A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig legalább egyéves;

2. birtokon tartás: a támogatás alapjául szolgáló anyakecskének a 2. § (3) bekezdésében meghatározott ideig a mezőgazdasági termelő tenyészetében történő folyamatos tartása;

3. *  mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet);

4. *  mezőgazdasági termelő: az a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;

5. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

6. *  csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

7. *  egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

8. *  mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;

9. *  mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontja szerinti tevékenység;

10. *  tárgyév: a támogatási időszak azon naptári éve, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő a támogatást kérelmezi;

11. *  átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

12. *  kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

13. *  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. § (1) *  E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe, amely a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének r) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(2) *  A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

bc) a támogatási kérelmében szereplő anyakecskék tenyészetének állattartójaként szerepel a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: kecske ENAR rendelet) szerinti nyilvántartásban,

bd) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott bakot használ a nőivarú állománya fedeztetésére,

be) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról, valamint

bf) rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, az általa a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

(3) *  A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező anyakecskéket köteles a támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő naptól kezdődő száz naptári napos időtartamban folyamatosan birtokán tartani.

3. § (1) *  A támogatás mértéke 12 000 forint/anyakecske. Támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

(2) *  Támogatás mezőgazdasági termelőnként a tárgyévre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg a 8333 eurót, azzal, hogy a támogatás odaítélése során a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretre is figyelemmel kell lenni.

(3) Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal folyósítható támogatás.

4. § (1) *  A támogatási kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát, valamint a jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a kecske ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ellenőrzi.

(2) *  A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikkében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) *  Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 30–31. cikke, valamint a 34. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

5. § (1) *  A támogatási kérelem tárgyév november 1. és december 10. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően. A támogatási kérelem tartalmazza

a) a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatokat,

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

c) a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatokat,

d) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat és

e) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(2) *  A Kincstár a helyt adó vagy a részben helyt adó határozatában közli a jogosulttal, hogy a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti támogatásban részesül. A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

(3) *  A támogatás egyösszegű kifizetésére tárgyévet követő év június 30-áig kerül sor.

(4) A támogatási keret túllépése esetén az igényelt támogatás összege arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

(4a) *  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

(5) *  A Kincstár a támogatási összeg mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával a kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

(6) *  Az eljárás során minden dokumentumot, beleértve a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(7) *  Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8) *  A támogatási kérelem legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(9) *  A támogatási kérelem vonatkozásában a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat a mezőgazdasági termelő által tartott, a 2. § (2) bekezdés b) pont bc)–be) pontjában foglalt támogatási feltételeknek megfelelő, a 2. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja szerint kiállított igazoláson szereplő állatok létszámáról.

5/A. § *  (1) *  Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, valamint a 3. cikk (5)–(6) bekezdésében és a II. mellékletében foglaltakat.

(2) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(5) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

6. § *  (1) *  A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a mezőgazdasági termelő a 2021. évben – a 6/A. §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén – kizárólag a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2–5. §-ban foglaltakat a 6. § (1) bekezdésében, a 6. § (3)–(5) bekezdésében, valamint a 6/A. és 6/B. §-ban megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) *  Átmeneti támogatás tekintetében anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely legkésőbb 2021. március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2022. március 19-éig birtokon tart.

(4) Átmeneti támogatás vonatkozásában – a 2. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a mezőgazdasági termelő az átmeneti támogatás iránti kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező anyakecskét köteles az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő naptól kezdődő 140 naptári napos időtartamban folyamatosan a birtokában tartani.

(5) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 3. § (2) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés f) pontjában, (2), (4a) bekezdésében, valamint az 5/A. § (1) és (3)–(5) bekezdésében foglaltakat.

6/A. § *  (1) Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtására – a 2. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése mellett – az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és

be) arról, hogy rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, az általa a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

(2) *  Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2021. szeptember 21. és október 30. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az átmeneti támogatás iránti kérelem – az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakon kívül – tartalmazza az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.

(4) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(7) Átmeneti támogatás vonatkozásában – az 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérően – a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat a mezőgazdasági termelő által tartott, a 2. § (2) bekezdés d)–f) pontjában foglalt támogatási feltételeknek megfelelő, a 6/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kiállított igazoláson szereplő állatok létszámáról.

6/B. § *  (1) *  A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmekről – az 5. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – legkésőbb 2021. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatást a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § *  E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel [a továbbiakban: 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet] megállapított

a) 2. § (1) bekezdését, 5. § (4a) bekezdését, valamint 5/A. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni,

b) 3. § (2) bekezdését a 2018. november 1. és december 10. közötti időszakban igényelt és a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet hatálybalépése előtt kifizetett támogatásokra is alkalmazni kell.

9. § *  Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozik.