A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. fémzárolt vetőmag: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvény szerint fémzárolt fűszerpaprika vetőmag,

2. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

3. *  támogatási időszak: a tárgyévet megelőző év október 20-a és a tárgyév április 30-a közötti időszak.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1) *  E rendelet alapján a fűszerpaprika-termelő vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a minőségi fűszerpaprika termelése céljából. Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés i) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(2) *  A támogatás mértéke a támogatási időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 100 000 forint.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt.

3. A támogatás forrása

3. § *  (1) *  A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.

(2) *  A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 70 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § Támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki

a) *  a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba) * 

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt, és

bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,

c) a b) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,

d) *  nyilatkozik, hogy megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek, valamint

e) nyilatkozik, hogy a támogatási időszakban vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) *  A támogatási kérelmet a fűszerpaprika-termelőnek a tárgyév május 1. és augusztus 5. között kell elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(1a) *  Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(1b) *  A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(1c) *  A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(1d) *  Az eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a 4. § c)–e) pontjában foglalt nyilatkozatokat, és

a) azon fűszerpaprika-termelőnek, aki saját nevére kiállított számlával rendelkezik:

aa) a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a fűszerpaprika-termelő nevére kiállított számla másolatát, és

ab) a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatát, illetve

b) azon fűszerpaprika-termelőnek, aki termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlával rendelkezik:

ba) a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatát,

bb) a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatát,

bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés másolatát, és

bd) a termeltető vagy termelői csoport által a fűszerpaprika-termelő részére átadott fémzárolt vetőmag mennyiségét és nettó árát, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentumot.

6. A támogatási kérelem elbírálása, kifizetése

6. § (1) *  Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a fűszerpaprika-termelőt nyolcnapos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(2) *  A Kincstár a hiánytalanul benyújtott támogatási kérelmekről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – a fűszerpaprika-termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének figyelembevételével – a tárgyév október 31-éig döntést hoz, és a támogatási kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő fűszerpaprika-termelő részére.

(3) *  Ha egy termeltető vagy termelői csoport által vásárolt vetőmagot használó fűszerpaprika-termelők együttesen az 5. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában foglalt dokumentumok alapján több fűszerpaprika vetőmagra vagy magasabb nettó ár után kívánnak támogatást igénybe venni, mint ami a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlán, illetve vetőmagcímkéken szerepel, akkor a Kincstár az érintett termelők vonatkozásában a támogatás összegét a túllépéssel arányosan csökkenti.

(4) A (3) bekezdés szerinti arányos csökkentést nem kell alkalmazni az igényelt támogatás azon részére, melyet a fűszerpaprika-termelő az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint igényelt.

(5) Ha az összes megállapított támogatási igény meghaladja a 3. § (2) bekezdésében foglalt keretösszeget, akkor minden jogosult támogatását arányosan kell csökkenteni.

(5a) *  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

(6) A támogatás összegét a tárgyév május 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

6a. * 

6/A–6/C. § * 

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7/A. § *  (1) E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 1. § 3. pontját, 5. § (1) bekezdését és 6. § (2) bekezdését a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2015. május 31-ét követően és a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatási kérelmet határidőben benyújtott kérelemként kell kezelni.

(3) *  E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (1) és (3) bekezdését, valamint 6. § (5a) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdését a 2019. május 1-jétől benyújtott támogatási kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni.

(5) *  E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. támogatási év vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.