A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B. § (9)–(10) bekezdéseiben meghatározott múzeumi feladatokkal kapcsolatos szakmai mutatókat az 1. melléklet, a könyvtári feladatokkal kapcsolatos szakmai mutatókat a 2. melléklet tartalmazza. A szakmai mutatót a feladat megvalósításának szöveges leírásával együtt kell alkalmazni.

2. § (1) Az 1. melléklet alkalmazásában:

1. gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása: a kulturális javak

a) folyamatos gyarapítása,

b) feldolgozása, meghatározása, hitelesítése,

c) nyilvántartásba vétele, revíziója, rendezése és gondozása, valamint

d) digitalizálása;

2. kiállítási tevékenység: a kulturális javakra alapozott

a) hazai vagy külföldi állandó, időszaki vagy vándorkiállítások szervezése, rendezése,

b) tárgykatalógusok és kiállítási vezetők megjelentetése,

c) virtuális kiállítások rendezése, valamint

d) látványraktárak kialakítása;

3. műtárgyvédelem: a kulturális javak raktári megőrzése, megelőző állagvédelme, aktív restaurálása és konzerválása;

4. szolgáltatási feladatok:

a) a kiállításhoz vagy a gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával megvalósuló/irányuló tevékenység,

b) a társadalmi felzárkózást, a közgyűjteményekben őrzött tudásbázis megértését, befogadását, a gyűjtemények köznevelési hasznosítását, valamint az egész életen át tartó tanulást elősegítő tevékenység,

c) múzeumpedagógiai, ismeretterjesztő és egyéb kiadványok megjelentetése,

d) PR- és marketingtevékenység, médiakapcsolatok,

e) kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások, valamint

f) akkreditált továbbképzésen, felnőttképzésben és felsőoktatásban való részvétel;

5. tudományos kutatás:

a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység,

b) az eredmények írásos, képi, audiovizuális vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzététele, valamint

c) tudományos konferenciákon való részvétel, konferenciák szervezése, az eredmények népszerűsítése.

(2) A múzeum éves munkatervében rögzíti az 1. mellékletben szereplő szakmai mutatókhoz kapcsolódó szakmai tervet, valamint a mutató tárgyévre vonatkozó számszerűsített értékét.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt mutatók közül

a) *  országos múzeum és országos szakmúzeum munkatervében nem kell alkalmazni az 1. melléklet I. pont 5. alpontját, valamint az V. pont 6. alpontját, és

b) területi múzeum és tematikus múzeum munkatervében nem kell alkalmazni az 1. melléklet I. pont 3. és 5. alpontját, továbbá az V. pont 6. alpontját.

(4) A múzeum a munkatervében szereplő szakmai mutatók számadatokkal igazolt teljesítését az éves szakmai munkajelentésében mutatja be.

(5) Amennyiben a múzeum az 1. mellékletben szereplő valamely mutatóhoz kapcsolódó tevékenységet indokoltan nem végzi, a munkaterv készítésekor e szakmai mutatóra nem kell mérőszámot meghatározni.

3. § (1) *  Az országos szakkönyvtár és a vármegyei hatókörű városi könyvtár éves munkatervében rögzíti a szakmai mutatókhoz kapcsolódó szakmai tervet és a mutató tervezett számait, amelyek teljesítését az éves beszámolóban mutatja be.

(2) *  A fővárosi könyvtár az általa ellátott országos szakkönyvtári és vármegyei hatókörű városi könyvtári feladatok alapján alkalmazza munkatervében a szakmai mutatókat.

(3) *  Amennyiben az országos szakkönyvtár és a vármegyei hatókörű városi könyvtár a 2. mellékletben szereplő valamely mutatóhoz kapcsolódó tevékenységet indokoltan nem végzi, a munkaterv készítésekor e szakmai mutatóra nem kell mérőszámot meghatározni.

(4) A 2. melléklet alkalmazásában:

1. állományvédelem: a könyvtári állomány megőrzése és védelme, a könyvtári dokumentumok megfelelő tárolása, rendezése és gondozása, digitalizálása, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységek, és eszközök telepítése, muzeális könyvtári dokumentumok megelőző állagvédelme, aktív restaurálása és konzerválása, hosszú távú megőrzése;

2. gyűjteményfejlesztés: a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott könyvtári dokumentumok folyamatos, tervszerű gyarapítása és apasztása, a könyvtár állományába került dokumentumok szabályos nyilvántartásba vétele, a könyvtári állomány ellenőrzése;

3. gyűjteményfeltárás: a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből elektronikus adatbázis, katalógus készítése, a leírások készítésének időtartama;

4. rendezvény, kiállítás: hazai időszakos vagy vándorkiállítások, könyvtári dokumentumok időszaki vagy virtuális kiállítása, egyéb közösségi rendezvények, konferenciák szervezése;

5. szolgáltatási feladatok: a könyvtár gyűjteményének használókhoz való eljuttatása, a nyitva tartás, a könyvtári tájékoztatás, a könyvtárhoz kapcsolódó, a könyvtárhasználókat érintő bármely tevékenységforma, továbbá a könyvtár által nyújtott helybeni vagy elektronikus szolgáltatások igénybe vétele, használata, a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatai, az intézmény kommunikációs tevékenysége és a formális, nem formális és informális képzésekben, továbbképzésekben való részvétele;

6. tudományos kutatás: a könyvtári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó, rendszerező tevékenység, továbbá a kutatási eredmények közzététele, tudományos konferenciákon való részvétel, tudományos konferencia szervezése, publikációk, kiadványok, előadások, szakértői tevékenységek.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben meghatározott szakmai mutatókat a 2015. évi munkatervben kell először alkalmazni.

1. melléklet az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelethez

Múzeumok éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatók

I. Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:

a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma

b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma

c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma

e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma

2. Köznevelési hasznosítás:

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma

d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma

3. Oktatási tevékenység:

a) Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma

b) Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma

c) A múzeum által akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma

4. Hozzáférés:

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma

c) Honlap-látogatások száma

5. Módszertani szolgáltatások:

a) Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)

b) Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)

II. Kiállítási tevékenység

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma

7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

1. Gyarapítás:

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m2)

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma

h) Egyéb, az a)–g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma

i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%)

2. Nyilvántartás:

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma

d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

3. Hozzáférés:

a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

IV. Tudományos kutatás

1. Kutatási témák száma

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma

4. Konferencián tartott előadások száma

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

7. Kiállítási forgatókönyvek száma

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a remittenda aránya (%)

V. Műtárgyvédelem

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány aránya (%)

6. Állományvédelmi felelős helyszíni bejárása (muzeális intézmények száma, alkalmak száma)

2. melléklet az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelethez

Országos szakkönyvtár és a vármegyei hatókörű városi könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatók * 

I. Szolgáltatási feladatok

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen

7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma

8. A könyvtárban használható adatbázisok száma

9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma, a szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma

10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma

12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma

14. *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (vármegyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma

15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma, a fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

16. A könyvtár által szervezett

16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma és a képzéseken résztvevők száma

16.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma és azokon résztvevők száma

16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma és azokon résztvevők száma

16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma

16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok és a programok résztvevőinek száma

16.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma és azokon résztvevők száma

16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma és azokon résztvevők száma

16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma

16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések és azokon résztvevők száma

17. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma

18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma

19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában

20. A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)

21. *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma

22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma

23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma

24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év

25. *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/vármegye lakosságának száma)

26. *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a vármegyeszékhely lakosságának száma)

27. *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma

28. *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár által a kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya (a vármegyében lévő kistelepülések száma/megállapodást kötött települések száma)

II. Gyűjteményfejlesztés

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma

6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma és %-os aránya az ellenőrizendő állományhoz képest

9. *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/vármegye lakossága)

III. Gyűjteményfeltárás

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek száma

4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma

5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)

6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve

7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)

IV. Tudományos kutatás

1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)

2. Tudományos kutatások száma

3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma

4. Idegen nyelvű publikációk száma

5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma

6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma

7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma

8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma

9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma

10. A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma

11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma

V. Rendezvény, kiállítás

1. *  A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, vármegyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen és az azokon résztvevők száma

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma és látogatóinak száma

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma és az azokon résztvevők száma

5. *  A vármegyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények száma és az azokon résztvevők száma

6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

VI. Állományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma

2. Muzeális dokumentumok száma

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma