A jogszabály mai napon ( 2024.04.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

1/A. § *  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (a továbbiakban: NAK) jelöli ki.

1/B. § *  A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/A. § (1) és (5) bekezdése tekintetében a Kormány országos jégkármegelőző rendszert működtető szervként a NAK-ot jelöli ki.

2. § *  A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 10. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági szakigazgatási szervként a NAK-ot jelöli ki.

3. § (1) A NAK agrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:

a) *  nyilvántartásba veszi a mezőgazdasági őstermelőket,

b) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben, és az annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felméri a mezőgazdasági káreseményt, és jogszabályokban valamint megállapodásban meghatározott adattartalommal jegyzőkönyvet állít ki,

c) közreműködik a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokban,

d) *  a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően vezeti a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását, amelyről információt szolgáltat az állami adó- és vámhatóság és a földművelésügyi hatóság számára,

e) ellátja a jogszabályban, illetve az egyéb szervezetekkel kötött megállapodásban meghatározottak szerinti feladatokat.

(2) A NAK egyéb agrárigazgatási feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:

a) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő agrárpolitikai és kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről,

b) technikai közreműködőként segítséget nyújt az agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben, valamint biztosítja a szükséges nyomtatványokat,

c) információ adásával, a szükséges nyomtatványok, illetve elektronikai segítségnyújtás biztosításával segíti a gazdálkodók egyes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését,

d) ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat,

f) *  kérelemre igazolást ad ki a földművesekről és a mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásba való bejegyezéshez szükséges, jogszabályban meghatározott feltétel fennállásáról.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátásának biztosítására - a jogszabályban nem rendezett kérdések tekintetében - az agrárpolitikáért felelős miniszter és a NAK megállapodást kötnek.

4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.