A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól

A Kormány

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés c) pontjában és

a 4. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az együttműködő tagállam felé kezdeményezett automatikus találati adathozzáférés részletes szabályai

1. § (1) A nyomozó hatóság, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, az ügyészség vagy a bíróság (a továbbiakban együtt: hatóság) az Európai Unió más tagállamának, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott más államnak (a továbbiakban együtt: együttműködő tagállam) a nyilvántartásában kezelt DNS-profil, illetve ujj- és tenyérnyomat adatokkal való, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 85. § (4) bekezdése szerinti, a szakértői nyilvántartó szerv által elvégzendő összehasonlítását az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével kezdeményezi.

(2) A szakértői nyilvántartó szerv öt munkanapon belül elvégzi az összehasonlítást, amelynek eredményéről a hatóság felé a Bnytv. 85. § (5) vagy (6) bekezdése szerinti értesítést a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével teljesíti.

2. § A Bnytv. 85. § (7) bekezdése szerinti, egyértelmű egyezést eredményező automatizált összehasonlítás esetén a szakértői nyilvántartó szerv a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével teljesíti a Bnytv. 85. § (8) bekezdése szerinti értesítést.

2. Az együttműködő tagállam felé kezdeményezett, egyértelmű egyezést eredményező automatikus találati adathozzáférés nyomán követendő eljárás részletes szabályai

3. § (1) A nyomozó hatóság a szakértői nyilvántartó szervtől kapott, a Bnytv. 85. § (5) vagy (8) bekezdése szerinti értesítésben rögzített szakrendszeri azonosító kód megküldésével az eljárásában szükséges további, a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos, az együttműködő tagállam által kezelt adatoknak az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 49. §-a és 50. §-a szerinti közvetlen tájékoztatás keretében történő beszerzésére a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot keresi meg a 3. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével, egyidejűleg ennek tényéről az automatikus találati adathozzáférés rendszerének működésével kapcsolatos statisztikai adatrögzítés céljából tájékoztatja a szakértői nyilvántartó szervet.

(2) Ha a nyomozó hatóság a szakértői nyilvántartó szervtől kapott, a Bnytv. 85. § (5) vagy (8) bekezdés szerinti értesítés nyomán nem kezdeményezi további, az együttműködő tagállam által kezelt, a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos adatok és információk beszerzését, ennek tényéről az automatikus találati adathozzáférés rendszerének működésével kapcsolatos statisztikai adatrögzítés céljából három munkanapon belül tájékoztatja a szakértői nyilvántartó szervet.

3. Gépjármű-nyilvántartási adatok az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv által kezdeményezett automatizált keresésének részletes szabályai

4. § *  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 27/A. § (3) bekezdésében meghatározott szerv a Kknyt. 27/A. § (2) bekezdése szerinti keresést közvetlenül, a közúti közlekedési nyilvántartó szerv által fenntartott és erre a célra kialakított biztonságos informatikai kapcsolat útján kezdeményezheti.

4. A formanyomtatványok továbbítására vonatkozó rendelkezés

5. § Az 1-3. melléklet szerinti formanyomtatványok tartalma elektronikus úton is továbbítható.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat,

b) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozat, valamint

c) az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2009. szeptember 21-i 2009/1023/IB tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelethez

megfelelő
színes vagy
fekete-fehér
címer
szerv megnevezése
szerv címe, postafiók száma
telefon- és telefax száma
elektronikus elérési lehetősége
szerv saját
színes, vagy
fekete-fehér
címere
Szám: Tárgy:
Előadó / Ügyintéző: Hiv. szám:
Előadó / Ügyintéző:
Telefon:
címzett szerv vezetőjének neve, beosztása
címzett szerv megnevezése
címzett székhelye

Formanyomtatvány

a) Kérelem DNS-profil adatok automatikus találati adathozzáférés keretében történő összehasonlításának együttműködő tagállam felé való kezdeményezéséhez

1. Bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített DNS-profil összehasonlítása

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti információcsere keretében

- a nyilvántartásban szereplő, a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített DNS-profil ellenőrzése érdekében kérem, hogy a(z) .......... (szerv megnevezése) .......... bü. számú, .......... (dátum) megküldött határozata szerinti, a Btk. .......... ütköző .......... (dátum) elkövetett .......... bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben a(z) .......... szakrendszeri azonosító kódon / a(z) .......... intézet részéről ..........-n kelt, .......... ügyszámú hemogenetikai / genetikai szakértői véleményben .......... számon / megnevezéssel szereplő DNS-profilt

□ valamennyi együttműködő tagállam

□ kizárólag a következő tagállam(ok)

nemzeti adatbázisából kerestetésre megosztott

□ személyi DNS-profil adatokkal

□ helyszíni DNS-profil adatokkal

összevetni szíveskedjen!

2. Személy DNS-profiljának összehasonlítása

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti információcsere keretében

- a nyilvántartásban szereplő viselt név: .........., születési név (ha eltér a viselt névtől): .........., születési hely, idő: .........., .........., anyja neve: .........., állampolgársága: .........., személy ellenőrzése érdekében kérem, hogy a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok DNS-profil nyilvántartásában a következő szakrendszeri azonosító kódon: .........., belső azonosító kódon: .........., kapcsolati kódon: .......... szereplő DNS-profil adatait

□ valamennyi együttműködő tagállam

□ kizárólag a következő tagállam(ok)

nemzeti adatbázisából kerestetésre megosztott

□ személyi DNS-profil adatokkal

□ helyszíni DNS-profil adatokkal

összevetni szíveskedjen!

Kérem, hogy a kért információkat a(z) .............................. email címre/fax számra szíveskedjenek továbbítani!

Kelt:

kiadmányozó neve, beosztása

P. H.

b) Kérelem ujj- és tenyérnyomat automatikus találati adathozzáférés keretében történő összehasonlításának együttműködő tagállam felé való kezdeményezéséhez

1. A bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat összehasonlítása

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti információcsere keretében

- a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásának daktiloszkópiai nyilvántartásában tárolt, a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat ellenőrzése érdekében kérem, hogy a(z) .............................. (szerv megnevezése) .............................. bü. számú, .............................. (dátum) megküldött határozata szerinti, a Btk. .............................. ütköző .............................. (dátum) elkövetett .............................. bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben azonosításra alkalmas .............................. számú ujj- és tenyérnyomatot (daktiloszkópiai nyomtöredéket)

□ valamennyi együttműködő tagállam

□ kizárólag a következő tagállam(ok)

nemzeti adatbázisában tárolt

□ személyek nyomataival

□ helyszíni nyomokkal

összevetni szíveskedjen!

2. Személy ujj- és tenyérnyomatának összehasonlítása

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti információcsere keretében

- a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásának daktiloszkópiai nyilvántartásában szereplő személy ujj- és tenyérnyomatainak ellenőrzése érdekében kérem, hogy név: .............................. szül. hely: .............................. szül. idő: ............................................................, 55................ számú belső azonosítóval szereplő ujj- és tenyérnyomatait

□ valamennyi együttműködő tagállam

□ kizárólag a következő tagállam(ok)

nemzeti adatbázisában tárolt

□ személyek nyomataival

□ helyszíni nyomokkal

összevetni szíveskedjen!

Kérem, hogy a kért információkat a(z) .............................. email címre/fax számra szíveskedjenek továbbítani!

Kelt:

kiadmányozó neve, beosztása

P. H.

2. melléklet a 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelethez

rendőrség
színes vagy
fekete-fehér
címer
szerv megnevezése
szerv címe, postafiók száma
telefon- és telefax száma
elektronikus elérési lehetősége
szerv saját
színes, vagy
fekete-fehér
címere
Szám: Tárgy:
Előadó / Ügyintéző: Hiv. szám:
Előadó / Ügyintéző:
Telefon:
címzett szerv vezetőjének neve, rendfokozata, beosztása
címzett szerv megnevezése
címzett székhelye

Formanyomtatvány

a) DNS-profil adatok összehasonlításáról a nemzetközi automatikus találati adathozzáférés rendszerében

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

□ 1. §-ára

□ 2. §-ára

hivatkozva tájékoztatom, hogy a nemzetközi automatikus találati adathozzáférés rendszerében kivitelezett kerestetés eredményére vonatkozó részletek, valamint az érintett DNS-profil(ok)hoz kapcsolható és rendelkezésünkre álló adatok az alábbi táblázatban kerültek összesítésre:

A hazai DNS-profil nyilvántartásban kezelt profil és a nyilvántartásba vétele alapjául szolgáló bűncselekmény adatai:
Bűncselekmény megnevezése:
Bűncselekmény elkövetésének helye és ideje:
Büntetőügy vonatkozásában eljáró / nyilvántartásba vételt kezdeményező hatóság megnevezése:
Büntetőügy iktatószáma:
DNS-profil szakrendszeri azonosító kódja:
Egyéb rendelkezésre álló kiegészítő információk a fenti szakrendszeri azonosító kóddal nyilvántartott minta vonatkozásában:
DNS-profil vizsgálati eredményt közlő igazságügyi szakértői véleményt kiállító intézet és szervezeti alegységének megnevezése:
DNS-profil vizsgálati eredményt közlő igazságügyi szakértői vélemény (alapügy) száma:
DNS-profil vizsgálati eredményt közlő igazságügyi szakértői vélemény kelte:
DNS-profil vizsgálati eredményt közlő igazságügyi szakértői véleményben az érintett minta / bűnjel / bűnjelminta / száma vagy azonosítója:
Egyéb (adat megnevezése / értéke):
A minta összehasonlításában résztvevő együttműködő tagállamok:
Tagállamok ISO kódja:
Egyértelmű egyezést eredményező (hitelesített, releváns) találatok száma összesen:
A DNS-profil egyértelmű egyezésre (.... hitelesített, releváns találatra) vonatkozó és az együttműködő tagállam által automatikusan megküldött adatok:
Tagállam ISO kódja:
Tagállam által nyilvántartott, egyértelmű egyezést mutató DNS-profil szakrendszeri azonosító kódja:
Tagállam által nyilvántartott, egyértelmű egyezést mutató minta eredete (személyi / helyszíni):
Találat dátuma:
Egyéb (adat megnevezése / értéke):
Az együttműködő tagállam részére továbbítandó igényközlés a szakértői nyilvántartó szerv részéről:
A hazai DNS-profil nyilvántartásban kezelt személyi profilhoz kapcsolható adatok:
viselt név:
születési név:
Személyazonosító adatok: születési idő:
születési hely:
állampolgárság:
anyja neve:
A fenti személyazonosító adatokkal rendelkező személy vonatkozásában az Önök hatósága által továbbított / nyilvántartásban szereplő adatok:
Szakrendszeri azonosító kód(ok):
Belső azonosító kód(ok):
Kapcsolati kód:
A minta összehasonlításában résztvevő együttműködő tagállamok:
Tagállamok ISO kódja:
Egyértelmű egyezést eredményező (hitelesített, releváns) találatok száma összesen:
A hivatkozott személyi DNS-profil vonatkozásában kimutatott DNS-profil egyértelmű egyezésre vonatkozó és az együttműködő tagállam által automatikusan megküldött adatok (hitelesített, releváns találat):
Tagállam ISO kódja:
Tagállam által nyilvántartott, egyértelmű egyezést mutató DNS-profil szakrendszeri azonosító kódja:
Tagállam által nyilvántartott, egyértelmű egyezést mutató minta eredete (személyi / helyszíni):
Találat dátuma:
Egyéb (adat megnevezése / értéke):
Az együttműködő tagállam részére továbbítandó igényközlés a szakértői nyilvántartó szerv részéről:

Kelt:

kiadmányozó neve, beosztása

P. H.

b) Ujj- és tenyérnyomatok ellenőrzéséről a nemzetközi automatikus találati adathozzáférés rendszerében

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján kivitelezett kerestetés egyezést mutatott / nem mutatott egyezést az együttműködő tagállamok nemzeti nyilvántartásaiból az automatikus találati adathozzáférés rendszerében megosztott daktiloszkópiai adatokkal.

Az ujj- és tenyérnyomatokra vonatkozó és rendelkezésünkre álló adatok valamint az egyezésre vonatkozó részletek az alábbiakban kerültek összesítésre:

Kérelmező

hatóság: ......................................................................................................................

Hivatkozási szám:

....................................................................................................................................

A megkeresett együttműködő tagállam(ok) ISO kódja: .................................................

Továbbított ujj- és tenyérnyomat típusa:

....................................................................................................................................

Továbbított ujj- és tenyérnyomat azonosítója:

....................................................................................................................................

Eredmény:

□ nincs találat

□ találat együttműködő tagállam(ok) szakrendszeri azonosítója/azonosítói: ......................

Kelt:

kiadmányozó neve, beosztása

P. H.

3. melléklet a 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelethez

rendőrség
színes vagy
fekete-fehér
címer
szerv megnevezése
szerv címe, postafiók száma
telefon- és telefax száma
elektronikus elérési lehetősége
szerv saját
színes, vagy
fekete-fehér
címere
Szám: Tárgy:
Előadó / Ügyintéző: Hiv. szám:
Előadó / Ügyintéző:
Telefon:
címzett szerv vezetőjének neve, rendfokozata, beosztása
címzett szerv megnevezése
címzett székhelye

Formanyomtatvány

a) Hazai büntetőeljárásban szükséges, a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos, az együttműködő tagállam által kezelt adatok beszerzésének kéréséhez

1. *  A Bnytv. 85. § (4) bekezdése és az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint elvégzett automatikus találati adathozzáférés keretében megvalósult összehasonlítás során a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ tájékoztatása szerint:

............. együttműködő tagállam(ok) DNS-profil / daktiloszkópiai nyilvántartásában ................ szakrendszeri azonosító kóddal rendelkező mintával/mintákkal egyértelmű egyezést állapítottak meg.

2. *  A Bnytv. 85. § (7) bekezdése és az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §-a szerint elvégzett automatikus találati adathozzáférés keretében megvalósult összehasonlítás során a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ tájékoztatása szerint:

............. együttműködő tagállam(ok) DNS-profil / daktiloszkópiai nyilvántartásában ................ szakrendszeri azonosító kóddal rendelkező mintával/mintákkal egyértelmű egyezést állapítottak meg.

A büntetőeljárással kapcsolatban a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos, az együttműködő tagállam által kezelt adatokra vonatkozó kérdések:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

A fentiek alapján kérjük szíves intézkedésüket a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos, az együttműködő tagállam által kezelt adatok beszerzésére!

Kelt: ..............................

P. H.

......................................

......................................


  Vissza az oldal tetejére