, valamint nemzetközi fejlesztési együttműködési célkitűzéseit.

2. § (1) *  Az ösztöndíjprogram működtetéséért a miniszter felel. Az oktatásért felelős miniszter közreműködik az ösztöndíjprogramra vonatkozó stratégia kialakításában és végrehajtásában az oktatáspolitikai szempontok érvényesítése révén.

(2) *  Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) látja el. A miniszter az ösztöndíjprogram működtetésével összefüggő szakmai irányítási feladatkörében a Közalapítvány kuratóriumába tagot delegál.

(3) *  Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni. A minisztérium a minisztérium költségvetési fejezete terhére a programban részt vevő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: intézmények) rendelkezésére bocsátja az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége, a lakhatási támogatás, valamint a (4) bekezdés f) pontja szerinti költségek, a szervezési átalány, és a 7. § (4) bekezdés c) pontja esetén a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit a Közalapítvány számára, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását.

(3a) *  Azon intézmények esetében, amelyek felett a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak gyakorolják a fenntartói jogokat, és a minisztérium az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja szerint támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel bocsátja az intézmények rendelkezésére a (3) bekezdés szerinti összegeket, az intézményeket az Áht. 53. §-a szerint beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

(3b) *  A (3a) bekezdés szerinti intézmények (a továbbiakban: nem állami intézmények) e rendeletben szabályozott eljárás szerint részesülnek költségvetési támogatásban.

(3c) *  A nem állami intézmények a részükre az e rendelet alapján megállapított és rendelkezésre bocsátott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról - az ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatok benyújtása nélkül - a költségvetési évre vonatkozó jogosult hallgatói létszám alapján számolnak be a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és határidőben.

(3d) *  Az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (1a) bekezdését és (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódó költségekről készített összesítő kötelező tartalmi elemeit a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben kell meghatározni.

(4) *  Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára az alábbi juttatások illetik meg:

a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,

b) ösztöndíj, melynek mértékét - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - és feltételeit a miniszter határozza meg, és az ösztöndíjprogram működési szabályzatában teszi közzé,

c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,

d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 81. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások és (2) bekezdésében foglalt előírások,

e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás, valamint

f) kiegészítő vagy idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás.

3. § *  (1) *  A Közalapítvány kuratóriuma

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges hallgatói és az ösztöndíjasok fogadásához szükséges intézményi pályázat eredményéről,

b) jóváhagyja a program végrehajtási útmutatóját, a hallgatói és intézményi pályázati felhívást,

c) elfogadja az ösztöndíjprogram működési szabályzatát.

(2) A miniszter jóváhagyja

a) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

b) az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolót.

4. § *  Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Közalapítvány látja el, amely során

a) a miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján kidolgozza a hallgatói és intézményi pályázati felhívást, az ösztöndíjprogram működési szabályzatát, valamint a program végrehajtási útmutatóját,

b) a honlapján közzéteszi a hallgatói és intézményi pályázati felhívást és az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

c) lefolytatja a hallgatói pályázati eljárásokat,

d) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

e) lefolytatja az intézményi pályázati eljárást, amely során a felsőoktatási intézmények - a küldő fél által meghatározott igényeknek megfelelően kidolgozott - intézményi pályázatokat nyújtanak be,

f) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel.

5. § *  Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,

b) az ösztöndíjasok havi ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,

c) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésminta kötelező elemeit,

d) az intézményi és hallgató pályáztatás, valamint kiválasztás alapelveit, beleértve a pályázók körét,

e) az ösztöndíjas számára nyújtandó hallgatói szolgáltatások körét,

f) az intézményekkel kötendő keretmegállapodás-minta kötelező elemeit,

g) a programban alkalmazandó külföldi hallgatói helyek önköltsége meghatározásának rendszerét,

h) az ösztöndíjasok jogait és kötelezettségeit,

i) az intézmények jogait és kötelezettségeit,

j) a miniszteri jelölés rendjét,

k) az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit.

6. § (1) *  A Közalapítvány az ösztöndíjra a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó megállapodások alapján hallgatói pályázatot hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra önköltséges helyre.

(2) *  A hallgatói pályázati felhívás tartalmazza a hallgatói pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés szempontrendszerét, a hallgatóknak biztosított ösztöndíj aktuális mértékét és a tanulmányi előmenetellel összefüggő követelményeket.

(3) *  Érvényes hallgatói pályázatot az a pályázó nyújthat be:

a) *  akit a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó megállapodások alapján a küldő fél vagy az arra felhatalmazott szervezet arra jelöl, vagy aki a miniszter - az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint a Közalapítvány kuratóriuma részére megadott - egyedi hozzájárulása esetén az ösztöndíjprogramban részt vevő intézmény támogatott képzésére felvételt nyer,

b) aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, és

c) aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az ösztöndíjprogramban.

(4) *  A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének és a pályakövetés időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez.

(5) *  A hallgatói pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát és a végrehajtási útmutatót a Közalapítvány hivatalos honlapján kell közzétenni.

(6) *  Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. Az ösztöndíjat a miniszter megbízásából a Közalapítvány adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.

(7) *  Az ösztöndíjassal a fogadó intézmény (a továbbiakban: felek) ösztöndíjas szerződést köt, amely meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

7. § *  (1) *  A külföldi hallgatói helyek önköltségének mértéke az intézményi pályázat alapján - az 5. § g) pontjában meghatározott rendszer figyelembevételével - meghatározott összeg, mely tartalmazza az Nftv. 81. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokat.

(2) Az ösztöndíj a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

(2a) *  Annak az ösztöndíjasnak, aki a program keretében oklevelet szerez a tavaszi félév végén, és az adott évi új pályázati eljárásban magasabb képzési szinten ösztöndíjat nyer, az oklevélszerzés félévében hatályos ösztöndíjas szerződése az adott év augusztus 31-ig meghosszabbodik, és megilletik az ösztöndíjas juttatások.

(3) *  Az ösztöndíjast a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, a végrehajtási útmutatóban, az ösztöndíjas szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

(4) Ösztöndíjas hallgatók fogadásának feltétele, hogy * 

a) *  az intézmény intézményi pályázatot nyújtson be és nyerjen el, és ez alapján az intézmény és a Közalapítvány keretmegállapodást kössön, kivéve a d) pontban meghatározott képzéseket,

b) *  az intézmény az ösztöndíjprogram működési szabályzatában és a végrehajtási útmutatóban meghatározottak szerint tájékoztassa az ösztöndíjast, mentori és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtson számukra, továbbá az ösztöndíjas időszak végén - az 1. mellékletben foglaltakra figyelemmel - adatszolgáltatást adjon a Közalapítvány Stipendium Hungaricum alumni és nemzetköziesedési rendszere számára, valamint teljeskörűen együttműködjön a Közalapítvány által szervezett alumni és nemzetköziesedési tevékenységekben a 6. § (4) bekezdése alapján,

c) *  a magyar nyelvű egyéves felsőoktatási előkészítő képzésen részt vett, és ezt követően magyar nyelvű felsőoktatási képzésre felvételt nyert ösztöndíjasok esetében a felsőoktatási intézmény vállalja az ösztöndíjas magyar nyelvi képzésének folytatását az ösztöndíjas felsőoktatási tanulmányai alatt az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja alapján,

d) *  a minisztérium által szervezett magyar nyelvi előkészítő képzés, illetve a felsőoktatási intézmények által indított magyar nyelvű képzések esetében az intézmény és a Közalapítvány keretmegállapodást kössön.

(5) Az intézmény a 7. § (4) bekezdés c) pontja esetén jogosult a képzési költségén felül magyar nyelvi képzési átalány támogatásra.

8. § (1) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:

a) *  az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt, illetve az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát;

b) *  az ösztöndíjnak a program működési szabályzatában meghatározott havi összegét és annak kifizetése időpontját, módját;

c) a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét;

d) az adatkezeléshez való hozzájárulást;

e) azt a feltételt, hogy az ösztöndíjas szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesít;

f) *  az ösztöndíjas jogviszony, valamint a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének és megszűnésének rendjét.

(2) *  Az ösztöndíjas szerződés - az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 7. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.

(2a) *  Doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, de doktori fokozatot még nem szerzett ösztöndíjasnak az ösztöndíjas szerződése és hallgatói jogviszonya szünetel, a doktori fokozat megszerzése hiányában 1 év után megszűnik. Amennyiben az erre vonatkozó külön pályázati eljárásban ösztöndíjat nyer, az abszolutórium megszerzését követően maximum 12 hónapra szóló ösztöndíjban részesíthető.

(3) Az ösztöndíjas szerződés a felek egyetértésével módosítható.

9. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartani.

(2) *  Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a továbbiakban - a 7. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - az ösztöndíj nem folyósítható. Ha az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés ideje alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható.

(3) *  A felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget.

10. § (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

11. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 10. § (1), (2) és (5) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) *  E rendeletnek a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2015/2016. őszi félévre meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. Az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárásokat a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak 2015. április 15-ig kell jóváhagynia.

(4) *  E rendeletnek a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (4) bekezdés f) pontját első alkalommal a 2018/2019. tanévtől tanulmányaikat megkezdő ösztöndíjasokra kell alkalmazni.

(5) *  E rendeletnek a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (1) bekezdés f) pontját első alkalommal a 2018/2019. őszi félévre meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.

1. melléklet a 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez * 

NYILATKOZAT

Alulírott aláírásommal hozzájárulok, hogy a küldő felsőoktatási intézmény és a támogatást biztosító Tempus Közalapítvány a személyes adataimat kezelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a jelen pályázati eljárásban és dokumentációban megadok. Az adatkezelés célja az igénybe venni kívánt támogatás jogosultságának ellenőrzése, pénzügyi és szakmai nyomon követése, a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jelentések és statisztikák elkészítése; információs anyagok készítése; kutatások, felmérések végzése, valamint pályakövetés. Az adatkezelés időtartama 10 év. Az adatokhoz hozzáférhetnek az adatbevitelt végzők; a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány illetékes munkatársai; a bírálati és monitoring folyamat szereplői; az ellenőrzésre jogosult és felügyeleti szervek; valamint anonim módon a program megvalósulását és hatásait elemző szakértők és kutatók. A személyes adatokat az adatkezelők védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelen továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Valótlan adatközlés a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A nyilatkozatot kiállító neve, aláírása.

A nyilatkozat kiállításának dátuma.


  Vissza az oldal tetejére