A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

a 25. § tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) meghatározott

a) földművesnek minősülő természetes személyekről,

b) mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősülő szervezetekről,

c) a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról (a továbbiakban együtt: ingatlan)

vezetett nyilvántartás, a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a változások bejelentésével és a nyilvántartásból való törléssel (a továbbiakban együtt: nyilvántartásba vétel) kapcsolatos eljárások, és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás szabályait állapítja meg. * 

(2) A nyilvántartás számítógépes adatbázisban rögzített, az azt kezelő számítástechnikai eszközzel olvasható és kinyomtatható formában is megjeleníthető nyilvántartási adatlapból (a továbbiakban: adatlap) és a törölt adatok állományából áll. Az adatbázis a mezőgazdasági üzemközpontokat az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti személyekhez, illetve szervezetekhez kapcsolódóan, a 3. §-ban meghatározott módon az adatlap részeként tartalmazza.

(3) *  Az adatbázis adatállományán túl a nyilvántartás részét képezi az okirattár, amely a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárások során benyújtott kérelmeket, a kérelemhez csatolt okiratokat, a hivatalból indított eljárások iratait, továbbá a nyilvántartásba vétellel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okiratokat tartalmazza.

2. § *  A Földforgalmi tv. 5. § 19. a) pont ac) alpontjában és a 26. pont c) alpontjában meghatározott üzemi gyakorlat alatt a Földforgalmi tv. 5. § 14., illetve 18. pontjának megfelelő mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység) kell érteni.

2/A. § * 

2. A nyilvántartás tartalma

3. § (1) A nyilvántartásba vétel során földművesenként, és mezőgazdasági termelőszervezetenként (ide értve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet is) önálló adatlapot kell nyitni. Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel során az adatlapon külön rovatban utalni kell az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra.

(2) Az adatlap a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 100. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmazza

a) *  a mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) megnevezését,

b) a nyilvántartásba történő bejegyzés és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem iktatásának időpontját, valamint a nyilvántartásba történő bejegyzésről, a nyilvántartásból való törlésről szóló döntés számát és meghozatalának időpontját,

c) a nyilvántartásban szereplő egyes adatok módosítása (ide értve a kiegészítést, kijavítást is) átvezetése iránti bejelentés iktatásának időpontját, és a nyilvántartásban végzett módosításról szóló döntés számát és meghozatalának időpontját.

(3) *  Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetében az adatlap nem tartalmazza a mezőgazdasági üzemközpontra vonatkozó adatokat, ha a szervezet az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében a mezőgazdasági üzemközpont hiányát tünteti fel, de a kérelmében nyilatkozik arról, hogy Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét az ott meghatározott időn belül teljesíti, és a mezőgazdasági üzemközpont adatait e rendeletben meghatározottak szerint bejelenti a mezőgazdasági igazgatási szervhez.

(4) Ha a nyilvántartásba vételi kérelemben a természetes személy, illetve a szervezet azt jelöli meg, hogy a mezőgazdasági üzemközpontja azonos a lakóhelyével, illetve a székhelyével, vagy telephelyével, akkor ezen ingatlanok adatait kell mezőgazdasági üzemközpontként nyilvántartásba venni. E rendelkezést nem lehet alkalmazni a (3) bekezdésben meghatározott esetben.

3. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárási szabályok

4. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott természetes személynek, illetve szervezetnek a nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervhez. A kérelem adattartalmát az 1–2. melléklet határozza meg.

(2) A Fétv. 2/A. § (1) bekezdése szerinti személyi azonosítóval nem rendelkező személy, és a Fétv. 2/B. §-a szerinti tagállami vagy külföldi székhelyű szervezet kérelmező esetében a kérelemben nem személyi azonosítót, illetve statisztikai azonosítót és cégjegyzékszámot, hanem a Fétv. 2/A. §-ában, illetve a 2/B. §-ában meghatározott belső egyedi azonosító számot kell feltüntetni, feltéve, ha arról a kérelmező a Fétv. 2/A. § (7) bekezdése szerint tájékoztatást kapott.

5. § *  (1) A természetes személy földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében

a) igazolja a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat meglétét, vagy igazolja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés;

b) az a) pontban meghatározott szakirányú képzettség hiányában

ba) az őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott,

bb) az őstermelő kérelmező – ideértve az őstermelőként adózó kérelmezőt is – igazolja, hogy mezőgazdasági tevékenységet folytathat, valamint igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott,

bc) a ba) és bb) pontban meghatározottak hiányában igazolja, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel – a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében – azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.

(2) Ha az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti igazolás három évnél rövidebb időtartamra vonatkozik, az igazolással nem érintett időtartamra vonatkozóan a kérelemben igazolnia kell az (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjaiban foglaltakat is. Ez esetben az (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában meghatározott igazolásokat csak a hiányzó évek vonatkozásában kell megtenni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben nem fogadható el a végzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány hiányában kiállított igazolás.

(4) Ha a kérelmező természetes személy nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, azonban a nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, amelyben a kérelmező legalább három éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a mezőgazdasági termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet, úgy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében igazolja azt, hogy a nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezetben legalább három éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a mezőgazdasági termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet.

5/A. § *  (1) *  Ha a természetes személy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez olyan mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okiratot csatol, amelyen a szakképesítés megnevezése vagy azonosító száma pontosan nem azonosítható a Kr.-ben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek valamelyikével, a mezőgazdasági igazgatási szerv a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-t vonhatja be szakértőként.

(2) A szakértői vélemény kialakítása során azt kell megvizsgálni, hogy a benyújtott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat szerinti szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés-e. A szakképesítés megfelelőségét különösen az annak megszerzése során elsajátított szakismeretekre kell alapozni. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a szakértői véleményét 15 napon belül adja meg.

(3) * 

(4) *  A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a honlapján tájékoztatást tesz közzé azokról a szakképesítésekről, amelyeket a (2) bekezdésben foglaltak szerint a szakértői véleményében megfelelőnek minősített.

6. § *  (1) A szervezet mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével –

a) igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben értékesítésből nettó árbevétele származott, továbbá, hogy az éves értékesítése – az eladott mező- és erdőgazdasági áruk beszerzési értékével és a közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások értékével csökkentett – nettó árbevételének több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott,

b) a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjére vagy a cégvezetőjére vonatkozóan igazolja, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet, és

c) a b) pontban meghatározott személyre vonatkozóan igazolja

ca) az 5. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve az 5/A. §-ban foglaltakat, vagy

cb) a ca) alpontban meghatározottak hiányában azt, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője – a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével – 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

(2) A települési és a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat), az állam vagy költségvetési szerv 100%-os tulajdonában álló szervezet esetében az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett igazolni kell, hogy az adott szervezet az állam, az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi tv. 5. § 19. pont a) alpont ac) pontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni.

(3) A kérelemben csak a 2. melléklet 1., 2. és 6. pontja szerinti adatokat kell megadni, az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállásáról nem kell nyilatkozni

a) a nemzeti park igazgatóság és

b) az erdészeti szakirányítói névjegyzékben erdőgazdálkodásra jogosult kiemelt besorolással nyilvántartott erdészeti szakirányító vállalkozás

esetén.

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv a (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelem esetében a kérelmező erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás státuszának igazolására az eljárás során megkeresi az erdészeti szakirányítói névjegyzéket vezető erdészeti hatóságot.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak meglétének vizsgálata során a jogutód jogi személy javára

a) beszámítható – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:39. §-a szerinti átalakulással létrejött jogi személy esetében – a jogelőd jogi személynek a kérelem benyújtását megelőző öt évben mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származó nettó árbevétele is,

b) nem számítható be a jogelőd jogi személynek, illetve jogelőd jogi személyeknek a kérelem benyújtását megelőző öt évben mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származó nettó árbevétele

ba) a Ptk. 3:44. §-a szerinti egyesüléssel létrejött jogi személy esetében, kivéve, ha az egyesülésben részt vevő valamennyi jogi személy az egyesülést megelőzően mezőgazdasági termelőszervezetnek minősült,

bb) a Ptk. 3:45. §-a szerinti szétválással létrejött jogi személy esetében, kivéve, ha a szétválással létrejött jogi személy főtevékenysége megfeleltethető valamely mező- vagy erdőgazdasági tevékenységnek.

(6) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását jogi személy vezető tisztségviselő esetében a nevében eljárásra kijelölt személy vonatkozásában kell igazolni.

7. § *  (1) A szervezet újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében

a) igazolja a 6. § (3) bekezdés b) és c), illetve d) pontjában foglaltakat,

b) igazolja, hogy a szervezet

ba) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal, és

bb) nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

(2) Az állam, önkormányzat vagy költségvetési szerv 100%-os tulajdonában álló szervezet esetében a 6. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett igazolni kell, hogy az adott szervezet az állam, az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi tv. 5. § 26. pont c) pontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni. A 6. § (3) bekezdés c) pontja vagy a 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolással a szervezet valamely vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének kell rendelkeznie.

7/A. § *  (1) *  Az 5. § (1) bekezdés a) pontjától, a 6. § (3) bekezdés c) pontjától és a 7. § a) pontjától eltérően a Kr.-ben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség igazolásának minősül az is, ha a kérelem személyesen kerül benyújtásra, és a szakirányú képzettséget igazoló okirat eredeti példányát a kérelmező másolat készítés céljából a mezőgazdasági igazgatási szerv ügyintézője számára átadja. Ez esetben a nyilvántartásba vétel alapjául az eredeti okiratról a mezőgazdasági igazgatási szerv ügyintézője által készített másolat szolgál.

(2) * 

8. § (1) *  Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a kérelmező használati joggal rendelkezik, a kérelemben igazolni kell a használati jog meglétét.

(1a) *  A 3. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az (1) bekezdés szerinti igazolást nem kell megtenni.

(2) *  Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont a Földforgalmi tv.-ben meghatározott tanyának minősülő földrészlet, és a használati jogosultság nem kizárólag a tanya lakó-, és gazdasági épület használatának – a földtől elválasztott – önálló átengedésére, hanem a tanya egészére terjed ki, a földhasználati jogosultság fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv a földhasználati nyilvántartásból ellenőrzi.

(3) *  Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a kérelmező tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal, vagy vagyonkezelői joggal rendelkezik, e jogosultságok fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv az ingatlan-nyilvántartásból ellenőrzi.

9. § (1) * 

(2) *  A nyilvántartásba vétel iránti kérelem mellékleteként csatolandó okiratok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatóak.

10. § *  A földműves nyilvántartásba vételi eljárás során az ingatlanügyi hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a kérelmező korábban gazdaságátadóként kötött-e az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény szerinti gazdaságátadási szerződést. A nyilvántartásba nem jegyezhető be földművesként, aki korábban gazdaságátadóként gazdaságátadási szerződést kötött, kivéve, ha a gazdaságátadási szerződés az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 5. §-ában vagy 11. §-ában foglaltak alapján megszűnt, vagy a gazdaságátvevő halálát követően a gazdaságátadó a gazdaságátvevő örököseként a gazdaság részét képező mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát vagy földhasználati jogosultságát megszerezte.

11. § (1) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásba vétel megtörténtét és időpontját a kérelmen feltünteti.

(2) *  A nyilvántartásba vétel megtörténtét a mezőgazdasági igazgatási szerv az adatlap másolatának megküldésével közli a kérelmezővel.

(3) *  A bejegyzéshez, törléshez, változás átvezetéséhez fűződő joghatály a bejegyzés, a törlés, illetve a változás átvezetése megtörténtének időpontjában áll be.

11/A. § *  A nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése feltételeinek fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti.

11/B. § *  A mezőgazdasági igazgatási szerv a 20. § (1) bekezdésében meghatározott adatlapmásolatot kérelemre, automatikus döntéshozatal útján állítja ki.

11/C. § *  A földműves nyilvántartásba vételi eljárásokban az eljárás szünetelésének nincs helye.

4. A változások bejelentésével kapcsolatos eljárás

12. § (1) *  A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező változást – a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a mezőgazdasági igazgatási szervnek, a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon. A bejelentés adattartalmát az 5. melléklet határozza meg.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kéri – az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet, amely az értesítés alapján az adatváltozást hivatalból átvezeti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség kiterjed a cég végelszámolása, csődeljárása, felszámolása és kényszertörlése esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint a cég nevében kötelezően használandó toldat miatt a cég megnevezésében bekövetkezett változás bejelentésére is.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezetnek, vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselője, vagy cégvezetője a Kr.-ben meghatározott további szakirányú képesítést szerez. Ez esetben nem kell a mezőgazdasági igazgatási szervhez benyújtani az újonnan megszerezett szakirányú képzettséget igazoló okiratot.

(4) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv a változás nyilvántartásba történő átvezetésének megtörténtét és időpontját a bejelentésen feltünteti.

(5) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv a változások átvezetésének megtörténtét a 11. § (2) bekezdése szerint közli a bejelentővel.

(6) *  Ha a nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet adataiban bekövetkezett változásról – változásbejelentés hiányában – a mezőgazdasági igazgatási szerv tudomást szerez, akkor az adatváltozást hivatalból átvezeti.

(7) * 

13. § * 

5. A nyilvántartásból való törléssel kapcsolatos eljárási szabályok

14. § (1) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv * 

a) a (4) bekezdésben meghatározott esetekben hivatalból, vagy

b) kérelemre

törli a földművest a nyilvántartásból.

(2) *  A földművesnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát az 5. melléklet határozza meg. A földművesnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét nem kell megindokolnia.

(3) *  A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a földműves elhalálozásának a tényére való hivatkozással bárki kérelmezheti. A kérelemhez nem kell okiratot csatolni, amennyiben a földműves elhalálozása a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból kétségtelenül megállapítható.

(4) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalból törli a földművest a nyilvántartásból, ha * 

a) *  utóbb megállapításra kerül, hogy már a nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés jogszabályi feltételei,

b) *  a földművesnek a tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga használati joga a nyilvántartásban szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a földműves az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be,

c) *  a mezőgazdasági igazgatási szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a földműves elhalálozásáról tudomást szerez, vagy

d) *  az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 2. § b) pontja szerinti gazdaságátadó a tulajdonában álló föld tulajdonjogát átruházta vagy használatát az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján átengedte.

(5) A (4) bekezdés

a) a) pontjában meghatározott esetben a jogellenes bejegyzés megállapítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon

b) *  b) pontjában meghatározott esetben

ba) a tulajdonjognak, haszonélvezeti jognak vagy vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törlésétől, bb) a használati jog megszűnésétől,

bc) – a ba) és bb) pontban foglalt eset kivételével – a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése valamely feltétele megszűnésének megállapításától

számított, a mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlan bejelentésére nyitva álló 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon

c) *  c) pontjában meghatározott esetben az elhalálozás tényéről való tudomásszerzéstől számított 8 napon

d) *  d) pontjában meghatározott esetben a gazdaságátadási szerződésben a gazdaságátadás időpontjaként meghatározott időpontot követő 8 napon

belül kell törölni a földművest a nyilvántartásból.

(6) * 

15. § (1) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv * 

a) a (3) bekezdésben meghatározott esetekben hivatalból, vagy

b) a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére

törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból.

(2) *  A mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát az 5. melléklet határozza meg. A mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét nem kell megindokolnia.

(3) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalból törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból, ha

a) utóbb megállapításra kerül, hogy már a nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés jogszabályi feltételei, vagy

b) a mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga vagy használati joga az adatlapon szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a mezőgazdasági termelőszervezet a 14. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be,

c) a cégnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet megszűnéséről tudomást szerez,

d) a szervezet a Földforgalmi tv.

da) 5. § 19. pont a) pont ac) alpontjában, illetve 26. pont c) pontjában meghatározott vezető tisztségviselője vagy cégvezetője, vagy

db) 5. § 19. pont a) pont aa) alpontjában, illetve 26. pont a) pontjában meghatározott alaptevékenysége vonatkozásában bekövetkezett változás miatt a szervezet nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei már nem állnak fenn.

(4) *  A (3) bekezdésben foglaltakon túl az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet törölni kell a nyilvántartásból akkor is, ha a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez, de a jogosultság megszerzése feltételeként vállalt, a Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. Ez esetben az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet hivatalból, a földhasználati szerződés hatálybalépését követő egy év elteltétől számított 45 napon belül kell törölni a nyilvántartásból, ide nem értve a 17/A. §-ban foglaltakat. Ha az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez, és a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét teljesíti, de a mezőgazdasági üzemközpont adatait a 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőben nem jelenti be a mezőgazdasági igazgatási szervnek, a 12. § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást törölni kell.

(5) *  A (3) bekezdés szerinti hivatalbóli törlés elvégzésének a határidejére a 14. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

16. § (1) A kérelem alapján végzett törlés esetén a nyilvántartásból való törlés megtörténtét és időpontját a törlés iránti kérelmen fel kell tüntetni.

(2) A hivatalbóli törlés esetén alakszerű határozatot kell hozni.

(3) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásból való törlés megtörténtét a „Törölt” megjegyzéssel ellátott adatlap másolatával közli. Hivatalbóli törlés esetén a „Törölt” megjegyzéssel ellátott adatlap másolatához csatolni kell a törlésről szóló határozatot.

(4) A 14–15. §-ban meghatározott esetekben a nyilvántartásból való törléssel az adatlap megszűnik.

(5) *  Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzése során vagy bejelentés alapján észleli, hogy a törlésre tévesen került sor, az adatlapot helyre kell állítani.

17. § (1) Az adatlapon az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást törölni kell, ha a mezőgazdasági termelőszervezet

a) a Földforgalmi tv. szerint a földhasználati jogosultság megszerzése feltételeként vállalt, a Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét az ott meghatározott időn belül teljesíti, és

b) *  a mezőgazdasági üzemközpont adatait – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott időponttól számított 15 napon belül – bejelenti a mezőgazdasági igazgatási szervhez.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt 15 napos határidő számításának kezdő napja a mezőgazdasági üzemközpont

a) tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, vagy vagyonkezelői jogának megszerzése esetén e jogoknak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését

b) használati jogának megszerzése esetén – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – a használati jog megszerzéséről szóló szerződés hatálybalépését

követő nap.

(3) Ha az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a mezőgazdasági üzemközpontját a 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint valósítja meg, az (1) bekezdés b) pontjában foglalt 15 napos határidő számításának kezdő napja a tanya földhasználatának a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzését követő nap.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt bejelentés során a 8. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(5) *  Az (1) bekezdésben foglalt együttes feltételek fennállása esetén az adatlapon az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalás törlését a mezőgazdasági üzemközpont adatainak bejegyzésével egyidejűleg kell a mezőgazdasági igazgatási szervnek elvégeznie.

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt határidő elmulasztása esetén a 12. § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

17/A. § *  (1) Az adatlapon az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást bejelentésre törölni kell, ha a mezőgazdasági termelőszervezet a Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, hogy a földhasználati jogosultságot a már bejegyzett mezőgazdasági üzemközpontja fekvése szerinti településen szerzi meg.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a földhasználati jogosultságnak a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 15 napon belül kell megtenni. Ha az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez, és határidőben nem jelenti be a mezőgazdasági igazgatási szervnek az (1) bekezdésben foglaltakat, de arról a mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalból tudomást szerez, akkor hivatalból törli az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást.

18. § *  Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásban kiegészítést, vagy kijavítást végez, ezt a döntését a kiegészített, vagy kijavított adatokat tartalmazó adatlap másolatának megküldésével közli.

6. A kényszerhasznosítóként való jelentkezés tényének bejegyzésére vonatkozó különös szabályok

19. § (1) *  A Fétv. 91. §-ában meghatározott módon kényszerhasznosítóként kérelmet előterjesztő földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek esetében a mezőgazdasági igazgatási szerv a Fétv. 91. § (4) bekezdésében foglalt 15 napos határidő lejártát követő naptól számított 30 napon belül jegyzi be a kérelmezők adatlapjaira a kényszerhasznosítóként jelentkezés tényét.

(2) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv az adatlapról a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére törli a kényszerhasznosítóként jelentkezés tényét. A földművesnek, illetve a mezőgazdasági termelőszervezetnek a törlés iránti kérelmét nem kell megindokolnia.

(3) A kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének a nyilvántartásba vételét, és a nyilvántartásból való törlését a 11. § (2) bekezdés szerint kell közölni.

7. A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

20. § (1) *  A mezőgazdasági igazgatási szerv a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett információs rendszerből – lekérdezés útján megjelenített – adatlap másolatával teljesíthet adatszolgáltatást a nyilvántartásból. Az adatlap papír alapú vagy elektronikus másolatként szolgáltatható. Az adatlap-másolat a Fétv. 100. § (3) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjaiban, illetve a b) pont ba)–bd) alpontjaiban meghatározott azonosító adatok alapján kérdezhető le a mezőgazdasági igazgatási szerv által.

(2) Adatszolgáltatás nem teljesíthető a nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintéssel.

(3) Az adatlap-másolatot a következő szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: „Az adatlap-másolat a megadott azonosító adatok alapján azonosított földművesnek/mezőgazdasági termelőszervezetnek/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek és a mezőgazdasági üzemközpontjának a kiadást megelőző napig a nyilvántartásba bejegyzett adatait tartalmazza”.

(4) *  Ha az adatlap lekérdezése a lekérdező által megadott azonosító adatok alapján eredménytelen volt, erről a lekérdezéshez felhasznált adatokat és a lekérdezés eredményét tartalmazó, „A megadott azonosító adatok alapján adatlap-másolat kiállítása eredménytelen volt” szövegű záradékkal ellátott igazolást kell kiadni. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell az azt kiállító mezőgazdasági igazgatási szerv megnevezését is.

(5) *  Adatszolgáltatás iránti kérelemnek megfelelően az adatlap-másolat típusa lehet teljes másolat, amely a nyilvántartott és a nyilvántartásból törölt adatokat is tartalmazza, illetve szemlemásolat, amely csak a nyilvántartott adatokat tartalmazza.

21. § * 

22. § *  A nyilvántartás adataihoz – a Központi Statisztikai Hivatal a feladatai ellátása érdekében, statisztikai célra, valamint az állami adóhatóság feladatai ellátása érdekében – egyedi azonosításra alkalmas módon jogosult hozzáférni.

22/A. § *  (1) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – egyedi megállapodás alapján – a földműves nyilvántartás adatbázisából adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben

a) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez,

b) hatóság részére hatósági ellenőrzések teljesítéséhez,

c) több mezőgazdasági igazgatási szerv illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén adatleválogatást és elektronikusan feldolgozható formában adattovábbítást végezhet.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti célból bárki igényelhet adatszolgáltatást, ha a kérelmében igazolja, hogy az adatok megismerése jogszabályban meghatározott feladata ellátásának teljesítéséhez szükséges.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatleválogatás az adatszolgáltatás iránti igény célhoz kötöttségétől függően legfeljebb az adatlap másolaton megjeleníthető adatokat tartalmazhatja. Az adatleválogatás eredménye nem tartalmazhatja a belső egyedi azonosítót és a természetes személy földműves személyi azonosítóját, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet cégjegyzékszámát.

(4) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell az adatfeldolgozási tevékenység meghatározását, az adatleválogatás adattartalmát, az átadásra kerülő adattartalom formátumát, valamint az adatszolgáltatás teljesítésének a határidejét és az ellenszolgáltatás mértékét, illetve az ingyenességét.

8. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § E rendeletben meghatározottak szerint kell eljárnia annak a természetes személynek, vagy szervezetnek is, aki vagy amely a Fétv. XIX. fejezetében foglaltak alkalmazása során nyilatkozott arról, hogy megfelel a Fétv. 5. §-ában foglaltaknak.

25. § *  E rendeletnek a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontját, 5. § (1a) bekezdését, 6. § (3) bekezdés a) pontját, valamint 11. § (3) bekezdését a 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez * 

Földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

2. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség alapján kéri a nyilvántartásba vételét.

3. Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség hiányában a kérelmező nyilatkozata arról, hogy megfelel a Földforgalmi tv. 5. § 7. pont a) vagy b) alpontjában foglalt feltételeknek.

4. Az ingatlan adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog) megjelölése.

2. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez * 

Mezőgazdasági termelőszervezetként / újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem adattartalma

1. A szervezet

1.1. megnevezése,

1.2. statisztikai azonosítója,

1.3. cég esetében a cégjegyzékszáma,

1.4. székhelye (telephelye),

1.5. újonnan alapított termelőszervezet esetén ennek ténye,

1.6. nemzeti park igazgatóság esetén ennek ténye,

1.7. erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás esetén ennek ténye.

2. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

2.1. természetes személyazonosító adatai,

2.2. személyi azonosítója,

2.3. állampolgársága,

2.4. lakóhelye.

3. Mezőgazdasági termelőszervezet esetén nyilatkozat arról, hogy a szervezet

3.1. főtevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,

3.2. éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele igazoltan a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik.

4. Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén nyilatkozat arról, hogy a szervezet

4.1. főtevékenysége mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,

4.2. nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,

4.3. nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

5. Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség hiányában nyilatkozat arról, hogy a szervezet vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a kérelem benyújtását megelőzően igazoltan legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

6. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági, lakó- vagy irodaépülettel beépített ingatlan vagy tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog) megjelölése.

7. Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén mezőgazdasági üzemközpont hiányában nyilatkozat arról, hogy földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és annak a 6. pont szerinti adatait bejelenti.

3. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez * 

4. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez * 

5. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez * 

Adatváltozás átvezetésére / nyilvántartásból történő törlésre irányuló bejelentés adattartalma

1. A bejelentés indoka:

a) adatváltozás bejelentése,

b) nyilvántartásból történő törlés.

2. A bejelentő adatai változás előtt:

2.1. A földműves

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

2.2. A mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszáma,

d) székhelye (telephelye).

2.3. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

2.4. Az ingatlan adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog) megjelölése.

3. Adatváltozással érintett adat megjelölése és az adatváltozás megnevezése.

6. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez *