A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. *  mezőgazdasági célú vízhasználat: felszíni vízből a mezőgazdasági vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözését vagy halastavak vízellátását biztosító, vízjogi üzemeltetési engedély alapján történő vízhasználat, vagy bejelentés alapján történő rendkívüli öntözési célú vízhasználat;

2. *  mezőgazdasági vízhasználó: a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerre csatlakozott, mezőgazdasági vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözésére vagy halastó vízellátását biztosító vízhasználatra kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, valamint a rendkívüli öntözésre bejelentés alapján jogosult természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

3. mezőgazdasági vízszolgáltató: a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetését, fenntartását alapfeladatként végző költségvetési szerv, vagy az e költségvetési szervvel kötött üzemeltetési szerződés alapján vízszolgáltató egyéb jogi személy;

4. mezőgazdasági vízszolgáltató mű: az a vízilétesítmény, amelynek célja alapvetően mezőgazdasági vízigények biztosítása felszíni vízből történő vízszolgáltatással;

5. mezőgazdasági vízszolgáltató rendszer: egy vagy több vízszolgáltatási egységet magába foglaló, közös felszíni vízforráshoz kapcsolódó mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító vízilétesítmények összessége;

6. mezőgazdasági vízszolgáltatási idény: a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszak;

7. vízszolgáltatási egység: közös vízellátó vagy vízelosztó helyhez kapcsolódó vízpótló és -elosztó csatornahálózat, valamint kapcsolódó művei, amelyek az üzemeltetés tekintetében egységes rendszert alkotnak;

8. *  halastó: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti halastó.

2. § (1) A mezőgazdasági vízszolgáltató a mezőgazdasági vízszolgáltatási díj megállapítása érdekében költségkalkulációt készít.

(2) A költségkalkuláció kizárólag a felszíni víz mezőgazdasági célú szolgáltatása körébe tartozó tevékenységre terjedhet ki.

(3) *  A tárgyévre vonatkozó költségkalkulációt a mezőgazdasági vízszolgáltató vízszolgáltatási egységenként az 1. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti tartalommal és formában készíti el.

(4) *  A mezőgazdasági vízszolgáltató az általa üzemeltetett vízszolgáltatási egységek tárgyévi költségkalkulációit és a számított díjtételeket minden év február 18-ig továbbítja a területi vízügyi igazgatási szerv részére. A területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv a saját üzemeltetésű vízszolgáltatási egységekre készített és az egyéb vízszolgáltató szervezet által készített költségkalkulációkat és díjtételeket minden év február 20-ig jóváhagyásra átadja az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a jóváhagyásról a benyújtó vízügyi igazgatási szervet tárgyév február 28-ig értesíti. Vízszolgáltatási szerződés csak az Országos Vízügyi Főigazgatóság által jóváhagyott díjtételek alkalmazásával köthető.

(5) *  Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jogosult jóváhagyni a vízügyi igazgatási szerv költségkalkulációját, valamint az egyéb vízszolgáltató szervezet költségkalkulációjának azon elemeit (állandó és változó költségek), amelyek díjaihoz a központi költségvetés a tárgyévben támogatást nyújt.

3. § (1) *  A tárgyévi költségkalkuláció részeként a mezőgazdasági vízszolgáltató utókalkulációt készít vízszolgáltatási egységenként a tárgyévet megelőző évben a ténylegesen felmerült költségek és ráfordítások, valamint a megállapított díjjal fedezett költségek figyelembevételével.

(2) Ha az utókalkuláció során az előző évi tényleges ráfordítások és költségek, valamint az azonos időszakra számlázott vízszolgáltatási díj között eltérés van, és a mezőgazdasági vízszolgáltató * 

a) a tényleges ráfordításokat és költségeket meghaladó mértékű díjat állapított meg, akkor azt a következő évben költségcsökkentő tényezőként,

b) a tényleges ráfordításokat és költségeket el nem érő mértékű díjat állapított meg, akkor azt a következő évben költségnövelő tényezőként

kell figyelembe venni.

4. § *  (1) A vízszolgáltatási egységben felmerülő * 

a) állandó költségeket a rendelkezésre állást biztosító alapdíj (a továbbiakban: alapdíj),

b) a változó költségeket a felhasznált vízmennyiséggel arányos díj (a továbbiakban: változó díj)

tartalmazza.

(2) *  A mezőgazdasági vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött éves vízmennyiség alapján alapdíjat, a vízszolgáltatótól átvett vízmennyiség alapján változó díjat fizet a mezőgazdasági vízszolgáltatónak.

(3) *  A mezőgazdasági vízszolgáltató mű üzemeltetője a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség alapján számított vízszolgáltatási alapdíjról, valamint a ténylegesen szolgáltatott vízmennyiség alapján számított változó díjról számlát állít ki.

(4) *  Ha a mezőgazdasági vízhasználó a számla szerinti alapdíj megfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a mezőgazdasági vízszolgáltató felszólítja a díj megfizetésére. Ha a mezőgazdasági vízhasználó a díjfizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét követő harminc napon belül nem tesz eleget, a mezőgazdasági vízszolgáltató a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához adott üzemeltetői hozzájárulását visszavonja és arról a vízügyi hatóságot tájékoztatja.

4/A. § *  (1) A vízszolgáltatási egységre vonatkozó alapdíjtételt a vízszolgáltatási egységre egy mezőgazdasági vízszolgáltatási idényre eső összes állandó költség és az adott mezőgazdasági egységben a tárgyévben mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevők vízjogi engedélyeiben lekötött vízmennyiség hányadosaként kell megállapítani.

(2) A vízszolgáltatási egységre vonatkozó változó díjtételt a vízszolgáltatási egységre a tárgyévre jóváhagyott összes változó költség és a vízhasználók által a – vízszolgáltatótól az adott vízszolgáltatási egységre – tárgyévre igényelt összes vízmennyiség hányadosaként kell megállapítani.

(3) A vízszolgáltatási egységben egy mezőgazdasági vízhasználó által a vízhasználatért fizetendő éves alapdíjat az (1) bekezdés szerinti alapdíjtétel és a mezőgazdasági vízhasználó adott vízhasználatra kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározott éves lekötött vízmennyiség szorzata adja.

(4) A vízszolgáltatási egységben egy mezőgazdasági vízhasználó által a vízhasználatért fizetendő változó díjat a (2) bekezdés szerinti változó díjtétel és a vízhasználó által ténylegesen átvett vízmennyiség – beleértve a vízhasználó csatornarendszerének feltöltését szolgáló vizet is – szorzata adja.

(5) Egy mezőgazdasági vízhasználó által fizetendő vízszolgáltatási díj vízhasználatonként a (3) bekezdés szerint számított alapdíj és a (4) bekezdés szerint számított változó díj összege.

(6) A (3)–(5) bekezdésben, a 6. § (1) bekezdésében és a 8. §-ban foglaltaktól eltérően a halastavi (tógazdasági) célra továbbított vízmennyiség után a mezőgazdasági vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározott halastó területe alapján számítva évente 1500 Ft/hektár díjat fizet a vele közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatónak.

4/B. § *  Az éves alapdíjat a mezőgazdasági vízszolgáltatási idény napjaira egyenlő mértékben elosztva kell megfizetni azokra a napokra, amelyekre a vízjogi üzemeltetési engedély érvényben van.

5. § (1) A megállapított mezőgazdasági vízszolgáltatási díjnak fedeznie kell:

a) a mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetési ráfordítását és annak költségét, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő ráfordításokat és költségeket is;

b) a közvetített szolgáltatás költségét;

c) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök értékcsökkenését, illetve az ezek elhasználódásából eredő, azok pótlását szolgáló ráfordításokat, vagy az ennek fedezetére szolgáló bérleti díjat; valamint

d) az engedélyezési hatósági eljárásért fizetett illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, mérések és vizsgálatok költségét.

(2) *  Az (1) bekezdésben szabályozott ráfordításokat és költségeket

a) az egy mezőgazdasági vízszolgáltatási idényre eső üzemeltetési költségeknek az előző öt év átlaga és az éves infláció figyelembevételével,

b) *  a fenntartási és karbantartási költségek esetében az 1. melléklet 2. táblázata alapján

kell meghatározni.

(3) A térségi vízpótló és -elosztó művek, valamint a kettős működésű csatornák mezőgazdasági vízszolgáltatásra terhelhető költségeit az igénybevétel és a vízmérlegek alapján a mezőgazdasági célú vízfelhasználás arányában kell megállapítani. A kettős működésű csatornák működési költségeinek meghatározásánál a fenntartási költségek maximum 50%-át lehet a vízszolgáltatásra terhelni.

(4) A belvízi védekezésben érintett, kettős működésű csatornaszakaszra elrendelt védekezés esetén – ha a főbefogadóba többlet vízbeemelés szükséges – a vízhasználó egyidejű vízkivétele térítésmentes, ha a vízhasználó a vízkivétellel járó vízminőségi kockázatot vállalja.

6. § *  (1) *  A mezőgazdasági vízhasználó a részére továbbított víz teljes mennyiségének megfelelő vízszolgáltatás – központi költségvetést terhelő, vízszolgáltatási alapdíj felével csökkentett – díját fizeti meg a vele közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatónak.

(2) *  A mezőgazdasági vízhasználóval közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltató megfizeti az alapdíjnak és az általa átvett teljes vízmennyiségnek megfelelő vízszolgáltatás ellenértékének a központi költségvetési támogatással csökkentett részét annak a mezőgazdasági vízszolgáltatónak vagy vízügyi igazgatási szervnek, akitől a vizet átvette.

(3) *  A vízügyi igazgatási szerv az általa üzemeltetett mezőgazdasági vízszolgáltató művel közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatónak, továbbá a vízkivételt és víztovábbítást egyaránt végző mezőgazdasági vízszolgáltatónak fizeti meg az alapdíjnak és az általa továbbított teljes vízmennyiségnek megfelelő vízszolgáltatás ellenértékének a központi költségvetés által biztosított részét. A további mezőgazdasági vízszolgáltatók részére a vízszolgáltatási hálózatban elfoglalt sorrend szerint, a velük közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltató fizeti meg a vízszolgáltatás ellenértékének a központi költségvetés által biztosított részét.

(4) A vízügyi igazgatási szerv az öntözési idényt követő év május 31. napjáig elszámol a vele kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatóval vagy mezőgazdasági vízhasználóval.

(5) A vízszolgáltatás és víztovábbítás tartalmát

a) a vízügyi igazgatósági szerv és a mezőgazdasági vízszolgáltató közötti üzemeltetési,

b) az egyes mezőgazdasági vízszolgáltatók egymás közötti szolgáltatási, továbbá

c) a mezőgazdasági vízszolgáltató és a mezőgazdasági vízhasználó közötti szolgáltatási .

szerződés tartalmazza

6/A. § *  (1) Az érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel és szolgáltatási szerződéssel rendelkező mezőgazdasági vízhasználó a vízszolgáltatás teljes díja helyett jogosult a 6. § (1) bekezdésében és a 8. § (1)–(3) bekezdésében részletezett vízszolgáltatási díjkedvezményekre, ha a felhasznált vízmennyiség a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiséget nem haladja meg, azt a mezőgazdasági vízhasználó a tárgyév február 10-ig bejelentette, és a megrendelt vízmennyiséget a mezőgazdasági vízszolgáltatási idényben az engedélyezett területen használta fel.

(2) A tárgyév február 10-ét követően kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján a mezőgazdasági vízhasználó abban az esetben jogosult az (1) bekezdés szerinti vízszolgáltatási díjkedvezményekre, ha vízigényét a szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg bejelenti.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § *  (1) A mezőgazdasági vízhasználó – a 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a vízszolgáltatás díjának változó díjrészét az alábbiak szerint fizeti meg: * 

a) *  2017. január 1. napja és 2018. december 31. napja között megfizeti a változó díj felét, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;

b) *  2019. január 1. napjától kezdődően teljes mértékben megfizeti a változó díjat.

(2) *  A mezőgazdasági vízhasználó – a 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a vízszolgáltatás alapdíját az alábbiak szerint fizeti meg:

a) *  2017. január 1. napja és 2017. december 31. napja között megfizeti az alapdíj 10%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;

b) *  2018. január 1. napja és 2018. december 31. napja között megfizeti az alapdíj 20%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;

c) *  2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja között megfizeti az alapdíj 30%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;

d) *  2020. január 1. napja és 2020. december 31. napja között megfizeti az alapdíj 40%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja.

(3) *  2021. január 1. napjától kezdődően a mezőgazdasági vízhasználó – a 6. § (1) bekezdésével összhangban – megfizeti az alapdíj 50%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja.

8/A. § *  A hatékony vízárpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Korm. rendelet) hatálybalépését megelőzően megkötött mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéseket felül kell vizsgálni, és azokat e rendeletnek a Mód. Korm. rendelettel megállapított 8. §-ával történő megfelelés érdekében 2017. április 15-ig módosítani kell.

8/B. § *  A rendkívüli öntözési célú vízhasználat esetében a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a vízhasználó a 8. § szerint viseli azzal, hogy az alapdíj számítása során a mezőgazdasági vízhasználó vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött éves vízmennyiség alatt a rendkívüli öntözési célú vízhasználat vízhasználó általi bejelentésében megjelölt, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (14a) bekezdés e) pontja szerint kivenni tervezett víz mennyiségét kell érteni.

8/C. § *  (1) E rendeletnek a mezőgazdasági vízhasználó mezőgazdasági vízszolgáltatási díj fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit a 2023. évre vonatkozó mezőgazdasági vízszolgáltatási díj tekintetében úgy kell alkalmazni, hogy

a) az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat 2023. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási díját a mezőgazdasági vízhasználótól az állam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/F. § (1) bekezdése alapján átvállalja, és

b) a mezőgazdasági vízhasználó helyett a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat – a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szerv részére – a központi költségvetés biztosítja a Kormány által megállapított határidőben.

(2) Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szervek 2023. évi vízszolgáltatással felmerülő költségeit a vízügyi igazgatási szervek tájékoztatása alapján havonta összesíti, és az országosan összesített költségekről két ütemben, első alkalommal 2023. augusztus 25-ig, második alkalommal 2023. november 25-ig tájékoztatja a vízgazdálkodásért felelős minisztert.

8/D. § *  A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 8/C. § hatálybalépését követő negyvenöt napon belül a 2023. évre vonatkozó mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéseket a 8/C. §-sal való összhang érdekében módosítani kell, és a mezőgazdasági vízhasználó részére a 2023. évre vonatkozóan már befizetett mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a mezőgazdasági vízszolgáltató visszatéríti. A szerződésmódosításokat a mezőgazdasági vízszolgáltató készíti elő.

8/E. § *  (1) E rendeletnek a mezőgazdasági vízhasználó mezőgazdasági vízszolgáltatási díj fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit a 2024. évre vonatkozó mezőgazdasági vízszolgáltatási díj tekintetében úgy kell alkalmazni, hogy

a) az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat 2024. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási díját a mezőgazdasági vízhasználótól az állam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/F. § (1) bekezdése alapján átvállalja, és

b) az a) pont szerinti mezőgazdasági vízhasználó helyett a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat – a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szerv részére – a központi költségvetés két részletben, 2024. április 30-ig és 2024. november 30-ig biztosítja.

(2) Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szervek 2024. évi vízszolgáltatással felmerülő költségeit a vízügyi igazgatási szervek tájékoztatása alapján összesíti, és az országosan összesített költségekről két ütemben, első alkalommal 2024. július 31-ig, második alkalommal 2024. december 31-ig tájékoztatja a vízgazdálkodásért felelős minisztert.

9. § Ez a rendelet a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelethez * 

1. táblázat
Az állandó és változó költségek költségkalkulációs sémája

A B C
Költségösszetevők Állandó költségek
(Ft)
Változó költségek
(Ft)
Közvetlen költségek
1. ANYAGKÖLTSÉG Működéshez kapcsolódó Szivattyútelepi üzemeléshez
1.1. nyers- és alapanyagok üzemanyag, kenőanyag, alkatrész, kapcsolódó költségek(villamos
1.2. készen vásárolt alkatrészek építési anyag, egyéb anyag, energia szállítási költségei stb.)
1.3. technológiai fűtőanyagok alkatrész, energialekötési díj Gravitációs rendszer üzemeltetési
1.4. technológiai energia Saját kivitelezésű fenntartáshoz kapcsolódó anyag jellegű költségek költségei
2. BÉRKÖLTSÉG* Mezőgazdasági vízszolgáltatást Mezőgazdasági vízszolgáltatásra
2.1. Közvetlen munkabér biztosító munkaerő bérköltsége felvett többlet munkaerő, és/vagy
2.2. Közvetlen munkabérek közterhei idényre alkalmazott munkaerő
2.3. Kiegészítő fizetések (szivattyútelepi gépész, fenntartó
2.4. Bérpótlékok gépkezelő, vízőr bérköltsége)
3. EGYÉB KÖZVETELENÜL ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG
3.1. Gyártási, szolgáltatási külön költség
3.1.1. vízvizsgálat Rendszeres vízvizsgálat Esetenkénti vízvizsgálat
3.1.2. egyéb dologi kiadások, szolgáltatások Kiküldetés,alaptevékenység nem adóköteles részéhez vásárolt termék vagy szolgáltatás áfája: gépjármű- felelősségbiztosítás, CASCO, gépjárművek egyéb üzemi kiadásai stb. Külső vállalkozók által elvégzett fenntartási munkák költsége
4. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS** Az elmúlt 5 év átlagos vízforgalmából (mezőgazdasági vízfelhasználás és térségi, ökológiai, rekreációs célú vízátvezetés) a mezőgazdasági vízfelhasználás arányában elszámolható
Közvetett költségek
5. VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN KÖZVETLENÜL RÉSZT VEVŐ TERÜLETI SZERVEZETI EGYSÉG ÁLTALÁNOS KIADÁSAI (közvetlen költségek maximum 10%-a) Irodabérlet, irodaszerek, telefon, bankköltségek, rendelkezésre állási díj
6. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE Közvetlen költségek maximum 10%-a
7. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

2. táblázat
A fenntartási, karbantartási munkák ajánlott költségnormái

A B C
Megnevezés fajlagos költségnorma saját fajlagos költségnorma vállalkozó
1. CSATORNA
1.1. Földmunkák (1 km-re vetítve)
1.1.1. Iszaptalanítás rézsűkialakítással (Ft/m3)
1.1.2. 0,5–1,5 m3/fm száraz mederből géppel
1.1.3. 0,5–1,5 m3/fm víz alóli termelés géppel
1.1.4. kézi
1.1.5. Depóniarendezés géppel (korona domborítás) Ft/m2
1.1.6. Töltés és mederrézsű helyreállítás, burkolat-karbantartás Ft/m2
1.1.7. Földszállítás földfelrakással 5 km-ig szállítva (Ft/m3)
1.1.8. Járóút építése géppel Ft/m2
1.2. Irtási munkák (1 km-re vetítve)
1.2.1. Gazkaszálás Ft/m2
1.2.2. kézzel, sík terepen
1.2.3. kézzel, rézsűs felületen
1.2.4. géppel, sík felületen
1.2.5. géppel, rézsűs felületen
1.2.6. Nádkaszálás, vízi növényzet szabályozása Ft/m2
1.2.7. kézzel
1.2.8. géppel (TRUXOR)
1.2.9. Cserjeirtás Ft/m2
1.2.10. kézi
1.2.11. géppel
1.2.12. vegyszerezés
1.3. Fakitermelés: nem fenntartási tevékenység
Cserjézés utáni tuskózás (Ft/m3)
1.4. Üzemi vízszint előállítás, fenntartása
2. MŰTÁRGYAK
2.1. Műtárgyak általános karbantartása (1 db-ra vetítve)
2.1.1. 1 m3/sec vízszállításig
2.1.2. 1 m3/sec vízszállítás felett
2.2. Műtárgy nagykarbantartása (1 db-ra vetítve)
2.2.1. 1 m3/sec vízszállításig
2.2.2. 1 m3/sec vízszállítás felett
3. GÉPÉSZET
3.1. Öntöző szivattyútelepek karbantartása (1 db-ra vetítve)
3.1.1. elektromos
3.1.2. dízel
4. ÖNTÖZŐVÍZTÁROZÓK
4.1. partvédelem, km
4.2. iszapeltávolítás, m3
4.3. töltéskorona- és burkolat-karbantartás, Ft/m2