A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet

a vízrajzi feladatok ellátásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A vízrajzi tevékenység a vizekkel, azok medrével és víztartó képződményeivel, továbbá a vízrajzi létesítményekkel kapcsolatosan az alábbiakra terjed ki:

a) a megfigyelésre, észlelésre, mérésre, adat- és információszerzésre;

b) az országos vízrajzi állomáshálózat és mérőeszközök, valamint adatátviteli hálózat működtetésére és fejlesztésére;

c) az adatok feldolgozására, továbbítására, tárolására, értékelésére és szolgáltatására;

d) a vizek mennyiségi jellemzőinek változásaival kapcsolatos előrejelzésre;

e) az előrejelzések szolgáltatására és közreadására, valamint

f) a vízrajzi tevékenységből származó adatok vízügyi igazgatási szervek vízrajzi adattárban történő tárolására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a vízgazdálkodásért és a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) és a vízügyi igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG) látják el.

2. § A vízrajzi tevékenység körében a miniszter feladata:

a) a vízügyi igazgatás vízrajzi feladatainak szabályozása;

b) a vízrajzzal kapcsolatos fejlesztési programok, közép- és hosszútávú tervek jóváhagyása, beszámolók elfogadása;

c) más ágazatok vízrajzi típusú feladatainak összehangolásával kapcsolatos teendők ellátása;

d) a vízrajzi feladatokkal összefüggő nemzetközi kapcsolatok alakítása;

e) a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott víztest monitoring végrehajtásához, az állami vízrajzi tevékenység részét képező észlelőhálózat fejlesztésének meghatározása;

f) az előző pontokban említettekről a közvélemény tájékoztatása.

3. § (1) Az OVF vízrajzzal kapcsolatos feladata a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének összehangolása, irányítása és fejlesztése, a vízrajzi tevékenység működési feltételeinek biztosítása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben az OVF:

a) felelős a vízrajzzal kapcsolatos módszertani fejlesztéseket megalapozó kutatási és műszaki fejlesztési programok kidolgozásáért, összeállítja a középtávú és távlati fejlesztési terveket, részt vesz a normatív szabályozás előkészítésében;

b) előkészíti a VIZIG-ek intézményi (működési és beruházási) forrásain felüli vízrajzi fejlesztési és beruházási terveit, engedélyezi a VIZIG-ek vízrajzi törzshálózattal kapcsolatos változtatásait;

c) felügyeli a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységét, országos szinten összehangolja a vízrajzi adatforgalmat;

d) tájékoztatást ad a vízrajzi tevékenységről és az aktuális hidrológiai helyzetről;

e) vízrajzi szakmai követelményeket határoz meg a vízgazdálkodási információs rendszer (a továbbiakban: VIZIR) fejlesztésére és működtetésére vonatkozóan.

(3) A vízrajzi tevékenység egységes ellátása érdekében az OVF gondoskodik:

a) a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének országos egységességét biztosító szakfelügyeletéről;

b) a központi vízrajzi műszerszolgálat szervezéséről és ellátásáról;

c) a meghatározott vízrajzi állomásokon mért adatok összehangolásáról;

d) az adatforgalmi és adatfeldolgozási szabályok betartatásáról;

e) a vízjelzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az Országos Vízjelző Szolgálaton keresztül, beleértve az országos hidrológiai előrejelző rendszer működtetését, karbantartását, fejlesztését;

f) a központi vízrajzi adattár működtetéséről;

g) a védekezési, vízkárelhárítási munkákhoz szükséges adatszolgáltatásról, adatgyűjtésről, illetve ezek elrendelésének előkészítéséről, a vonatkozó szabályzatok elkészítéséről;

h) a hidrológiai állapot országos értékeléséről;

i) a nemzetközi vízügyi együttműködés során a magyar álláspont vízrajzi szempontból történő megalapozásáról;

j) a Vízrajzi Évkönyv, valamint egyéb vízrajzi kiadványok szerkesztéséről és közreadásáról;

k) a hazai vízügyi feladatokban érintett társintézményekkel a kétoldalú adatszolgáltatásról.

(4) A miniszter az OVF bevonásával a vízrajzi tevékenység fejlesztése érdekében gondoskodik:

a) a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos igények feltárásáról és a módszerek fejlesztéséről;

b) a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos módszertani fejlesztések, műszaki szabályozások megalapozásáról;

c) a vízrajzi tevékenység során alkalmazásra kerülő módszerekre, műszerekre, eszközökre, adatgyűjtő és továbbító rendszerekre, építményekre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról és bevezetéséről;

d) a vízügyi igazgatási szervezet és az országos működési körű belföldi, valamint a külföldi, illetve nemzetközi szervezetek közötti rendszeres adat- és információcserére vonatkozó megállapodások szakmai előkészítéséről;

e) a vízrajzi tevékenység középtávú és távlati működési, fejlesztési és beruházási tervjavaslatainak összeállításáról, különösen az észlelőhálózatok, az adattárak és adatbázisok fejlesztése vonatkozásában;

f) a hidrológiai értékelések fejlesztésének megalapozásáról.

4. § A VIZIG-ek vízrajzi szakfeladatai:

a) a vízrajzi adatok - beleértve a VIZIG üzemirányításhoz szükséges adatigényét is - gyűjtése, feldolgozása, értékelése, tárolása és az adatszolgáltatás biztosítása;

b) a vízrajzi állomáshálózat és mérőeszközök, a vízrajzi adatátviteli hálózat fenntartása, üzemeltetése és a jóváhagyott tervek szerinti fejlesztése;

c) a VIZIG vízrajzi tevékenységére vonatkozó éves tervek elkészítése, közreműködés a középtávú és távlati tervek készítésében;

d) a VIZIG-ek védekezési, vízkárelhárítási munkáihoz szükséges mérések végrehajtása, adatgyűjtés, mennyiségi állapotfelvétel, adatszolgáltatás, valamint hidrológiai előrejelzések készítése;

e) részvétel a nemzetközi vízügyi egyezményekben megállapított, a VIZIG-ek területére vonatkozó vízrajzi adat- és információcserében, s az ezekkel kapcsolatos egyeztetésekben;

f) hidrológiai tájékoztatók és előrejelzések készítése és közzététele;

g) vízrajzi szakmai javaslat készítése a VIZIR fejlesztésére és működtetésére vonatkozóan;

h) a közvélemény tájékoztatása a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységéről és az aktuális hidrológiai helyzetről;

i) a regionális célú hidrológiai ismeretszerzés érdekében időszakos vízmennyiségi állapotfelvételek és felmérések végzése.

5. § A vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéből származó közérdekű vízrajzi adatait a központi és területi vízrajzi adattárak tárolják és szolgáltatják.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. § *