A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 71. § és 72. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Fogalommeghatározás

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  állami ménes: az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tulajdonában lévő, a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) által központi sajátteljesítmény-vizsgálat végzésére engedélyezett telephely,

b) forráskimerülés: a költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi keret teljes mértékű vagy olyan részleges kimerülése, amikor a fennmaradó rész (maradvány) az intézkedés jellegéből adódóan nem használható ki,

c) teljesítményvizsgálatot és tenyészérték becslést végző szervezet: a tenyésztőszervezet, a tenyésztési hatóság, az állami ménesek, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (a továbbiakban: tejtermelés ellenőrzést végző szervezet),

d) *  tenyésztőszervezet: tenyésztőszervezeti elismeréssel vagy ideiglenes tenyésztőszervezeti elismeréssel rendelkező egyesület vagy szövetség,

e) *  magyar ebfajta: az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 18. mellékletében meghatározott ebfajta.

2. A támogatás célja, célterületek

2. § (1) A támogatás célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

a) törzskönyvezés,

b) teljesítményvizsgálat, és

c) tenyészérték becslés.

(3) Az egyes célterületeken belül támogatható szolgáltatások megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4) * 

(5) * 

3. A támogatás mértéke

3. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységekre legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos, a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek száz százalékát.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a vizsgálatok költségeinek hetven százalékát.

(4) * 

(5) *  A (2)–(3) bekezdések szerinti támogatás alapját a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek általános forgalmi adó nélkül számított összege képezi.

4. A támogatás kedvezményezettje

4. § *  A kedvezményezett az a természetes személy, jogi személy, aki vagy amely, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, továbbá * 

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b) tenyésztőszervezet tagja vagy az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához adatot szolgáltat,

c) *  – az állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti – megbízása alapján a tenyésztőszervezet törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, illetve tenyészértékbecslést végez vagy végeztet,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt,

e) nincs lejárt köztartozása,

f) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és

g) *  amellyel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett olyan európai bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

5. A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme

5. § (1) *  A kedvezményezett a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a tenyésztőszervezethez, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) a vállalkozás neve és mérete (mikro-, kis-, középvállalkozás), ügyfél-azonosítója,

b) a tevékenység ismertetése:

ba) a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati, tenyészérték-becslési szolgáltatások mely fajra vonatkoznak,

bb) a szolgáltatást mely időszakra kívánja igénybe venni (megkezdés és befejezés dátuma), és

bc) *  a magyar ebfajták kivételével a szolgáltatásban részesülő kedvezményezett állatállományok tenyészetkódja,

c) nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az elszámolható költségek meghatározása e rendelet szerint történik,

d) nyilatkozat arról, hogy mely tenyésztőszervezet, vagy megbízottja által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni e rendelet szerint, és

e) nyilatkozat arról, hogy megfelel a 4. §-ban foglaltaknak.

(2) *  A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, egységes nyomtatványon kell benyújtania.

(3) *  A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

6. § *  (1) A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak, és megállapítását a kérelemre rájegyzett – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti – hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére. A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

(2) A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.

6. A tenyésztőszervezet kifizetési kérelme

7. § (1) Az adott időszakra vonatkozóan elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására tevékenységenként, az 1. mellékletben meghatározottak szerint az adott szolgáltatást elvégző azon tenyésztőszervezet jogosult, amely * 

a) az eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b) *  – az állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti – megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészértékbecslést végez, illetve végeztet,

c) *  nincs lejárt tartozása a teljesítményvizsgálatot végző szervezettel vagy a NÉBIH-hel, illetve a tenyésztési hatósággal szemben,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és

e) nincs lejárt köztartozása.

(2) *  A tenyésztőszervezet a – kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó – kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.

8. § (1) *  A Kincstár a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

(2) *  Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben foglalt mértéket, úgy a teljes kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(3) *  A Kincstár – az eljárási törvény 60. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, forrás rendelkezésre állása esetén – a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről.

(4) *  Az adott támogatási célra kifizetett összegről a Kincstár havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek, aki a forrás kimerülése esetén közleményt ad ki.

(5) A tenyésztőszervezet az általa nyújtott vagy megbízottjával elvégeztetett szolgáltatásról a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza

a) törzskönyvezés esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét,

b) teljesítményvizsgálat elvégzése, valamint tenyészérték megállapítása esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, ellenértékét, a felmerült költségek összegét és annak támogatással fedezett részét.

(6) A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának.

(7) A kedvezményezett a (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségek teljes összegét köteles megfizetni a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának, amennyiben a szolgáltatás nyújtására vagy elvégeztetésére a támogatási keretösszeg esetleges kimerülését követően kerül sor.

(8) *  A kedvezményezettre, továbbá az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett esetében a NÉBIH a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet hatósági bizonyítvánnyal látta el.

7. Ellenőrzés, nyilvántartás

9. § (1) *  A támogatás igénybevételével kapcsolatos ellenőrzéseket – az eljárási törvény 46–54. §-ában foglaltak szerint – a Kincstár végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a Kincstár rendeli el.

(2) *  A tenyésztőszervezet az e rendelet szerint kérelmezett támogatásokra vonatkozóan a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 13. cikke szerinti, részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 8. § (5) bekezdésében meghatározott kimutatás szerinti adatokat, valamint a kedvezményezettnek a 4. §-ban foglaltaknak történő megfelelésről szóló nyilatkozata másolatát.

8. * 

10. § * 

KÜLÖNÖS RÉSZ

A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉ TELÉNEK RÉSZLE TES SZABÁLYAI

I. FEJEZET

SZARVASMARHA–TENYÉSZTÉS

9. Törzskönyvezés

11. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás,

b) dezoxiribonukleinsav (a továbbiakban: DNS) alapú származás-ellenőrzés,

c) mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése, a törzskönyvezett illetve termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében,

d) mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása a törzskönyvezett, illetve termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében.

12. § (1) Törzskönyvi nyilvántartás tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) tej- és kettőshasznosítású fajták esetében a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő

aa) élő nőivarú egyedek, valamint

ab) a támogatási évben apaállattá nyilvánított, központi lajstromszámmal (a továbbiakban: KPLSZ) ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élő tenyészbikák,

b) húshasznosítású fajták esetében a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő

ba) a tenyésztési hatóság által hitelesített törzskönyvi zárása alapján, tárgyév január elsején a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő élő tehén,

bb) a törzskönyvi nyilvántartásba támogatási év során felvett, legalább 9 hónapos korú élő üszők, valamint

bc) a támogatási évben apaállattá nyilvánított, KPLSZ-szel ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élő tenyészbikák

után.

(2) *  A támogatásra való jogosultság feltétele minden fajta esetében, hogy a támogatott egyedek szaporítását (termékenyítés, fedeztetés) az Állat, Növény, Élelmiszer-biztonsági és Borminősítési Információs Rendszer részét képező Szarvasmarha Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SZIR) szabályszerűen bejelentették, és azt a rendszer regisztrálta.

(3) * 

13. § (1) *  DNS alapú származás-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, az International Society for Animal Genetics (a továbbiakban: ISAG) elismeréssel rendelkező hazai laboratóriumban, a megszületett ivadék szülői származásának megerősítése vagy kizárása céljából elvégeztetett vizsgálatok után, valamint egyedazonosítás esetén.

(2) * 

(3) Nem igényelhető támogatás:

a) *  a NÉBIH vagy a tenyésztési hatóság által elrendelt vizsgálat után, amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a tenyésztőszervezet által a vizsgálatkérő bizonylaton jelzett szülő kizárható,

b) *  ha a NÉBIH más hatóság felkérésére végez egyedazonosítást, illetve szülői származás-ellenőrzést.

14. § (1) A mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvezett és termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében, a SZIR-be szaporításonként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2) * 

15. § (1) A tenyésztőszervezet támogatást igényelhet a mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása tevékenységre a törzskönyvezett és termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében, a tenyésztési feladatok érdekében végzett termékenyítésenként a SZIR-be bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2) * 

10. Teljesítményvizsgálat

16. § Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Szarvasmarha Kódex), vagy a tenyésztési programban rögzítettek alapján az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) tejtermelés-ellenőrzés,

b) hústermelés-ellenőrzés,

c) tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,

d) hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,

e) hús központi ivadékteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban: központi hús ITV),

f) küllemi bírálat,

g) növendékbika üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata (a továbbiakban: növendékbika ÜSTV),

h) növendékbika központi sajátteljesítmény-vizsgálata (a továbbiakban: növendékbika KSTV),

i) ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálat.

17. § (1) Tejtermelés-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet tej- és kettőshasznú fajta esetében a tárgyévben termelésellenőrzésbe vont tehenek után, az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához a Szarvasmarha Kódex, vagy a tenyésztési program előírása szerinti tejtermelés-ellenőrzési alapadatokat szolgáltató szarvasmarhatartóknál, illetve a „B” típusú tejtermelés-ellenőrzésben részt vevőknél elvégzett tejtermelés-ellenőrzés után.

(2) * 

18. § (1) Hústermelés-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, a hús- és kettőshasznú fajta esetében a hústermelés-ellenőrzésben tartott tehénállománya után. A támogatás a Termékenyítési Rendszerben regisztrált, húshasznú, illetve kettőshasznosítású fajta esetében húshasznú apaságú, és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben regisztrált, támogatási évben leellett elsőborjas üszők és tehenek után igényelhető.

(2) *  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tenyésztőszervezet a Szarvasmarha Kódexben vagy a tenyésztési programjában meghatározott, elvégzett teljesítményvizsgálatra vonatkozó egyedi mért és számított adatokat a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint a tenyésztési hatóságnak benyújtsa.

(3) * 

19. § (1) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a tej- és kettőshasznú fajta tenyésztőszervezete az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban meghatározottak szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ezer párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztőszervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(3) * 

20. § (1) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a hús- és kettőshasznosítású fajta tenyésztőszervezete az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban meghatározottak szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati és referencia célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ötszáz párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztőszervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(3) * 

21. § (1) Központi hús ITV tevékenységre támogatást igényelhet az a tenyésztőszervezet, amely a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programjában meghatározottak szerint végrehajtott hús- és kettőshasznosítású bika központi hús ITV-jét elvégzi.

(2) Kedvezményezettenként legfeljebb tizenöt bika ivadékvizsgálata támogatható, amennyiben a bikák legalább kettőszázhuszonöt vizsgálatot zártak utóddal, és a kedvezményezett a vizsgálatot zárt utódok közül bikánként két-két ivadékot (két bika és két üsző) vágóhídon a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban előírt módon levágat, minősíttet, és az adatokat a SZIR-nek átadták.

(3) A támogatás feltétele, hogy a központi hús ITV-t szervező szervezet által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(4) * 

22. § (1) A Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint küllemi bírálat tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a tenyészbikák tenyészértékbecslést szolgáló küllemi bírálata után, a tenyészbikák elsőborjas leányivadékai alapján, vagy

b) húshasznú fajták esetében valamennyi, két évnél fiatalabb, a főtörzskönyvben regisztrált nőivarú növendékállat küllemi bírálata után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyésztőszervezet a küllemi bírálati adatokat a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3) * 

23. § (1) Növendékbika ÜSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, a tenyésztőszervezet által szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint végrehajtott, a növendékbika ÜSTV-t eredményesen lezárt, természetes fedeztetésre vagy mesterséges termékenyítésre alkalmas minősítést kapott, KPLSZ-szel ellátott tenyészbikák után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a növendékbika ÜSTV indítás bejelentését a tenyésztő megtegye a tenyésztési hatóság, valamint az adott fajta tenyésztőszervezete számára.

(3) * 

24. § (1) Növendékbika KSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint végrehajtott növendékbika KSTV-t eredményesen lezárt, továbbtenyésztésre – természetes fedeztetésre vagy mesterséges termékenyítésre – alkalmas minősítést kapott, KPLSZ-szel ellátott tenyészbika után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a KSTV indítást a növendékbika KSTV indítást végző szervezet a tenyésztési hatóságnak bejelentse.

(3) * 

25. § (1) Ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálatokra (rostélyos keresztmetszet, márványozottság, háti és fari bőr alatti faggyúvastagság vizsgálat) támogatást igényelhet a hús- és kettőshasznú fajta tenyésztőszervezete. A támogatás ismert származású, 2 éves kort be nem töltött, főtörzskönyves, hím- és nőivarú egyedek Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban előírt mérési eredményei után igényelhető.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyésztőszervezet az általa elkészített vizsgálati tervet a tenyésztési hatóság számára megküldte, és a mért adatokat a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3) * 

11. Tenyészérték becslés

26. § (1) Tenyészérték becslésre (genetikai minőség megállapítása) támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a tejelő hasznosítású fajták esetében évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák,

b) a húshasznú fajták esetében a hústermelő képesség-, és fitnesz tulajdonságok tenyészértékének becslésére évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák

után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezettel kötött megállapodásban elfogadta, valamint a hústermelő képesség-, és fitnesz tenyészérték adatokat a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság részére, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3) * 

27. § (1) Az egyedek genotípusának megállapítására vonatkozó tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvében regisztrált tenyészbikajelöltek, illetve nőivarú egyedek genomikus vizsgálata után.

(2) *  A támogatás feltétele, hogy a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat a NÉBIH a tenyésztőszervezettel kötött megállapodásban elfogadta, továbbá az adott egyed egypontos nukleotid polimorfizmus (SNP) információja elismert genetikai laboratóriumból származzon és azokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére, a NÉBIH-hel kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta a hazai referencia adatbázis felépítése céljából.

(3) * 

II. FEJEZET

SERTÉSTENYÉSZTÉS

12. Törzskönyvezés

28. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés,

b) genetikai vizsgálatok elvégzése,

c) DNS alapú származás-ellenőrzés végzése.

29. § (1) Törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a tárgyév január 1-jén induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő

a) élő kocák, valamint

b) a tárgyévben fialt kocasüldők (előhasi kocák)

után.

(2) * 

30. § (1) A stresszérzékenység, ESR, PRL és Myogenin genotípusa megállapítása céljából végzett genetikai vizsgálatok elvégzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet.

(2) * 

31. § (1) *  DNS alapú származás-ellenőrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a származás-ellenőrzés céljából ISAG elismeréssel rendelkező laboratóriumban végzett DNS vizsgálatokért.

(2) * 

13. Teljesítményvizsgálat

32. § Támogatás a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Sertés Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) reprodukciós tesztadatok gyűjtése,

b) intramuszkuláris zsírvizsgálat,

c) üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban: ÜSTV),

d) hízékonyság- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat (a továbbiakban: HVT),

e) üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat,

f) Best Linear Unbiased Prediction (a továbbiakban: BLUP) tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat.

33. § (1) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése céljából támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai alapján reprodukciós tesztbe vont végtermék-előállító telepeken, fajtakeresztezési konstrukciónként – legfeljebb ezer kocáig – végzett adatgyűjtés után.

(2) * 

(3) A támogatás feltétele megegyezik a törzs- és szaporítótelepen történő törzskönyvezési támogatás feltételeivel.

34. § (1) Intramuszkuláris zsírvizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a HVT, vagy a hízékonysági és vágási végtermékteszt vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsírszázalék megállapítása céljából.

(2) * 

35. § (1) ÜSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeit a törzskönyvben rögzíti és az ÜSTV rekordok számának megfelelő adatokat a tenyésztési hatóságnak átadja.

(2) * 

36. § (1) *  HVT végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásainak megfelelően végzett egyedi, vagy csoportos vizsgálatok végzése alapján, a vizsgálati eredménynek az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 11. pontja szerinti országos állattenyésztési adatbázisba (a továbbiakban: központi adatbank) történő átadását követően.

(2) * 

37. § (1) Üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított, egyedileg megjelölt állatok után, a vágótömeg és az EUROP minősítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra a tenyésztési hatóságnak átadni.

(2) * 

38. § (1) A BLUP tenyészértékbecslés céljából történő ivadékvizsgálat végzésére támogatást igényelhet az a tenyésztőszervezet, amely a tenyésztőszervezet által vizsgálatra kijelölt apaállat spermáját a vizsgálatban részt vevő tenyésztőnek átadja és a tenyésztési hatósághoz benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelően egy apától legalább négy ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha egy kantól három üzemből üzemenként legalább négy ivadékot adnak át a teljesítményvizsgáló állomásnak.

(2) * 

14. Tenyészérték becslés

39. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2) * 

III. FEJEZET

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉS

15. Törzskönyvezés

40. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás vezetése,

b) DNS alapú származás-ellenőrzés és súrlókór rezisztencia vizsgálat.

41. § (1) Törzskönyvi nyilvántartás vezetésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a törzskönyvi nyilvántartásban tárgyév január 1-jén szereplő élő anyák és a támogatási évben leellett jerkék és gödölyék (első ellésű anyák),

b) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő és a támogatási évben nyilvántartásba vett 6 hónaposnál idősebb élő jerkék és gödölyék,

c) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő élő törzskosok és -bakok, továbbá a támogatási év folyamán beállított törzskosok és -bakok

után.

(2) * 

42. § * 

16. Teljesítményvizsgálat

43. § Támogatás a Juh Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Juh Kódex) és a Kecske Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Kecske Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) minősített anyák bárányozási teljesítmény-vizsgálata, minősített anyakecskék szaporasági teljesítményvizsgálata,

b) anyák hústermelő-képességének vizsgálata,

c) növendék jerkék és gödölyék üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata,

d) növendék kosok és bakok üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata,

e) tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata,

f) tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú),

g) tenyészkosok és -bakok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej),

h) növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata.

44. § (1) Minősített anyák bárányozási teljesítményvizsgálatának, illetve minősített anyakecskék – született gidák után történő – szaporasági teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) * 

45. § (1) Anyák hústermelő-képességének ismert származású bárányok és gidák alapján történő vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) * 

46. § (1) Növendék jerkék és gödölyék üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az ismert származású egyed után, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) * 

47. § (1) Növendék kosok és -bakok üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) * 

48. § (1) Tejelő anyák zárt laktációja vizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerültek elvégzésre.

(2) * 

49. § (1) Tenyészkosok gyapjúcélú üzemi ivadékvizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2) * 

50. § (1) Tenyészkosok és -bakok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2) * 

51. § (1) *  Növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata végzésére – kivéve, ha a védett őshonos vagy a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta a tárgyévben más forrásból kap ilyen célú támogatást – a tenyésztési program szerinti éves kori minősítésig támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2) * 

17. Tenyészérték becslés

52. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és a Juh Kódex és Kecske Kódex előírásai szerint tenyészértéket kapott egyedek után.

(2) * 

IV. FEJEZET

LÓFÉLÉK TENYÉSZTÉSE

18. Törzskönyvezés

53. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvben tartás,

b) DNS alapú származás ellenőrzés.

54. § (1) Tenyészállatok törzskönyvben tartására támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a tenyésztési programban meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő,

a) a tárgyév január 1-jén már a főtörzskönyvben szereplő tenyészkancák, valamint a tárgyévben a főtörzskönyvbe bejegyzett, egyedileg azonosított, élő minősített és osztályba sorolt tenyészkancák, továbbá

b) a tenyésztési hatóság által főtörzskönyvi számmal ellátott, a tárgyévben tenyésztési engedélyt kapott mének és szamármének

után.

(2) * 

55. § (1) *  DNS alapú származás-ellenőrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert tenyésztési programja szerinti származás-ellenőrzési vizsgálatot végeztet a főtörzskönyvben szereplő állományban az ISAG elismeréssel rendelkező hazai laboratóriumban, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

(2) * 

19. Teljesítményvizsgálat

56. § Támogatás a Ló Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Ló Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) mének központi sajátteljesítmény-vizsgája (a továbbiakban: STV),

b) legfeljebb 4 éves korú méncsikók központi telephelyen történő felkészítés utáni központi STV-je,

c) lófélék teljesítményvizsgálata: tenyészszemle, központi kanca STV, valamint ivadék teljesítményvizsgálat (a továbbiakban: ITV).

57. § (1) Mének, vagy méncsikók központi STV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Ló Kódexnek, vagy a tenyésztési programnak megfelelő STV-ért, abban az esetben, ha a vizsgált

a) *  mén, vagy méncsikó az állami ménesben, vagy a tenyésztési hatóság által elismert más központi helyszínen eredményes vizsgát tett, vagy

b) *  a legfeljebb 4 éves korú méncsikó az állami ménesben, vagy a tenyésztési hatóság által elismert más központi helyszínen került felkészítésre és ugyanott a felkészítés végén eredményes vizsgát tett,

és ezt a tenyésztési hatóság jelen lévő szakembere a vizsgalapokon aláírásával igazolta.

(2) * 

58. § (1) *  Lófélék teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, azon lófélék után, amely a Ló Kódex, vagy a tenyésztési program szabályainak megfelelő tenyészszemlén, vagy a tenyésztési hatóság által elismert központi helyszínen történő központi kanca-teljesítményvizsgálaton a támogatási évben került minősítésre, és a tenyésztőszervezet által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet elérte.

(2) *  A támogatás feltétele a teljesítményvizsgálat során keletkezett adatok NÉBIH részére történő feladása.

(3) A támogatás minősített egyedenként évente csak egy alkalommal igényelhető.

(4) * 

20. Tenyészérték becslés

59. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2) * 

V. FEJEZET

BAROMFITÖRZSKÖNYVEZÉS

60. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a baromfifélék – tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka – I. és II. törzskönyvi osztályba sorolt (elit, nagyszülő), származási igazolással rendelkező tenyészállomány, támogatási évben termelő, betörzsesített és a Baromfi Információs Rendszerben regisztrált számú egyede után.

(2) * 

(3) Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhető.

VI. FEJEZET

NYÚLTÖRZSKÖNYVEZÉS

61. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a főtörzskönyvbe sorolt, illetve a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, tetovált egyedi azonosítóval ellátott házinyúl tenyésznövendék után.

(2) * 

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

VII. FEJEZET

PRÉMESÁLLAT TÖRZSKÖNYVEZÉS

62. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az egyedi bírálat alapján főtörzskönyvbe vett és a tenyésztési hatóág által hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkező, tenyésztésbe állított prémesállat egyedek után.

(2) * 

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

VIII. FEJEZET

MÉHTENYÉSZTÉS

21. Törzskönyvezés

63. § (1) *  A tenyésztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal által engedélyezett méhanya nevelő telepen való törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet szerint vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a törzskönyvi nyilvántartás tárgyév április 1-jei adatai alapján.

(2) *  Támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3) * 

22. Teljesítményvizsgálat

64. § (1) A Méh Teljesítményvizsgálati Kódexben, vagy a tenyésztési programban foglalt méhanya és méhcsalád teljesítményvizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Méh Központi Teljesítmény Vizsgálatra bejelentett telepeken végzett vizsgálatok után.

(2) *  A támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3) * 

23. Tenyészérték becslés

65. § (1) Méhanya és családja tenyészérték becslésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket mutató tenyészanya méhcsaládja után, minimum 5 kiemelten ellenőrzött nukleusz telepeken, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2) *  A támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3) * 

IX. FEJEZET * 

MAGYAR EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉS * 

65/A. § *  (1) A magyar ebfajta törzskönyvezési tevékenységére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvben szereplő, egyedi azonosítóval és belföldi származási igazolással ellátott magyar ebfajtába tartozó eb után, egyedenként egy alkalommal, a belföldi származási igazolás kiadásának évében.

(2) A támogatási kérelmet a tenyésztőszervezet évente egy alkalommal nyújthatja be.

ZÁRÓ RÉSZ

66. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 73. § 2014. december 31-én lép hatályba.

67. § (1) E rendeletet a 2014. október 31-et követően teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

(2) *  Támogatott szolgáltatásnak minősül a 2014. november 1-je és e rendelet hatálybalépését legfeljebb 60 nappal követően elvégzett szolgáltatás, ha a kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelme a NÉBIH-hez a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően továbbításra kerül.

(3) A kifizetési kérelmet a tenyésztőszervezet először az e rendelet hatályba lépését követő 30. napon jogosult benyújtani.

68. § (1) A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit a 2014. december 31-én folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

(2) * 

69. § *  E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

70–72. § * 

73. § * 

1. melléklet a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelethez

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhető támogatás mértéke

1. Szarvasmarha-tenyésztés

A.
Sor-
szám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1. Törzskönyvezés a) Törzskönyvi nyilvántartás 1 400 Ft/egyed
2. b) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés 3 000 Ft/vizsgálat
3. c) Mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése 80 Ft/adat
4. d) Mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása 70 Ft/adat
5. Teljesítmény-vizsgálat a) Tejtermelés-ellenőrzés 800 Ft/egyed
6. b) Hústermelés-ellenőrzés 400 Ft/egyed
7. c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése 800 Ft/adag
8. d) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése 800 Ft/adag
9. e) központi hús ITV 45 000 Ft/utód
10. f) Küllemi bírálat 350 Ft/egyed
11. g) növendékbikák ÜSTV 40 000 Ft/minősített egyed
12. h) növendékbika KSTV 80 000 Ft/minősített egyed
13. i) Ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálatok 1 500 Ft/vizsgált egyed
14. Tenyészérték becslés a) Tenyészértékbecslés tejelő fajták esetében 25 Ft/egyed
15. b) hús-, és fitnesz tenyészértékbecslés 500 000 Ft/futtatás
16. c) egyedek genotípusának megállapítása (SNP információ) LD esetében:
5 000 Ft/egyed
ST esetében:
12 500 Ft/egyed

2. Sertéstenyésztés

A.
Sor-
szám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1. Törzskönyvezés a) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen 6 000 Ft/koca
2. b) Genetikai vizsgálat 3 400 Ft/vizsgálat
3. c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés 3 000 Ft/vizsgálat
4. Teljesítmény-vizsgálat a) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése 200 Ft/fialás
5. b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat 3 400 Ft/vizsgálat
6. c) ÜSTV 220 Ft/vizsgálat
7. d) HVT 32 000 Ft/ivadék
8. e) Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat 220 Ft/egyed
9. f) BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat 21 200 Ft/vizsgálat
10. Tenyészérték becslés Tenyészértékbecslés 33 Ft/egyed

3. Juh- és kecsketenyésztés

A.
Sor-
szám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1. Törzskönyvezés a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként 550 Ft/egyed
2. b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként/gödölyénként 600 Ft/egyed
3. c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként/
törzsbakonként
2 100 Ft/egyed
4. d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés 5 250 Ft/vizsgálat
5. e) Súrlókor rezisztencia vizsgálat 4 000 Ft/vizsgálat
6. Teljesítmény-vizsgálat a) Minősített anyák szaporasági teljesítményvizsgálata 210 Ft/egyed
7. b) Anyák hústermelő-képességének vizsgálata 360 Ft/egyed
8. c) Növendék jerkék/gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata 1 800 Ft/egyed
9. d) Növendék kosok/bakok sajátteljesítmény-vizsgálata 15 000 Ft/egyed
10. e) Tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata 1 350 Ft/egyed
11. f) Tenyészkosok gyapjú célú üzemi ivadékvizsgálata 25 000 Ft/csoport
12. g) Tenyészkosok/tenyészbakok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata 50 000 Ft/csoport
13. h) Növendékkosok, -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata 60 000 Ft/egyed
14. Tenyészérték becslés Tenyészértékbecslés 120 Ft/egyed

4. Lófélék tenyésztése

A.
Sor-
szám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1. Törzskönyvezés a) Törzskönyvben tartás (tenyészállat) 20 000 Ft/egyed
2. b) DNS alapú származás ellenőrzés 10 000 Ft/vizsgálat
3. Teljesítmény vizsgálat a) Mének STV-je 170 000 Ft/egyed
4. b) Méncsikók központi felkészítése és STV-je 500 000 Ft/egyed
5. c) Lófélék teljesítményvizsgálata 15 000 Ft/egyed
6. Tenyészérték becslés Tenyészértékbecslés 2 000 Ft/egyed

5. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

A.
Sor-
szám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1. Törzskönyvezés a) Tyúk, gyöngytyúk
2. 1. I. törzskönyvi osztályban 1 300 Ft/betörzsesített egyed
3. 2. II. törzskönyvi osztályban 500 Ft/betörzsesített egyed
4. b) Lúd
5. 1. I. törzskönyvi osztályban 4 600 Ft/betörzsesített egyed
6. 2. II. törzskönyvi osztályban 1 600 Ft/betörzsesített egyed
7. c) Kacsa
8. 1. I. törzskönyvi osztályban 3 000 Ft/betörzsesített egyed
9. 2. II. törzskönyvi osztályban 1 200 Ft/betörzsesített egyed
10. d) Pulyka
11. 1. I. törzskönyvi osztályban 4 000 Ft/betörzsesített egyed
12. 2. II. törzskönyvi osztályban 1 500 Ft/betörzsesített egyed
13. e) Nyúl 3 300 Ft/tenyészállat
14. f) Prémes állat 3 300 Ft/egyed
15. g) Méhtörzskönyvezés 12 000 Ft/méhcsalád
16. Teljesítmény-vizsgálat Méh anya és méhcsalád 15 000 Ft/méhanya
17. Tenyészérték becslés Méh tenyészértékbecslés 120 000 Ft/apai anya törzscsalád

6. *  Magyar ebfajta tenyésztése

A. Sor-
szám
B C D
1. Törzskönyvezés Belföldi származási igazolás kiadása, egyéb törzskönyvezési ügyintézés díja 7 000 Ft/egyed