A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában, a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya

a) *  az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő (a továbbiakban: derogációs), a Kormány által az állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a 2007–2013 programozási időszak Környezet és Energia Operatív Program terhére finanszírozott szennyvízelvezetési és tisztítási beruházások megvalósítását szolgáló,

b) *  a 2014–2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, derogációs és nem derogációs, az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) mint konzorciumvezető részvételével megvalósuló

ba) szennyvízelvezetési és -tisztítási,

bb) hulladékgazdálkodási és

bc) ivóvízminőség-javító

projektekre terjed ki.

1/A. § *  E rendelet hatálya kiterjed az 1. §-ban foglaltakon túl a minisztériummal konzorciumi megállapodást kötő kedvezményezettek KEHOP terhére megvalósítandó projektjeire is.

1/B. § *  E rendelet hatálya, az 1/A. §-ban foglalt kivétellel, nem terjed ki a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 49. pontjában meghatározott azon szakaszolt projektekre, amelyek megvalósítása nem a miniszter felelősségi körébe tartozik és nem a Kormány saját hatáskörében történik.

1/C. § *  Nem tartoznak e rendelet hatálya alá az 1. mellékletben meghatározott projektek.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  előkészítés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3. pont 3.2. alpontja szerinti költség alapját képező tevékenység vagy dokumentum,

2. hulladékgazdálkodás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti tevékenység,

3. kedvezményezett: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 11. pontja vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti szervezet,

4. konzorcium: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16. pontja vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti együttműködés,

5. konzorciumvezető: konzorcium kedvezményezett esetén a konzorciumi szerződésben ekként nevesített személy,

6. projektfelügyelő: az egyes projektek megvalósítását támogató szakértő,

7. támogatási szerződés: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 27. pontja vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,

8. *  végső kedvezményezett: az a kedvezményezett, amely vagy aki az e rendelet hatálya alá tartozó fejlesztéseket a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli nyilvántartásába és rendeltetésszerűen használatba vette.

II. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNYRENDSZER

3. A miniszter feladatai

3. § (1) *  Az állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) köteles gondoskodni az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról.

(2) * 

4. § (1) A miniszter

a) összehangolja az 1. § szerinti projektekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szervezetek tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) figyelemmel kíséri az 1. § szerinti projektek megvalósítását, összehangolja a fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások, az európai uniós támogatások és más költségvetési források felhasználását,

c) *  nyomon követi az e rendelet szerinti intézkedések hatásait és az 1. § szerinti projektek előrehaladását, azokról évente tájékoztatja a Kormányt,

d) *  a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti szakpolitikai felelős (a továbbiakban: szakpolitikai felelős) bevonásával javaslatot tesz a Kormány részére az 1. § szerinti projektek megvalósításával kapcsolatos folyamatok gyorsítása érdekében szükséges jogszabály-módosításra,

e) az 1. § szerinti projektekkel összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek határidőben történő befejezése érdekében szükség szerint egyeztetést kezdeményez az 1. § szerinti projektek megvalósítása során hatáskörrel rendelkező szervezetekkel, szakpolitikai felelősökkel,

f) a szakpolitikai felelőssel együttműködve meghatározza az 1. § szerinti projektek ütemezését,

g) a kiemelt jelentőségű ügyekhez kapcsolódó, de a Kormány saját hatáskörébe nem vont projektek megvalósítása érdekében szakmai támogatói feladatokat lát el, együttműködve a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, szakpolitikai felelőssel,

h) az a)–g) pontban meghatározott feladatokkal összefüggésben együttműködik a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, az érintett szakpolitikai felelőssel.

5. § (1) A miniszter az 1. § szerinti projektek megvalósításával összefüggésben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetektől tájékoztatást kérhet a nemzetközi kötelezettséget tartalmazó dokumentumokban – így különösen az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási programban – kitűzött célok megvalósulásának nyomon követése, illetve az 1. § szerinti projektek megvalósítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.

(3) *  A miniszter köteles az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról gondoskodni. Az e rendeletben foglalt intézkedések megvalósításával összefüggésben a miniszter kizárólag a szakpolitikai felelős számára továbbíthat adatot.

(4) * 

(5) Az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósítása érdekében a miniszter és a szakpolitikai felelős gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezetek együttműködéséről. A szakpolitikai felelős és az irányítása alá tartozó szervezetek térítésmentesen kötelesek információt és adatot szolgáltatni a miniszter részére.

4. A szakpolitikai felelős feladatai

6. § A szakpolitikai felelős a felhívásban meghatározott szakmai elvárások teljesülése érdekében szakmai támogatást nyújt az 1. § szerinti projektek megvalósításához.

5. A minisztérium feladatai * 

7. § (1) *  A minisztérium

a) nyomon követi az 1. § szerinti projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását,

b) az 1. § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel vagy egyéb szervezettel együttműködve szakmai tanácsot ad a projektek kedvezményezettje vagy a támogatást igénylő számára,

c) szakmai továbbképzést szervez az 1. § szerinti projektek kedvezményezettjei, a támogatást igénylők számára, együttműködve a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, továbbá

d) kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, az 1. § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel.

(2) *  A minisztérium az 1. § a) pontja szerinti projektekkel összefüggésben

a) működteti a projektfelügyelők rendszerét,

b) kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét és a rendeletben meghatározott esetekben lefolytatja, illetve figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárásokat,

c) kedvezményezettként vagy támogatást igénylőként eljárva ellátja a projektek megvalósításának előkészítését, menedzsmentjét és megvalósítását vagy közreműködik abban,

d) *  felügyeli a projektek megvalósulását.

(3) *  A minisztérium az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben

a) kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét,

b) előkészíti a projekteket,

c) ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat, továbbá a konzorciumi partnerek nevében eljárva azok meghatalmazása alapján lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat,

d) *  – szükség esetén közreműködő bevonásával – gondoskodik a projektek megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról, és

e) jogosult elszámolni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9. pontja szerinti költségeket.

(4) *  A minisztérium az 1/A. § szerinti projektekkel összefüggésben konzorciumi tagként – amennyiben a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja – lebonyolíthatja a végső kedvezményezett nevében eljárva, annak meghatalmazása alapján a közbeszerzési eljárásokat, szükség esetén aláírhatja a keretmegállapodásokat, elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és – szükség esetén közreműködő bevonásával – műszaki ellenőri feladatokat, valamint ellátja azon feladatokat, amelyeket a konzorciumi megállapodás a minisztérium részére előír.

7/A. § *  A 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokkal összefüggésben, valamint a 15. § (4) bekezdésében rögzített konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint a minisztérium a projektek megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás közbeszerzési eljárásokat a végső kedvezményezett helyett és nevében folytatja le, kiválasztja a nyertes ajánlattevőket, valamint a nyertes ajánlattevőkkel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára azok meghatalmazása alapján – aláírja a keretmegállapodásokat.

III. FEJEZET

A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

6. Az 1. § a) pontja szerinti, támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetén alkalmazandó szabályok

8. § (1) *  Az 1. § a) pontja szerinti, támogatási szerződéssel rendelkező projektek (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: projektek) esetén a miniszter megvizsgálja a projektek megvalósítása érdekében tett korábbi intézkedéseket, az előkészítés alatt álló vagy folyamatban lévő közbeszerzési eljárások előrehaladását és a megkötött szerződések teljesülését.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a miniszter nyilatkozattételre hívja fel a kedvezményezettet.

(3) A kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozattételre való felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozni arról, hogy a projektek valamennyi kivitelezési fázisára vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítására sor kerül-e a nyilatkozattételre történő felhívás kézhezvételét követő két hónapon belül.

(4) *  Ha a kedvezményezett a (3) bekezdés szerinti határidőben arról nyilatkozik, hogy a közbeszerzési eljárások megindításra kerülnek a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, a minisztérium projektfelügyeleti tevékenységet lát el.

(5) Ha a kedvezményezett a (3) bekezdés szerinti határidőben nem nyilatkozik, vagy valamely közbeszerzési eljárás megindítására nem kerül sor a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, a miniszter haladéktalanul intézkedik a projekteknek a Kormány saját hatáskörében történő megvalósításáról.

9. § (1) Ha a miniszter a projektek Kormány saját hatáskörében történő megvalósításáról döntött, a támogatási szerződést a miniszter kezdeményezésére a döntéstől számított 30 napon belül módosítani kell.

(2) *  A támogatási szerződés módosítása során a minisztériumot konzorciumvezetőként, a végső kedvezményezettet konzorciumi tagként kell rögzíteni.

(3) *  A minisztériumot konzorciumvezetőként megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan kötelezettség, amelyet a támogatási szerződés a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok számára meghatároz.

(4) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, amely a támogatási szerződés módosításának a mellékletét képezi.

10. § (1) *  Az olyan beszerzési tárgyak esetén, amelyekre a kedvezményezett a 8. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig nem indította meg a közbeszerzési eljárást, a minisztérium folytatja le a közbeszerzési eljárást.

(2) Ha a kedvezményezett által megindított közbeszerzési eljárás

a) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint eredménytelen,

b) során a felhívást a kedvezményezett a Kbt. 44. §-a szerint visszavonja,

c) vonatkozásában a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tartalommal határozatot hoz, vagy

d) eredményes, de a szerződés megkötésére nem, vagy nem a Kbt. 124. §-ában meghatározottak szerint kerül sor

a miniszter haladéktalanul intézkedik a projekteknek a Kormány saját hatáskörében történő megvalósításáról.

(3) *  A kedvezményezett köteles a (2) bekezdés c) pontjában foglaltakról a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésének közlésétől számított öt napon belül tájékoztatni a minisztert.

11. § (1) *  Az irányító hatóság köteles a projektek közbeszerzéseinek állásáról hetente tájékoztatni a minisztert.

(2) Ha a miniszter a projektek előrehaladásának figyelemmel kísérése során – a megtett intézkedések ellenére – valamely projektek határidőben történő megvalósítása elmaradásának reális veszélyét tapasztalja, a projektek befejezésének felgyorsítása érdekében haladéktalanul intézkedik a projekteknek a Kormány saját hatáskörében történő megvalósításáról.

7. Az 1. § a) pontja szerinti, támogatási szerződéssel nem rendelkező projektek esetén alkalmazandó szabályok

12. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti, támogatási szerződéssel nem rendelkező projektek (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: projektek) esetén a miniszter kidolgozza a támogatási kérelem benyújtásához szükséges intézkedési tervet, ha a projektek határidőben történő megvalósítása nemzetstratégiai érdek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedési terv előkészítése során a miniszter jogosult megkeresni a lehetséges kedvezményezetteket és felmérni a beruházási igény nagyságát, valamint a szükséges forrásigényt.

(3) A miniszter figyelemmel kíséri az (1) bekezdés szerinti intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.

(4) Ha a miniszter a projektek előrehaladásának figyelemmel kísérése során valamely projektek határidőben történő megvalósítása elmaradásának reális veszélyét tapasztalja, a projektek befejezésének felgyorsítása érdekében haladéktalanul intézkedik a projekteknek a Kormány saját hatáskörében történő megvalósításáról.

13. § (1) *  Ha a Kormány a projektek saját hatáskörben történő megvalósításáról dönt, a támogatási szerződést a minisztérium által vezetett konzorciummal kell megkötni.

(2) *  A minisztériumot konzorciumvezetőként megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan kötelezettség, amelyet a támogatási szerződés a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok számára meghatároz.

(3) *  A minisztérium gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról és a projektmenedzsment-feladatok ellátásáról.

(4) A támogatási szerződés és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása kiterjedhet a projektek előkészítési és megvalósítási szakaszára is.

14. § (1) *  Az olyan projektek esetén, amelyek vonatkozásában a Kormány a saját hatáskörben történő megvalósításról döntött és rendelkeznek támogatói döntéssel, de a támogatási szerződés megkötésére az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet hatálybalépéséig nem került sor, a támogatási szerződést a minisztérium által vezetett konzorciummal kell megkötni. A támogatási szerződés kiterjedhet a projektek előkészítési és megvalósítási szakaszára is.

(2) *  A minisztériumot konzorciumvezetőként megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan kötelezettség, amelyet a támogatási szerződés a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok számára meghatároz.

(3) A végső kedvezményezettet konzorciumi tagként kell rögzíteni.

(4) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, amely a támogatási szerződés mellékletét képezi.

(5) *  A minisztérium ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.

8. Az 1. § b) pontja szerinti projektek esetén alkalmazandó szabályok

14/A. § *  A konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét a minisztérium látja el.

15. § (1) *  Az 1. § b) pontja szerinti projektek esetén a minisztériummal, mint konzorciumvezetővel kell megkötni a támogatási szerződést.

(2) *  A minisztériumot konzorciumvezetőként megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan kötelezettség, amelyet a támogatási szerződés a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok számára meghatároz.

(3) A végső kedvezményezettet konzorciumi tagként kell rögzíteni.

(4) *  A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására vonatkozó költségtípusok és az egyéb elszámolható költségek konzorciumi tagok közötti megosztását, ami a támogatási szerződés mellékletét képezi.

(4a) *  Ha a projektek megvalósítása során a konzorciumi megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti átcsoportosítására vonatkozó igény merül fel, és az nem eredményezi a projekt elszámolható összköltségének növekedését, az átcsoportosításról a minisztérium dönt. Az átcsoportosítás tényéről a minisztérium haladéktalanul tájékoztatja a konzorciumi tagokat.

(5) *  A minisztérium ellátja a projekt előkészítéséhez kapcsolódó és a projektmenedzsmenti feladatokat, – szükség esetén közreműködő bevonásával – gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról és a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint ellátja a projektek befejezéséhez és üzemeltetésbe adásához szükséges tevékenységeket.

(6) *  Ha az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződés megkötésére a derogációs projektek esetén nem kerül sor, vagy ha a határidőben történő projekt megvalósítás elmaradásának reális veszélye tapasztalható – a miniszter kezdeményezésére – a Mötv. 16. §-át kell alkalmazni.

(7) *  A végső kedvezményezett biztosítja az 1. § b) pontja szerinti projekt megvalósítása során a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti tájékoztatást és nyilvánosságot.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Hatályba léptető rendelkezés

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

10. *  Átmeneti rendelkezések

17. § * 

17/A. § *  A 7/A. § rendelkezéseit az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 159/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

17/B. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17/C. § *  E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2019. (II. 11.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. Módosító rendelkezések

18–20. § * 

21. § * 

12. * 

22. § * 

1. melléklet a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelethez * 

E rendelet hatálya alá nem tartozó projektek

A B C
1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
2. KEHOP-2.2.2. Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építése Budapest Főváros Önkormányzata
3. *  KEHOP-2.2.2. Piliscsaba szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése Piliscsaba Város Önkormányzata