A jogszabály mai napon ( 2020.09.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában,

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. KIJELÖLÉSEK ÉS AZ IRÁNYÍTÁS SZABÁLYAI

1. Az állami foglalkoztatási szerv kijelölése

1. § *  (1) *  A Kormány állami foglalkoztatási szervként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki. Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a járási hivatal jár el.

(2) * 

(3) A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a kormányhivatalt jelöli ki.

(4) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere - munkaerőpiaci feladataik ellátása során végzett tevékenységük tekintetében - a miniszter által vezetett minisztériumból, a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységéből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeiből áll.

2. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelölése * 

2. § *  A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként a minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

3. Az irányítás szabályai

3. § *  (1) A kormányhivatal, valamint a járási hivatal állami foglalkoztatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben - ideértve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) pénzeszközeinek működtetésével összefüggő feladatok ellátását is - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(2) A kormányhivatal, valamint a járási hivatal állami közfoglalkoztatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben - ideértve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási előirányzatának működtetését - az (1) bekezdésben foglalt irányítási hatásköröket, valamint a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzési hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja.

II. A MINISZTER ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

4. A miniszter munkaerőpiaci feladat- és hatásköre

4. § (1) A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében

a) ellát egyes munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

aa) dönt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerőpiaci programok indításáról, központi munkaerőpiaci programokat dolgoz ki, valamint figyelemmel kíséri és irányítja azok végrehajtását,

ab) kezdeményezi munkaerőpiaci programok kidolgozását és indítását,

ac) *  véleményezi a munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal által indítandó programok tervezetét,

b) *  követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában, biztosítja a független jelentések közzétételét és ajánlásokat fogalmaz meg a p) pontban jelölt problémákról,

c) *  az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalra és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalra is kiterjedően irányítja az NFA felhasználásával kapcsolatos tervezési, pénzügyi- számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását,

d) *  figyelemmel kíséri az NFA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal, valamint az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által történő felhasználását,

e) *  megállapítja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal kötelező szakmai szabályzatainak, az állami foglalkoztatási szervként ellátott feladatokat érintő rendelkezéseinek elveit és főbb tartalmi követelményeit,

f) *  meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal munkaerőpiaci szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

g) *  meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal hatósági, támogatási és szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszerek szakmai, tartalmi követelményeit, javaslatot tesz e számítógépes rendszerek fejlesztésére,

h) *  eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal hatósági és szolgáltató tevékenységét,

i) fejleszti a munkaerőpiaci szolgáltatásokat,

j) *  meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal, hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez,

k) *  ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal NFA működtetésével kapcsolatos tevékenységének szakmai és pénzügyszakmai ellenőrzését,

l) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

la) * 

lb) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjéről szóló nemzetközi szerződések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

lc) *  dönt az EURES-tagként, valamint EURES-partnerként történő nyilvántartásba vételről vagy a nyilvántartásból való törlésről,

ld) ellátja az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alá tartozó tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos másodfokú hatósági feladatot,

m) adatokat gyűjt és elemez

ma) az egyéni bérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

mb) a magán-munkaközvetítők és -kölcsönzők éves tevékenységéről,

mc) a külföldiek - engedély-, illetve bejelentés köteles - magyarországi foglalkoztatásáról,

n) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

na) *  koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal nemzetközi tevékenységét,

nb) elősegíti az ILO, WAPES és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,

nc) *  koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal - a személyek szabad áramlásához kapcsolódó - feladatainak végrehajtását,

nd) *  ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, ügyfélszolgálatot működtet, az EURES Nemzeti Koordinációs Iroda útján kapcsolatot tart az EURES európai intézményeivel, az Európai Unió szervei által működtetett információs hálózatokkal, valamint az egyenlő bánásmódot népszerűsítő és az uniós munkavállalókat és családtagjaikat támogató szervekkel,

ne) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok foglalkoztatási szolgálataival,

o) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat,

p) *  munkaügyi kutatásokat kezdeményez, amelynek keretében független felméréseket és elemzéseket készít vagy rendel meg az uniós munkavállalók és családtagjaik szabad mozgáshoz való joga gyakorlásának indokolatlan korlátozása és akadályozása vagy az állampolgárság alapján történő megkülönböztetése tárgyában,

q) *  koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal európai uniós támogatással megvalósuló tevékenységeit,

r) *  ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal munkaerőpiaci feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek humánerőforrás- fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

s) *  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai szerint a munkahelyteremtő támogatásról a pályázati eljárás alapján benyújtott támogatási igény alapján mérlegelési jogkörében dönt.

(1a) *  Az állami foglalkoztatási szerv feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben − ideértve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénzeszközeinek működtetésével összefüggő feladatok ellátását is − felügyeleti szervként a miniszter jár el.

(2) A miniszter a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében

a) meghatározza a kollektív szerződések regisztrálásának szabályait, nyilvántartja és elemzi a kollektív szerződéseket, dönt a kollektív szerződés hatályának az ágazatra (alágazatra) történő kiterjesztéséről, illetve a kiterjesztés visszavonásáról,

b) támogatja az ágazati párbeszéd bizottság, valamint az ágazati részvételt megállapító bizottság intézményrendszerének működését,

c) nyilvántartja az üzemi tanács (európai üzemi tanács) választási eredményeket,

d) működteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerét (MKIR),

e) *  kialakítja a kollektív munkaügyi érdekviták és békéltetés esetén a kollektív munkaügyi jogviták − országos, egységes elveken nyugvó − szakmailag független támogató rendszerét, valamint koordinálja a munkaügyi alternatív vitarendezési szolgáltatás működését,

f) *  működteti a munkaügyi tanácsadó és vitarendező szolgálatot.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátása érdekében együttműködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

(4) A miniszter foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi feladat- és hatáskörében tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását, illetve támogatást vagy ösztöndíjat folyósít.

5. A miniszter munkavédelmi és munkaügyi feladat- és hatásköre

5. § *  A miniszter ellátja a munkavédelmi hatósági hatáskörében és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként folytatott tevékenységének szakmai irányítását. Ennek keretében * 

a) *  a kormányhivatal e tevékenységei tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le,

b) *  normatív utasítások, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások és tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá a szakmai munka értékelésével szabályozza, illetve támogatja a kormányhivatal szakmai feladatainak ellátását,

c) *  szervezi a kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági tevékenységével kapcsolatos szakmai képzést és továbbképzést, továbbá a hatósági ellenőrzésre jogosító vizsga lebonyolítását,

d) *  elemzi és értékeli a kormányhivatal munkavédelmi hatósági, valamint munkaügyi hatósági tevékenységével kapcsolatos panaszokat,

e) irányelvet ad ki a munkavédelmi ellenőrzésről és a munkaügyi ellenőrzésről,

f) *  a kormányhivatalok bevonásával működteti a munkavédelmi és a munkaügyi feladatok ellátásához, az adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert,

g) ellátja a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,

h) ellátja az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,

i) jogszabály alapján ellátja az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat és működteti a Kijelölést Előkészítő Bizottságot,

j) *  kijelölt hatóságként ellátja a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv végrehajtásával összefüggő, a hatóság részére megállapított feladatokat, továbbá gondoskodik a kapcsolattartói feladatok ellátásáról,

k) *  kijelölt hatóságként fogadja és a végrehajtás foganatosítására jogosult hatósághoz továbbítja a külföldi határozat magyarországi végrehajtására irányuló megkeresést.

6. § A miniszter ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében

a) ellátja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatokat,

b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködik más államok szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elősegítése érdekében,

c) mint kijelölt nemzeti hatóság, ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait,

d) *  ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Országos Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendőit,

e) működteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert,

f) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, működésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris balesetelhárítás és a kémiai biztonság területén.

7. § *  (1) A miniszter a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatai keretében

a) együttműködik az Európai Unió, valamint az EGT-tagállamok munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival,

b) ellátja az illetékes kapcsolattartó feladatait, ennek keretében kijelöli az illetékes kapcsolattartó személyét és biztosítja a működéséhez szükséges feltételeket.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata végrehajtásával összefüggésben tiszteletben tartja a más tagállamoknak az illetékes hatóságok kijelölése tárgyában hozott döntését.

(3) *  A miniszter a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatok keretében kormányhivatal mint munkaügyi hatóság közreműködésével részt vesz a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában.

5/A. *  A miniszter, mint kapcsolattartó feladatai és hatásköre

7/A. § *  A miniszter, mint a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kapcsolattartó - a kijelölt kapcsolattartó személy útján -

a) biztosítja, hogy a foglalkoztatási szabályokra és feltételekre vonatkozó jogszabályok, kollektív szerződések - ideértve a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó rendelkezéseket is - az Európai Unió más tagállamából származó szolgáltatók és a Magyarország területére kiküldött munkavállalók számára hozzáférhető és átlátható módon rendelkezésre álljanak,

b) tájékoztatást nyújt a munkavállalók és vállalkozások számára azokról a szervekről és hatóságokról, amelyekhez a Magyarország területén fennálló jogaikra és kötelességeikre alkalmazandó nemzeti joggal és gyakorlattal kapcsolatos információkért fordulhatnak,

c) egységes hivatalos nemzeti honlapot működtet, összefoglaló kiadványokat készít magyar és a munkaerő-piaci kereslet szempontjából legfontosabb nyelveken annak érdekében, hogy a Magyarország területére kiküldött munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási szabályokról és szociális feltételekről díjmentes tájékoztatást nyújtson, továbbá a fontos és naprakész információkhoz való hozzáférés lehetőségét növelje,

d) a nemzetközi együttműködés keretében, megkeresésre a munkaügyi hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenőrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

6. A közfoglalkoztatásért felelős miniszter feladatai

8. § *  (1) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közfoglalkoztatási feladatai tekintetében

a) követelményeket határoz meg a közfoglalkoztatással kapcsolatos számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

b) az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalra és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalra is kiterjedően közreműködik az NFA közfoglalkoztatási előirányzat felhasználásával kapcsolatos tervezési feladatok végrehajtásában, javaslatokat tesz a pénzügyi nyilvántartásokra vonatkozóan,

c) figyelemmel kíséri az NFA közfoglalkoztatási előirányzat keretének felhasználását,

d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza a közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenység szakmai követelményeit, meghatározza az azok ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

e) közfoglalkoztatással összefüggő kutatásokat kezdeményez és végez,

f) megállapítja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal kötelező belső szakmai szabályzatainak a közfoglalkoztatást érintő rendelkezéseire vonatkozó elveit és főbb tartalmi követelményeit,

g) ellátja a közfoglalkoztatási támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

h) meghatározza a közfoglalkoztatásra vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

i) javaslatot tesz az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenysége informatikai rendszerének fejlesztésére,

j) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

k) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,

l) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

la) ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok által, a közfoglalkoztatással kapcsolatban kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

lb) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

lc) ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

ld) * 

m) adatokat gyűjt és elemez a közfoglalkoztatási bérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

n) adatokat gyűjt és elemez a közfoglalkoztatottakat kölcsönzők éves tevékenységéről,

o) vizsgálja a közfoglalkoztatással kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

p) közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében,

q) együttműködik

qa) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

qb) a közfoglalkoztatók és közfoglalkoztatottak érdekképviseleti szerveivel,

qc) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

qd) egyéb szervezetekkel,

r) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel összefüggő feladatai keretében

ra) a felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve koordinálja, ellenőrzi, értékeli az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal felnőttképzéssel összefüggő tevékenységét,

rb) a felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével meghatározza a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési irányokat,

rc) a felhasználás irányelveire tekintettel szervezi a képzési programok megvalósítását és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú feladatát,

rd) összegyűjti, tanulmányozza az egyes képzési programok főbb követelményeit, ellenőrző munkája során vizsgálja azok megvalósítását,

re) a felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatottak képzéséhez kapcsolódó, európai uniós támogatással megvalósuló tevékenységét,

s) koordinálja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait a miniszterrel együttműködve,

t) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

(2) *  A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) útján

a) a 4. § (1) bekezdés g) pontjával összhangban a miniszterrel egyeztetve fejleszti a miniszter, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal tevékenységét támogató programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

b) a miniszterrel egyeztetve fejleszti a munkaerőpiaccal, a közfoglalkoztatással kapcsolatos programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

c) fejleszti és működteti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladatainak ellátásával kapcsolatos informatikai és számítógépes rendszereket, továbbá ennek körében telepíti, teszteli és módosítja a programrendszereket,

d) a c) pontban meghatározott informatikai rendszerekkel összefüggésben teljesíti a miniszter, valamint az adatok igénylésére jogosult más szervek megkereséseit.

(3) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter közreműködik az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok megvalósításának tervezésében és szervezésében.

III. AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ KORMÁNYHIVATAL ÉS A JÁRÁSI HIVATAL FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE * 

7. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal feladat- és hatásköre * 

9. § *  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala át nem ruházható hatáskörben országos illetékességgel látja el a bérgarancia támogatással kapcsolatos feladatokat.

10. § *  (1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal

a) szakmailag irányítja és ellenőrzi az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal tevékenységét, ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú feladatait ellátó kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú hatósági és szolgáltató tevékenységét,

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkaerőpiaci programok, pályázatok, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

e) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal támogatási rendszere szakmai működtetéséről,

f) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

g) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

h) * 

i) állami foglalkoztatási szervként ellátandó feladatai eredményességének elősegítése érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében szakmailag irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó - feladatai végrehajtását,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel,

k) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

l) * 

m) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével összefüggésben befogadja a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket,

n) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

o) * 

p) *  az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört gyakorol.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi kormányhivatal nyilvántartja azon munkaadók csoportos létszámcsökkentésére vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos létszámcsökkentésessel érintett székhelye vagy telephelye a főváros területén van.

(3) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal közfoglalkoztatási feladatai körében

a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységét, ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenységet,

b) ellátja az NFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az NFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének felhasználásáról,

d) ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat,

e) felelős a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

f) ellátja az európai uniós források felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

g) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel,

h) előkészíti a kormányhivatal és a járási hivatal belső szakmai szabályzatainak közfoglalkoztatással kapcsolatos rendelkezéseit,

i) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

jb) ellenőrzi az általa vagy az illetékességi területén található, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által kötött, a ja) alpontban meghatározott hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

jc) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

jd) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

je) az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

jf) * 

k) ellátja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

l) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési feladatok ellátásának keretében

la) gondoskodik a rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok tevékenységét és képzéseket szervez,

lb) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el.

(4) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol * 

a) a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításával,

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben (ideértve a pályázati eljárás alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatással kapcsolatos ügyeket is) a pénzeszközök visszakövetelésével,

e) *  a pályázati eljárásban a miniszter által hozott döntés figyelembe vételével a munkahelyteremtő támogatásra vonatkozó döntéssel,

f) * 

g) a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély, valamint az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával,

h) * 

i) az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, valamint

j) az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével kapcsolatos ügyekben.

(4a) *  Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalt jelöli ki.

(6) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal a munkaerőpiaci szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) gondoskodik a munkaerőpiaci szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok munkaerőpiaci szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,

b) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el.

8. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladat- és hatásköre * 

11. § *  (1) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal

a) ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,

d) a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos létszámcsökkentéssel érintett székhelye vagy telephelye a járási hivatal illetékességi területén van,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat,

n) * 

o) *  hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatási feladatai körében

a) közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában,

b) munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból,

c) fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

d) információt nyújt, tanácsadást végez,

e) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

f) ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

g) kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel,

h) *  át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ha) jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

hb) ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

hc) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

hd) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

he) az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

hf) dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról,

i) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket,

j) szervezi a közfoglalkoztatást.

IV. A MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI HATÓSÁGI HATÁSKÖRBEN ELJÁRÓ KORMÁNYHIVATALRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK * 

9. * 

12. § * 

10. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

13. § *  (1) *  A miniszter mint munkavédelmi hatóság és a munkavédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatkörében eljáró a kormányhivatal az illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(2) *  A miniszter, mint munkavédelmi hatóság, valamint a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában, 83/A. §-ában, 83/B. §-ában, 83/C. §-ában, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget.

14. § (1) *  A miniszter munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértői engedélyezési és nyilvántartási feladatokat,

b) a munkavállalók rákkeltő anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szembeni védelmének elősegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és elektronikus nyilvántartást vezet,

c) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) *  A miniszter külön jogszabályban meghatározottak szerint ellátja az Mvt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatokat.

(3) *  A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal gyakorolja az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ellátja továbbá mindazon munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörébe utal.

(4) *  A munkavédelmi bírság kiszabására az a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(5) *  Az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök tekintetében a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal a munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját hatáskörben látja el a piacfelügyeleti hatósági feladatokat.

(6) *  A miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője Magyarország területén megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló hatósági eljárás lefolytatására az a munkavédelmi hatóság jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7) *  A munkavédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben felügyeleti szervként a miniszter jár el.

11. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

15. § (1) *  A miniszter, mint munkaügyi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ellátják a munkaügyi hatósági feladatokat.

(2) *  A miniszter hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetőleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) *  A munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal a Met. 3. §-a szerinti hatáskörében ellátja a Met. 4-7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a Met. 1. § (5), (6) és (8) bekezdésében, 7/B. §-ában, 8/B. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 8/D-8/G. §-ában meghatározott feladatot.

(4) *  A munkaügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal az illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(5) *  A Met. 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedés meghozatalára az a munkaügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található. A Met. 8/D-8/G. §-ai szerinti intézkedés meghozatalára az a munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal jogosult, amelynek illetékességi területén a külföldi munkáltató által kiküldött munkavállaló magyarországi munkavégzési helye található.

(6) *  A miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője Magyarország területén megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló hatósági eljárás lefolytatására az a munkaügyi hatóság jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7) *  A munkaügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben felügyeleti szervként a miniszter jár el.

12. Egyéb feladatok

16. § (1) A miniszter a szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelőség értékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

(2) *  A miniszter ellátja a munkavédelmi, illetve munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal szakmai irányításával összefüggő, az egyéni védőeszközökkel és a munkaeszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatokat.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptető rendelkezés

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. december 15-én lép hatályba.

(2) A 1-16. §, 18. § (3)-(4) és (6)-(12) bekezdése, 19. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése, 20. §, 21. §, 22. § (3) bekezdése, valamint a 24. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

14. Átmeneti rendelkezések

18. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) - közfeladatainak eredményesebb ellátása céljából - 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnik.

(2) Az NMH 2014. december 15. napjától

a) beruházást, felújítást érintően − kivéve az európai uniós és NFA forrásból megvalósuló beruházásokat, továbbá az alaptevékenységet veszélyeztető meghibásodás elhárítása érdekében megteendő intézkedéseket − új kötelezettséget a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélye nélkül nem vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

(3) 2015. január 1-jétől a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyakorolja és teljesíti az NMH magánjogi jogait és kötelezettségeit.

(4) A (3) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása az NMH-val szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(5) * 

(6) A 2014. december 31-én még fennálló, továbbá az NMH megszűnésével kapcsolatban keletkező számviteli és adózási kötelezettségeket az NMH által átadott iratok alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium teljesíti.

(7) Az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterület munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközeihez - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket, ingatlanokat - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (a továbbiakban: KEF) illetik meg az MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(8) Az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterület munkavégzéséhez szükséges - ide nem értve a munkavégzéshez szükséges szakmai rendszereket, adatbázisokat - informatikai-telekommunikációs eszközeihez kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NISZ Zrt.) illeti meg, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(9) Az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterület munkavégzéséhez szükséges informatikai szakmai rendszerekhez, adatbázisokhoz - ideértve az ezekhez tartozó alkalmazásokat, szoftver és hardver eszközöket, licenszeket is - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEK KH) illeti meg az MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(10) Az NMH megszűnésével a KEK KH-hoz kerülő személyi állomány munkavégzéséhez szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a KEK KH-t illetik meg.

(11) *  A NISZ Zrt. az informatikai szakmai rendszerekből és adatbázisokból térítésmentesen szolgáltat adatot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(12) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a közfoglalkoztatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési, valamint a szak- és felnőttképzési szakterületet támogató, e területek munkavégzéséhez szükséges informatikai szakmai rendszerek, adatbázisok leválasztásáról, az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelői jogokról és kötelezettségekről 2015. március 31. napjáig külön megállapodásban rendelkezik.

(13) * 

19. § (1) A 2015. január 1-jét megelőzően az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterületével, valamint az európai uniós finanszírozású pályázataival és projektjeivel kapcsolatban kiírt közbeszerzési eljárásokban az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

(2) * 

(3) A 2015. január 1-je előtt indult, az NMH foglalkoztatási szakterületével kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

(4) A 2015. január 1-je előtt indult, az NMH munkaügyi és munkavédelmi szakterületével kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

(5) * 

(6) Az NMH által 2014. december 31-én, vagy azt megelőzően hozott foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterületével kapcsolatos hatósági döntésével szemben bírósági felülvizsgálati eljárás megindítására irányuló keresetet 2015. január 1-jétől a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium ellen kell benyújtani.

20. § A 2014. december 31-én folyamatban lévő, az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterületével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint hatósági szerződésekben az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

21. § (1) Az NMH európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei tekintetében 2015. január 1-jétől az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a projektekkel kapcsolatosan szükséges szerződésmódosításokat 2015. január 20-ig kezdeményezi. A támogató, illetve a közreműködő szervezet a szerződésmódosítások végrehajtásáról a kezdeményezéstől számított húsz napon belül intézkedik. Az európai uniós finanszírozású pályázatok és projektek átadás-átvétele során az NMH és foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a hatályos jogszabályoknak, valamint a Miniszterelnökség által kiadott eljárási rendnek megfelelően jár el.

(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium - függetlenül az érintett gazdasági esemény fizikai teljesítésének, valamint a támogatási szerződés módosításának dátumától - az NMH által elszámolásra be nem nyújtott, vagy ismételten benyújtandó számlákat, bizonylatokat benyújthatja elszámolásra a támogatóhoz. Az ilyen módon, illetve az NMH által elszámolásra benyújtott számlákra, bizonylatokra jutó, de az NMH részére ki nem fizetett támogatást a támogató, illetve a közreműködő szervezet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére fizeti meg.

(3) *  Az NMH európai uniós finanszírozású pályázataiból és projektjeiből beszerzett tárgyi eszközeihez - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket, ingatlanokat - kapcsolódó, a KEF által átvett vagyonkezelői jogok és kötelezettségek - a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - az európai uniós finanszírozású projektek fenntartási kötelezettségét ellátó költségvetési szervet illetik meg az MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(4) *  Az NMH európai uniós finanszírozású pályázataiból és projektjeiből beszerzett informatikai-telekommunikációs eszközeihez - ide nem értve a munkavégzéshez szükséges szakmai rendszereket, adatbázisokat - kapcsolódó, a NISZ Zrt. által átvett vagyonkezelői jogok és kötelezettségek - a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - az európai uniós finanszírozású projektek fenntartási kötelezettségét ellátó költségvetési szervet illetik meg az MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(4a) *  Ha az európai uniós finanszírozású projektek fenntartási kötelezettségét ellátó költségvetési szerv a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a (3) bekezdésben meghatározott tárgyi eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogokat és kötelezettségeket a KEF, a (4) bekezdésben meghatározott informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogokat és kötelezettségeket a NISZ Zrt. gyakorolja és teljesíti.

(5) Az NMH helyébe a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet szerinti a foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi, szakterületével kapcsolatos feladataival összefüggésben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

22. § (1) Az NMH fizetési számláit 2014. december 31-e napján történő zárással meg kell szüntetni, az NMH megszűnését követően az NMH fizetési számláin lévő pénzeszközök, az NMH javára szóló fizetési megbízás alapján az NMH fizetési számláin még jóvá nem írt összegek és az NMH e napon fennálló készpénzállománya a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot illetik meg.

(2) Az NMH számláit vezető szerv az NMH megszűnését követően a NMH rendelkezése alapján átutalja valamennyi, az NMH fizetési számláján lévő pénzeszközt a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára.

(3) Az NMH megszűnését követően esedékessé váló, az NMH javára fizetendő felügyeleti díjat, igazgatási szolgáltatási díjat és bírságot 2015. január 1-jétől a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak kell befizetni.

(4) * 

23. § (1) Az NMH 2014. december 31-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 31-ig jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a minisztérium más vezetőjének az NMH valamennyi iratát, a feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeit, a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, továbbá mindazon dokumentumokat, melyek a minisztériumot terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához és a jogok érvényesítéséhez szükségesek.

(2) Az NMH 2014. december 31-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 31-ig jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a minisztérium más vezetőjének az NMH folyamatban lévő, lezárt vagy fenntartási időszak alatt lévő európai uniós finanszírozású pályázatokhoz és projektekhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot.

(3)-(4) * 

(5) A 18. § (7) bekezdés szerinti vagyon tekintetében az NMH-nak és a KEF-nek átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 31-ig.

(6) A 18. § (8) bekezdés szerinti vagyon tekintetében az NMH-nak és a NISZ Zrt.-nek átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 31-ig.

23/A. § *  A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyek esetében a támogatást folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el.

14/A. * 

23/A. § * 

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

24. § *  (1) *  Ez a rendelet

a) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-ai 2014/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról szóló, 2016. április 13-i (EU) 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére