A jogszabály mai napon ( 2021.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 24. pontjában,

a 13. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 17. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. forgalmi számla: olyan elektronikus számla, ami a származási garancia kiállítására, átruházására és felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazza az adott számlatulajdonos vonatkozásában;

2. *  származási garancia-nyilvántartás: olyan, a forgalmi számlák összességét tartalmazó elektronikus hatósági nyilvántartás, amely tartalmazza a származási garanciákra, valamint azok kiállítására, átruházására, felhasználására vonatkozó adatokat;

3. származási garancia tulajdonosa: a forgalmi számlával rendelkező termelő, valamint a forgalmi számlával rendelkező származási garancia vásárlója;

4. származási garancia vásárlója: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a származási garanciát a kezelőrendszeren keresztül átruházás útján szerzi meg.

2. A származási garancia-nyilvántartás és a forgalmi számla

2. § (1) *  A származási garancia-nyilvántartást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vezeti. A Hivatal biztosítja, hogy a származási garanciák kiállítása, átruházása, felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen.

(1a) *  A származási garancia-nyilvántartás elektronikus kezelőrendszeren (a továbbiakban: kezelőrendszer) keresztül történő működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénnyel összhangban a Hivatal közreműködő szervezetet bízhat meg.

(2) A kezelőrendszerhez történő hozzáféréshez a termelőnek, valamint a származási garancia vásárlójának forgalmi számlát kell nyitnia a Hivatalnál.

(3) A forgalmi számla tulajdonosa a származási garancia kiállítására, törlésére, a külföldi származási garancia elfogadására, valamint az erőműegység minősítésére vonatkozó kérelmét a Hivatalnak nyújtja be. A forgalmi számla tulajdonosa a kérelmet a kezelőrendszeren keresztül is benyújthatja.

(4) A Hivatal a forgalmi számla tulajdonosának kérelmére intézkedik a forgalmi számla megszüntetéséről.

(5) A Hivatal a forgalmi számla nyitására, a kezelőrendszer használatára vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó útmutatót a honlapján közzéteszi.

3. Az erőműegységek minősítése

3. § (1) A termelő kérelmére a Hivatal határozatában megállapítja, hogy az erőműegység alkalmas-e megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia termelésére (a továbbiakban: minősítés).

(2) *  Az erőműegység minősítésére vonatkozó kérelmet a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a kereskedelmi üzem megkezdését követően lehet benyújtani.

(3) A minősítésre vonatkozó kérelem a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be, a kérelem a kezelőrendszeren keresztül elektronikus úton is benyújtható. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) *  egyvonalas villamos kapcsolási rajz és egyvonalas hőséma a termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia, a termelt és kiadott hasznos hő, valamint a bevitt tüzelőanyag mérési pontjainak feltüntetésével;

b) a fogyasztásmérő berendezések hitelesítési bizonylatai;

c) *  a mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott igazolás arról, hogy a fogyasztásmérő berendezés és annak elrendezése alkalmas a (4) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésére, amennyiben a kérelem nagy hatásfokú kapcsolt minősítés megszerzésére irányul;

d) nyilatkozat, amelyben a termelő vállalja, hogy amennyiben az adott erőműegység több különböző típusú tüzelőanyagot is fel tud használni, akkor a tüzelőanyag-felhasználást tüzelőanyag-típusonként hitelesen nyilvántartja és ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a Hivatal számára;

e) 0,5 MWe alatti beépített teljesítőképességű kiserőművek esetében a hálózati csatlakozási szerződés;

f) nyilatkozat arról, hogy az erőműegység létesítéséhez igénybevételre került-e beruházási támogatás; és

g) a támogatási rendszer megnevezése, a támogatás nyújtója, az igénybevett támogatás összege, devizaneme és a támogatás folyósításainak adatai, ha az erőműegység beruházási támogatásban részesült.

(4) *  Nagy hatásfokú kapcsolt termelésre vonatkozó minősítés megadásának feltétele, hogy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben foglalt számítások elvégzéséhez szükséges valamennyi hitelesített fogyasztásmérő berendezés ki legyen építve.

(5) *  Egy erőműegység csak abban az esetben kaphat nagy hatásfokú kapcsolt minősítést, ha a minősítési eljárás során vizsgált villamosenergia-termelése megfelel a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet 2. számú mellékletben meghatározott energia-megtakarítási követelményeknek.

4. § (1) A Hivatal határozatában foglalt minősítés öt évig hatályos.

(2) A minősítést érintő adatokban bekövetkezett változást a termelő

a) tervezett változás esetében a változást megelőzően legalább 30 nappal,

b) előre nem tervezhető változás esetében a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül

köteles bejelenteni a Hivatalnak.

(3) A Hivatal visszavonja minősítési határozatát, amennyiben olyan információ jut tudomására, ami alapján a minősítés feltételei nem állnak fenn.

4. A származási garancia kiállítása

5. § (1) A termelő származási garancia kiadására irányuló kérelme (a továbbiakban: bejegyzési kérelem) a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be. A bejegyzési kérelem a kezelőrendszeren keresztül elektronikus úton is benyújtható. A formanyomtatvány tartalmazza:

a) természetes személy esetében a természetes személyazonosító adatait, a lakcímét, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet esetében a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és az adószámát;

b) az erőműegység azonosítási adatait;

c) a villamosenergia-termelés előállítására felhasznált energiaforrást és az előállítás kezdetének és befejezésének dátumát;

d) *  nagy hatásfokú termelésből származó vagy megújuló energiaforrásból a c) pont szerinti időszakban előállított és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia mennyiségét MWh-ban;

e) annak megjelölését, hogy a származási garanciával érintett energiamennyiség előállításához igénybevételre került-e támogatás, ha igen, a támogatás összegét, jogcímét.

(2) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a formanyomtatvány az alábbi adatokat is tartalmazza:

a) *  a villamosenergia-termelés tüzelőanyag-forrásának alsó (nettó) fűtőértéke két tizedesjegy pontossággal;

b) a villamos energiával együtt termelt hő mennyisége és felhasználása;

c) nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben meghatározottak alapján kiszámított primerenergia-megtakarítás.

(3) A Hivatal a származási garanciát tanúsító elektronikus hatósági bizonyítványt a kérelmező forgalmi számlájára akkor vezeti át, ha:

a) a termelő az adott erőműegységre érvényes minősítéssel rendelkezik;

b) *  a hálózati engedélyes a Hivatalnak átadta az adatokat az erőműegységben megtermelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia mennyiségére vonatkozóan, és ezek az adatok a termelő által megadott adatokkal összhangban vannak;

c) a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó adott villamos energia mennyiségre még származási garanciát nem állítottak ki.

(4) *  A származási garanciát 1 megawattóra (MWh) mennyiségre kell kiállítani. A közcélú hálózatba betáplált energia minden egyes egységéről legfeljebb egy származási garancia állítható ki.

(5) A bejegyzési kérelem

a) megújuló energiaforrásból származó energiatermelés esetében az adott villamos energia mennyiség előállítását követő 6. naptári hónap utolsó napjáig,

b) a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében az adott villamos energia mennyiség előállítását követő 13. naptári hónap utolsó napjáig

nyújtható be.

(6) Egy bejegyzési kérelemnek legalább egy naptári hónapban előállított villamos energia mennyiségére kell irányulnia.

(7) *  Eltérő naptári években előállított villamosenergia-mennyiségekre külön-külön kell bejegyzési kérelmet benyújtani.

6. § (1) A megújuló energiaforrásból származó energiatermelés esetében a származási garanciának az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a villamos energia előállítására felhasznált energiaforrás és az előállítás kezdetének és befejezésének dátuma;

b) annak megjelölése, hogy a származási garancia villamos energiára vagy fűtő- és/vagy hűtőenergiára vonatkozik;

c) az energiát előállító létesítmény neve, helye, típusa és beépített teljesítménye;

d) a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban, és ha igen, milyen mértékben;

e) az energiaegység részesült-e bármilyen más formában valamilyen nemzeti támogatási rendszerből, és ha igen, milyen mértékben, valamint a támogatási rendszer típusa;

f) a létesítmény üzembe helyezésének dátuma; és

g) a kiállítás dátuma és országa, valamint az egyedi azonosító szám.

(2) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a származási garancia az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az energiatermelő létesítmény neve, helye, típusa és (hő és villamos energia-) beépített teljesítménye;

b) a villamosenergia-termelés kezdetének és végének dátuma, amely időszakra vonatkozóan a származási garanciát kiállították, valamint a termelés helyszíne;

c) a villamosenergia-termelés tüzelőanyag-forrásának alsó (nettó) fűtőértéke;

d) a villamos energiával együtt termelt hő mennyisége és felhasználása;

e) a származási garancia tárgyát képező, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia mennyiség;

f) nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben meghatározottak alapján kiszámított primerenergia-megtakarítás;

g) az erőműegység névleges villamos energia és hő termelési hatásfoka;

h) a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban, és ha igen, milyen mértékben;

i) az energiaegység részesült-e bármilyen más formában valamilyen támogatási rendszerből, és ha igen, milyen mértékben, valamint a támogatási rendszer típusa;

j) a létesítmény üzembe helyezésének dátuma; valamint

k) a kiállítás dátuma és országa, valamint az egyedi azonosító szám.

5. A származási garancia felhasználása és átruházása

7. § (1) A származási garancia felhasználásának minősül a származási garancia bemutatása a villamos energiáról szóló törvény szerinti felhasználónak annak igazolása céljából, hogy a szolgáltatott villamos energia mennyiség megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés keretében került előállításra.

(2) A származási garancia tulajdonosa a származási garancia felhasználását a felhasználást követő öt napon belül a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon bejelenti a Hivatalnak. A bejelentést a kezelőrendszeren keresztül is megteheti.

(3) A felhasználásra vonatkozó bejelentésben a származási garancia tulajdonosa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak szerint megadhatja a felhasználó nevét, aki számára igazolja a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből előállított villamos energia mennyiséget.

8. § (1) A származási garancia tulajdonosa a kezelőrendszeren keresztül az érvényes származási garanciát átruházhatja.

(2) A származási garancia átruházása - az energia fizikai átadásától vagy attól különállóan - nem érinti a megújuló részarány-cél teljesítése érdekében más tagállamokkal statisztikai átruházásról, közös projektekről és közös támogatási rendszerek alkalmazásáról hozott határozatokat és a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló rendeletben meghatározott, a bruttó végső energiafogyasztásra vonatkozó módszertant.

(3) A megújuló energiaforrásból előállított energia azon mennyiségét, amely valamely villamosenergia-kereskedő által egy harmadik félre átruházott származási garanciához tartozik, le kell vonni a megújuló energiának az energiahordozó-összetételén belüli arányából.

6. A külföldi származási garancia elismerése

9. § (1) A Hivatal erre irányuló kérelem alapján elismeri a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energiára vonatkozó származási garanciát, amely az EGT-megállapodásban részes államokból, az Energiaközösség létrehozásáról szóló szerződést aláíró államokból származik (a továbbiakban: külföldi származási garancia).

(2) A Hivatal együttműködik más országok származási garanciát kiállító hatóságaival a hazai származási garanciák külföldi elfogadásának során.

10. § (1) Az EGT-megállapodásban részes valamely államban kiállított külföldi származási garancia elismerését a Hivatal abban az esetben tagadhatja meg, ha az erre irányuló eljárásában megalapozott kételye merül fel a külföldi származási garancia pontossága, megbízhatósága és hitelessége tekintetében. A megtagadásnak objektív, átlátható és megkülönböztetés-mentes feltételeken kell alapulnia.

(2) A Hivatal a megtagadásról és annak indokairól határozatának meghozatalát követően 15 napon belül jelentésben értesíti az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

(3) A miniszter a Hivatal (2) bekezdés szerinti jelentése alapján értesíti az Európai Bizottságot.

7. Ellenőrzés, az adatkezelés

11. § (1) A Hivatal ellenőrzi a származási garanciák átruházását, felhasználását és a forgalmi számlát.

(2) Az engedélyes, valamint a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetője köteles együttműködni a Hivatallal az erőműegységek minősítése, a származási garanciák kiállítása, átruházása, felhasználása, valamint az átruházás és felhasználás ellenőrzése során.

(3) A Hivatal jogosult a kezelőrendszer szerinti adatot a villamos energiáról szóló törvényben meghatározottak szerint kezelni. A Hivatal módosíthatja a számlán lévő származási garanciák adatait, ha a hiba a számlára való átutalás közben vagy a származási garancia adott számlán történő tárolása során keletkezett.

(4) A Hivatal a kezelőrendszerben szereplő adatokat a keletkezésüktől számított 10 évig megőrzi.

12. § (1) A Hivatal zárolja a forgalmi számlát, ha az ellenőrzés során forgalmi számlával kapcsolatos visszaélésre utaló körülményről szerez tudomást. A Hivatal a zárolástól számított 30 napon belül vizsgálatot folytat le a visszaélés feltárása érdekében.

(2) A zárolt forgalmi számlán származási garanciát nem lehet átvezetni, felhasználni vagy törölni.

8. Jogkövetkezmények

13. § (1) A Hivatal a villamos energiáról szóló törvényben meghatározottak szerint származási garanciánként tizenötezer forint, de bejegyzési kérelmenként legfeljebb ötmillió forint bírságot szabhat ki a termelői engedélyesre, a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetőjére, amennyiben az a bejegyzési kérelmében neki felróható okból téves adatokat szolgáltatott.

(2) Ha az engedélyes és a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetője a 11. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, a Hivatal havonta egymillió forint bírságot szabhat ki.

(3) A Hivatal a származási garanciát törli a származási garancia-nyilvántartásból, ha:

a) az felhasználásra került;

b) az nem került felhasználásra, a származási garanciában meghatározott villamos energiamennyiség termelési időszakának utolsó napja után megújuló energiaforrásból előállított villamos energia esetében 12 hónappal, nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia esetében 24 hónappal;

c) a származási garancia tulajdonosa kérelmezi annak törlését;

d) a forgalmi számla megszüntetésre került.

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 13. § (1)-(2) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 17. § (4) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

15. § Erőműegység minősítésére vonatkozó 3. § szerinti kérelem 2013. október 1-jétől, a bejegyzési kérelem 2014. január 1-jétől nyújtható be.

16. § Ez a rendelet

a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének, valamint

b) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (10) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

17. § (1)-(3) * 

(4) * 

(5)-(7) * 


  Vissza az oldal tetejére