A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 24. pontjában,

a 13. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 17. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. forgalmi számla: olyan elektronikus számla, ami a származási garancia kiállítására, átruházására és felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazza az adott számlatulajdonos vonatkozásában;

2. *  kezelőrendszer: a forgalmi számlák és a származási garanciák összességét tartalmazó elektronikus számlarendszer;

3. *  számlatulajdonos: olyan természetes vagy jogi személy, aki származási garancia forgalmi számlaszerződést kötött a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal).

4. * 

2. *  A kezelőrendszer és a forgalmi számla

2. § *  (1) *  A kezelőrendszert a Hivatal működteti. A Hivatal biztosítja, hogy a származási garanciák bejegyzése, átruházása, felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen. A Hivatal az 5. § (1) bekezdése szerinti kérelemre indult eljárás végén hatósági bizonyítványt bocsát ki. A Hivatal a hatósági bizonyítvány alapján a származási garanciát egyszerű magánokirati formában bocsátja ki, amely az ellenkező bizonyításig hitelesen igazolja az abban foglalt adatok valódiságát. A származási garanciák bejegyzésének, átruházásának és törlésének részletes szabályait a Hivatal és a számlatulajdonos közötti szerződés tartalmazza.

(2) A kezelőrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénnyel összhangban a Hivatal közreműködő szervezetet bízhat meg.

(3) A kezelőrendszerhez történő hozzáféréshez a jogi vagy természetes személy forgalmi számlát nyithat a Hivatalnál. Az átviteli rendszerirányító és a szervezett villamosenergia-piac engedélyes forgalmi számlát nyit és tart fenn a Hivatalnál.

(4) A számlatulajdonos a származási garancia bejegyzésére, törlésére, a külföldi származási garancia elismerésére vonatkozó kérelmét a Hivatalnak nyújtja be.

(5) A Hivatal a forgalmi számla nyitására és a kezelőrendszer használatára vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó útmutatót a honlapján közzéteszi.

3. Az erőműegységek minősítése

3. § (1) A termelő kérelmére a Hivatal határozatában megállapítja, hogy az erőműegység alkalmas-e megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia termelésére (a továbbiakban: minősítés).

(2) *  Az erőműegység minősítésére vonatkozó kérelmet a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a kereskedelmi üzem megkezdését követően lehet benyújtani.

(3) *  A minősítésre vonatkozó kérelem a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be,. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) *  egyvonalas villamos kapcsolási rajz a generátortól a csatlakozási pontig és egyvonalas hőséma a termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia, a termelt és kiadott hasznos hő, valamint a bevitt tüzelőanyag mérési pontjainak feltüntetésével;

b) a fogyasztásmérő berendezések hitelesítési bizonylatai;

c) *  a mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által kiadott igazolás arról, hogy a fogyasztásmérő berendezés és annak elrendezése alkalmas a (4) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésére, amennyiben a kérelem nagy hatásfokú kapcsolt minősítés megszerzésére irányul;

d) nyilatkozat, amelyben a termelő vállalja, hogy amennyiben az adott erőműegység több különböző típusú tüzelőanyagot is fel tud használni, akkor a tüzelőanyag-felhasználást tüzelőanyag-típusonként hitelesen nyilvántartja és ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a Hivatal számára;

e) 0,5 MWe alatti beépített teljesítőképességű kiserőművek esetében a hálózati csatlakozási szerződés;

f) nyilatkozat arról, hogy az erőműegység létesítéséhez igénybevételre került-e beruházási támogatás; és

g) a támogatási rendszer megnevezése, a támogatás nyújtója, az igénybevett támogatás összege, devizaneme és a támogatás folyósításainak adatai, ha az erőműegység beruházási támogatásban részesült.

(4) *  Nagy hatásfokú kapcsolt termelésre vonatkozó minősítés megadásának feltétele, hogy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben foglalt számítások elvégzéséhez szükséges valamennyi hitelesített fogyasztásmérő berendezés ki legyen építve.

(5) *  Egy erőműegység csak abban az esetben kaphat nagy hatásfokú kapcsolt minősítést, ha a minősítési eljárás során vizsgált villamosenergia-termelése megfelel a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet 2. számú mellékletben meghatározott energia-megtakarítási követelményeknek.

4. § (1) A Hivatal határozatában foglalt minősítés öt évig hatályos.

(2) A minősítést érintő adatokban bekövetkezett változást a termelő

a) tervezett változás esetében a változást megelőzően legalább 30 nappal,

b) előre nem tervezhető változás esetében a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül

köteles bejelenteni a Hivatalnak.

(3) A Hivatal visszavonja minősítési határozatát, amennyiben olyan információ jut tudomására, ami alapján a minősítés feltételei nem állnak fenn.

4. *  A származási garancia bejegyzése

5. § *  (1) A termelő vagy az általa megbízott számlatulajdonos származási garancia bejegyzésére irányuló kérelme (a továbbiakban: bejegyzési kérelem) a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be, amely tartalmazza

a) az erőműegység azonosítási adatait,

b) a villamosenergia-termelés előállítására felhasznált energiaforrást és az előállítás kezdetének és befejezésének dátumát,

c) a nagy hatásfokú termelésből származó vagy megújuló energiaforrásból a b) pont szerinti időszakban előállított és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia mennyiségét MWh-ban, valamint

d) annak megjelölését, hogy a származási garanciával érintett energiamennyiség előállításához igénybevételre került-e támogatás, és ha igen, a támogatás összegét és jogcímét.

(2) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a formanyomtatvány az (1) bekezdésben megjelölt adatokon túl tartalmazza

a) a villamosenergia-termelés tüzelőanyag-forrásának alsó (nettó) fűtőértékét két tizedesjegy pontossággal,

b) a villamos energiával együtt termelt hő mennyiségét és felhasználását, valamint

c) a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben meghatározottak alapján kiszámított primerenergia-megtakarítást.

(3) Vegyes tüzelés esetén az e rendelet szerint a származási garancia bejegyzésekor figyelembe veendő, megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamosenergia-mennyiséget arányosan, a bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva kell kiszámítani. A számítást a kérelmező havi bontásban végzi el és a bejegyzési kérelemhez csatolt, hitelt érdemlő dokumentumokkal támasztja alá.

(4) A Hivatal a származási garanciát a kérelmező által a bejegyzési kérelemben megadott forgalmi számlára bejegyzi, ha

a) a termelő az adott erőműegységre érvényes minősítéssel rendelkezik,

b) a hálózati engedélyes a Hivatalnak átadta az adatokat az erőműegységben megtermelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia mennyiségére vonatkozóan, és ezek az adatok a kérelmező által megadott adatokkal összhangban vannak,

c) a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó adott villamos energia mennyiségre még származási garanciát nem jegyeztek be és

d) az erőműegység nem részesül a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet szerinti támogatásban.

(5) A Hivatal által kiadott kiserőművi összevont engedéllyel vagy termelői működési engedéllyel rendelkező, továbbá a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben részt vevő erőműegység esetén megújuló eredetet igazoló származási garancia bejegyzéséhez nem szükséges a (4) bekezdés a) pontja szerinti minősítés.

(6) A származási garanciát 1 megawattóra (MWh) mennyiségre kell bejegyezni. A közcélú hálózatba betáplált energia minden egyes egységéről legfeljebb egy származási garancia jegyezhető be.

(7) A bejegyzési kérelem az adott villamos energia mennyiség előállítását követő 6. naptári hónap utolsó napjáig nyújtható be.

(8) Egy bejegyzési kérelemnek legalább egy naptári hónapban előállított villamos energia mennyiségére kell irányulnia.

(9) Eltérő naptári években előállított villamosenergia-mennyiségekre külön-külön kell bejegyzési kérelmet benyújtani.

(10) Származási garancia bejegyzésére irányuló kérelem a legalább 50 kW vagy ennél nagyobb beépített teljesítőképességű erőműben megtermelt villamos energia vonatkozásában nyújtható be.

6. § *  (1) A megújuló energiaforrásból származó energiatermelés esetében a származási garancia tartalmazza

a) a villamos energia előállítására felhasznált energiaforrás és az előállítás kezdetének és befejezésének dátumát,

b) annak megjelölését, hogy a származási garancia

ba) villamos energiára,

bb) fűtőenergiára,

bc) hűtőenergiára, vagy

bd) fűtő- és hűtőenergiára vonatkozik,

c) az energiát előállító létesítmény nevét, helyét, típusát és beépített teljesítményét,

d) azt, hogy a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban,

e) azt, hogy az energiaegység részesült-e bármilyen más formában valamilyen támogatási rendszerből, és ha igen, a támogatási rendszer típusát,

f) a létesítmény üzembe helyezésének dátumát,

g) a bejegyzés dátumát és országát, valamint

h) a származási garancia egyedi azonosító számát.

(2) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a származási garancia tartalmazza

a) az energiatermelő létesítmény nevét, helyét, típusát és (hő és villamos energia-) beépített teljesítményét,

b) a villamosenergia-termelés kezdetének és végének dátumát, amely időszakra vonatkozóan a származási garanciát kiállították, valamint a termelés helyszínét,

c) a villamosenergia-termelés tüzelőanyag-forrásának alsó (nettó) fűtőértékét,

d) a villamos energiával együtt termelt hő mennyiségét és felhasználását,

e) a származási garancia tárgyát képező, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia mennyiségét,

f) nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben meghatározottak alapján kiszámított primerenergia-megtakarítást,

g) az erőműegység névleges villamosenergia- és hőtermelési hatásfokát,

h) azt, hogy a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban,

i) azt, hogy az energiaegység részesült-e bármilyen más formában valamilyen támogatási rendszerből, és ha igen, a támogatási rendszer típusát,

j) a létesítmény üzembe helyezésének dátumát,

k) a bejegyzés dátumát és országát, valamint

l) a származási garancia egyedi azonosító számát.

(3) Ha a villamos energia megújuló energiaforrás felhasználásával és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel került előállításra, ugyanazon villamosenergia-mennyiség vonatkozásában egy származási garancia kerül bejegyzésre, amely tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat.

5. A származási garancia felhasználása és átruházása

7. § *  (1) A származási garancia felhasználásának minősül a származási garancia számlatulajdonos általi törlése a kezelőrendszerből a Hivatal jóváhagyásával, amely igazolja, hogy a felhasznált villamos energia-mennyiség megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés keretében került előállításra.

(2) A kezelőrendszerben a származási garancia tulajdonosa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak szerint megadhatja a felhasználó nevét, aki számára igazolja a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből előállított villamos energia mennyiséget.

(3) Származási garanciák felhasználásakor a számlatulajdonos megadja a felhasználási időszakot, amelyben a kedvezményezett felhasználó számára a származási garanciával igazolni kívánja az adott időszakban felhasznált villamos energia egészének vagy egy részének eredetét. A felhasználási időszak egy vagy több tárgyhónap lehet. Eltérő naptári években felhasznált származási garanciákat külön-külön kell törölni a kezelőrendszerből.

(4) A származási garancia felhasználása a felhasználó adott naptári évre vonatkozó villasmosenergia-fogyasztására vonatkozóan legkorábban adott év április 1-jén, legkésőbb a következő év március 31-ig lehetséges.

(5) A származási garancia a hozzá tartozó villamos energia termelési időszakának végétől számított 12 hónapon belüli villamosenergia-fogyasztási időszak vonatkozásában használható fel.

8. § (1) *  A számlatulajdonos a kezelőrendszeren keresztül az érvényes származási garanciát átruházhatja vagy biztosítékul adhatja a másik számlatulajdonos részére.

(2) A származási garancia átruházása – az energia fizikai átadásától vagy attól különállóan – nem érinti a megújuló részarány-cél teljesítése érdekében más tagállamokkal statisztikai átruházásról, közös projektekről és közös támogatási rendszerek alkalmazásáról hozott határozatokat és a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló rendeletben meghatározott, a bruttó végső energiafogyasztásra vonatkozó módszertant.

(3) A megújuló energiaforrásból előállított energia azon mennyiségét, amely valamely villamosenergia-kereskedő által egy harmadik félre átruházott származási garanciához tartozik, le kell vonni a megújuló energiának az energiahordozó-összetételén belüli arányából.

6. A külföldi származási garancia elismerése

9. § *  (1) A Hivatal erre irányuló kérelem alapján elismeri a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energiára vonatkozó származási garanciát, amely az EGT-megállapodásban részes államokból, az Energiaközösség létrehozásáról szóló szerződést aláíró államokból származik (a továbbiakban: külföldi származási garancia) és megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben és az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt, a származási garanciákra vonatkozó előírásoknak.

(2) Külföldi származási garancia elismerésének minősül a külföldi származási garancia magyarországi kedvezményezett felhasználó részére, annak magyarországi felhasználási helyére történt, külföldi kezelőrendszerben végbement törlésének a Hivatal általi jóváhagyása.

(3) Külföldi származási garancia elismerése iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező megadja a felhasználási időszakot, amelyben a kedvezményezett felhasználó számára a származási garanciával igazolni kívánja az adott időszakban felhasznált villamos energia egészének vagy egy részének eredetét. A felhasználási időszak egy vagy több tárgyhónap lehet. Eltérő naptári években felhasznált származási garanciára vonatkozóan külön kérelmet kell benyújtani.

(4) Külföldi származási garancia elismerése iránti kérelmet a felhasználó adott naptári évi villamosenergia- fogyasztására vonatkozóan legkorábban adott év április 1-jén, legkésőbb adott év december 31-én nyújthat be.

(5) A Hivatal együttműködik más országok származási garanciát kiállító hatóságaival a hazai származási garanciák külföldi elfogadásának során.

(6) A hazai származási garancia külföldi partner részére történő értékesítése akkor valósulhat meg, ha az érintett származási garanciák kezelőrendszerből való törlését a Hivatal jóváhagyta, és az adott állam felelős szervezete a hazai származási garanciákat elismerte.

10. § (1) Az EGT-megállapodásban részes valamely államban kiállított külföldi származási garancia elismerését a Hivatal abban az esetben tagadhatja meg, ha az erre irányuló eljárásában megalapozott kételye merül fel a külföldi származási garancia pontossága, megbízhatósága és hitelessége tekintetében. A megtagadásnak objektív, átlátható és megkülönböztetés-mentes feltételeken kell alapulnia.

(2) A Hivatal a megtagadásról és annak indokairól határozatának meghozatalát követően 15 napon belül jelentésben értesíti az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

(3) A miniszter a Hivatal (2) bekezdés szerinti jelentése alapján értesíti az Európai Bizottságot.

7. Ellenőrzés, az adatkezelés

11. § (1) A Hivatal ellenőrzi a származási garanciák átruházását, felhasználását és a forgalmi számlát.

(2) Az engedélyes, valamint a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetője köteles együttműködni a Hivatallal az erőműegységek minősítése, a származási garanciák kiállítása, átruházása, felhasználása, valamint az átruházás és felhasználás ellenőrzése során.

(3) A Hivatal jogosult a kezelőrendszer szerinti adatot a villamos energiáról szóló törvényben meghatározottak szerint kezelni. A Hivatal módosíthatja a számlán lévő származási garanciák adatait, ha a hiba a számlára való átutalás közben vagy a származási garancia adott számlán történő tárolása során keletkezett.

(4) A Hivatal a kezelőrendszerben szereplő adatokat a keletkezésüktől számított 10 évig megőrzi.

12. § (1) A Hivatal zárolja a forgalmi számlát, ha az ellenőrzés során forgalmi számlával kapcsolatos visszaélésre utaló körülményről szerez tudomást. A Hivatal a zárolástól számított 30 napon belül vizsgálatot folytat le a visszaélés feltárása érdekében.

(2) A zárolt forgalmi számlán származási garanciát nem lehet átvezetni, felhasználni vagy törölni.

8. Jogkövetkezmények

13. § *  (1) A Hivatal a villamos energiáról szóló törvényben és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint bírságot szabhat ki

a) a termelői engedélyesre,

b) a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetőjére vagy

c) a bejegyzési kérelem benyújtójára,

ha az a bejegyzési kérelmében neki felróható okból téves adatokat szolgáltat.

(2) Ha az engedélyes és a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetője a 11. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, a Hivatal havonta egymillió forint bírságot szabhat ki.

(3) A Hivatal a származási garanciát haladéktalanul törli a kezelőrendszerből, ha

a) az felhasználásra került,

b) a származási garancia tulajdonosa külföldi partner részére történő értékesítés céljából kérelmezi annak törlését és a Hivatal megbizonyosodott a kérelemben foglaltak megfelelőségéről, vagy

c) a forgalmi számla megszüntetésre került.

(4) Ha a származási garancia nem került felhasználásra, a Hivatal a származási garanciát az abban meghatározott villamos energiamennyiség termelési időszakának utolsó napját követő 12 hónap elteltével törli a kezelőrendszerből.

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 13. § (1)–(2) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 17. § (4) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

15. § Erőműegység minősítésére vonatkozó 3. § szerinti kérelem 2013. október 1-jétől, a bejegyzési kérelem 2014. január 1-jétől nyújtható be.

15/A. § * 

16. § Ez a rendelet

a) *  a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének, valamint

b) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (10) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

17. § (1)–(3) * 

(4) * 

(5)–(7) *