A jogszabály mai napon ( 2024.04.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendeletben foglaltakat a Polgári Törvénykönyv szerinti tartós közvetítői szerződésre kell alkalmazni, ha a felek a közvetítő díjazását részben vagy egészben jutalék formájában kötötték ki.

(2) Jutaléknak minősül a díjnak minden olyan eleme, amely a közvetített szerződések száma vagy értéke szerint változik.

2. § (1) E rendeletet nem kell alkalmazni, ha a közvetítői jutalék tekintetében jogszabály eltérően rendelkezik.

(2) A 8. § (6) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése nem alkalmazandó

a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény,

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény,

c) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény,

d) *  a biztosítási tevékenységről szóló törvény,

e) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvény,

f) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény

hatálya alá tartozó közvetítői tevékenységet végző személyekkel és szervezetekkel kötött tartós közvetítői szerződések esetén.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. kizárólagos közvetítői jog: egy vagy korlátozott számú közvetítőt – tartós közvetítői szerződés alapján, az adott tevékenységi területen – megillető szerződésközvetítési, illetve szerződéskötési jog;

2. tevékenységi terület: a tartós közvetítői szerződésben meghatározott azon árukör és földrajzi terület vagy azon földrajzi terület és ügyfélkör, amelynek vonatkozásában a közvetítő tevékenységét ellátni köteles, illetve jogosult.

4. § (1) E rendeletben foglaltaktól a felek egyező akarattal eltérhetnek, kivéve, ha az eltérést e rendelet tiltja.

(2) Ha e rendelet az egyes rendelkezéseitől eltérést nem enged, a felek eltérő tartalmú megállapodása helyébe e rendelet rendelkezése lép.

5. § (1) A tartós közvetítői szerződés hatálya alá eső időszakban kötött szerződés után a közvetítő jutalékra akkor jogosult, ha

a) a szerződést a tevékenysége eredményeként kötötték meg, vagy

b) a szerződést az általa korábban azonos jellegű szerződéshez félként megnyert személlyel kötötték meg.

(2) Ha a közvetítő kizárólagos közvetítői joggal rendelkezik, azon szerződés után is jogosult jutalékra, amelyet a megbízó a tartós közvetítői szerződés hatálya alá eső időszakban a közreműködése nélkül, közvetlenül kötött a kizárólagossági jogával érintett földrajzi területhez vagy ügyfélkörhöz tartozó féllel.

(3) A földrajzi területhez tartozó félnek minősül

a) az a természetes személy, akinek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye az adott földrajzi területen van;

b) az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely gazdasági tevékenységét az adott földrajzi területen fejti ki.

(4) A földrajzi területhez tartozó féllel kötöttnek minősülhet az a szerződés is, amelyet az adott földrajzi területen kötöttek meg, továbbá amelyet az adott földrajzi területen kell teljesíteni.

6. § (1) A megbízó jogosult a közvetítőt az 5. § alapján megillető jutalék kifizetésének megtagadására, ha az a (2) bekezdés alapján a korábban azonos tevékenységi területen megbízott közvetítőt illeti meg, feltéve, hogy a korábbi tartós közvetítői szerződés létéről a megbízó a közvetítőt a szerződés megkötésekor tájékoztatta.

(2) A tartós közvetítői szerződés megszűnése után kötött szerződés alapján a közvetítő jutalékra akkor jogosult, ha

a) a harmadik személy – az 5. § szerint jutalékkötelesnek minősülő – szerződés megkötésére irányuló ajánlata a tartós közvetítői szerződés megszűnése előtt a megbízóhoz vagy a közvetítőhöz megérkezett, vagy

b) a szerződéskötés túlnyomórészt a tartós közvetítői szerződés tartama alatt kifejtett közvetítői tevékenységre vezethető vissza és a szerződéskötésre a tartós közvetítői szerződés megszűnésétől számított ésszerű időn belül került sor.

(3) Ha a szerződés megkötése az azonos tevékenységi területen megbízott, időben egymást követő közvetítők tevékenységének közös eredménye, a jutalék arányos megosztásának van helye.

7. § Ha a felek a tartós közvetítői szerződésben abban állapodtak meg, hogy a közvetítő képviseleti joga a pénz átvételére is kiterjed, a közvetítőt külön jutalék illeti meg az általa beszedett pénzösszegek után (inkasszójutalék).

8. § (1) A jutalék akkor és olyan mértékben esedékes, amikor és amilyen mértékben

a) a harmadik személlyel a szerződés létrejött és a megbízó teljesítette azt, vagy teljesítenie kellett volna, vagy

b) a harmadik személlyel a szerződés létrejött és a harmadik személy teljesítette azt.

(2) A jutalék legkésőbb akkor esedékes, amikor a harmadik személy teljesítette a szerződést, vagy teljesítenie kellett volna, ha a megbízó is teljesített volna.

(3) Ha a felek az (1) bekezdéstől eltérően úgy állapodnak meg, hogy a közvetítő jutalékhoz való jogát a szerződés létrejötte önmagában megalapozza, illetve azt a teljesítés elmaradása nem érinti, a jutalék a szerződés megkötésekor esedékes.

(4) A harmadik személlyel kötött szerződés nemteljesítése esetén is megilleti a jutalék a közvetítőt, kivéve, ha a szerződés teljesítésére olyan okból nem kerül sor, amelyért a megbízó nem felelős.

(5) Ha a közvetítő jutalékra nem jogosult, illetve jogát elveszíti, köteles a már felvett jutalékot a megbízónak haladéktalanul visszafizetni. A jóhiszeműen felvett jutalék után visszafizetés esetében kamat nem jár.

(6) A (2) és a (4) bekezdésben foglaltaktól a felek megállapodása a közvetítő hátrányára nem térhet el.

9. § (1) A megbízó köteles a közvetítőnek az esedékessé vált jutalékról legkésőbb az esedékessé válás negyedévét követő hónap utolsó napjáig elszámolást átadni és a jutalékot legkésőbb ezzel egyidejűleg megfizetni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a jutalék számítása szempontjából minden lényeges adatot.

(2) A közvetítő jogosult arra, hogy a jutalékigénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen a megbízó könyvelésének a jutalékköteles szerződésekre vonatkozó kivonatát megkapja.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltaktól a felek megállapodása a közvetítő hátrányára nem térhet el.

10. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött tartós közvetítői szerződésekre kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 1986. december 18-i, 86/653/EGK tanácsi irányelv 6. cikk (2) és (3) bekezdésének, valamint 7–12. cikkének való megfelelést szolgálja.