A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában,

a 17. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:

1. § (1) *  E rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya (a továbbiakban együtt: föld) eladása, illetve haszonbérbe adása esetén a törvényen, vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog, továbbá a törvényen alapuló előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi, illetve a haszonbérleti szerződésnek a jogosultakkal való hirdetményi úton történő közlésének részletes szabályait állapítja meg.

(2) *  E rendeletben meghatározott eljárása során a jegyző hatósági hatáskört nem gyakorol.

(3) * 

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

2. § *  (1) A tulajdonosnak mint eladónak – az (5) bekezdés szerinti esetek kivételével – a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása iránt kérelmet (a továbbiakban: hatósági jóváhagyás iránti kérelem) kell benyújtania a föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervhez.

(2) A hatósági jóváhagyás iránti kérelem adattartalmát a 4. melléklet tartalmazza. A kérelemhez csatolni kell az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződést a Fétv. szerinti példányszámban és formában, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat. A hatósági jóváhagyás iránti kérelem egyben közzétételi kérelemnek is minősül, kivéve a Földforgalmi tv. 20. §-ában meghatározott eseteket.

(3) Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, akkor a hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 4. melléklet 5. pontja szerinti adatokat is.

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv az adásvételi szerződés közzétételét elrendelő végzésében feltünteti az adásvételi szerződés tárgyát képező földre vonatkozóan, földrészletenkénti bontásban

a) az érintett település nevét,

b) a földrészlet

ba) helyrajzi számát,

bb) területnagyságát,

bc) művelési ágát, valamint

c) az átruházással érintett tulajdoni hányadot.

(5) Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, a tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1c) bekezdése szerinti határidőn belül kérelmet (a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtania a Fétv.-ben meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza. A közzétételi kérelemhez csatolni kell az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés egy eredeti, nem biztonsági okmányon szerkesztett példányát.

(6) *  Ha az adásvételi szerződés több, földnek minősülő ingatlant tartalmaz, az eladó benyújthatja az adásvételi szerződésben szereplő bármelyik föld fekvése szerint illetékes

a) mezőgazdasági igazgatási szervnél a hatósági jóváhagyás iránti kérelmet, vagy

b) települési önkormányzat jegyzőjénél a közzétételi kérelmet az (5) bekezdésben meghatározott esetben.

2/A. § *  A hatósági jóváhagyás iránti kérelmet nem az előírt formában terjesztették elő, ha

a) azt nem a 4. melléklet szerinti adattartalommal nyújtották be, vagy

b) annak mellékleteként nem csatolták az adásvételi szerződést a Fétv.-ben meghatározott példányszámban és formában.

3. § (1) *  Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem került csatolásra az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő tűzésével haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására vagy a szerződés csatolására.

(1a) * 

(2) A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

a) az eladó az (1) bekezdésben foglalt felhívásnak határidőn belül nem tett eleget,

b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

(3) Ha a jegyző a (2) bekezdésben meghatározottak alapján megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót, illetve a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmezőt is.

(3a) *  Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződést a közzétételi kérelemhez csatoltan a jegyzőhöz nyújtják be, a jegyző haladéktalanul gondoskodik a közzétételi kérelemnek és mellékleteinek a föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő átadásáról. A jegyző az átadással egyidejűleg értesíti a kérelmezőt. Ha a jegyző az átadást elmulasztja és ezáltal a közzétételi kérelem alapján olyan adásvételi szerződés kerül közzétételre, amely a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, akkor a közzétételnek joghatása nincs.

(4) *  A jegyző a Földforgalmi tv. 21. § (1b) bekezdése alapján vele közölt döntés beérkezését követő 8 napon belül a részére megküldött adásvételi szerződésen felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, az aláírásokat és egyéb, egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ezt az anonimizált szerződéspéldányt kell a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint közzétenni. Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének napja az a nap, amikor az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

(4a) *  A 2. § (5) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jegyző az anonimizálást a közzétételi kérelem beérkezését követő 8 napon belül végzi el.

(5) *  Az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (4) bekezdésben előírtak szerint anonimizált adásvételi szerződést – jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentum továbbító segítségével – az adásvételi szerződés beérkezését követő 8 napon belül megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek (a továbbiakban: működtető szervezet).

(6) *  A működtető szervezet köteles az adásvételi szerződést a kormányzati portálon a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján közzétenni, és ezzel egyidejűleg a közzététel időpontjáról és tartalmáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek. Ha a működtető szervezet nem teszi közzé az adásvételi szerződést a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján, a jegyző javítja a közzétételre megküldött szerződésen a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, és a javított szerződéspéldányt megküldi a működtető szervezetnek a kormányzati portálon való közzététel céljából.

(7) *  Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a (4) bekezdésben meghatározottak szerint anonimizált adásvételi szerződés másolatát függeszti ki a hirdetőtáblára. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti továbbá, hogy a kifüggesztés nem minősül az adásvételi szerződés közlésének.

(8) *  Az adásvételi szerződés tájékoztató jellegű kifüggesztése közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot kell érteni.

4. § *  (1) Az eladó a hatósági jóváhagyás iránti kérelmet és a 2. § (5) bekezdésében foglalt esetben a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés kormányzati portálon való közzétételéig vonhatja vissza.

(2) A hatósági jóváhagyás iránti kérelem visszavonását a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell írásban bejelenteni. Ha a visszavonásra a Földforgalmi tv. 21. § (1a) bekezdése szerinti közbenső döntésnek a jegyző részére történő megküldését követően kerül sor, a visszavonásról a mezőgazdasági igazgatási szerv haladéktalanul értesíti a jegyzőt. A kérelem visszavonása esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv az eljárás megszüntetésével egyidejűleg a hatósági jóváhagyás iránti kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó részére.

(3) A közzétételi kérelem visszavonását a jegyzőnek kell írásban bejelenteni. A kérelem visszavonása esetén a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat a visszavonásra irányuló bejelentést követő 8 napon belül visszaküldi az eladó részére.

(4) Ha a kérelem visszavonásáról szóló nyilatkozat a szerződés kormányzati portálon való közzétételét követően érkezik be, vagy a hatósági jóváhagyás iránti kérelem visszavonásáról az eladó a jegyzőnél nyilatkozik, a visszavonásnak joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

5. § (1) *  A működtető szervezet a kormányzati portálról az adásvételi szerződést a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjaként az adásvételi szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le, ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott adásvételi szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött adásvételi szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

(1a) *  Ha a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

(1b) *  Ha a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése alapján a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

(2) *  A jegyző a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt az adásvételi szerződést és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait, az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben az ott meghatározottak részére megküldi. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti az eladót.

(3) Az iratjegyzéknek

a) az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó természetes személy

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) lakcímét,

b) az államot, illetve az önkormányzatot megillető elővásárlási jog esetén az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szervezet, illetve a képviseletében eljáró személy

ba) megnevezését, illetve a képviselő családi és utónevét, valamint a képviselet jogcímét,

bb) székhelyét, illetve a képviselő lakcímét, valamint

c) a jognyilatkozat benyújtásának időpontját

kell tartalmaznia.

(4) Ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra, az iratjegyzékben ennek tényét kell rögzíteni.

2. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

6. § *  A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére a 2–4. §-ban foglaltakat a 7. §-ban és a 9–11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy

a) az eladó alatt a haszonbérbeadót,

b) a vevő alatt a haszonbérlőt,

c) az adásvételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést,

d) *  a Földforgalmi tv. 20. §-a alatt a Földforgalmi tv. 48. §-át,

e) *  a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (1) bekezdését,

f) *  a Földforgalmi tv. 21. § (1a) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (1a) bekezdését,

g) *  a Földforgalmi tv. 21. § (1b) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (1b) bekezdését,

h) *  a Földforgalmi tv. 21. § (1c) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (1c) bekezdését,

i) *  a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (2) bekezdését és

j) *  az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok alatt az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat

kell érteni.

7. § (1) *  A hatósági jóváhagyás iránti vagy a közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a mezőgazdasági igazgatási szervhez, illetve a jegyzőhöz. Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérlet * 

a) a földrészlet területének egészére jött létre, vagy

b) a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe,

a hatósági jóváhagyás iránti vagy a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

(1a) *  A hatósági jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést a Fétv. szerinti példányszámban, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat.

(1b) *  A közzétételi kérelemhez csatolni kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés egy eredeti példányát.

(2) *  A haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyása iránti kérelem adattartalmát az 5. melléklet, a közzétételi kérelem adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(3) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv a haszonbérleti szerződés közzétételét elrendelő végzésében feltünteti a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozóan, földrészletenkénti bontásban:

a) az érintett település nevét,

b) a földrészlet helyrajzi számát,

c) a haszonbérlettel érintett terület nagyságát,

d) a haszonbérlettel érintett terület művelési ágát alrészletenkénti bontásban,

e) a haszonbér mértékét és

f) a haszonbérlet kezdetének és befejezésének időpontját.

8. § * 

9. § *  A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre, valamint az ingatlan-nyilvántartási formanyomtatvány kérelemre vonatkozó rendelkezéseit.

10. § *  (1) A Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv részére benyújthatja a hatósági jóváhagyás iránti kérelmet.

(2) Ha a haszonbérleti szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, a Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdésében foglalt esetben a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet.

11. § (1) *  A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

(2) *  A működtető szervezet a kormányzati portálról a haszonbérleti szerződést a jegyző által az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a haszonbérleti szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le, és ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott haszonbérleti szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

(3) *  A jegyző az (5) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a haszonbérleti szerződést és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait, az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti a kérelmező haszonbérbeadót.

(4) * 

(5) Az iratjegyzéknek az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó

a) természetes személy

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) lakcímét,

b) gazdálkodó szervezet

ba) megnevezését,

bb) székhelyét,

bc) képviseletében eljáró személy családi és utónevét, képviselői minőségét és lakcímét, valamint

c) a jognyilatkozat benyújtásának időpontját

kell tartalmaznia.

(6) Ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra, az iratjegyzékben ennek tényét kell rögzíteni.

3. Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően megkötött haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó különös szabályok

12. § (1) *  Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően a Fétv. alapján az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a mezőgazdasági igazgatási szerv részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.

(1a) *  Ha a haszonbérleti szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, akkor az (1) bekezdésben meghatározott iratokat a jegyző részére kell megküldeni.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek a mezőgazdasági igazgatási szerv, az (1a) bekezdésben meghatározott esetben a közzétételi kérelemnek a jegyző részére történő benyújtására, a hirdetményi úton történő közlésre, valamint az irattovábbításra a 6–11. §-ban foglaltakat a (3)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) *  A hatósági jóváhagyás iránti vagy a közzétételi kérelemhez csatolni kell a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt (a továbbiakban: közzétételi közlemény) is.

(4) *  A közzétételi közlemény hiányos benyújtása esetén is alkalmazni kell a 2/A. §-ban, valamint a 3. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat.

(5) *  A jegyzőnek a részére a mezőgazdasági igazgatási szerv által megküldött, illetve a hozzá benyújtott, hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán kell felismerhetetlenné tenni a Földforgalmi tv. 49. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, valamint az aláírásokat, és ezt kell a kormányzati portálon közzétenni.

(6) *  A 11. § (3) bekezdése szerinti irattovábbítás során a közzétett közzétételi közleményt, a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

4. Elektronikus tájékoztató

13. § *  (1) Az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak tájékoztatása céljából elektronikus tájékoztatót kell közzétenni a kormányzati portálon. Az elektronikus tájékoztató közzététele iránt a jegyzőnek az adásvételi vagy a haszonbérleti szerződés, illetve a közzétételi közlemény (e §-ban a továbbiakban együtt: szerződés) kormányzati portálon való közzététel céljából történő megküldésével egyidejűleg kell intézkednie, és a működtető szervezet részére megküldenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus tájékoztató a következő adatokat tartalmazza:

a) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat,

b) a szerződés kormányzati portálon való közzétételének időpontja és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdése, illetve a 49. § (3) bekezdése alapján az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja,

c) annak megjelölése, hogy a szerződés föld adásvételére vagy haszonbérletére vonatkozik,

d) a szerződésben szereplő

da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, területnagyság, tulajdoni hányad,

db) ellenszolgáltatásként megjelölt vételár vagy haszonbér megjelölése.

(3) Az elektronikus adatlapnak a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (2) bekezdésben foglalt adatokat – a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével – a szerződéssel egyidejűleg megküldi a működtető szervezetnek.

(4) A működtető szervezet köteles az elektronikus tájékoztatót a szerződéssel együtt a kormányzati portálon közzétenni, és a közzététel időpontjáról és tartalmáról automatikus igazolást küldeni a jegyző részére. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az elektronikus adatlap a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek.

(5) A működtető szervezet a kormányzati portálról az elektronikus tájékoztatót a jegyző által az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjaként megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le – a szerződéssel egyidejűleg –, és a levétel időpontjáról automatikus igazolást küld a jegyző részére. A működtető szervezet a befogadott elektronikus űrlapok (2) bekezdésben foglalt adatait 5 évig köteles megőrizni.

(6) Az elektronikus tájékoztató közzétételéhez szükséges elektronikus űrlap kitöltéséért, valamint a szerződés anonimizálásáért és a szerződésre rávezetett adatokért a jegyző, az elektronikus adatlap, valamint a szerződés közzétételéért a működtető szervezet felelős.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. december 15-én lép hatályba.

(2) A 17. § (2) és (3) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § 2014. március 1-jén hatályát veszti.

15. § E rendelet rendelkezéseit

a) a 2013. december 15-e és a Fétv. 52. § (2) bekezdésében meghatározott időpont között közzétett (közölt) haszonbérleti ajánlatokra,

b) a 2013. december 15-én vagy azt követően közzétett (közölt) haszonbérleti szerződésekre és

c) a 2014. március 1-jén vagy azt követően közzétett (közölt) adásvételi szerződésekre

kell alkalmazni.

16. § *  Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 2. § (1) és (1a) bekezdését, 3. § (4) és (4a) bekezdését, 5. § (1), (1a) és (1b) bekezdését, 6. § (1) és (2) bekezdését, 11. § (1), (2) és (2a) bekezdését a MódR. hatálybalépésének napján vagy azt követően közzétett vagy közölt adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.

17. § *  Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § *  E rendeletnek az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésének napján vagy azt követően a jegyző részére megküldött adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.

19. § *  E rendeletnek a földügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 2. §-át, 2/A. §-át, 3. § (1), (3a), (4), (4a) és (5) bekezdését, 4. §-át, 5. § (2) bekezdését, 6. § d)–j) pontját, 7. § (1), (1a), (1b) és (2) bekezdését, 10. §-át, 11. § (3) bekezdését, 12. § (1), (1a), (2), (3), (4) és (5) bekezdését, valamint 4. és 5. mellékletét a Módr3. hatálybalépését követően benyújtott adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.

1. melléklet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem tartalma * 

I. A kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1. A tulajdonos (eladó), mint kérelmező adatai:

1.1. a természetes személy kérelmező

a) természetes személyazonosító adatai,

b) *  lakcíme.

1.2. A gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező

a) megnevezése,

b) székhelye,

c) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

2. *  Az adásvételi szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet

ba) helyrajzi száma,

bb) területnagysága,

bc) művelési ága,

c) az átruházással érintett tulajdoni hányad.

3. *  A kérelem mellékleteként csatolt okiratokra vonatkozó adatok:

a kérelemhez csatolt eredeti adásvételi szerződések példányszáma, pótlapok száma.

4. A kérelmező közzététel iránti kérelme, a kérelmező aláírása, gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet kérelmező esetében a bélyegzőlenyomata, és az aláírás dátuma.

5. *  A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak és az adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelnek.

II. A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. *  A postai vagy elektronikus úton érkező közzétételi kérelem esetén a kérelem érkezési ideje.

2. Személyesen átvett közzétételi kérelem esetén az átvétel időpontja.

3. A jegyző aláírása, bélyegzője és az aláírás dátuma.

4. * 

2. melléklet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelethez

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem tartalma

I. A kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1. A haszonbérbeadó, mint kérelmező adatai:

1.1. a természetes személy kérelmező

a) természetes személyazonosító adatai,

b) *  lakcíme.

1.2. A gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező

a) megnevezése,

b) székhelye,

c) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

2. A haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet helyrajzi száma.

3. A 2. pontban megjelölt földrészletek esetében földrészletenkénti bontásban

a) a haszonbérlettel érintett terület nagysága,

b) a haszonbérlettel érintett terület művelési ága alrészletenkénti bontásban,

c) a haszonbér mértéke,

d) a haszonbérlet kezdetének és befejezésének időpontja.

4. A kérelem mellékleteként csatolt okiratokra vonatkozó adatok:

a) *  a kérelemhez csatolt eredeti haszonbérleti szerződések példányszámának, pótlapok oldalszámának megjelölése,

b) az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően, ha a haszonbérleti szerződés a haszonbérbeadó tulajdonostársanként külön okiratonként készült * 

ba) a haszonbérlőnek a 12. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata,

bb) *  3. mellékletben meghatározott adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közzétételi közlemény.

5. A kérelmező közzététel iránti kérelme, a kérelmező aláírása, gazdálkodó, vagy egyéb szervezet kérelmező esetében a bélyegzőlenyomata, és az aláírás dátuma.

6. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak és a haszonbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelnek.

II. A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. *  A postai vagy elektronikus úton érkező közzétételi kérelem esetén a kérelem érkezési ideje.

2. Személyesen átvett közzétételi kérelem esetén az átvétel időpontja.

3. A jegyző aláírása, bélyegzője és az aláírás dátuma.

4. * 

3. melléklet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében a közzétételre kerülő közzétételi közlemény tartalma * 

A kérelem benyújtására jogosult, haszonbérbeadó tulajdonostárs által megadandó tartalmi elemek:

1. A haszonbérbeadó tulajdonostársak adatai személyenként:

1.1. természetes személy haszonbérbeadó esetében

a) a természetes személyazonosító adatai,

b) *  a lakcíme.

1.2. A gazdálkodó vagy egyéb szervezet haszonbérbeadó esetében

a) a megnevezése,

b) a székhelye,

c) a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

2. A haszonbérlő adatai:

2.1. természetes személy haszonbérlő esetében

a) a természetes személyazonosító adatai,

b) *  lakcíme,

c) állampolgársága.

2.2. A gazdálkodó vagy egyéb szervezet haszonbérlő esetében a

a) a megnevezése,

b) a székhelye, telephelye,

c) a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

3. A haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet helyrajzi száma.

4. A 3. pontban megjelölt földrészletek esetében földrészletenkénti bontásban

a) a haszonbérlettel érintett terület nagysága,

b) a haszonbérlettel érintett terület művelési ága alrészletenkénti bontásban,

c) a haszonbér mértéke,

d) a haszonbérlet kezdetének és befejezésének időpontja.

5. A kérelmező haszonbérbeadó tulajdonostárs aláírása, gazdálkodó szervezet haszonbérbeadó esetében a bélyegzőlenyomata, a képviselő aláírása, valamint az aláírás dátuma.

6. A kérelmező haszonbérbeadó tulajdonostárs nyilatkozata arról, hogy a közleményben feltüntetett adatok a valóságnak és a haszonbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelnek.

4. melléklet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelethez * 

Az adásvételi szerződés hatósági jóváhagyására irányuló kérelem tartalma

1. A kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1.1. A tulajdonos eladó, mint kérelmező adatai:

1.1.1. a természetes személy kérelmező

1.1.1.1. természetes személyazonosító adatai,

1.1.1.2. lakcíme;

1.1.2. a gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező

1.1.2.1. megnevezése,

1.1.2.2. székhelye,

1.1.2.3. képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

2. Az adásvételi szerződés tárgyát képező földre vonatkozó következő adatok, földrészletenkénti bontásban:

2.1. a település neve,

2.2. a földrészlet helyrajzi száma,

2.3. az átruházással érintett tulajdoni hányad.

3. A kérelem mellékleteként csatolt okiratokra vonatkozó adatok:

3.1. a kérelemhez csatolt eredeti adásvételi szerződések példányszáma,

3.2. a pótlapok száma.

4. A kérelmező hatósági jóváhagyás iránti kérelme.

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti adatok, ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt.

6. A kérelmező aláírása, gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet kérelmező esetében a bélyegzőlenyomata és az aláírás dátuma.

5. melléklet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelethez * 

A haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyására irányuló kérelem tartalma

1. A kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1.1. A haszonbérbeadó, mint kérelmező adatai:

1.1.1. a természetes személy kérelmező

1.1.1.1. természetes személyazonosító adatai,

1.1.1.2. lakcíme;

1.1.2. a gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező

1.1.2.1. megnevezése,

1.1.2.2. székhelye,

1.1.2.3. képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

2. A haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

2.1. a település neve,

2.2. a földrészlet helyrajzi száma.

3. A 2. pontban megjelölt földrészletek esetében földrészletenkénti bontásban

3.1. a haszonbérlettel érintett terület nagysága,

3.2. a haszonbérlettel érintett terület művelési ága alrészletenkénti bontásban,

3.3. a haszonbér mértéke,

3.4. a haszonbérlet kezdetének és befejezésének időpontja.

4. A kérelem mellékleteként csatolt okiratokra vonatkozó adatok:

4.1. a kérelemhez csatolt eredeti haszonbérleti szerződések példányszámának, pótlapok oldalszámának megjelölése,

4.2. az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően, ha a haszonbérleti szerződés a haszonbérbeadó tulajdonostársanként külön okiratonként készült,

4.2.1. a haszonbérlő 12. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata,

4.2.2. a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közzétételi közlemény.

5. A kérelmező hatósági jóváhagyás iránti kérelme.

6. A kérelmező aláírása, gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező esetében a bélyegzőlenyomata és az aláírás dátuma.