A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi XXIV. törvény

az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban a „Felek”,

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló 2014. január 14-én kelt Egyezmény 9. cikkével összhangban,

a két ország között meglévő baráti viszony továbbfejlesztése és erősítése céljából,

az alábbiakban állapodott meg:

1. cikk

A hitel összege és célja

1. Az Orosz Fél maximum 10 (tíz) milliárd euró összegű állami hitelt (a továbbiakban „Hitel”) nyújt a Magyar Fél részére a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések finanszírozására.

A Hitelt a Magyar Fél azon szerződés (beleértve annak módosítását is; a továbbiakban a „Szerződés”) értéke 80%-ának finanszírozására fogja fölhasználni, amelyet a jelen cikk első bekezdésében említett munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések teljesítésére a Szerződésben meghatározott orosz és magyar szervezetek kötnek meg és fogadnak el a jelen Megállapodás 8. cikkében leírt eljárásrend szerint (a továbbiakban „Kijelölt Szervezet”).

2. A Szerződés értelmében megfizetendő mindegyik összeg 20%-át a Magyar Kijelölt Szervezet fizeti meg euróban a megfelelő Orosz Kijelölt Szervezet javára.

2. cikk

A Hitel felhasználása

1. A Hitelt a Magyar Fél 2014-2025 között használja fel.

2. A Hitelből fedezett eszközök beszerzésével, munkálatok elvégzésével és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elszámolást az Orosz Fél által meghatalmazott Fejlesztési és Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) (a továbbiakban: az Orosz Fél Ügynöke) és a Magyar Fél által meghatalmazott Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) (a továbbiakban: a Magyar Fél Ügynöke) végzi a Szerződés feltételei szerinti számlák, szállítói és egyéb megfelelő okmányok alapján, előzetes elfogadáson alapuló, okmányos beszedés formájában.

3. A Hitelből lehívandó egyes összegek folyósításának dátuma megegyezik a Szerződésben megnevezett eszközbeszerzések, munkálatok és szolgáltatások teljesítésének elfogadására vonatkozó okmány (bizonylat, jegyzőkönyv) dátumával.

A folyósított Hitel összege megegyezik a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések alapján az Orosz Fél Kijelölt Szervezete által a Magyar Fél Kijelölt Szervezetének benyújtott számlák összegének 80%-ával, és azt minden egyes számlán külön kell megjelölni.

4. Amennyiben az Orosz Fél Ügynöke a beszedési megbízásoknak és az azokhoz mellékelt, a Szerződés feltételei szerinti számláknak, szállítói és egyéb megfelelő okmányoknak a Magyar Fél Ügynökéhez való benyújtását követő 15 naptári napon belül nem kap választ a Magyar Fél ügynökétől a fent említett dokumentumok elfogadásáról, vagy az elfogadás megindokolt részleges vagy teljes visszautasításáról, a 16. naptári napon ezeket a dokumentumokat a Magyar Kijelölt szervezet által elfogadottnak tekinti.

5. Legalább hat hónappal minden soron következő éves költségvetési időszak előtt a Felek kötelesek megállapodni az adott időszakban felhasználandó Hitel összegéről. A Magyar Fél az Orosz Fél részére az adott éves költségvetési időszakban fel nem használt Hitel egyeztetett összegének 0,25%-át rendelkezésre tartási díjként köteles megfizetni. Ezt a kifizetést legkésőbb a soron következő éves költségvetési időszak első negyedévében kell teljesíteni.

3. cikk

A Hitel keretében felvett kölcsön egyenlegének visszafizetése

A Magyar Fél 21 éven keresztül minden év március 15-én és szeptember 15-én fizeti vissza a Hitel ténylegesen felhasznált összegét, azzal, hogy az első részlet a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja üzembe helyezésének dátumához legközelebb eső március 15-én vagy szeptember 15-én, de legkésőbb 2026. március 15-én esedékes.

A fizetési összegek az alábbiak:

- a visszafizetés első 7 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 25%-a, 14 egyenlő összegű részletben;

- a visszafizetés második 7 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 35%-a, 14 egyenlő összegű részletben;

- a visszafizetés utolsó 7 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 40%-a, 14 egyenlő összegű részletben.

4. cikk

A Hitel keretében felvett kölcsön egyenlege után fizetendő kamatok

1. A Magyar Fél a Hitel keretében felvett kölcsön egyenlege után az alábbiakban meghatározott mértékű kamatot fizet:

- 2014-ben és a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja üzembe helyezésének dátumához legközelebb eső március 15-éig vagy szeptember 15-éig, de legkésőbb 2026. március 15-éig évi 3,95%;

- évi 4,50% a visszafizetés első 7 évében;

- évi 4,80% a visszafizetés második 7 évében;

- évi 4,95% a visszafizetés utolsó 7 évében.

2. A kamat összege naponta növekszik a Hitel keretében felvett kölcsön folyósításának napjától a tőke teljes visszafizetésének napjáig, és azt a Magyar Fél minden év március 15-én és szeptember 15-én köteles megfizetni.

3. A kamat utolsó részletének megfizetése a tőke teljese visszafizetésével együtt történik.

4. A kamat számítása a 365 napos évben eltelt napok tényleges száma alapján történik (365/365 alapon).

5. cikk

Késedelem

1. Amennyiben a jelen Megállapodás 3. és 4. cikke szerinti tőke vagy kamat vissza-illetve megfizetésére nem kerül sor az esedékességi időpontot követő 15 naptári napon belül, minden ilyen összeg késedelmesnek minősül (a továbbiakban „Késedelmes Összeg”).

2. A Késedelmes Összeget a jelen Megállapodás 4. cikkének 1. bekezdésében meghatározott, az adott időszakban érvényben lévő kamatláb 150%-ának megfelelő mértékű késedelmi kamat terheli a fent említett megfelelő fizetési határidőtől a tartozás teljes kiegyenlítésének napjáig, az adott napokat is beleértve.

3. Ha a Késedelmes Összeg vagy a késedelmi kamat nem kerül kiegyenlítésre 180 naptári nap elteltével, a Megállapodás alapján kint lévő teljes késedelmes tartozás, beleértve a tőkét, a kamatot és a késedelmi kamatot, konszolidációra kerül (a továbbiakban „Konszolidált Adósság”). Az Orosz Félnek jogában áll, hogy a Konszolidált Adósság azonnali visszafizetésére tartson igényt.

4. Az Orosz Félnek jogában áll egyoldalúan felfüggeszteni a Hitel további felhasználhatóságát attól a naptól, amikor a Konszolidált Adósság létrejön. A jelen cikk 2. bekezdésében meghatározott kamatot kell fölszámítani a Konszolidált Adósság összegére a Késedelmes Összeg vagy a késedelmi kamat létrejöttének napjától azok teljes kiegyenlítésének napjáig, az adott napokat is beleértve.

5. A késedelmi kamat és a Konszolidált Adósság kamatának összege naponta növekszik és számítása egy 365 napos évben eltelt napok tényleges száma alapján történik (365/365 alapon).

6. cikk

Visszafizetések

1. A Magyar Fél a Hitel keretében teljesítendő minden kifizetését euróban teljesíti az Orosz Fél javára a Fejlesztési és Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) fizetési utasításai alapján. A jelen Megállapodás szerinti fizetési kötelezettségek Magyar Fél általi teljesítésének időpontja az a nap, amikor az összegek jóváírásra kerülnek a Fejlesztési és Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) által megjelölt számlán.

2. A Magyar Fél által a jelen Megállapodás alapján visszafizetendő minden összeg mentes minden adó alól, és azokat minden jutalék, korlátozás, levonás, elhatárolás vagy kompenzáció alkalmazása nélkül kell kifizetni.

3. A Magyar Fél az Orosz Fél javára a Hitel keretében történő minden kifizetését az alábbi sorrend szerint kell elszámolni:

- a Konszolidált Adósság kamatának megfizetése;

- a Konszolidált Adósság visszafizetése;

- a késedelmi kamat megfizetése,

- a Késedelmes Összeg visszafizetése;

- a kamat megfizetése;

- a tőke visszafizetése.

7. cikk

Ügynökök

1. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napját követő 60 naptári napon belül, a jelen Megállapodás szerinti elszámolás és fizetések teljesítése érdekében a Magyar Fél Ügynöke és az Orosz Fél Ügynöke megállapodást kötnek a jelen Megállapodás értelmében végrehajtandó elszámolás és fizetések teljesítésének rendjéről.

2. A Magyar Fél Ügynöke és az Orosz Fél Ügynöke minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás szerinti elszámolás és fizetések teljes mértékben és időben megtörténjenek.

8. cikk

A Szerződés elfogadása

1. Az eszközbeszerzések, munkálatok és szolgáltatások mennyiségét, teljesítési határidejét és árát a Szerződés határozza meg. A Szerződés finanszírozása a jelen Megállapodás alapján történik, azt követően, hogy azt Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma jóváhagyta a jelen cikk 2., 3., és 4. bekezdésében rögzített eljárásrend szerint.

2. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma a jelen Megállapodás 1. Mellékletében található iratminta szerint adja ki a Szerződés finanszírozására vonatkozó hivatalos bejelentést és küldi meg azt az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériumának.

3. Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma a jelen Megállapodás 2. és 3. Mellékletében található iratminta szerint adja ki a Szerződés finanszírozására vonatkozó jóváhagyását vagy elutasítását, és küldi meg azt Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának. A Szerződés finanszírozására vonatkozó bejelentést csak akkor és csak annyiban lehet megtagadni, ha és amennyiben a Szerződés összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodással vagy a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, 2014. január 14-én aláírt Egyezménnyel.

4. A Magyar és Orosz és Kijelölt Szervezetek a Szerződést a jelen Megállapodás 9. cikkében említett, a Felek által Meghatalmazott Testületekkel történő írásbeli egyeztetés alapján módosítják.

9. cikk

A Felek által Meghatalmazott Testületek

A jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős, a Felek által Meghatalmazott testületek az alábbiak:

a Magyar Fél részéről - Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma;

az Orosz Fél részéről - az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma és az Oroszországi Föderáció Gazdaságfejlesztési Minisztériuma.

10. cikk

Előtörlesztés

A Magyar Félnek jogában áll a Hitel keretében felvett bármely összeg előtörlesztése névértéken és további díjak nélkül, amennyiben a Magyar Fél az előtörlesztés tervezett időpontja előtt nem kevesebb, mint 90 nappal erről értesíti az Orosz Felet.

11. cikk

Vitarendezés

1. A Felek a jelen Megállapodás kapcsán felmerülő vagy abból származó, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos vitáikat egymás közötti egyeztetések és tárgyalások útján rendezik.

2. A jelen Megállapodás keretében kötött Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése során a Magyar és Orosz Kijelölt Szervezetek között felmerülő nézetkülönbségeket a Kijelölt Szervezetek önállóan oldják meg a jelen Megállapodás 8. cikkében foglaltaknak megfelelően elfogadott Szerződésben meghatározott feltételek és eljárások szerint.

12. cikk

Módosítás

A Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

13. cikk

Mellékletek

A jelen Megállapodás 1-3. Mellékletei a megállapodás szerves részeit képezik.

14. cikk

Hatályba lépés

Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor diplomáciai csatornákon keresztül megérkezik az utolsó írásos tájékoztatás arról, hogy a Felek eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges hazai eljárásoknak, és hatályban marad a Felek jelen Megállapodásba foglalt összes kötelezettségének teljesítéséig. Magyarország vonatkozásában a „hazai” úgy értendő, hogy Magyarországra vagy Magyarországon kötelező és az Oroszországi Föderáció vonatkozásában a „hazai” az Oroszországi Föderációra vagy az Oroszországi Föderációban kötelező.

Készült Moszkvában, 2014. március 28-án két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya részéről Az Oroszországi Föderáció Kormánya részéről

1. sz. melléklet a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a Magyarország területén létesítendő atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodáshoz

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma

BEJELENTÉS
eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról

Magyarország Kormánya nevében Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma ezúton javasolja, hogy a 20..., .............-n kelt, .......... számú, (az Orosz Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) által aláírt, mindösszesen ............. euro értékű szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozása az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló 201...... ....................-én kelt Megállapodás feltételei szerint történjék meg.

Kérjük annak az Orosz Fél általi megerősítését, hogy a fenti szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozása a fent jelzett Megállapodásnak megfelelően valósul meg.

<..........................> .................................... 20....

(dátum)

Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma részéről

2. sz. melléklet a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a Magyarország területén létesítendő atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodáshoz

Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma

ÉRTESÍTÉS
eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló
BEJELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Hivatkozással a Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának Magyarország Kormánya nevében megküldött, 20..... ............... ..............-én kelt, számú, eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló bejelentésére, az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma az Oroszországi Föderáció Kormánya nevében ezúton megerősíti, hogy a 20..., ............-n kelt, ............. számú, (az Orosz Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) által aláírt, mindösszesen ........... euro értékű szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozása az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 201.... ..........-én kelt Megállapodás feltételei szerint megvalósul.

<..........................> .................................... 20....

(dátum)

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma részéről

3. sz. melléklet a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a Magyarország területén létesítendő atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodáshoz

Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma

ÉRTESÍTÉS
eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) Finanszírozásáról szóló
BEJELENTÉS ELUTASÍTÁSÁRÓL

Hivatkozással Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának Magyarország Kormánya nevében megküldött, 20....... ........... ..........-i keltezésű, számú, eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló bejelentésére, az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma az Oroszországi Föderáció Kormánya nevében ezúton arról értesít, hogy (a visszautasítás oka) miatt a 20....., ..........-n kelt számú, (az Orosz Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) aláírt, mindösszesen ........... euro értékű által szerződés nem finanszírozható az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 201..... ...............én aláírt Megállapodás feltételei szerint.

<..........................> .................................... 20....

(dátum)

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma részéről”

„СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии

Правительство Российской Федерации и Правительство Венгрии, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в соответствии со статьей 9 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 14 января 2014 г.

в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между двумя странами

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Сумма и цель кредита

1. Российская Сторона предоставляет Венгерской Стороне государственный кредит в сумме до 10 млрд. евро (далее - кредит) для финансирования выполнения работ, оказания услуг и поставок оборудования в целях проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 атомной электростанции «Пакш».

Кредит используется Венгерской Стороной для финансирования 80 процентов стоимости утвержденного в соответствии со статьей 8 настоящего Соглашения контракта (изменения к контракту, далее - контракт) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования в целях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, заключенного между российской и венгерской уполномоченными организациями, указанными в этом контракте (далее - уполномоченные организации).

2. Платежи в объеме 20 процентов стоимости контракта осуществляются венгерской уполномоченной организацией в евро в пользу российской уполномоченной организации.

Статья 2

Использование кредита

1. Кредит используется Венгерской Стороной в 2014-2025 годах.

2. Расчеты за выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования в счет кредита осуществляются государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», уполномоченной Российской Стороной (далее - агент Российской Стороны), и «Агентством по управлению государственным долгом (АКК)», уполномоченным Венгерской Стороной (далее - агент Венгерской Стороны), на основании счетов, отгрузочных и других соответствующих документов, предусмотренных условиями контракта, в форме документарного инкассо с предварительным акцептом.

3. Датой использования каждой суммы кредита является дата акта (сертификата, протокола) об акцепте (принятии) выполнения работ, оказания услуг или поставок оборудования, предусмотренных условиями контракта.

Сумма использования кредита соответствует 80 процентам суммы каждого счета, выставленного российской уполномоченной организацией венгерской уполномоченной организации для финансирования выполнения работ, оказания услуг и поставок оборудования в целях проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 атомной электростанции «Пакш», и указывается отдельно в каждом счете.

4. Если агент Российской Стороны в течение 15 календарных дней с даты направления агенту Венгерской Стороны инкассовых поручений с приложением счетов, отгрузочных и других соответствующих документов, предусмотренных условиями контракта, не получит от него информации об акцепте указанных документов или мотивированного частичного или полного отказа от акцепта, то на 16-й календарный день эти документы считаются акцептованными венгерской уполномоченной организацией.

5. Не позднее 6 месяцев до начала очередного годового бюджетного периода Стороны согласовывают сумму использования кредита на предстоящий год. Венгерская Сторона осуществляет в пользу Российской Стороны выплату комиссии за предоставление кредита в размере 0,25 процента не использованной Венгерской Стороной в течение истекшего годового бюджетного периода части согласованной суммы кредита. Соответствующий платеж осуществляется Венгерской Стороной не позднее первого квартала следующего годового бюджетного периода.

Статья 3

Погашение кредита

Венгерская Сторона погашает фактически использованную сумму кредита 15 марта и 15 сентября каждого года в течение 21 года, причем первый платеж в погашение кредита производится в ближайшую из дат 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и ą № атомной электростанции «Пакш», но не позднее 15 марта 2026 г.

Объемы платежей определяются следующим образом:

в течение первых 7 лет погашения - 25 процентов фактически использованной суммы кредита 14 равными долями;

в течение вторых 7 лет погашения - 35 процентов фактически использованной суммы кредита 14 равными долями;

в течение последних 7 лет погашения - 40 процентов фактически использованной суммы кредита 14 равными долями.

Статья 4

Проценты по кредиту

1. Венгерская Сторона уплачивает проценты по кредиту по ставке, определенной следующим образом:

3,95 процента годовых с 2014 года до ближайшей из дат 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 атомной электростанции «Пакш», но не позднее 15 марта 2026 г.;

4,50 процента годовых в течение первых 7 лет погашения кредита;

4,80 процента годовых в течение вторых 7 лет погашения кредита;

4,95 процента годовых в течение последних 7 лет погашения кредита.

2. Проценты по кредиту начисляются на ежедневной основе начиная с даты использования каждой суммы кредита до даты окончательного погашения основного долга включительно и уплачиваются Венгерской Стороной 15 марта и 15 сентября каждого года.

3. Последний платеж в уплату процентов по кредиту осуществляется одновременно с последним платежом в погашение основного долга.

4. Проценты по кредиту рассчитываются исходя из фактического количества дней, истекших в 365-дневном году (база 365/365).

Статья 5

Просроченная задолженность

1. В случае если любой платеж в погашение основного долга или в уплату процентов по кредиту в соответствии со статьями 3 и 4 настоящего Соглашения не произведен в течение 15 календарных дней после установленного срока, эта задолженность объявляется просроченной (далее - просроченная задолженность).

2. На просроченную задолженность начисляются проценты в размере 150 процентов ставки по кредиту соответствующего периода, указанной в пункте 1 статьи 4 настоящего Соглашения, начиная с соответствующей даты вышеуказанного платежа до даты его полного погашения включительно.

3. В случае если просроченная задолженность или проценты на просроченную задолженность не погашены по истечении 180 календарных дней, вся сумма непогашенной задолженности по настоящему Соглашению, включая основной долг, проценты по кредиту и проценты на просроченную задолженность, консолидируется (далее - консолидированная задолженность). Российская Сторона имеет право объявить консолидированную задолженность срочной к немедленному погашению.

4. Российская Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить дальнейшее использование кредита начиная с даты возникновения консолидированной задолженности. Проценты по ставке, указанной в пункте 2 настоящей статьи, начисляются на консолидированную задолженность с даты возникновения просроченной задолженности или процентов на просроченную задолженность до даты ее полного погашения включительно.

5. Проценты на просроченную задолженность и проценты на консолидированную задолженность начисляются на ежедневной основе и рассчитываются исходя из фактического количества дней, истекших в 365-дневном году (база 365/365).

Статья 6

Распределение и порядок осуществления платежей

1. Все платежи по кредиту осуществляются Венгерской Стороной в пользу Российской Стороны в евро в соответствии с платежными инструкциями государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Датой исполнения Венгерской Стороной платежных обязательств по настоящему Соглашению является дата зачисления средств на счет, указанный государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

2. Все суммы по кредиту, подлежащие выплате Венгерской Стороной в соответствии с настоящим Соглашением, не обременяются налогами и выплачиваются без комиссий, ограничений, вычетов, изъятий или компенсационных удержаний.

3. Все выплаты Венгерской Стороны по кредиту в пользу Российской Стороны распределяются в следующей очередности:

уплата процентов на консолидированную задолженность;

погашение консолидированной задолженности;

уплата процентов на просроченную задолженность;

погашение просроченной задолженности;

уплата процентов по кредиту;

погашение основного долга.

Статья 7

Агенты

1. В целях осуществления учета и ведения расчетов в рамках настоящего Соглашения агент Российской Стороны и агент Венгерской Стороны не позднее 60 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения заключают соглашение о техническом порядке ведения учета и ведения расчетов в рамках настоящего Соглашения.

2. Агент Российской Стороны и агент Венгерской Стороны принимают все зависящие от них меры для полного и своевременного осуществления учета и ведения расчетов в рамках настоящего Соглашения.

Статья 8

Утверждение контракта

1. Объемы, сроки и цены выполняемых работ, оказываемых услуг и поставок оборудования определяются в контракте. Контракт принимается к финансированию в рамках настоящего Соглашения после одобрения Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономики Венгрии в соответствии с порядком, установленным в пунктах 2,3 и 4 настоящей статьи.

2. Заявления Министерства экономики Венгрии о принятии контракта к финансированию, составленные по форме согласно приложению № 1, направляются в Министерство финансов Российской Федерации.

3. Подтверждения Министерства финансов Российской Федерации о принятии контракта к финансированию, составленные по форме согласно приложению № 2, или отказы Министерства финансов Российской Федерации в принятии контракта к финансированию, составленные по форме согласно приложению № 3, направляются в Министерство экономики Венгрии. Заявление о принятии контракта к финансированию может быть отклонено только в случае, если контракт не соответствует настоящему Соглашению или Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 14 января 2014 г.

4. Изменения в контракт вносятся российской и венгерской уполномоченными организациями по письменному согласованию с уполномоченными органами Сторон, указанными в статье 9 настоящего Соглашения.

Статья 9

Уполномоченные органы Сторон

Уполномоченными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются:

от Российской Стороны - Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации;

от Венгерской Стороны - Министерство экономики Венгрии.

Статья 10

Досрочное погашение

Венгерская Сторона имеет право на досрочное погашение любой суммы кредита по номиналу и без дополнительных сборов при условии, что соответствующее уведомление Венгерской Стороны получено Российской Стороной не менее чем за 90 календарных дней до даты такого досрочного погашения.

Статья 11

Споры и разногласия

1. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, вытекающим из настоящего Соглашения или связанным с его реализацией, урегулируются Сторонами путем проведения двусторонних консультаций и переговоров.

2. Разногласия, которые могут возникнуть между российской и венгерской уполномоченными организациями в ходе исполнения обязательств по контракту в рамках настоящего Соглашения, разрешаются уполномоченными организациями самостоятельно в соответствии с условиями и процедурами, предусмотренными в контракте, принятом к финансированию в соответствии со статьей 8 настоящего Соглашения.

Статья 12

Изменения

Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон и оформляются в письменной форме.

Статья 13

Приложения

Приложения № 1 - 3 к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Статья 14

Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения. В отношении Российской Федерации внутригосударственные процедуры включают процедуры, применимые в Российской Федерации, в отношении Венгрии внутригосударственные процедуры включают процедуры, применимые для Венгрии или в Венгрии.

Совершено в г. Москве 28 марта 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском и венгерском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство
Российской Федерации
За Правительство
Венгрии

Приложение № 1 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии

от « ...... » ....................... 201..... года

(форма)

Министерство финансов

Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования к финансированию

Настоящим Министерство экономики Венгрии, действующее от имени Правительства Венгрии, предлагает принять контракт (изменение к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования от « ........ » ...................... 20...... г. № ........... на сумму .............. евро, заключенный между (полное наименование, место нахождения российской уполномоченной организации) и (полное наименование, место нахождения венгерской уполномоченной организации), к финансированию в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от « ..... » ........................ 201...... г.

Просим подтвердить согласие Российской Стороны на принятие указанного контракта (изменения к контракту) к финансированию в соответствии с указанным Соглашением.

Дата За Министерство
экономики Венгрии

Приложение № 2 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии

от « ...... » ....................... 201..... года

(форма)

Министерство экономики Венгрии

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования к финансированию

Ссылаясь на Заявление о принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования к финансированию от « ....... » ............. г. № ....... .................. Министерства экономики Венгрии, действующего от имени Правительства Венгрии, Министерство финансов Российской Федерации, действующее от имени Правительства Российской Федерации, настоящим подтверждает, что контракт (изменение к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования от « ..... » .................. 20....... г. № .... на сумму ............ евро, заключенный между (полное наименование, место нахождения российской уполномоченной организации) и (полное наименование, место нахождения венгерской уполномоченной организации), принят к финансированию в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от « ..... » ................ 201...... г.

Дата За Министерство финансов
Российской Федерации

Приложение № 3 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии

от « ...... » ....................... 201..... года

(форма)

Министерство экономики Венгрии

ОТКАЗ
в принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования к финансированию

Ссылаясь на заявление о принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования к финансированию от « ......... » ............ 20 ........ г. № .......... ............................... Министерства экономики Венгрии, действующего от имени Правительства Венгрии, Министерство финансов Российской Федерации, действующее от имени Правительства Российской Федерации, настоящим информирует, что в силу (причина отказа) контракт (изменение к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования от « ......... » ............................ 20...... г. № .......... , заключенный между (полное наименование, место нахождения российской уполномоченной организации) и (полное наименование, место нахождения венгерской уполномоченной организации) на сумму ............ евро, не принимается к финансированию в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от « ......... » ............. 201....... года.

Дата За Министерство финансов
Российской Федерации”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 14. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.