A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyílt örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetésére irányuló szolgáltatás engedélyezése

1. § (1) *  A Kormány a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet, illetve az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tekintetében a szolgáltatást engedélyező szervként a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: szolgáltatást engedélyező szerv) jelöli ki.

(2) *  A közhasznú szervezet a tevékenységét a szolgáltatást engedélyező szerv által a kormányzati portálon közzétett szakmai szabályok figyelembevételével végzi.

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában gyámhivatal: a fővárosi és vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala.

2. § (1) A közhasznú szervezet működési engedély iránti kérelme irányulhat

a) kizárólag a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységre,

b) kizárólag az örökbefogadás utánkövetésére, vagy

c) az a) és a b) pontban meghatározott típusú szolgáltatások együttes nyújtására.

(2) Az örökbefogadás utánkövetése esetében a kérelemben külön meg kell határozni, hogy a közhasznú szervezet a szolgáltatást

a) csak a nyílt örökbefogadásokra kiterjedően, vagy

b) a nyílt és a titkos örökbefogadásokra is kiterjedően

kívánja nyújtani.

3. § (1) A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell

a) a szolgáltatás szakmai programját,

b) a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és valamennyi szolgáltatást végző személy 1. mellékletben meghatározottak szerinti szakképesítését igazoló okirat másolatát,

c) *  a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és valamennyi szolgáltatást végző személy részére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiállított, a működési engedély iránti kérelemben megjelölt tevékenységnek megfelelő felkészítő tanfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány másolatát,

d) *  a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és a szolgáltatást végző személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

e) a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát,

f) a szolgáltatás helyszínéül szolgáló épület, épületrész használati jogát igazoló iratot,

g) a közhasznú szervezet adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának megnevezését és címét igazoló iratot,

h) a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítási szerződés másolatát, és

i) – ha a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet családok átmeneti otthonát is működtet – nyilatkozatot arról, hogy az intézmény szerepel a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatói nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás).

(2) Ha a kérelmező a közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vételét nem igazolja, a szolgáltatást engedélyező szerv a bírósági nyilvántartásból szerzi be, illetve ellenőrzi a közhasznú szervezet adatait.

4. § (1) A szolgáltatást engedélyező szerv a működési engedélyt akkor adja ki, ha

a) a közhasznú szervezetet a bíróság nyilvántartásba vette;

b) *  a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és a szolgáltatást végző személy megfelel az 1. mellékletben meghatározott képesítési feltételeknek, valamint elvégezte a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek a működési engedély iránti kérelemben megjelölt tevékenységnek megfelelő felkészítő tanfolyamát;

c) a közhasznú szervezet rendelkezik

ca) a Gyvt. 69/A. és 69/B. §-ában, illetve a Gyvt. 69/F. és 69/G. §-ában foglaltaknak megfelelő szakmai programmal,

cb) a szolgáltatás helyszínéül szolgáló épület, épületrész használati jogával,

cc) a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítással,

cd) a szolgáltatás tekintetében elkészített adatvédelmi szabályzattal, és

d) a családok átmeneti otthonát is működtető nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet által működtetett intézmény a szolgáltatói nyilvántartás adatai alapján rendelkezik működési engedéllyel.

(2) A működési engedély tartalmazza

a) a közhasznú szervezet

aa) megnevezését és székhelyét,

ab) képviseletére jogosult személy nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím és postacím);

b) a szolgáltatás 2. §-ban foglaltakra figyelemmel meghatározott típusát;

c) a szolgáltatásért felelős szakmai vezető nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím és postacím);

d) a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját; és

e) annak a területnek a megjelölését, ahol a szolgáltatás az engedély alapján nyújtható.

(3) A közhasznú szervezet az engedélyezés alapjául szolgáló bármelyik körülményben, illetve a működési engedélyben vagy az 5. § szerinti tanúsítványban foglalt adatokban bekövetkezett változást köteles nyolc napon belül bejelenteni a szolgáltatást engedélyező szervnek.

(4) A szolgáltatást engedélyező szerv a kiadott működési engedélyekről belső nyilvántartást vezet.

(5) *  A szolgáltatást engedélyező szerv a 6. §-ban meghatározottak szerint visszavont működési engedélyt a visszavonásról hozott határozat véglegessé válását követő öt év elteltével törli a nyilvántartásból.

5. § (1) *  A szolgáltatást engedélyező szerv a működési engedélyt kiadó határozatának véglegessé válását követő tizenöt napon belül hivatalból – tanúsítvány elnevezéssel – hatósági bizonyítványt állít ki a közhasznú szervezet részére. A tanúsítvány a 2. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(2) Ha a 4. § (3) bekezdése szerint bejelentett változás a tanúsítványban foglalt adatokat érinti, a szolgáltatást engedélyező szerv a változás bejelentésétől számított nyolc napon belül gondoskodik a korábban kiállított tanúsítvány bevonásáról és ezzel egyidejűleg új tanúsítványt állít ki.

(3) A tanúsítványt a szolgáltatás nyújtásának helyszínén jól látható módon ki kell függeszteni.

6. § (1) A szolgáltatást engedélyező szerv visszavonja a működési engedélyt, ha a közhasznú szervezet

a) jogutód nélkül megszűnik,

b) felhagy a szolgáltatás nyújtásával,

c) szolgáltatása a Gyvt. 69/B. § (3) bekezdésébe ütközik, illetve a vér szerinti szülő, az örökbe fogadott gyermek vagy az örökbe fogadó szülő súlyos, a szolgáltatás felfüggesztésével nem orvosolható mértékű jog- vagy érdeksérelmét okozza,

d) szolgáltatását a szolgáltatást engedélyező szerv korábban felfüggesztette és a jogszerű működés feltételeit a felfüggesztésről hozott határozatban megjelölt időpontig, de legfeljebb hatvan napon belül nem teljesítette, vagy

e) megsértette a Gyvt. 69/E. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést.

(2) A szolgáltatást engedélyező szerv a működési engedély visszavonása esetén az 5. § szerinti tanúsítványt – legkésőbb a Gyvt. 69/C. § (5) bekezdésében vagy 69/H. § (5) bekezdésében meghatározott intézkedéssel egyidejűleg – bevonja.

2. A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenység körébe tartozó egyes szolgáltatások

7. § (1) A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet végző közhasznú szervezet

a) *  a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) pontja szerint krízistanácsadást nyújt a hozzá forduló, válsághelyzetben lévő – különösen a várandósságát eltitkolni szándékozó – várandós anya és vér szerinti szülő számára;

b) a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti segítségnyújtás céljából, az ellátáshoz való hozzájutás szervezése érdekében együttműködik a családok átmeneti otthonaival;

c) a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenysége keretében a vér szerinti szülő és a gyermek más törvényes képviselőjének döntése alapján

ca) *  a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében a Gyvt. 135. § (3a) bekezdés d) pontja szerinti, a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer örökbefogadási alrendszerében (a továbbiakban: GYVR örökbefogadási alrendszere) szereplő és a közhasznú szervezettel megállapodást kötött örökbe fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend figyelembevételével – a gyermek számára alkalmas örökbefogadó szülőt javasol a vér szerinti szülő számára, és

cb) előkészíti a vér szerinti szülőnek az örökbe fogadni szándékozó személlyel való találkozását.

(2) A közhasznú szervezet az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerinti tevékenységét a 3. melléklet szerinti adattartalommal rendelkező adatlapoknak a szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy általi kitöltése útján dokumentálja.

(3) A közhasznú szervezetnek az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti javaslatát a szervezet legalább kettő, az 1. mellékletben meghatározott képesítéssel rendelkező munkatársának kell előkészítenie és egybehangzóan megtennie.

(4) *  A közhasznú szervezet igazolást állít ki az örökbe fogadni szándékozó személy részére az örökbefogadható gyermekkel történő személyes találkozás szükségességéről és időpontjáról.

8. § (1) A 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében történő kapcsolatfelvétel előkészítése körében végzett tevékenységre a Gyvt. 69/D. §-a alapján kötött megállapodás tartalmazza

a) a válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő, illetve – ha rendelkezik ezekkel – a gyermek személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) a szolgáltatás pontos leírását,

c) a szolgáltatást igénybe vevő, valamint a szolgáltatást végző személy közötti kapcsolattartás módját,

d) a megállapodás felmondásának a Gyvt. 69/D. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott szabályait, és

e) a szolgáltatást igénybe vevő

ea) hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatai kezeléséhez, és

eb) nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást a közhasznú szervezet részéről megkapta és azt tudomásul vette.

(2) Az örökbe fogadni szándékozó személlyel kötött megállapodás az (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza

a) az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) azt, hogy a megállapodást a felek legalább évente felülvizsgálják,

c) az örökbefogadás szempontjából jelentőséggel bíró egyéb körülményeket,

d) az örökbe fogadni szándékozó személy bejelentési kötelezettségét arra vonatkozóan, ha vele szemben a megállapodás megkötését követően az örökbefogadást kizáró ok keletkezik, és

e) az örökbe fogadni szándékozó személyt terhelő költségek viselésének e rendeletben megállapított szabályait annak kifejezett megjelölésével, hogy a költségek elszámolása költségátalány vagy tételes költségelszámolás formájában történik.

9. § (1) A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenység körébe tartozó szolgáltatások igénybevételéért a vér szerinti szülő, illetve a várandós anya részére – az átmeneti gondozásért a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendelet alapján megállapított térítési díj kivételével – költséget nem lehet felszámítani.

(2) A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenység körébe tartozó szolgáltatással összefüggésben a telefonhasználat, a postaköltség, a gépjárműhasználat, az utazási költség számolható el költségként.

(3) *  A felszámítható költség éves összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének háromszorosát.

(4) A költségek elszámolása a megállapodásban foglaltaktól függően költségátalány vagy tételes költségelszámolás formájában történhet. A költség összegéről az örökbe fogadni szándékozó személyt írásban kell értesíteni.

(5) Tételes költségelszámolás alkalmazása esetén a költségek megtérítésére csak számla vagy más költségigazolás ellenében kerülhet sor.

(6) Az örökbe fogadni szándékozó személy a költséget – az annak összegéről szóló írásbeli értesítést követő nyolc napon belül – a közhasznú szervezet pénzforgalmi számlájára köteles befizetni.

3. Az örökbefogadás utánkövetése

10. § (1) Az örökbefogadás utánkövetésére működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezet az örökbefogadást engedélyező gyámhivatalnak az örökbefogadás engedélyezésére irányuló eljárása során megküldött megkeresésére három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy

a) az általa elősegített nyílt örökbefogadás esetén annak utánkövetését biztosítja,

b) a nem általa elősegített nyílt örökbefogadás esetén annak utánkövetését vállalja-e.

(2) Az örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos feladatait a közhasznú szervezet

a) az 1. mellékletben meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő és legalább három éves örökbefogadási gyakorlattal rendelkező szakmai vezető irányításával, és

b) a szakmai vezetőt is beleértve legalább két olyan – a rájuk vonatkozó képesítési feltételeknek megfelelő – személy közreműködésével látja el, akik közül az egyik pszichológus vagy mentálhigiénés szakember végzettségű.

(3) A szolgáltatást engedélyező szerv a működési engedélyezésre irányuló eljárásban a (2) bekezdés b) pontjában foglalt, a pszichológusi, illetve mentálhigiénés végzettségre vonatkozó feltételtől eltekinthet, ha a közhasznú szervezet valamely másik utánkövetést végző szervezet pszichológus, illetve mentálhigiénés szakember végzettségű munkatársával megállapodást köt.

11. § (1) A közhasznú szervezet az örökbefogadás utánkövetése tekintetében – a Gyvt. 62/C. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok körében – személyes tanácsadással segíti

a) a gyermek családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát,

b) az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt,

c) a gyermek identitásának egészséges fejlődését,

d) a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedését, illetve a beilleszkedés során a problémák megelőzését vagy az esetlegesen felmerült problémák megoldását.

(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 62/C. § (5) bekezdése alapján az utánkövetés megtörténtéről és annak tapasztalatairól tizenöt napon belül utánkövetési jelentést küld az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal számára.

12. § (1) Az örökbefogadás utánkövetésének az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal által a Gyvt. 62/C. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel meghatározott kötelező időtartamát követően – az örökbefogadó szülő kérelmére, és abban az esetben is, ha a kötelező utánkövetést más szervezet végezte – a közhasznú szervezet vállalhatja az örökbefogadás önkéntes utánkövetését. Az önkéntes utánkövetést vállaló szervezet erről – ha a kötelező utánkövetést más szervezet végezte – egyidejűleg tájékoztatja a kötelező utánkövetést végző szervezetet.

(2) Az önkéntes utánkövetést a közhasznú szervezet az örökbefogadó szülővel kötött megállapodás alapján biztosítja. A közhasznú szervezet az önkéntes utánkövetés megtörténtéről és annak tapasztalatairól feljegyzést készít, amely tartalmazza annak időpontját és eredményét.

4. A közhasznú szervezet tevékenységével összefüggő adatkezelés

13. § (1) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévben a 3. melléklet szerint kitöltött adatlapoknak a tárgyévet követő év január 31-éig a működést engedélyező szerv részére történő megküldésével teljesíti.

(2) *  A nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet az általa közvetített örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő – a Gyvt. 135/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – adatait rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

(3) *  A nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet az örökbefogadás elősegítése érdekében hozzáfér a GYVR örökbefogadási alrendszerében az örökbefogadás elősegítésében érintett gyermeknek és a közhasznú szervezettel megállapodást kötött örökbefogadni szándékozó személynek a Gyvt. 135/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adataihoz.

(4) *  Az utánkövetést végző közhasznú szervezet

a) a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti a Gyvt. 135/A. § (1a) bekezdése szerinti adatokat, és

b) a GYVR örökbefogadási alrendszer dokumentumtárába feltölti az utánkövetési jelentést, valamint az örökbefogadás önkéntes utánkövetését megalapozó megállapodást és az annak megtörténtéről, eredményéről készített feljegyzést.

(5) *  A közhasznú szervezet munkatársai közül a GYVR örökbefogadási alrendszerének adataihoz való hozzáférésre jogosult személyek köréről a közhasznú szervezet az adatvédelmi szabályzatában rendelkezik. A 8. § (2) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése adatok rögzítését a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.

(6) *  Nyílt örökbefogadás esetén a GYVR örökbefogadási alrendszerébe

a) a Gyvt. 135/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a közhasznú szervezet krízistanácsadást végző szakembere,

b) a Gyvt. 135/A. § (1a) bekezdése szerinti adatokat a közhasznú szervezet utánkövetést végző szakembere rögzíti.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

15. § Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezet számára az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet alapján kiadott működési engedély és tanúsítvány érvényességét e rendelet nem érinti.

16. § * 

1. melléklet a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai vezetője és a szervezetnél szolgáltatást végző személy számára előírt képesítés

1. A szolgáltatásért felelős szakmai vezető képesítése

1.1. felsőfokú szociális vagy pedagógiai végzettség

1.2. jogász

1.3. szociológus

1.4. pszichológus

1.5. orvos

1.6. védőnő

1.7. teológus

2. A szolgáltatást végző személy képesítése

2.1. felsőfokú szociális szakképzettség

2.2. felsőfokú pedagógiai szakképzettség

2.3. jogász

2.4. pszichológus

2.5. mentálhigiénés szakember

2.6. orvos

2.7. védőnő

2.8. teológus

2.9. szakirányú továbbképzésben mentálhigiéniai szakon szerzett felsőfokú szakképzettség

2. melléklet a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

Az örökbefogadást elősegítő tevékenységet, az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet számára kiállított tanúsítvány adattartalma

1. A tanúsítványt kiállító (a szolgáltatást engedélyező) szerv

1.1. megnevezése

1.2. székhelye

1.3. elérhetősége

2. A közhasznú szervezet

2.1. megnevezése

2.2. székhelye

2.3. elérhetősége

3. A tevékenységet engedélyező határozat

3.1. száma

3.2. kelte

3.3. *  véglegessé válásának időpontja

4. A működési engedély időbeli hatálya

5. Annak a területnek a megjelölése, ahol a szolgáltatás az engedély alapján nyújtható

6. A közhasznú szervezet által végezhető szolgáltatás

7. A tanúsítvány kiállításának kelte (helye és ideje)

8. A tanúsítvány kiadmányozására jogosult személy aláírása és a szolgáltatást engedélyező szerv bélyegzőlenyomata

3. melléklet a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

Adatlap
az örökbefogadást elősegítő tevékenységet végző közhasznú szervezetnek a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a)
és b) pontja szerinti tevékenységéről

A) Adatlap

A közhasznú szervezet neve:

Összesítő adatlap

1. A tárgyévben a közhasznú szervezettől segítséget kérő válsághelyzetben lévő

a) várandós anyák száma:

b) vér szerinti anyák száma:

Segítséget kérő anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:

Segítséget kérő apák száma:

2. Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:

3. A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:

4. A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:

5. Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek száma:

6. Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülő, hogy a titkos örökbefogadást választja:

7. A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:

B) *  Adatlap

A közhasznú szervezet neve:

A tárgyévben családjába gondozott gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok

Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen, mennyi idővel:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Az anya életkora a szüléskor:

Az anya titkolta-e várandósságát, ha igen, ki elől és miért:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Az anya családi állapota:

Az anya nevezett-e meg apát:

Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:

Mi volt a válság oka:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

C) *  Adatlap

A közhasznú szervezet neve:

A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok

Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen, mennyi idővel:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Az anya életkora a szüléskor:

Az anya titkolta-e várandósságát, ha igen, ki elől és miért:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Az anya családi állapota:

Az anya nevezett-e meg apát:

Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:

Mi volt a válság oka:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................