A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.X.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi VII. törvény

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés

az Alaptörvény Q) cikkében és a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatban foglaltak még teljesebb megvalósulása érdekében,

felismerve, hogy Magyarország energiafüggőségének csökkentése olyan alapvető nemzetgazdasági érdek, amely egyúttal a fenntartható fejlődést is szolgálja,

leszögezve, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos, a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény 1. cikkének 1. pontjában meghatározott két új 5–6. atomerőművi blokkok tervezésére, beszerzésére, létesítésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésre történő előkészítésre irányuló beruházás alapvető fontossággal bír e cél elérése érdekében,

abbeli meggyőződésének hangot adva, hogy a jog eszközével a nemzetgazdasági, a nemzetközi és az európai uniós tagságból fakadó érdekek az Alaptörvényből fakadó kötelezettségekkel összhangba hozhatók,

annak érdekében, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitása, hosszú távú működése fenntartható legyen, és ezáltal az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Egyezmény idézett rendelkezése szerinti új 5–6. atomerőművi blokkok jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására felkészüljön, illetve minél hamarabb készen álljon,

tiszteletben tartva Magyarországnak az atomenergia békés célú alkalmazása körében irányadó európai uniós és nemzetközi jogi kötelezettségeit,

a következő törvényt alkotja:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) A törvény hatálya a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos minden olyan beruházási tevékenységre kiterjed, amely a Paksi Atomerőmű kapacitásának a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. §-ában foglalt 1. cikkének 1. pontjában meghatározott két új 5–6. atomerőművi blokkokkal történő fenntartásához szükséges minden építménnyel és berendezéssel, annak tervezésével, beszerzésével, létesítésével, üzembe helyezésével, valamint az üzemeltetésre történő előkészítésével közvetlenül összefügg (a továbbiakban együtt: Beruházás).

(2) A Beruházás nemzetgazdasági szempontból különös jelentőséggel bír.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:

a) Alvállalkozó: mindazon természetes és jogi személy, aki vagy amely a Fővállalkozóval, illetve bármely alvállalkozójával a 3. § (1) bekezdése szerinti szerződést köt;

b) Fővállalkozó: az Egyezmény 3. cikk 1. pontja szerint kijelölt fővállalkozója;

c) *  gazdasági szereplő: a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti gazdasági szereplő;

d) foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munkavégzés.

3. A Beruházást érintő különös polgári jogi és munkajogi rendelkezések

3. § (1) *  A Beruházással összefüggő, az Egyezmény 8. cikke szerinti Megvalósítási Megállapodások (a továbbiakban: Megvalósítási Megállapodások) végrehajtására irányuló szerződést, alvállalkozási szerződést a Beruházás Fővállalkozója, valamint a Fővállalkozó alvállalkozója, vagy az Egyezmény 3. cikk 2. pontja szerinti megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) kizárólag olyan gazdasági szereplővel köthet, amely szerepel a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti jegyzéken.

(2) *  A Megvalósítási Megállapodások alapján megvalósuló, a Fővállalkozó által lefolytatott beszerzések a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti beszerzésnek tekintendők azzal, hogy a Fővállalkozó e beszerzései során az Egyezmény 3. cikk 6. pontjában és a Megvalósítási Megállapodásokban meghatározott eljárási szabályok szerint jár el.

(3) A Fővállalkozó és az Alvállalkozó a Beruházással kapcsolatos minden szerződését köteles írásban dokumentálni.

(4) A Beruházással összefüggő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti kivitelezési szerződések tekintetében nem kell alkalmazni az építtetői fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a nyomvonal jellegű építményekre, létesítményekre, építményszerkezetekre és azok műtárgyaira az azokra alkalmazandó kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket.

(5) A Beruházással összefüggésben megkötött vállalkozási, illetve alvállalkozási szerződést érintően törvényes zálogjogot sem szerződéssel nem lehet kikötni, sem pedig törvényes zálogjog nem keletkezik.

(6) A Beruházással összefüggő polgári jogi szerződésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 17. § (3) bekezdésétől eltérően irányadóként a magyar nyelv mellett az angol nyelv alkalmazása is kiköthető.

(7) A Beruházással összefüggő létesítési és építési engedélyezési eljárás lefolytatására jogosult hatóság munkáját nemzetközi szakmai tanácsadó testület segíti.

4. § (1) Az alvállalkozó köteles biztosítani a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti egyenlő bánásmód követelményét. Az alvállalkozó a Beruházás megvalósítását szolgáló foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése során az azonos vagy hasonló iparágakban hasonló munkakört betöltők átlagjövedelmét köteles alapul venni.

(2) A Fővállalkozó, illetve az alvállalkozó köteles felhívni az alvállalkozó, illetve a további alvállalkozók figyelmét arra, hogy az (1) bekezdésben foglaltaknak folyamatosan meg kell felelnie, ennek ellenőrzése a munkaügyi ellenőrzés szabályai szerint történik.

4/A. § *  (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) rendelkezései a (2)–(6) bekezdésben, és a 4/B. §-ban foglaltak figyelembevételével alkalmazandóak, ha a Beruházást megvalósító harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatója az e törvény szerinti Fővállalkozó vagy Alvállalkozó.

(2) A Beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor a Btátv. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást meglévőnek kell tekinteni.

(3) A Magyarország területén tartózkodó, érvényes beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár – ha az előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás meghosszabbításra kerül – beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújthat be, ha eleget tesz a Btátv.-ben és a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. A beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély érvényességére a Btátv. 25. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak azzal, hogy az legfeljebb öt év tartózkodási időre jogosít Magyarország területén.

(4) A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár beruházás megvalósítása céljából kiállított tartózkodási engedély iránti kérelme abban az esetben engedélyezhető, ha eleget tesz a Btátv. 17. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint c)–i) pontjában foglalt feltételeknek, és a beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet az érvényes beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélye birtokában – amivel a Btátv. által engedett tartózkodási idő lejárna –, a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően legfeljebb negyven nappal nyújtja be.

(5) A Beruházás esetén az összevont kérelmezési eljárásban a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter nem működik közre szakhatóságként, ha a harmadik országbeli állampolgár Magyar Kártya, EU Kék Kártya vagy vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását kérelmezi.

(6) A Beruházás esetén a harmadik országbeli állampolgár a családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat, ha a családegyesítő foglalkoztatója az e törvény szerinti Fővállalkozó vagy Alvállalkozó.

4/B. § *  A Beruházás esetén a Magyar Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló kérelem a Fővállalkozó vagy Alvállalkozó útján is előterjeszthető a Btátv. 168. §-ában foglaltaknak megfelelően.

4. Adatokhoz való hozzáférés

5. § *  A Megvalósítási Megállapodásokban és a Beruházással összefüggésben az Egyezmény 3. cikk 1. pontja szerinti Orosz Kijelölt Szervezet és annak alvállalkozói, valamint az Egyezmény 3. cikk 2. pontja szerinti Magyar Kijelölt Szervezet és alvállalkozói által kötött szerződésekben foglalt azon üzleti és műszaki adatok, valamint az ezen Megvalósítási Megállapodások, szerződések és az Egyezmény előkészítésével, megkötésével kapcsolatos azon üzleti és műszaki adatok, valamint az ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló azon adatok, amelyeknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) III. Fejezete szerinti közérdekűadat-igénylés során történő megismerése az Infotv. 27. § (2) bekezdés b) és h) pontja szerinti nemzetbiztonsági érdeket, illetve szellemi tulajdonhoz fűződő jogot sértene, – azok keletkezésétől számított 30 évig – közérdekű adatként nem ismerhetőek meg.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 23. § és a 27. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 10. és a 11. § 2015. július 1. napján lép hatályba.

(4) A 20. § (2) bekezdése, a 21. §, a 24. §, a 28. § (2) bekezdése, a 30. § 21. pontja, a 31. § (1) bekezdés c)–g) pontja, valamint a 32. § 2016. január 1. napján lép hatályba.

6/A. § *  E törvénynek a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XIX. törvénnyel megállapított 5. §-át a hatálybalépésekor folyamatban lévő, közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére vonatkozó eljárásokban is alkalmazni kell.

6/B. § *  Azon szerződések esetén, ahol az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány megléte a szerződéskötés, illetve a szerződés érvényességének vagy fennmaradásának feltételeként szerepel, e feltételt teljesítettnek kell tekinteni abban az esetben, ha a szerződő fél olyan gazdasági szereplő, amely szerepel a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti jegyzékben.

6/C. § *  A 4/B. § az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. § Ez a törvény

a) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek,

b) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

6. Módosuló rendelkezések

8–9. § * 

10–11. § * 

12–19. § * 

20. § (1) * 

(2) * 

(3)–(7) * 

21. § * 

22. § * 

23. § * 

24. § * 

25–26. § * 

27. § * 

28. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

29. § * 

30. § Az Atv.

1–20. * 

21. * 

22–31. * 

lép.

31. § (1) Hatályát veszti az Atv.

a)–b) * 

c)–g) * 

h) * 

(2) * 

32. § * 

33–35. § *