A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2014, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. február 20-án a legszigorúbban elítélte az erőszak alkalmazásának minden formáját Ukrajnában. Az erőszak azonnali beszüntetésére, valamint az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak a teljes körű tiszteletben tartására szólított fel Ukrajnában. Az ukrán kormányt felszólította arra, hogy a lehető legnagyobb mértékű önmérséklettel járjon el, az ellenzék vezetőit pedig arra, hogy határolódjanak el azoktól, akik radikális fellépést és erőszakot alkalmaznak.

(2) A Tanács 2014. március 3-án megállapodott abban, hogy a korlátozó intézkedéseket az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyek és az Ukrajnában emberi jogok megsértéséért felelős személyek pénzeszközeinek befagyasztására, illetve az ilyen pénzeszközök visszaszerzésére összpontosítja. * 

(3) A Tanács 2014. március 5-én elfogadta a 2014/119/KKBP határozatot.

(4) A 2014/119/KKBP határozat rendelkezik az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított egyes személyek és az Ukrajnában emberi jogok megsértéséért felelős személyek, valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról, a jog érvényesülésének és az emberi jogok tiszteletben tartásának helyreállítása és támogatása érdekében Ukrajnában. Az említett személyeket, szervezeteket és szerveket az említett határozat melléklete tartalmazza. * 

(5) Az említett intézkedések a Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ezért a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(6) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelmét. Ezt a rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(7) Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia, figyelemmel az ukrajnai súlyos politikai helyzetre, valamint a 2014/119/KKBP határozat mellékletének módosítására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárással való összhang biztosítása érdekében. * 

(8) Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására vonatkozó eljárás keretében az érintett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tájékoztatni kell a jegyzékbe vételük okairól, lehetőséget adva számukra észrevételek megtételére. Észrevétel vagy új érdemi bizonyíték benyújtása esetén a Tanácsnak az észrevételek alapján felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(9) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során meg kell felelni a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek * .

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) „igény”: bármely, 2014. március 6-át megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő végrehajthatóvá nyilvánítását; * 

b) „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát - különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát -, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) „illetékes hatóságok”: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d) „gazdasági erőforrások”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez;

e) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g) „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) „az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződést alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is; * 

2. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, a tulajdonukban lévő, általuk birtokolt vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. * 

(2) Nem bocsátható rendelkezésre - sem közvetlenül, sem közvetve - semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

3. cikk

(1) Az I. melléklet tartalmazza azokat a személyeket, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2014/119/KKBP határozat 1. cikkének megfelelően az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított, és az Ukrajnában emberi jogok megsértéséért felelős személyeket, valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket. * 

(1a) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyek az ukrán hatóságok által az alábbiak miatt folytatott nyomozás alatt álló személyek:

a) az ukrajnai állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, vagy ebben való bűnrészesség; vagy

b) közhivatalt ellátó személyként elkövetett hivatallal való visszaélés, amelynek célja, hogy saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előnyt szerezzen, ezáltal kárt okozva az ukrajnai állami vagyonban vagy egyéb eszközökben, illetve az ebben való bűnrészesség.

(2) Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indokolását.

(3) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

5. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

7. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

8. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítják a Bizottságnak; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az ilyen információk ellenőrzése során.

(2) A Bizottságnak minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátania.

(3) Minden, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

(4) A (3) bekezdés nem akadályozza meg a tagállamokat az említett információk nemzeti joguknak megfelelően történő megosztásában Ukrajna és más tagállamok megfelelő hatóságaival, amennyiben az a hűtlen kezeléssel érintett pénzeszközök visszaszerzéséhez nyújtott segítség érdekében szükséges.

9. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

10. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve az utóbbi vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztására vagy visszatartására gondatlanság miatt került sor.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

11. cikk

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) az I. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan: * 

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 4., az 5. és a 6. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot a rendelkezésükre álló valamennyi releváns információról, amely e rendelet hatékony végrehajtását érintheti.

13. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet. * 

14. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli a határozatát - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen és legalább tizenkét havonta felül kell vizsgálni.

15. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok 2014. március 6-át követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

16. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról - ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is -, valamint bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve; * 

b) a valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén; * 

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS

I. MELLÉKLET * 

A. A 2. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke * 

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe-
vétel időpontja
1. * 
2. *  Vitalii Yuriyovych Zakharchenko
(Вiталiй Юрiйович Захарченко),
Vitaliy Yurievich Zakharchenko
(Виталий Юрьевич Захарченко)
Születési dátum és hely: 1963. január 20., Kosztjantinyivka (Donecki terület), korábbi belügyminiszterhelyettes Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint közhivatalt ellátó személy által, hivatali jogkörének - saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával történő - rendeltetésellenes gyakorlása és ezáltal az ukrán állami költségvetés vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt. 2014.3.6.
3. * 
4. * 
5. * 
6. Viktor Ivanovych Ratushniak
(Віктор Іванович Ратушняк)
Születési dátum: 1959. október 16., korábbi belügyminiszter-helyettes Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt. 2014.3.6.
7. * 
8. * 
9. * 
10. *  Serhii Petrovych Kliuiev (Сергiй Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev Születési dátum: 1969. augusztus 19. Andrii Kliuiev testvére, üzletember. Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelésében való részvétel miatt. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett, az ukrán hatóságok által állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt folytatott büntetőeljárás alatt álló személlyel (Andrii Petrovych Kliuievvel). 2014.3.6.
11. * 
12. *  Serhiy Vitalyovych Kurchenko
(Сергiй Вiталiйович Курченко)
Születési dátum: 1985. szeptember 21., Harkov, üzletember. Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatallal való visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt. 2014.3.6.
13. * 
14. * 
15. * 
16. * 
17. * 
18. * 

B. *  Védelemhez való jog és hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyve értelmében

Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyvének (a továbbiakban: a büntetőeljárási törvénykönyv) 42. cikke úgy rendelkezik, hogy minden, büntetőeljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként részt vevő személyt megillet a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog. Ezek magukban foglalják: az arról való tájékoztatáshoz való jog, hogy az adott személyt milyen bűncselekménnyel gyanúsítják vagy vádolják; az adott személy büntetőeljárási törvénykönyv szerinti jogairól való kifejezett és haladéktalan tájékoztatásához való jog; a védőügyvéd első kérelem alapján történő igénybevételéhez való jog; az eljárási cselekményekkel szembeni panasztétel joga; valamint a nyomozó, az ügyész és a vizsgálóbíró határozataival, cselekményeivel és mulasztásaival szembeni panasztétel joga.

A büntetőeljárási törvénykönyv 303. cikke különbséget tesz azon határozatok és mulasztások között, amelyekkel szemben a büntetőeljárásnak a tárgyalást megelőző szakaszában lehet panasszal élni (első bekezdés), és azon határozatok, cselekmények és mulasztások között, amelyeket a bíróság vizsgálhat meg az előkészítő eljárások során (második bekezdés). A büntetőeljárási törvénykönyv 306. cikke úgy rendelkezik, hogy a nyomozó vagy az ügyész határozataival, cselekményeivel vagy mulasztásaival kapcsolatos panaszokat egy helyi bíróság vizsgálóbírójának kell megvizsgálnia a panaszos vagy annak védőügyvédje vagy jogi képviselője jelenlétében. A büntetőeljárási törvénykönyv 308. cikke úgy rendelkezik, hogy az előzetes bírói vizsgálat során az észszerű időtartam tiszteletben tartásával kapcsolatos, a nyomozó vagy az ügyész általi mulasztásokat érintő panaszokat egy magas rangú ügyészhez lehet benyújtani, akinek azt a benyújtástól számított három napon belül meg kell vizsgálnia. Emellett a büntetőeljárási törvénykönyv 309. cikke meghatározza, a vizsgálóbírók mely határozataival szemben lehet fellebbezéssel élni, és hogy egyéb határozatok bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik a bíróság előkészítő eljárásai során. Ezenkívül több eljárási jellegű nyomozási cselekményre csak a vizsgálóbíró vagy valamely bíróság döntése alapján kerülhet sor (például zár alá vétel a büntetőeljárási törvénykönyv 167-175. cikke alapján és őrizeti intézkedések annak 176-178. cikke alapján).

A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása az egyes jegyzékbe vett személyek esetében

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárások folyamatban vannak.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Vitalii Yuriyovych Zakharchenko védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen a vizsgálóbíró Vitalii Yuriyovych Zakharchenko előzetes letartóztatását elrendelő, 2021. április 19-i határozatai, valamint Kijev Pecserszki Kerületi Bíróságának (Pecherskyi District Court of Kyiv) 2021. augusztus 10-én kelt határozata, amelyben engedélyezi különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban. A vizsgálóbírók említett határozatai megerősítik Vitalii Yuriyovych Zakharchenko gyanúsítotti minőségét, és kiemelik, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik a vizsgálat elől.

Ezenkívül a Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Vitalii Yuriyovych Zakharchenko felkutatása érdekében. 2020. február 12-én a nyomozó szerv úgy határozott, hogy Vitalii Yuriyovych Zakharchenkót felveszi a nemzetközi körözöttek jegyzékébe, és az Interpol-adatbázisban való rögzítésre irányuló kérelmet továbbította az ukrajnai Nemzeti Rendőrség Nemzetközi Rendőri Együttműködési Főosztályának (Department of International Police Cooperation of the National Police of Ukraine). Emellett 2021. május 11-én Ukrajna nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldött az Oroszországi Föderációnak Vitalii Yuriyovych Zakharchenko hollétének megállapítása érdekében, amelyet Oroszország 2021. augusztus 31-én elutasított.

A Tanács információi szerint 2022. február 9-én lezárult a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban folytatott előzetes bírói vizsgálat, és az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv követelményeinek teljesítését követően a főügyészség (Prosecutor General’s Office) 2022. augusztus 5-én vádiratot küldött Kijev város Pecserszki Kerületi Bíróságához az ügy érdemének vizsgálata céljából. Emellett 2023. május 2-án Kijev Szvjatosinszkij Kerületi Bírósága (Sviatoshynskyi District Court of Kyiv) helyt adott az ügyész kérelmének, és különleges (in absentia) bírósági eljárás keretében a vádlott távollétében tartandó tárgyalást rendelt el. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy folyamatban van a bírósági tárgyalás.

Az ukrán hatóságok által szolgáltatott információk alapján Vitalii Yuriyovych Zakharchenko nem hatalmazott meg védőt az ukrajnai büntetőeljárásban, hanem kirendelt védő képviselte az érdekeit. Nem állapítható meg a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése olyan körülmények között, amikor a védelem nem gyakorolja ezen jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Vitalii Yuriyovych Zakharchenko elkerülte a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, Vitalii Yuriyovych Zakharchenkónak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárások folyamatban vannak.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Viktor Ivanovych Ratushniak védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen a vizsgálóbíró 2021. április 19-i, Viktor Ivanovych Ratushniak előzetes letartóztatását elrendelő határozatai, valamint Kijev Pecserszki Kerületi Bíróságának (Pecherskyi District Court) 2021. augusztus 10-én kelt határozata, amelyben engedélyezi különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban. A vizsgálóbírók említett határozatai megerősítik Viktor Ivanovych Ratushniak gyanúsítotti minőségét, és kiemelik, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik a vizsgálat elől.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Viktor Ivanovych Ratushniak felkutatása érdekében. A nyomozó szerv 2020. február 12-én úgy határozott, hogy Viktor Ivanovych Ratushniakot felveszi a nemzetközi körözöttek jegyzékébe, és az Interpol-adatbázisban való rögzítésre irányuló kérelmet továbbította az ukrajnai Nemzeti Rendőrség Nemzetközi Rendőri Együttműködési Főosztályának (Department of International Police Cooperation of the National Police of Ukraine). Emellett Ukrajna 2021. május 11-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldött az Oroszországi Föderációnak Viktor Ivanovych Ratushniak hollétének megállapítása érdekében, amelyet Oroszország 2021. augusztus 31-én elutasított.

A Tanács információi szerint 2022. február 9-én lezárult a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban folytatott előzetes bírói vizsgálat, és az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv követelményeinek teljesítését követően a főügyészség (Prosecutor General’s Office) 2022. augusztus 5-én vádiratot küldött Kijev város Pecserszki Kerületi Bíróságához az ügy érdemének vizsgálata céljából. Emellett 2023. május 2-án Kijev Szvjatosinszkij Kerületi Bírósága (Sviatoshynskyi District Court of Kyiv) helyt adott az ügyész kérelmének, és különleges (in absentia) bírósági eljárás keretében a vádlott távollétében tartandó tárgyalást rendelt el. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy folyamatban van a bírósági tárgyalás.

Az ukrán hatóságok által szolgáltatott információk alapján Viktor Yuriyovych Ratushniak nem hatalmazott meg védőt az ukrajnai büntetőeljárásban, hanem kirendelt védő képviselte az érdekeit. Nem állapítható meg a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése olyan körülmények között, amikor a védelem nem gyakorolja ezen jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Viktor Yuriyovych Ratushniak elkerülte a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, Viktor Yuriyovych Ratushniaknak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárások folyamatban vannak.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Serhiy Vitalyovych Kurchenko védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítja különösen az, hogy a védelmet 2019. március 28-án értesítették a 42016000000003393. sz. büntetőeljárás keretében folytatott előzetes bírói vizsgálat befejezéséről, és hozzáférést biztosítottak számára az ügyiratokhoz azok megismerése céljából. Az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (National Anti-Corruption Bureau) emellett 2021. október 11-én tájékoztatta a Serhiy Vitalyovych Kurchenko védelmét ellátó ügyvédeket az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről és az előzetes bírói vizsgálat ügyirataihoz azok megismerése céljából való hozzáférés biztosításáról. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a védelem általi áttekintés határidejének megállapítására vonatkozó indítványt nyújtott be a védelem által az előzetes bírói vizsgálat ügyiratainak áttekintése során tanúsított késedelem kezelése érdekében. A Tanácsot tájékoztatták arról, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (High Anti-Corruption Court) 2022. június 27-én kelt határozatában meghatározta, hogy a védelem számára a megismerési időszak 2022. december 1-jéig tart, amely időpontot követően úgy kell tekinteni, hogy a védelem gyakorolta az ügyiratokhoz való hozzáférésre vonatkozó jogát. A Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (Specialised Anti-Corruption Prosecutor’s Office) 2022. december 7-én a vádiratot továbbította az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósághoz az ügy érdemének vizsgálata céljából. A bíróság 2023. március 30-án előzetes tárgyalást tartott, és úgy határozott, hogy tárgyalást rendel el. Ugyanazon a napon a bíróság helyt adott az ügyész arra irányuló kérelmének, hogy a vádlottal szemben a távollétében különleges (in absentia) bírósági eljárást folytassanak. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy folyamatban van a bírósági tárgyalás.

Az Odesszai Fellebbviteli Bíróság (Odessa Court of Appeal) a 12014160020000076. sz. büntetőeljárással kapcsolatban a 2020. szeptember 18-i határozatában helyt adott az ügyész fellebbviteli kérelmének, és megelőző intézkedésként elrendelte Serhiy Vitalyovych Kurchenko előzetes letartóztatását. A bíróság azt is megállapította, hogy Serhiy Vitalyovych Kurchenko 2014-ben elhagyta Ukrajnát, és a tartózkodási helyét nem lehet megállapítani. A bíróság megállapította, hogy Serhiy Kurchenko a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik az előzetes bírói vizsgálatot végző szervek elől. Odessza város Kijevi Kerületi Bírósága (Kyivskyi District Court of Odesa City) 2021. december 20-án engedélyezte különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a gyanúsított távollétében. Továbbá Odessza város Kijevi Kerületi Bírósága 2021. október 20-án elutasította az ügyvédek által benyújtott, az ügyész 2021. július 27-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló fellebbezést.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Serhiy Vitalyovych Kurchenko felkutatása érdekében. A Nemzeti Rendőrség Odessza régióbeli főosztálya (Main Department of the National Police in Odessa Region) 2021. május 13-án továbbította a Serhiy Vitalyovych Kurchenkóra vonatkozó piros sarkos körözés kiadására irányuló kérelmet az Interpol és az Europol ukrajnai irodájának, amely kérelem elbírálása folyamatban van. A Tanácsot tájékoztatták arról, hogy az ukrán hatóságok 2020. április 29-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldtek az Oroszországi Föderációnak, amely kérelem 2020. július 28-án végrehajtás nélkül érkezett vissza.

A Tanácsot tájékoztatták arról, hogy 2022. május 6-án lezárult a 12014160020000076. sz. büntetőeljárásban folytatott előzetes bírói vizsgálat, és Odessza régió ügyészsége (Odessa Region Prosecutor’s Office) 2022. augusztus 1-jén vádiratot küldött Odessza város Primorszki Kerületi Bíróságához (Prymorskyi District Court of Odesa City) az ügy érdemének vizsgálata céljából. A bíróság 2023. április 18-án helyt adott az ügyész arra irányuló kérelmének, hogy a vádlottal szemben a távollétében különleges (in absentia) bírósági eljárást folytassanak. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy folyamatban van a bírósági tárgyalás.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Serhiy Vitalyovych Kurchenko elkerülte a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy az Odesszai Fellebbviteli Bíróság (Odessa Court of Appeal) határozatában ismertetett, Serhiy Vitalyovych Kurchenkónak felróható körülmények, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelem végre nem hajtása jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

II. MELLÉKLET * 

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu