A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet

a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (4) bekezdés a)-h) pontjában foglalt, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletének (a továbbiakban: CRR) 465. cikkében meghatározottakkal összhangban a hitelintézeteknek és a befektetési vállalkozásoknak (a továbbiakban együtt: intézmény) a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban el kell érniük

a) az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatójuk tekintetében a 4%-os,

b) az alapvető tőkemegfelelési mutatójuk tekintetében az 5,5%-os

értéket.

2. § A CRR 468. cikkében foglaltakra tekintettel az intézmény a valós értéken értékelt eszközökhöz vagy kötelezettségekhez kapcsolódó, mérlegen belül elszámolt nem realizált veszteségeinek legfeljebb

a) *  80%-át a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban,

b) 60%-át a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban,

c) *  0%-át a 2016. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban

d) * 

figyelmen kívül hagyhatja az elsődleges alapvető tőkeelemek számítása során.

3. § A CRR 468. cikkében foglaltakra tekintettel az intézménynek valós értéken értékelt eszközökhöz vagy kötelezettségekhez kapcsolódó, mérlegen belül elszámolt nem realizált nyereségeinek

a) 60%-át a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban,

b) *  0%-át a 2016. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban

c) * 

kell figyelmen kívül hagynia az elsődleges alapvető tőkeelemek számítása során.

4. § (1) Az intézménynek a CRR 478. cikke (3) bekezdés a) pontjával összhangban a CRR 36. cikk (1) bekezdésének a)-h) pontjában foglalt egyedi levonandó értékeknek a jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések kivételével

a) a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 20%-át,

b) a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban 40%-át,

c) *  a 2016. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban 100%-át

d) * 

kell levonnia az elsődleges alapvető tőkeelemek számítása során.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az intézménynek a CRR 478. cikk (3) bekezdés a) pontjával összhangban a CRR 36. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában foglalt tételek 100%-át kell levonnia az elsődleges alapvető tőkeelemek számítása során a 2014. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban.

(3) Az intézménynek a CRR 478. cikk (3) bekezdés b) pontjával összhangban az elsődleges alapvető tőkeelemekből a jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetekből eredő halasztott adóköveteléseknek, valamint az intézmény közvetlen és közvetett és szintetikus módon tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok - amennyiben ezekben az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik - CRR 48. cikke értelmében levonandó aggregált összegének

a) a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 20%-át,

b) a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban 40%-át,

c) *  a 2016. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban 100%-át

d) * 

kell levonnia.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az intézménynek a 2014. január 1-jét megelőzően már fennálló, jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések tekintetében

a) a 2014. január 1. és 2015. január 2. közötti időszakban azok 0%-át,

b) a 2015. január 2. és 2016. január 2. közötti időszakban azok 10%-át,

c) *  a 2016. január 2. és 2024. január 2. közötti időszakban azok 100%-át

d)-j) * 

kell levonnia az elsődleges alapvető tőkeelemek számítása során.

(5) Az intézménynek a CRR 478. cikk (3) bekezdés c) és d) pontjával összhangban a CRR 56. cikk c) és d) pontja valamint a CRR 66. cikk c) és d) pontja szerint levonandó összegeknek

a) a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 20%-át,

b) a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban 40%-át,

c) *  a 2016. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban 100%-át

d) * 

kell levonnia a kiegészítő alapvető valamint a járulékos tőkeelemekből.

(6) Az intézménynek a CRR 478. cikk (3) bekezdés c) és d) pontjával összhangban a CRR 56. cikk b) pontja, valamint a CRR 66. cikk b) pontja szerint levonandó összegek 100%-át kell levonnia a kiegészítő alapvető valamint a járulékos tőkeelemek számítása során a 2014. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban.

5. § A CRR 479. cikkével összhangban az intézmény azon tételeket, amelyek az Európai Parlament és a Tanács, a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvének 65. cikkében foglaltaknak megfelelően 2013. december 31-éig az irányelvet átültető jogszabályok alapján összevont alapú tartaléknak minősültek volna, konszolidált elsődleges alapvető tőkéjének számítása során

a) a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 80%-ban,

b) a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban 60%-ban,

c) *  a 2016. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban 0%-ban

d) * 

figyelembe veheti.

6. § A CRR 480. cikk (1) bekezdése szerinti, az összevont alapú szavatoló tőke számítás során a kisebbségi részesedések, a kiegészítő alapvető tőkébe beszámítható tőkeelemek, illetve a járulékos tőkébe beszámítható tőkeelemek kapcsán figyelembe veendő korrekciós tényező értéke

a) a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 0,2;

b) a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban 0,4;

c) *  a 2016. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban 1.

d) * 

7. § * 

8. § A CRR 486. cikk (2)-(4) bekezdésében foglalt, a 2011. december 31. előtt kibocsátott és az akkor hatályos jogszabályok alapján a szavatolótőke-számítás során elismert, de a CRR szerinti elsődleges alapvető tőke, kiegészítő alapvető tőke és járulékos tőke feltételeknek már nem megfelelő tőkeelemek átmeneti időszakra való figyelembe vétele során alkalmazandó százalékos arány

a) a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 80%,

b) a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban 70%,

c) *  a 2016. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban 0%.

d)-h) * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.