A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2014. (III. 31.) VM rendelet

az állami digitális távérzékelési adatbázisról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szervezet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 19. § (1) bekezdése szerinti távérzékelési adatokból és az Fttv. hatályba lépését követően részben vagy egészben közpénzek felhasználásával előállított vagy beszerzett távérzékelési anyagokból és azok további feldolgozásához szükséges adatokból digitális távérzékelési adatbázisokat hoz létre és üzemeltet, valamint azokból adatot szolgáltat.

(2) Az Fttv. 19. § (8) bekezdése alapján átadott távérzékelt adatokat az (1) bekezdés szerinti szerv és szervezet az adattal rendelkezni jogosulttal kötött egyedi megállapodás alapján szolgáltatja.

(3) Az Fttv. 19. § (8) bekezdésében meghatározott távérzékelt adatok közül az adatbázis nem tartalmazza azon űrfelvételeket, amelyek szolgáltatóinak az adatok felhasználására vonatkozó korlátozásai ezt nem teszik lehetővé.

2. § (1) A távérzékelési adatok körébe tartoznak a hagyományos vagy digitális mérőkamerával készített légifelvételek és ortofotók, valamint minden egyéb aktív és passzív szenzorral készített távérzékelési anyag a hozzá tartozó, a felvételezés pillanatában a szenzor, illetve a felvétel térbeli helyzetét, a lefedett terület kiterjedését és a képalkotás és leképezés geometriáját meghatározó adatokkal.

(2) *  A távérzékelési adat tulajdonosa, az adat másolatát, szabványos, tömörítésmentes, nyílt adatformátumban, felvételezési egységenként – eredeti képenként – olyan feldolgozottsági szinten és kiegészítő, tájékoztató adatokkal köteles átadni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek, amely lehetővé teszi az adat közvetlen, teljes körű felhasználását.

(3) *  A titokvédelmi szempontból minősített adatokat tartalmazó távérzékelési adatokat az adatállománnyal rendelkezni jogosult a minősített területek, adatok digitális maszkolás, vagy más módon való, felismerésre alkalmatlanná tétele után az elkészítéstől számított 30 napon belül köteles átadni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.

(4) Amennyiben rendelkezésre állnak egyéb feldolgozottsági szinthez tartozó geometriai, leíró, képi vagy metaadatok, azokat is az előállítást követő 30 napon belül rendelkezésre kell bocsátani az adatbázisba történő beépítés céljából.

3. § A 2. § (1) bekezdése alapján átadott adatok, annak állami átvételéig csak forrásadatnak minősülnek, új állami alapadat előállításához nem használhatóak fel.

4. § A légifelvételek tekintetében az Fttv. 19. § (7) bekezdésében előírt állami átvételt az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) az állami távérzékelési adatbázisban digitális légifelvételek kerülnek tárolásra;

b) az analóg formátumban készült légifelvételek állami átvételéhez szükséges digitális átalakításnak meg kell felelnie az archiválásra vonatkozó rendelet előírásainak;

c) az adatelőállításhoz felhasznált légifényképező kamerának érvényes, a gyártó által biztosított kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie, amelyet 3 évente meg kell újítani;

d) a légifényképezéshez felhasznált digitális kamerának évente elvégzett, kalibrációs célú tesztrepülést kell végrehajtania, amelyet jegyzőkönyvvel kell igazolni;

e) a légifényképezéshez felhasznált, a mérőrendszer részét képező globális műholdas helymeghatározó rendszernek (Global Navigation Satellite Systems, a továbbiakban: GNSS) és az inerciális mérőegységnek (Inertial Measurement Unit, a továbbiakban: IMU) a gyártó által biztosított érvényes kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie;

f) az adatelőállításhoz felhasznált légifényképező kamerának elektronikus képvándorlás kompenzátorral kell rendelkeznie;

g) az állami átvételt követően a digitális légifelvételeket az eredeti adatformátumban kell tárolni;

h) a légifényképezés során közvetlenül keletkezett adatokat vonatkozási rendszerbe illesztés nélkül, az eredeti geometriai szerkezet megtartásával kell az állami távérzékelési adatbázisban tárolni;

i) a légifényképezés térbeli vonatkozású leíró adatait a készítés során alkalmazott vonatkozási rendszerben és vetületben kell az állami távérzékelési adatbázisban tárolni;

j) Az állami átvétel során vizsgálni kell az adatok teljességét, lefedi-e a megadott területet, megvannak-e az átadás során részletezett leíróadatok;

k) az állami átvételi eljáráshoz biztosítani kell a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereket, vizsgálni kell a műszaki paramétereknek való megfelelőségét;

l) *  az állami átvétel során a légifelvételek műszaki paramétereinek és a leadandó munkarészeknek meg kell felelnie a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján közzétett szabályzatban rögzítetteknek;

m) az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a kizárólag honvédelmi célból készített távérzékelési anyagok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv állományába tartozó szakember végezheti;

n) az állami átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítést.

5. § Az ortofotók tekintetében az Fttv. 19. § (7) bekezdésében előírt állami átvételt az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) a digitális ortofotókat a készítés során alkalmazott referencia rendszerben és vetületben kell az állami távérzékelési adatbázisban tárolni;

b) az állami átvétel során vizsgálni kell az adatok teljességét, lefedi-e a megadott területet, megvannak-e az átadás során részletezett leíróadatok;

c) az állami átvételi eljáráshoz biztosítani kell a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereket;

d) az ortofotók állami átvétele során minőségvizsgálatot kell végezni;

e) az ortofotók minőségvizsgálatának ki kell terjednie az adatok geometria pontosságára, radiometriai tulajdonságaira, a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereknek történő megfelelőségre;

f) az ortofotók minőségvizsgálatához biztosítani kell az előállítás során felhasznált digitális domborzatmodellt;

g) az ortofotók geometriai pontosságának vizsgálatához utólagosan kijelölt, az előállítás folyamatától független, az ortofotón és a terepen is jól azonosítható, geodéziai pontosságú GPS méréssel meghatározott ellenőrző pontokat kell biztosítani;

h) *  az állami átvétel során az ortofotók műszaki paramétereinek és a leadandó munkarészeknek meg kell felelnie a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján közzétett szabályzatban rögzítetteknek;

i) az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a kizárólag honvédelmi célból készített távérzékelési anyagok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv állományába tartozó szakember végezheti;

j) az állami átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítést.

6. § A földi és légi lézerszkennelt távérzékelt adatok tekintetében az Fttv. 19. § (7) bekezdésében előírt állami átvételt az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) az adatelőállításhoz felhasznált lézerszkennernek érvényes, az üzembe helyezés időpontjában a gyártó által biztosított kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie;

b) az adatelőállításhoz felhasznált lézerszkennernek évente elvégzett, kalibrációs célú tesztmérést – légi lézerszkennelés esetén tesztrepülést – kell végrehajtania, amelyet jegyzőkönyvvel kell igazolni;

c) a légi, vagy mobil földi lézerszkenneléshez felhasznált mérőrendszer részét képező GNSS és IMU rendszernek az üzembe helyezés időpontjában a gyártó által biztosított érvényes kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie;

d) a lézerszkennelt adatok állami átvétele során minőségvizsgálatot kell végezni;

e) a lézerszkennelt adatok geometriai ellenőrzéshez a geometriai pontosság utólagos ellenőrzését lehetővé tevő anyagfelszínen mért, megfelelő számú és pontsűrűségű, az előállítás folyamatától független, geodéziai pontosságú GNSS méréssel meghatározott ellenőrző pontokat kell biztosítani;

f) a lézerszkennelt adatok vízszintes és magassági megbízhatóságának meg kell felelnie a lézerszkennelt adatokat előállító rendszer pontossági jelleggörbéjének;

g) a lézerszkennelésből származó georeferált pontfelhőt a készítés során alkalmazott referencia rendszerben és vetületben kell az állami távérzékelési adatbázisban tárolni;

h) az állami átvétel során vizsgálni kell az adatok teljességét, lefedi-e a megadott területet, megvannak-e az átadás során részletezett leíróadatok;

i) az állami átvételi eljáráshoz biztosítani kell a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereket;

j) *  az állami átvétel során a lézerszkennelt adatok műszaki paramétereinek és a leadandó munkarészeknek meg kell felelnie a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján közzétett szabályzatban rögzítetteknek;

k) az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a kizárólag honvédelmi célból készített távérzékelési anyagok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv állományába tartozó szakember végezheti;

l) az állami átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítést.

7. § A légi hiperspektrális távérzékelt adatok tekintetében az Fttv. 19. § (7) bekezdésében előírt állami átvételt az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) a hiperspektrális adatokat előállító kamerának érvényes, a gyártó által biztosított radiometriai és optikai kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie, amelyet évente meg kell újítani;

b) a hiperspektrális adatokat előállító kamerának évente elvégzett, kalibrációs célú tesztrepülést kell végrehajtania, amelyet jegyzőkönyvvel kell igazolni;

c) a hiperspektrális adatokat előállító kamerához csatlakozó GNSS és IMU rendszernek érvényes, a gyártó által biztosított kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie;

d) a hiperspektrális adatokat előállító kamerának olyan radiometriai értékekkel kell rendelkeznie, mely fizikai egységgel adja meg az érzékelt sugárzási mennyiséget;

e) a hiperspektrális adatok előállításával egyidejűleg a terepi felvételezés helyszínén terepi spektrofotométeres ellenőrző méréseket kell végezni;

f) a terepi spektrofotométeres ellenőrzéseket olyan, kalibrált spektrofotométerrel kell végezni, melynek hullámhossztartománya és radiometriai felbontása legalább olyan tartományú és radiometriai tulajdonságú, mint a hiperspektrális adatok előállítását végző légi rendszeré;

g) a hiperspektrális adatok állami átvétele során minőségvizsgálatot kell végezni;

h) a hiperspektrális adatok feldolgozása során a geometriai ellenőrzéshez a terepi felbontáshoz igazodó, terepen is jól azonosítható, megfelelő számú utólagosan kijelölt, az előállítás folyamatától független, geodéziai pontosságú GNSS méréssel meghatározott ellenőrző pontokat kell biztosítani;

i) a hiperspektrális adatokat a készítés során alkalmazott referencia rendszerben és vetületben kell az állami távérzékelési adatbázisban tárolni;

j) az állami átvétel során vizsgálni kell az adatok teljességét, lefedi-e a megadott területet, megvannak-e az átadás során részletezett leíróadatok;

k) az állami átvételi eljáráshoz biztosítani kell a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereket;

l) *  az állami átvétel során a hiperspektrális adatok műszaki paramétereinek és a leadandó munkarészeknek meg kell felelnie a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján közzétett szabályzatban rögzítetteknek;

m) az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a kizárólag honvédelmi célból készített távérzékelési anyagok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv állományába tartozó szakember végezheti;

n) az állami átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítést.

8. § (1) Az Fttv. 19. § (8) bekezdése alapján átadott távérzékelt adatok közül a 4–7. § szerinti adatokat kell állami átvételi eljárás alá vetni.

(2) *  Az állami átvétel során minőségileg nem megfelelt adatállományokat, valamint a 4–7. § szerinti technológiáktól eltérő más technológiával készült távérzékelt adatokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szervezet az Fttv. 19. § (1) bekezdésben meghatározott adatbázisoktól elkülönítve tárolja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatállományokból történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő figyelmét fel kell hívni az állami átvétel hiányára.

9. § (1) A 4–7. §-ban meghatározott távérzékelt adatokról metaadatbázist kell felállítani az alábbi adatokkal:

a) a távérzékelést végző vállalkozás, szerv vagy szervezet nevét és elérhetőségét,

b) a távérzékelés helyét és időpontját,

c) a távérzékelt területet lehatároló koordinátákat,

d) a távérzékelt adatnyerő eszköz típusát és műszaki paramétereit,

e) a távérzékelt adat műszaki jellemzőit,

f) a távérzékelt adat adatgazdájának nevét és elérhetőségét,

g) az állami átvétel eredményét és időpontját.

(2) Az adatszolgáltatás során a szolgáltató az adathoz tartozó metaadatokat is átadja.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) *