A jogszabály mai napon ( 2020.10.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatásáról

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. A támogatás feltételei

1. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 4. pontja szerinti előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás pályázat útján nyújtható.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásokhoz e rendelet alapján nem igényelhető támogatás. A beruházás kezdetének időpontja az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti időpont.

2. § Nem nyújtható támogatás az olyan települési önkormányzat részére,

a) - ha törvény eltérően nem rendelkezik - amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,

b) amelynek az államháztartásról szóló törvény szerinti köztartozása van vagy

c) - ha törvény eltérően nem rendelkezik - amely adósságrendezési eljárás alatt áll.

3. § (1) A támogatás új eszköz beszerzésére akkor nyújtható, ha a folyamatos működés, üzemeltetés csak új eszköz beszerzésével biztosítható.

(2) Működtetési támogatásként kizárólag a bevétellel nem fedezett, indokolt, különösen a településrészek összeköttetésének biztosításával megvalósuló napi munkába járás biztosítása érdekében felmerülő működtetési költségekhez nyújtható támogatás. Működtetési támogatásra az olyan települési önkormányzat nyújthat be pályázatot, amely a komp-révközlekedéshez szociálpolitikai menetdíj-támogatást vesz igénybe, ha a településen az átkelés nem ingyenes.

(3) Egy átkeléshez tartozó vízi közlekedésre alkalmas hajó, komp, révcsónak fenntartására, felújítására, egy átkelőhöz kapcsolódó új eszköz beszerzésére, valamint egy átkelés működtetési támogatására csak egy települési önkormányzat pályázhat.

4. § (1) A támogatás mértéke a fenntartáshoz, felújításhoz, új eszköz beszerzéséhez szükséges összeg legfeljebb 70%-a.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a fenntartáshoz, felújításhoz, új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó támogatás mértéke a fenntartáshoz, felújításhoz vagy új eszköz beszerzéséhez szükséges összeg legfeljebb 80%-a

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott település és

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kistérségeket alkotó település

esetében.

(3) A működtetési támogatás nem haladhatja meg a bevétellel nem fedezett, indokolt működtetési költségek 80%-át.

5. § A támogatásból kizárólag a támogatás szerinti célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el. A pályázatban foglaltakon felül felmerülő költségeket - a támogató által jóváhagyott szakmai-műszaki tartalom sérelme nélkül - a települési önkormányzat viseli.

6. § (1) A támogatás

a) az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvénnyel vagy

b) a 360/2012/EU bizottsági rendelettel (a továbbiakban: csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet) vagy

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet)

összhangban nyújtható.

(2) Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározottakat. A szolgáltató kiválasztásának és ellentételezésének összhangban kell állnia az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkével, 6. cikkével és mellékletével.

(3) Nem lehet kedvezményezett

a) a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel,

b) a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel,

c) az a vállalkozás, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben.

(4) A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére nyújtott, a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás teherszállító jármű vásárlására nem vehető igénybe.

(5) A csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerinti, továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

(6) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerinti, továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

7. § (1) A támogatás feltétele a támogatási szerződés szerinti cél tartós üzemeltetésnek a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított minimum 5 évig történő fenntartása, illetve a 2 millió forintot meghaladó, fenntartásra, felújításra, új eszköz beszerzéssel összefüggő támogatásból fenntartott, felújított vagy beszerzett új eszköznek a támogatás folyósításától számított 5 évig történő el nem idegenítése.

(2) Tartós üzemeltetésnek minősül, ha az átkelés az időszakos leállásoktól - a karbantartási munka idejétől, a közlekedés biztonságát veszélyeztető időjárási körülményektől, valamint a téli időszaktól - eltekintve rendeltetésének megfelelően, napi rendszerességgel biztosított.

(3) Nem minősül a támogatás jogosulatlan igénybevételének, ha a települési önkormányzat egy működő átkelés tartós üzemeltetését adott helyen megszünteti és az átkelés tartós üzemeltetését egy másik, közlekedéspolitikailag indokolt, a települési önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó helyen folytatólagosan biztosítja.

8. § (1) A települési önkormányzat a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási szerződés megkötésének napjától számított 10 évig őrzi meg.

(2) A kedvezményezett települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.

2. A pályázat benyújtása és elbírálása

9. § (1) A pályázatot az 1. melléklet szerinti adatlap Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának a kincstárnak a települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014. április 30-áig történő megküldésével lehet postai úton benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó az elektronikus rendszerben a pályázatot 2014. április 29-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. április 30-án postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott pályázat érvénytelen.

(2) A pályázathoz két eredeti példányban csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat.

10. § Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázat egy eredeti példányát 2014. június 10-éig megküldi a közlekedésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

11. § (1) A pályázatot a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által delegált személyekből álló bíráló bizottság értékeli. A pályázat értékelésekor a bíráló bizottság a javaslata kidolgozása során figyelembe veszi, hogy a rendelkezésre álló, odaítélendő összegből a pályázat adott tétele e rendelet szabályai szerint megvalósítható és elszámolható-e.

(2) A pályázatról a bíráló bizottság javaslata alapján a miniszter 2014. július 30-áig dönt.

(3) A miniszter döntését megelőzően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter nyilatkozik a miniszter felé, hogy a Kvtv. 3. melléklet 4. pontjában megjelölt célra biztosított összeg rendelkezésre áll.

(4) A bíráló bizottság javaslata alapján a miniszter a pályázat szerinti beruházás bekerülési összegét a pályázatban megjelöltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja vagy forrás hiányában a pályázatot elutasíthatja. Ha a pályázó csökkentett mértékű támogatás esetében is vállalja a beruházás megvalósítását, köteles a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a miniszternek elküldeni.

12. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a beérkező pályázatok és a rendelkezésre álló források figyelembevételével prioritást élveznek

a) a megelőző évben megítélt, de ki nem fizetett támogatások, amelyek olyan beruházásokhoz kapcsolódnak, amelyek elvégzése még indokolt,

b) a hajón, kompon, révcsónakon végzendő, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújítások,

c) a közlekedési szolgáltatások színvonalának emelését, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási létesítményeken elvégzendő javítások, korszerűsítések,

d) a közegészségügyi előírásokat, esélyegyenlőségi intézkedéseket megfogalmazó jogszabályok előírásait megvalósító beruházások,

e) azoknak az átkeléseknek a felújítási és működtetési támogatási kérelmei, amelyek kistérségi központok, járási hivatalok, összevont települési önkormányzati hivatalok jobb elérhetőségét biztosítják, valamint azon települések igényei, ahol a munkába járás, iskolalátogatás, egészségügyi ellátás nyújtása, illetve igénybevétele más közösségi közlekedési eszközzel nem, vagy csak igen nagy kerülővel biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott prioritások nem jelentenek sorrendiséget.

13. § A támogatási döntésről a miniszter az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 68. § (4) bekezdése szerinti döntési lista megküldésével értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és a kincstárt. A támogatási döntést a miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közleményként közzéteszi.

14. § (1) A miniszter a kedvezményezettel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pénzügyi ellenjegyzését követően legkésőbb 2014. október 31-éig támogatási szerződést köt.

(2) A miniszter a támogatási szerződés megkötését követően annak egy példányát megküldi a kincstár részére.

(3) A támogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján, legkésőbb az utalványozást követő 15 napon belül, egy összegben folyósítja a települési önkormányzat fizetési számlájára.

15. § (1) A támogatási szerződés módosítása különösen indokolt esetben, a települési önkormányzat 2014. december 31-éig benyújtott kérelme alapján engedélyezhető. Különösen indokolt esetnek minősül a támogatási kérelem benyújtásakor még nem ismert, de időközben szükségessé vált beavatkozás elvégzésére irányuló műszaki tartalom-módosítás.

(2) A támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap 9. § szerinti megküldésével lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az új műszaki tartalomra vonatkozó 1. melléklet szerinti dokumentációt és a műszaki tartalom-módosítás indokolását. Az eredeti pályázathoz képest változatlan dokumentumokat újra nem kell benyújtani.

(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált kérelem egy eredeti példányát a kérelem beérkezését, hiánypótlás esetén annak teljesítését követő 10 napon belül megküldi a miniszternek.

(4) A kérelemről a miniszter a bíráló bizottság javaslata alapján, a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt. A miniszter a kérelemre vonatkozó döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet és elektronikus úton az Igazgatóságot. A miniszter a módosított támogatási szerződést a kérelemre vonatkozó döntést követő 30 napon belül postai úton megküldi az Igazgatóság részére.

3. A támogatás felhasználásának ellenőrzése és elszámolása

16. § (1) A fenntartási és felújítási munkák elvégzését, új eszközök beszerzését, a tartós üzemeltetést, valamint az elidegenítési tilalom betartását

a) a minisztérium munkatársa vagy a miniszter megbízottja a helyszínen a kivitelezés során és annak befejeztével, vagy a működés során megtekintheti, és arról emlékeztetőt készíthet,

b) a hajózási hatóság helyszíni ellenőrzés keretében a kivitelezés során és annak befejeztével, vagy a működés során ellenőrzi, és arról ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.

(2) Ha az ellenőrzés vagy megtekintés során megállapítást nyer, hogy a települési önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor erről a hajózási hatóság - a jegyzőkönyv egyidejű megküldésével - értesíti a minisztert és a kincstárt.

17. § (1) A települési önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el. A támogatásnak a 2014. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2015. május 31-éig lehet felhasználni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználására vonatkozó határidőt a miniszter a települési önkormányzat kérelmére egy alkalommal, legfeljebb a tárgyévet követő év július 31-éig meghosszabbíthatja, ha vis maior a pályázaton elnyert támogatásból megvalósítandó munkák elvégzését akadályozta.

(3) A települési önkormányzatnak, ha a 2014. évben felhasználta az igénybevett támogatás teljes összegét, a 2014. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg, ha a 2015. év május 31-éig használta fel, a 2015. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg

a) a fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési támogatás esetében a 2. melléklet szerinti, kitöltött „A” típusú elszámoló lapot,

b) a működtetési támogatás esetében a 2. melléklet szerinti „B” típusú elszámoló lapot

kell benyújtani.

(4) Az elszámoló laphoz csatolni kell

a) a kifizetett számlák hitelesített másolatát oly módon, hogy azok a műszaki tartalommal azonosíthatóak legyenek,

b) a kifizetést igazoló dokumentum hitelesített másolatát,

c) a munka elvégzéséről a hajózási hatóság által kiállított jegyzőkönyvet és - ha az rendelkezésre áll - a minisztérium munkatársa vagy megbízottja által készített emlékeztetőt is,

d) a beruházást lebonyolító vállalkozással kötött szerződést, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzését igazoló, a szerződés tárgya szerinti tevékenységet és az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket tartalmazó dokumentációt.

(5) A benyújtott számlamásolatok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzattal szerződéses viszonyban álló üzemeltető nevére állították ki.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Ez a rendelet

a) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007. 12. 3., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelethez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatásához

1. Igénylő települési önkormányzat (gesztor)

Neve: ..............................................................................................................................................

Címe: ..............................................................................................................................................

Telefon, fax: ...................................................................................................................................

KSH kódja: .....................................................................................................................................

Adószám: ........................................................................................................................................

2. Tulajdonos

Neve: ..............................................................................................................................................

Címe: ..............................................................................................................................................

Telefon, fax: ...................................................................................................................................

Adószám: ........................................................................................................................................

3. Üzemben tartó

Neve: ..............................................................................................................................................

Címe: ..............................................................................................................................................

Telefon, fax: ...................................................................................................................................

Adószám: ........................................................................................................................................

4. Az átkelés megnevezése

.........................................................................................................................................................

5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

6. Üzemeltetési engedély száma: .......................................................................................................

7. Átkelőhely helyrajzi száma (a település megjelölésével): .............................................................

8. Az igénylés célja

A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszóművek)

Indokolás: .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közművek, csörlők stb.)

Indokolás: .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

C) Révlejáró, kiszolgáló út felújítása (az átkelés területén lévő, a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó révlejárók, járdák, lépcsők, belső utak)

Indokolás: .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

D) Új eszköz beszerzése

Indokolás: .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

E) Működtetés

Indokolás: .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma

szakmai-műszaki vonatkozásban:

.........................................................................................................................................................

pénzügyi vonatkozásban:

.........................................................................................................................................................

10. A költségek megoszlása (forint)

Átkelés neve: ..................................................................................................................................

Feladat megnevezése Nettó összeg Áfa összege Bruttó összeg
1. Felújítás (kompok, hajók, révek)
2. ** Felújítás (parti létesítmények, utak)
3. Új eszköz (eszközök) beszerzése
4. Felújítás és új eszköz beszerzésének költsége összesen (1+2+3)
5. Igényelt támogatás aránya (%):
6. Igényelt támogatás összege:
ebből:
- tárgybeli rendelet szerinti támogatás összege:
- egyéb támogatás összege:
7. Saját forrás összege (4-6)

11. Saját forrás megoszlása (forint)

1. A helyi önkormányzat képviselő-testületi határozata
vagy a polgármester nyilatkozata alapján a beruházáshoz biztosított saját forrás
2. Hitel
....................................
Saját forrás összesen

12. Működtetési támogatás igénylése (ezer forint)

Tényleges és tervezett bevételek Tényleges és tervezett kiadások
Sor-
szám

Megnevezés
Előző évi tényleges bevétel (ezer forint) Tárgyévi tervezett bevétel
(ezer forint)

Megnevezés
Előző évi tényleges kiadás (ezer forint) Tárgyévi tervezett kiadás
(ezer forint)
1. Jegyek, bérletek eladása Üzemanyag-
felhasználás
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás Energia (gáz, villany, fűtés),
víz, csatorna stb.
3. Önkormányzati hozzájárulás Bérek és közterhei
4. Működtetési támogatás Foglalkoztatással összefüggő egyéb
5. Egyéb bevételek Egyéb kiadások
(engedélyek stb.)
6. Összesen: Összesen:

Igényelt működtetési támogatás összege: .................................................................... ezer forint.

Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ........................................., ...............................

P. H.

.......................................................
polgármester

Melléklet az adatlaphoz

Az adatlaphoz csatolandó dokumentumok
A
Csatoltam
B
Nem csatoltam
C D E
Csatolandó dokumentum megnevezése
1. melléklet A tulajdonos és a települési önkormányzat közötti üzemeltetésről szóló szerződés jegyző által hitelesített másolata*
2. melléklet A komp-, illetve a révátkelőhely üzemeltetési engedélyeztetésére vonatkozó hatósági határozat hiteles másolata
3. melléklet A komp-, illetve a révátkelőhely átnézeti helyszínrajza (M:1:10 000)
4. melléklet A területi főépítész tervezett munkálatokkal való egyetértő nyilatkozata**
5. melléklet Ha a tervezett beruházási tevékenység termőföldön valósul meg, az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítási engedélye
6. melléklet Jogerős engedély (például építési engedély környezetvédelmi vagy környezethasználati engedély)**
7. melléklet Hajózási hatóság jegyzőkönyve a tervezett munkálatok műszaki tartalmának szükségességéről
8. melléklet Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja
9. melléklet A támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat vagy polgármesteri nyilatkozat az önrész vállalásáról (forintban és %-ban)***
10. melléklet Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról, az elidegenítési tilalomról
11. melléklet Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok (tárgyévet megelőző évi viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása, fogyasztói árkiegészítés nagysága, kapott működtetési támogatás nagysága)****
12. melléklet Új eszköz beszerzése esetén annak árajánlata
13. melléklet Ha a fejlesztés nem építésiengedély-köteles, akkor a települési önkormányzat erre vonatkozó nyilatkozata
14. melléklet A pályázati évben, valamint az azt megelőző két évben odaítélt csekély összegű támogatásokról szóló nyilatkozat
15. melléklet A pályázónak az elvégzendő munkák fontossági sorrendjére vonatkozó nyilatkozata (prioritási lista)
16. melléklet A települési önkormányzat nyilatkozata:
- az áfa visszaigényelhetőségéről, valamint arról, hogy nettó vagy bruttó támogatást igényel,
- arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
- annak tudomásulvételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások,
folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes támogatás
a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet,
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában foglaltakról,
- arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
17. melléklet Az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, továbbá arról, hogy a miniszter által megállapított, jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti

A 15-17. mellékletben foglalt nyilatkozatok dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi.

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X-jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.

* Csak abban az esetben, ha a kompnak, révnek nem a települési önkormányzat a tulajdonosa.

** Hatósági engedélyköteles tevékenység esetében.

*** Az Ávr. 72. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazhatják a polgármestert, hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról.

**** Csak működtetési támogatás igénylése esetén.

Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet számát!

Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.

Kelt: .............................., 2014. ..................... hó ....... nap

P. H.

.......................................................
(cégszerű aláírás)

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatása igénybevételének éves elszámolása

„A” típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatás elszámolásához

Település (gesztor) neve: ...................................................................................................................

Átkelés helye: ....................................................................................................................................

forint

A
B
Elfogadott igénylés adatai1
C
Számla szerinti adatok1
D
Eltérés
+/- ebből el nem számolható
Támogatott költsége összesen
Támogatás összege Visszautalás:
Támogatott elemek szerinti megoszlása
Eltérés

Feladat
1 Elfogadott igénylés adatai Számla szerinti adatok +/- ebből el nem számolható
megnevezése mennyiség forint Sz. sorsz. mennyi-
ség
forint mennyiség forint forint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pénzügyi elszámolás dokumentumai
- pénzügyi összesítő: db
- számlamásolat: db
- átutalási bizonylat*: db
- hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve: db
- a fenntartási és felújítási munkák elvégzését igazoló dokumentáció: db
1 Támogatott tölti ki
* Csak visszautalás esetében
P. H.
...............................................
polgármester

„B” típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a működtetési költségek támogatásának elszámolásához

Település (gesztor) neve: ...................................................................................................................

Átkelés helye: ....................................................................................................................................

ezer forint
A
Sorszám
B
Bevételek
C
Kiadások
megnevezés összege megnevezés összege
Összesen: Összesen:
Pénzügyi elszámolás dokumentumai
- pénzügyi összesítő: db
- számlamásolat: db
- átutalási bizonylat*: db
- hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve: db
* Csak visszautalás esetében
P. H.
...............................................
polgármester

  Vissza az oldal tetejére