A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés k) pontjában,

a 3. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 53. § (6) és (8) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a polgári légiközlekedés szakszemélyzetére, az egyes lajstromozásra nem kötelezett járművek vezetőjére, a repülőorvosi központra, a kijelölt vizsgáló repülőorvosra és a légiközlekedési hatóságra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. AeMC: a 290/2012/EU bizottsági rendelettel módosított a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1178/2011/EU rendelet) VI. Melléklet (a továbbiakban: ARA rész) MED alfejezetében kijelölt repülőorvosi központ, amely olyan egészségügyi intézmény, mely jogosult az 1., 2., 3. és LAPL osztály, továbbá a légiutas-kísérő alkalmassági vizsgálatainak végzésére, továbbá az e rendelet és az 1178/2011/EU rendelet IV. melléklete (a továbbiakban: MED rész) szerinti kiadmányozásra;

2. AMC: az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kiadott, az 1178/2011/EU rendelet IV. mellékletét kiegészítő elfogadható megfelelési módozatok és útmutatók;

3. *  AME: repülőorvos-szakértő vagy repülőorvos-szakorvos, aki jogosult a kijelölése szerinti repülőorvosi vizsgálatok elvégzésére, véleményezésére, a vizsgálati lap aláírására, továbbá az orvosi minősítés e rendelet és a MED rész szerinti kiadmányozására;

4. AMS: a légiközlekedési hatóság repülő-egészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége;

5. *  orvosi minősítés: repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatot követően kiadott okmány, amely igazolja, hogy a birtokosa teljesíti a végezni kívánt tevékenységre vonatkozóan előírt repülés-egészségügyi követelményeket;

6. repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy egészségügyi szempontból alkalmas a repülési szakszolgálatok és tevékenységek ellátására, valamint az 1. és 2. osztályú és az LAPL orvosi minősítés vonatkozásában a MED rész A. alrész MED.A.010 pontjának második francia bekezdésében meghatározott fogalom;

7. *  repülőeszköz: a siklórepülő eszköz, az ejtőernyő és a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] I. melléklet e) pontjában meghatározott egy személyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő repülőgép együttes megnevezése;

8. repülőorvosi véleményezés: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy egészségi állapota megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek;

9. repülőorvosi vizsgálat: a repülő-egészségügyi alkalmasság megállapításához előírt, AME által végzett vizsgálat;

10. *  sárkányrepülő eszköz: olyan repülőeszköz, amelynek kormányzása súlypontáthelyezéssel vagy súlypontáthelyezéssel és aerodinamikai kormányzással együttesen történik, a szárny alakjának megtartására belső merevítő vázszerkezet szolgál, vezetője a szárnyon egyetlen felfüggesztési ponthoz csatlakozik;

11. *  siklóernyő: olyan repülőeszköz, amelynek kormányzása aerodinamikai vagy súlypont áthelyezéses módon külön és együttesen is lehetséges, a szárny alakját az áramlás biztosítja, szabadesésben történő nyitásra nem alkalmas, vezetője a szárnyon több felfüggesztési ponthoz csatlakozik;

12. *  siklórepülő eszköz: repülőeszköz, amely lehet sárkányrepülő eszköz vagy siklóernyő.

3. A repülő-egészségügyi alkalmasság

3. § A repülő-egészségügyi alkalmasságról az AMS, az AeMC vagy az adott osztályra kijelölt AME orvosi minősítést ad ki.

4. § (1) *  Az (EU) 2018/1139 rendelet 2. cikk (1) bekezdés b) pont i. és ii. alpontjában, valamint (3) bekezdés d) pontjában említett légijárművek vezetőjére vonatkozó követelményeket a MED rész tartalmazza.

(2) A hajózó navigátorra és hajózó mérnökre vonatkozó követelményeket a MED rész B. alrész 2. szakasza szerinti 1. osztályú orvosi minősítés követelményei és a hozzá tartozó AMC tartalmazza.

(3) *  Az (EU) 2018/1139 rendelet I. Mellékletében említett légijármű és a repülőeszköz vezetőjének kivételével meg kell felelnie a MED rész B. alrész 2. szakasza szerinti 1. és 2. osztályú orvosi minősítés követelményeinek és a hozzá tartozó AMC-ben foglalt követelményeknek.

(4) A légiutas-kísérőre vonatkozó követelményeket a MED rész C. alrésze és a hozzá tartozó AMC tartalmazza. A légiutas-kísérőre vonatkozó követelményeket az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(5) *  A repüléstájékoztatónak meg kell felelnie a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2015/340 bizottsági rendelet) IV. melléklete szerinti 3. osztály követelményeinek.

(5a) *  A légiforgalmi irányítóra vonatkozó követelményeket a 2015/340 bizottsági rendelet IV. melléklete tartalmazza.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben nem említett, munkaviszony keretében ellátott szakszolgálati tevékenységek esetén a foglalkozás-egészségügyi szabályokat kell figyelembe venni.

(7) A repülőeszköz vezetőjének meg kell felelnie a MED rész B. alrész 3. szakasza szerinti LAPL orvosi minősítés követelményeinek és a hozzá tartozó AMC-ben foglalt követelményeknek az e rendeletben foglaltakkal együtt.

4/A. § *  (1) Az orvosi minősítés elleni fellebbezés esetén az I. fokú orvosi minősítés felülvizsgálatára a II. fokú légiközlekedési hatóság felülvizsgáló bizottságot hív össze, amelynek szakmai összetételét és létszámát az eset klinikai jellegének megfelelően határozza meg. A bizottság létszáma legalább három fő.

(2) Az orvosi minősítést végző légiközlekedési hatóság - alkalmatlanság megállapítása esetén - az újabb I. fokú egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontját a kérelmező várható állapotjavulásának előrelátható időpontjára figyelemmel jelöli meg.

(3) Ha az orvosi minősítést végző légiközlekedési hatóság a (2) bekezdés alapján nem határozta meg az I. fokú egészségügyi alkalmassági vizsgálat ismételt elvégzésének legkorábbi időpontját, az érdekelt személy soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kérhet, feltéve, ha orvosi leletekkel igazolja egészségi állapotának olyan mértékű javulását, amelynek alapján feltehető, hogy egészségügyi szempontból alkalmas a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátására.

4. A repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

5. § (1) A vizsgált személynek személyesen kell kitöltenie a légiközlekedési hatóság által rendszeresített, az 1. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő repülőorvosi adatlap megfelelő pontjait, majd alá kell írnia.

(2) *  Az alkalmassági vizsgálatért és az orvosi minősítésért a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló kormányrendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

6. § (1) Az AME a vizsgálat leleteit a 2. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő orvosi vizsgálati lapon rögzíti, és aláírásával hitelesíti. Amennyiben a vizsgálatokat több orvos végzi az AeMC-ben, a csoport vezetőjének kinevezett AME - aki egy személyben felelős a vizsgálatok szakszerűségéért - összesíti a vizsgálatok eredményeit, és aláírásával hitelesíti.

(2) Az orvosi vizsgálati lapot az AME az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásai szerint megőrzi.

(3) Klinikailag indokolt esetben az AME a kötelező vizsgálatok mellett további vizsgálatokat rendelhet el.

(4) Az AME a vizsgált személyt tájékoztatja minden olyan általa észlelt állapotról, amely egészségügyi vagy más okból korlátozhatja a szakszolgálati kiképzést vagy a feladatok biztonságos ellátását.

(5) Az orvosi minősítésben szereplő korlátozások meghatározását és jelölését - a 3. osztály kivételével - a MED rész B. alrész 1. szakasza és a hozzá tartozó AMC tartalmazza.

7. § (1) A légiutas-kísérő repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatát AeMC vagy az erre az osztályra kijelölt AME végzi.

(2) A légiutas-kísérő orvosi minősítésének érvényessége a 40. életév betöltéséig 60 hónap, azután az 50. életév betöltéséig 24 hónap, majd 50 év felett 12 hónap.

(3) A (2) bekezdés szerinti életkori határok elérése előtt kiadott orvosi minősítés maximális érvényessége az életkori határ átlépése után előírt - az életkor betöltésétől számított - érvényességi időtartam végéig terjedhet.

8. § A repülőeszköz vezetőjének orvosi vizsgálatát AeMC vagy AME végzi.

5. Az AeMC

9. § Az AeMC-t kérelemre a légiközlekedési hatóság jelöli ki. A kérelmező egészségügyi központnak igazolnia kell, hogy megfelel az ARA rész AeMC alfejezetében, a hozzá tartozó AMC-ben és az 1178/2011/EU rendelet VII. Mellékletében foglalt követelményeknek.

6. Az AME

10. § Az AME-t kérelemre a légiközlekedési hatóság jelöli ki. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a MED rész D. alrészében, az ARA rész MED alfejezet II. szakaszában és a hozzájuk tartozó AMC-ben foglalt követelményeknek.

11. § A 3. osztályú repülőorvosi vizsgálatokat végző AME kijelöléséhez szükséges kiegészítő képzés tematikáját az AMS határozza meg.

12. § Az AMS az orvosi minősítéseket, az AeMC-k számára kiadott jóváhagyásokat és a repülőorvos-szakértői tanúsítványokat legkésőbb 2017. április 8-áig az ARA részben meghatározott formátum szerinti tanúsítványokra cseréli.

II. FEJEZET * 

13-15. § * 

7-8. * 

16-19. § * 

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

21. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

(2) A polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendeletnek megfelelően kiadott orvosi minősítések a lejárat dátumáig érvényesek, és az eszerint kiadott 1. és 2. osztályú orvosi minősítések feljogosítják tulajdonosát a repülőeszköz vezetésére is.

22. § (1) *  Ez a rendelet

a) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet,

b) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. március 30-i 290/2012/EU bizottsági rendelet 10c. cikke, ARA rész AeMC alfejezete és MED alfejezete, és

c) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról szóló, 2000. november 27-i 2000/79/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

23. § * 

1. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelethez

2. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelethez * 

3. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelethez * 

4. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelethez * 

5. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelethez *