A jogszabály mai napon ( 2020.03.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2015. (XII. 7.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Miniszterelnöki Kabinetiroda,

b) a miniszterelnök kabinetfőnöke által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,

c) a miniszterelnök kabinetfőnöke által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a gazdasági vezető,

b) a belső ellenőr,

c) az integritás tanácsadó,

d) a biztonsági vezető,

e) az informatikai vezető,

f) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

g) a titkos ügykezelő,

h) az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős személy,

i) a rendszerbiztonsági felügyelő,

j) a rendszeradminisztrátor,

k) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (XII. 7.) MK rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) *  Miniszterelnöki Kabinetiroda hivatali szervezete

1. A Miniszterelnöki Kabinetirodánál

1.1. valamennyi munkakör.

B) Központi hivatalok

1. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál

1.1. közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője


  Vissza az oldal tetejére