A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (7) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) *  a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományának tagjaira és rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira, munkavállalóira;

b) az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állományának tagjaira;

c) az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira;

d) a tűzvédelmi szakértőkre;

e) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a katasztrófavédelem – ideértve az iparbiztonságot is – a polgári védelem és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra;

f) a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira;

g) a katasztrófa- és tűzvédelmi képzés szakmai felügyeletét végző személyekre;

h) *  a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó állományára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § *  E rendelet alkalmazásában

1. *  belső képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv saját állománya számára szervezett, a szakmai képzés körébe nem tartozó, képesítési követelményként meghatározott szakmai tanfolyam, illetve az önkormányzati, létesítményi, önkéntes tűzoltóságok állománya számára beosztás betöltésére feljogosító felkészítés, amely képzési programmal rendelkezik,

2. *  hatósági kiegészítő képzés: a hatósági, iparbiztonsági szakterületen felsőfokú végzettséggel rendelkező szolgálatot teljesítők részére szervezett legalább 100 órás képzés, mely a hatósági szakterületen felsőszintű végzettségnek minősül,

3. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam: a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél nem szakmai szolgálati beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett képzés,

4. nem szakmai szolgálati beosztások: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működését biztosító, a katasztrófavédelmi és polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági és ügyeleti szakterülethez nem tartozó funkcionális munkakörök,

5. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjainak parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés,

6. *  önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok felsőfokú állami végzettséggel nem rendelkező tagjainak felsőszintű szakmai képesítése, amely középfokú állami végzettséggel a szerparancsnoki képesítésre ráépülve parancsnoki beosztás betöltésére jogosít,

7. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjainak egy raj szaktevékenységének irányítására szervezett felkészítés,

8. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező tanfolyam: parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés azon önkormányzati vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok tagjai részére, akik felsőfokú állami végzettséggel rendelkeznek, és parancsnoki beosztást töltenek be, vagy kinevezésüket tervezik,

9. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjai számára szervezett felkészítés,

10. rendvédelmi alapozó képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél beosztásban szolgálatot teljesítők részére szervezett legalább 100 órás elméleti és gyakorlati képzés,

11. szakmai képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv alapfeladatot ellátó állománya és a gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem, valamint a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatottak részére szakma végzésére jogosító, beosztás betöltését biztosító, programkövetelménnyel rendelkező olyan szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek célja a szakma végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek, képességek megszerzése,

12. tűzoltásvezető I. tanfolyam: a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltó szakképzettséggel vagy önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettséggel rendelkező tagjainak a tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 40 órás felkészítése,

13. tűzoltásvezető II. tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok tagjainak a tűzoltó alaptanfolyami végzettség megszerzését követően, tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 140 órás felkészítése,

14. tűzoltó alaptanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak, az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjainak alapfokú felkészítésére szervezett, legalább 40 órás felkészítése,

15. tűzoltó tiszti kiegészítő képzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet és jogelőd intézményében a tűzoltósági és ügyeleti szakterületen beosztás betöltésére nem jogosító állami felsőfokú végzettséget szerzett, vagy a 3. melléklet 2.1.3.4. pontja szerinti végzettséget szerzett, de az ott meghatározottak szerinti középszintű szakmai végzettséggel nem rendelkező hivatásos állományúak számára szervezett legalább 300 óra időtartamú képzés,

16. tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti részből, valamint – ahol azt e rendelet előírja – gyakorlati részből áll.

3. Szakmai képesítési követelmények

3. § *  (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagjai és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai, munkavállalói vonatkozásában a képesítési követelmény teljesítése szempontjából elismert: * 

a) *  szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 1. és 5. pontja,

b) *  a szakmai tanfolyamokat – mint belső képzéseket – a 2. melléklet,

c) az 1. melléklet 1. pontjában felsoroltakon túl elismert szakmai képesítéseket a 3. melléklet

tartalmazza.

(2) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél vezetői, tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások betöltéséhez elismerhető iskolai végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakmai alap-, közép- és felsőszintű szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjainak, és azok szakmai felügyeletét végző személyek vonatkozásában a képesítési követelmény teljesítése szempontjából elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 1. pontja és a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) *  Az önkormányzati és a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok parancsnokainak, tűzoltásvezetőinek és főfoglalkozású tagjainak a készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltósági szakterületének tagjaival megegyező szakmai tartalmú képesítéssel kell rendelkezniük.

(2) Az önkormányzati, és létesítményi tűzoltóságok (1) bekezdésben nem érintett beosztásaiban lévő, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak képesítési követelményét a 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(3) *  Az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek műszaki eszközeinek és felszereléseinek kezelését szolgáló képzések köre megegyezik a hivatásos katasztrófavédelmi szervével.

(4) *  Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség – a hivatásos állomány részére előírt rendvédelmi alapozó képzés teljesítése esetén – elfogadott hivatásos tűzoltó szakképesítésként.

(5) *  Az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységét irányító tagjának legalább az 1. melléklet 2.2.2. pontban foglalt középszintű végzettséggel kell rendelkeznie.

6. § *  A gazdálkodó szervezeteknél – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a katasztrófavédelem szakágazatban az iparbiztonsági és polgári védelmi szakterületen foglalkoztatottak képesítési követelményének teljesítése szempontjából elismert szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 3. pontja és az 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) *  A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

a) *  a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,

b) *  a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2, vagy

c) * 

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

(2) *  A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,

b) *  a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,

c) *  a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

(3) *  A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

(5) *  A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők elismert szakmai képesítéseit az 1. melléklet 4. pontja és a 6. melléklet tartalmazza.

(6) *  A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

(6a) *  A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

(6b) *  A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.

(7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

8. § (1) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a determinisztikus tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

(2) A számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult.

(3) A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítésére és felülvizsgálatára tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervező jogosult.

(4) *  A tűzvédelmi szakértők esetében felsőfokú tűzvédelmi szakképesítésként elismert felsőszintű szakmai képesítéseket az 1. melléklet 1.2.3. pontja, a 3. melléklet 2.1.3. pontja és a 6. melléklet 3. pontja tartalmazza.

9. § (1) *  Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését, abban érdemi munka folytatását olyan személy végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítéssel, vagy e tevékenység végzésére feljogosító egyéb szakképesítéssel rendelkezik.

(2) *  A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek – ha ott az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő – villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személynek az (1) bekezdésben meghatározottakon felül az Országos Képzési Jegyzék szerinti sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkeznie kell.

(3) *  A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha mindegyikük rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel és legalább az egyikük rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel.

10. § (1) Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) tervezői névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) jogosult, aki az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői vizsgával rendelkezik, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta az építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel a villámvédelmi berendezés kivitelezésének ellenőrzéséért felelős építési műszaki ellenőrnek is rendelkeznie kell.

(3) Villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére, abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki

a) a vonatkozó műszaki követelmények anyagából az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi felülvizsgáló képesítést vagy

b) a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató képzésen az Országos Képzési Jegyzék szerinti villámvédelmi felülvizsgáló vagy villámvédelem felülvizsgálója szakképesítést szerzett.

(4) Rendkívüli felülvizsgálat végzésére az MMK névjegyzékében szereplő villamosmérnöki végzettségű, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott szakértő is jogosult.

(5) Az e §-ban meghatározott követelmények nem vonatkoznak a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra.

11. § (1) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az alábbi, ipari elektrosztatikai gyakorlattal bíró személyek jogosultak:

a) az MMK-ban bejegyzett villamosmérnök szakértő,

b) igazságügyi villamos szakértő,

c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő.

(2) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére olyan akkreditált vizsgáló intézet vagy szervezet is jogosult, amely az a)–c) pontok szerinti szakértőt foglalkoztat.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az MMK-ban bejegyzett tagságra vonatkozó feltétel nem vonatkozik a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra.

4. A képzések szervezése és a beiskolázás szabályai

12. § *  (1) A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban (a továbbiakban: KOK) folyó katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, valamint iparbiztonsági szakmai képzések képzési programjait a KOK készíti el.

(2) A szakmai képzést végző szervnek rendelkeznie kell a képzési programban meghatározottak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ennek hiányában a képzés nem indítható. A szakmai képzés megkezdését a képzést végző szervnek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál (a továbbiakban: BM OKF) előzetesen be kell jelentenie. Az adott képzésre vonatkozó képzési programokban foglaltak, valamint speciális feltételek meglétét, a képzés végrehajtását a BM OKF ellenőrizheti.

(3) *  A tűzoltó alaptanfolyamot a KOK és a vármegyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóságok) szervezik, és a tanfolyam eredményes elvégzését követően kiadják a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(4) A tűzoltásvezető I. tanfolyamot és a tűzoltásvezető II. tanfolyamot a KOK és a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik, a képzés elvégzését igazoló okiratot a tanfolyam szervezője adja ki.

(5) Az önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK és kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik, a képzés elvégzését igazoló okiratot a KOK adja ki.

(6) Az önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(7) A katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(8) * 

(9) * 

(10) A (3)–(7) bekezdésben, valamint a 2. mellékletben meghatározott képzések esetében a képzési programokat a BM OKF-fel történt egyeztetést követően a KOK készíti el, és azokat a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá.

(11) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete képzési tevékenysége keretében együttműködik a KOK-kal.

(12) A rendvédelmi alapozó képzést a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot. A rendvédelmi alapozó képzés elvégzése alól mentesül az, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagy annak jogelőd intézménye, vagy rendvédelmi szerv rendvédelmi alapkiképzésén vett részt.

(13) A hatósági kiegészítő képzést a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott képzési program alapján a KOK szervezi, hajtja végre és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(14) A tűzoltó tiszti kiegészítő képzést a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott képzési program alapján a KOK szervezi, hajtja végre és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot. A tűzoltó tiszti kiegészítő képzésre történő beiskolázás feltétele a legalább 5 év tűzoltó szakmai gyakorlat megléte.

13. § (1) *  A KOK és a katasztrófavédelmi igazgatóságok a műszaki szaktanfolyamokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat – mint belső képzést – a 2. mellékletben foglaltak szerint szervezik és bonyolítják le.

(2) *  A műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) *  Tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamra, mint belső képzésre, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv azon tagjai jelentkezhetnek, akik legalább az 1. melléklet vagy 3. mellékletben meghatározott alapszintű szakmai végzettséggel rendelkeznek, és az előírt előzetes orvosi vizsgálaton megfelelnek. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjai, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet végző tagjai az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott képesítéssel és az előírt orvosi vizsgálaton történő megfelelés esetén kezdhetik meg a tanfolyamot. Vizsgára az a személy bocsátható, aki az adott géptípusra vonatkozó, a 2. mellékletben található szakmai tanfolyamo(ka)t elvégezte, továbbá az előírt gépkezelési gyakorlatot megszerezte.

(4) *  A tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamokon résztvevők vizsgáztatására, a 8. melléklet szerinti tűzoltótechnika-kezelői igazolvány kiadására, nyilvántartására, másodlatok kiadására, valamint az abba történő bejegyzésre a KOK jogosult.

(5) Amennyiben a tanfolyamszervező nem rendelkezik a képzéshez szükséges gépekkel, gépjárművekkel, gépi berendezésekkel, úgy azt a képzési szolgáltatást igénybe vevő szerv biztosítja.

14. § *  (1) A kihelyezett formában történő képzések indításáról a személyi, a tárgyi és a technikai feltételek figyelembevételével a KOK igazgatója dönt. A kihelyezett képzéseken a vizsgáztatást a KOK végzi.

(2) A katasztrófavédelmi igazgatóságok által önállóan szervezhető képzések esetében a KOK készíti el és aktualizálja a képzési programokat.

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárművezetőinek képzése és pszichológiai alkalmassági vizsgálata * 

15. § *  A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatott főfoglalkozású gépjárművezetőknek és azoknak, akiket feladataik ellátása mellett a parancsnok szolgálati gépjármű vezetésére jogosít fel, elméleti és gyakorlati képzésen kell részt venniük.

16. § (1) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületeknél megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek pszichológiai alkalmasságát a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban előírt, vagy a BM OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv vonatkozásában a hivatásos gépjárművezetők alaptanfolyamának, a megkülönböztető jelzést használó gépjárművezetők képzésének és a speciális képzések képzési programjait a BM OKF készíti el és hagyja jóvá.

(3) A gépjármű-vezetéstechnikai oktatók képzésének, továbbképzésének költsége a BM OKF-et terheli.

6. Tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettségek

17. § Tűzoltás, műszaki mentés vezetését

a) hivatásos katasztrófavédelmi szervnél * 

aa) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel − vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel − a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves, hivatásos tűzoltóságnál szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, legalább középfokú iskolai végzettséggel, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy

ab) az 1. melléklet 1.2. alpontjában foglalt középszintű, vagy felsőszintű képesítéssel rendelkező;

b) önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál

ba) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel − vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel, − a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves, hivatásos, önkormányzati, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy

bb) az 1. melléklet 2.1. alpontjában foglalt középszintű, vagy felsőszintű képesítéssel rendelkező;

c) alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületnél

ca) minimum tűzoltó alaptanfolyami képesítéssel, a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves önkormányzati, létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető II. tanfolyammal, vagy

cb) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel – vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel – a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél, vagy 3 éves hivatásos, önkormányzati, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságon szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy

cc) az 1. melléklet 2.2. alpontjában foglalt felsőszintű képesítéssel rendelkező személyek láthatják el.

18. § *  Ha a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a 17. § a) pont aa) alpontja, vagy 17. § b) pont ba) alpontja szerint történt, akkor a jogosultság megszerzését követően 5 évente legalább 40 órás, a tűzoltás vezetésével kapcsolatos továbbképzésen kell részt vennie az érintettnek. Ezen továbbképzés területi szervezésben vagy a KOK által központi szervezésben kerül megtartásra. A továbbképzés tanmenetét a KOK készíti el, és a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá. A továbbképzés teljesítéséről a szervezeti egység vezetője igazoló okiratot ad ki. Az így megszerzett jogosultság szolgálati beosztás betöltésére nem jogosít, az a tűzoltás vezetői feladatok alkalomszerű ellátását teszi lehetővé. Az igazoló okirat másolatát az érintett személyi anyagában el kell elhelyezni.

7. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A rendelet 8. § (2) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. § (1) * 

(2) *  Az adott szolgálati beosztás vagy munkakör betöltéséhez e rendelet hatálybalépését megelőzően elismert képesítéssel rendelkező személyt a szolgálati beosztás vagy munkakör megváltozásáig továbbra is képesítettnek kell tekinteni.

(3) *  E rendelet által nem nevesített szakmai képesítések vonatkozásában az azonos szintű, legnagyobb óraszámú képzés oktatási tematikájának legalább 75%-os egyezése esetén a BM OKF jogosult a képesítés e rendelet szerinti elismerésére.

21. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. § * 

1. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

Szakmai képesítések szintjei az alkalmazó szerveknél szakterületenként és szolgálati beosztások vagy munkakörök szerint

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre vonatkozóan

1.1. A katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakterület

1.1.1. Alapszintű:

1.1.1.1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami végzettség,

1.1.1.2. katasztrófavédelmi előadó szakképesítés,

1.1.1.3. katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés.

1.1.2. Középszintű:

1.1.2.1. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,

1.1.2.2. katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,

1.1.2.3. katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés.

1.1.3. Felsőszintű:

1.1.3.1. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány,

1.1.3.2. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,

1.1.3.3. rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány,

1.1.3.4. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,

1.1.3.5. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,

1.1.3.6. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,

1.1.3.7. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.8. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.9. rendészeti igazgatás alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.10. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

1.1.3.11. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.12. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,

1.1.3.13. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési (katasztrófavédelmi specializáció) vagy biztonságtechnikai szakirány,

1.1.3.14. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,

1.1.3.15. katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány,

1.1.3.16. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány,

1.1.3.17. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány,

1.1.3.18. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.19. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány,

1.1.3.20. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,

1.1.3.21. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

1.1.3.22. katasztrófavédelem mesterképzési szak,

1.1.3.23. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület,

1.1.3.24. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,

1.1.3.25. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés.

1.1.4. A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén − az érintett beleegyezésével − az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.1.5. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.

1.2. Tűzoltósági és ügyeleti szakterület

1.2.1. Alapszintű:

1.2.1.1. tűzoltó II. részszakképesítés,

1.2.1.2. tűzoltó I. szakképesítés,

1.2.1.3. tűzoltó szakképesítés.

1.2.2. Középszintű:

1.2.2.1. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés,

1.2.2.2. műveletirányító referens képesítés (csak műveletirányító referens beosztás betöltése esetén),

1.2.2.3. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés.

1.2.3. Felsőszintű:

1.2.3.1. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.2.3.2. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.2.3.3. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,

1.2.3.4. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,

1.2.3.5. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.6. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

1.2.3.7. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány,

1.2.3.8. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,

1.2.3.9. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,

1.2.3.10. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább közép szintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.11. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök,

1.2.3.12. tűzvédelmi mérnök szak,

1.2.3.13. egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

1.2.3.14. tűzvédelmi tervezési szakmérnök (csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább közép szintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.15. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés,

1.2.3.16. tűzoltó tiszti kiegészítő képzés (a 2. § 15. pontja alapján),

1.2.3.17. *  katasztrófavédelem mesterképzési szak (ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.18. *  katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány, (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.19. *  katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel).

1.2.4. A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az érintett beleegyezésével – az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.2.5. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1.2.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is megfelelő.

1.3. Hatósági, iparbiztonsági szakterület

1.3.1. Alapszintű: katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés.

1.3.2. Középszintű:

1.3.2.1. katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés.

1.3.3. Felsőszintű:

1.3.3.1. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező, iparbiztonsági szervező vagy tűzvédelmi szervező szakmairány,

1.3.3.2. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi vagy tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,

1.3.3.3. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,

1.3.3.4. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.5. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.6. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.7. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

1.3.3.8. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti vagy tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány,

1.3.3.9. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi vagy tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,

1.3.3.10. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.11. rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány,

1.3.3.12. bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirány (legalább alapszintű katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szakképesítéssel együtt),

1.3.3.13. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,

1.3.3.14. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, vagy műszaki és technikai szakirány,

1.3.3.15. környezetmérnök mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.16. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés, főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

1.3.3.17. biztonság- és védelempolitika mesterszak,

1.3.3.18. információbiztonsági szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése,

1.3.3.19. katasztrófavédelem mesterképzési szak,

1.3.3.20. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület,

1.3.3.21. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,

1.3.3.22. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés,

1.3.3.23. vegyészmérnök alap- és mesterszak (okleveles vegyészmérnök) és hatósági kiegészítő képzés,

1.3.3.24. vegyész alap- és mesterszak (okleveles vegyész) és hatósági kiegészítő képzés,

1.3.3.25. biomérnök alap- és mesterszak (okleveles biomérnök) és hatósági kiegészítő képzés,

1.3.3.26. hatósági jogi szakterületen (vízügyi és vízvédelmi, kritikus infrastruktúra koordinációs, tűzmegelőzési, veszélyes szállítmányok, veszélyes üzemek, atomerőmű-engedélyezési hatósági szakterületek) jogász osztatlan szak és hatósági kiegészítő képzés,

1.3.3.27. vízügyi és vízvédelmi szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése.

1.3.4. A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az érintett beleegyezésével – az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.3.5. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1.3.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.

2. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira vonatkozóan

2.1. Önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjaira vonatkozóan

2.1.1. Alapszintű:

2.1.1.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség,

2.1.1.2. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség,

2.1.1.3. 6 hetes tűzoltó alaptanfolyami végzettség,

2.1.1.4. az 1.2.1. pontban foglaltak valamelyike.

2.1.2. Középszintű:

2.1.2.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyami végzettség,

2.1.2.2. az 1.2.2. pontban foglaltak valamelyike.

2.1.3. Felsőszintű:

2.1.3.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező képesítés,

2.1.3.2. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok képesítés,

2.1.3.3. az 1.2.3. pontban foglaltak valamelyike.

2.2. Az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló és létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjaira vonatkozóan

2.2.1. Alapszintű: tűzoltó alaptanfolyami végzettség.

2.2.2. Középszintű:

2.2.2.1. tűzoltó szakképesítés, tűzoltó II. részszakképesítés, önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami vagy 6 hetes tűzoltó tanfolyami végzettség és tűzoltásvezető I. tanfolyami végzettség,

2.2.2.2. tűzoltó alaptanfolyami végzettség és tűzoltásvezető II. tanfolyami végzettség,

2.2.2.3. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés,

2.2.2.4. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyami végzettség,

2.2.2.5. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés.

2.2.3. Felsőszintű:

2.2.3.1. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség,

2.2.3.2. a 2.1.3. pontban foglaltak valamelyike.

3. A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófa- és polgári védelem szakágazat területén foglalkoztatottakra vonatkozóan

3.1. Alapszintű: katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági).

3.2. Középszintű:

3.2.1. katasztrófavédelmi előadó szakképesítés (OKJ 52 861 03),

3.2.2. katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági).

3.3. Felsőszintű:

3.3.1. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,

3.3.2. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szervező szakmairány,

3.3.3. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező vagy katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,

3.3.4. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,

3.3.5. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.6. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.7. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,

3.3.8. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök,

3.3.9. tűzvédelmi mérnök szak,

3.3.10. egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

3.3.11. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,

3.3.12. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.13. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

3.3.14. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.15. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció) vagy tűzvédelmi szakirány,

3.3.16. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási, katasztrófavédelmi műveleti vagy iparbiztonsági szakirány,

3.3.17. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.18. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány,

3.3.19. katasztrófavédelem mesterképzési szak.

3.4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél polgári védelmi és iparbiztonsági beosztás betöltésére jogosító képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél katasztrófavédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként.

4. A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottakra vonatkozóan

4.1. Alapszintű: nincs.

4.2. Középszintű: tűzvédelmi előadó szakképesítés.

4.3. Felsőszintű:

4.3.1. tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,

4.3.2. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

4.3.3. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

4.3.4. építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,

4.3.5. tűzvédelmi főelőadó szakképesítés,

4.3.6. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,

4.3.7. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,

4.3.8. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

4.3.9. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

4.3.10. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,

4.3.11. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,

4.3.12. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány BA,

4.3.13. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,

4.3.14. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

4.3.15. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,

4.3.16. katasztrófavédelem mesterképzési szak.

4.4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél tűzoltó és tűzvédelmi beosztás betöltésére jogosító felsőszintű képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként.

5. Egyéb szakterületekre vonatkozóan

5.1. Alapszintű: kéményseprő szakképesítés.

5.2. Középszintű: kéményseprő mester (szakmunkás végzettséggel).

5.3. Felsőszintű: kéményseprő mester (felsőfokú szakirányú állami végzettséggel).

2. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

Szakmai tanfolyamok mint belső képzések * 

1. A KOK által szervezett és lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:

1.1. tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam,

1.2. emelőkosaras tűzoltó gépjármű-, illetve kosaras mentőberendezés kezelői szaktanfolyam,

1.3. létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,

1.4. tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam,

1.5. cserefelépítmény-hordozó jármű kezelői szaktanfolyam (ha rendelkezik beépített, zárt hajtásláncú konténeremelő berendezéssel vagy beépített kiegészítő hajtásrendszerrel),

1.6. műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam (ha a jármű rendelkezik beépített kialakítású, a 7. melléklet 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontja szerinti gépcsaládok és géptípusok valamelyikével),

1.7. vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam (ha a jármű rendelkezik beépített kialakítású, a 7. melléklet 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontja szerinti gépcsaládok és géptípusok valamelyikével),

1.8. légzésvédő-készülék palacktöltő kompresszor kezelői szaktanfolyam,

1.9. áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA látszólagos teljesítmény feletti),

1.10. egyéb tűzoltó gépjármű, cserefelépítmény, berendezés kezelői szaktanfolyam (ha rendelkezik tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel).

2. A KOK által, valamint kihelyezett formában a KOK felügyeletével a katasztrófavédelmi igazgatóságok által is lebonyolítható műszaki szaktanfolyamok:

2.1. gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam,

2.2. vízszállító tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,

2.3. különleges oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,

2.4. műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama,

2.5. vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama,

2.6. oltó- és egyéb folyadék szállítására használható (szivattyúval ellátott) gépek kezelői szaktanfolyama,

2.7. vegyi balesetelhárító cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,

2.8. műszaki mentő cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,

2.9. oltó cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,

2.10. áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA és az alatti látszólagos teljesítménynél),

2.11. tűzoltás és műszaki mentés az előzőekben fel nem sorolt egyéb gépei, berendezései, cserefelépítményei, járművei kezelői szaktanfolyama.

3. A KOK által szervezhető egyéb szakmai képzések, továbbképzések, tanfolyamok:

3.1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam,

3.2. tűzvizsgáló tanfolyam,

3.3. Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) tanfolyam,

3.4. műveletirányító tanfolyam,

3.5. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) tanfolyam,

3.6. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam,

3.7. tűzoltásvezető I. tanfolyam és tűzoltásvezető II. tanfolyam,

3.8. tűzoltó alaptanfolyam,

3.9. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam,

3.10. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyam,

3.11. Egységes Digitális Rádiórendszer kezelői tanfolyam,

3.12. önkéntes tűzoltó egyesületek mentorainak felkészítő tanfolyama,

3.13. a kihelyezett formában végrehajtható képzések mentorainak felkészítő tanfolyama,

3.14. közbiztonsági referens tanfolyam,

3.15. próbaidős tiszti állomány felkészítő tanfolyam,

3.16. biztonsági összekötő tanfolyam,

3.17. veszélyes ipari védelmi ügyintéző tanfolyam,

3.18. veszélyes áru szállítás ellenőri tanfolyam,

3.19. egyéb tűzoltó, tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakmai tanfolyamok,

3.20. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező tanfolyam,

3.21. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok tanfolyam,

3.22. tűzoltó II. ráképzés (a tűzoltó II. és tűzoltó I. szakképzések összevonása miatt),

3.23. tűzvédelmi szakvizsga,

3.24. rendfokozati vizsga,

3.25. rendvédelmi alapozó képzés,

3.26. tűzoltó szervező kiegészítő képzés,

3.27. hatósági kiegészítő képzés.

3. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagjai és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjai, valamint ez utóbbiak szakmai felügyeletét végző személyek által e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítések szintjei

1. Katasztrófa- és polgári védelmi szakterület

1.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

1.1.1. Alapszintű:

1.1.1.1. Polgári Védelmi Oktatási Intézet (a továbbiakban: PVOI) 5 hónapos levelező polgári védelmi tanfolyami képesítés,

1.1.1.2. Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézet (a továbbiakban: PV OVKI) 4 hetes nappali polgári védelmi tanfolyami képesítés.

1.1.2. Középszintű:

1.1.2.1. PV OVKI 8 hetes nappali polgári védelmi tanfolyami képesítés,

1.1.2.2. PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.

1.1.3. Felsőszintű:

1.1.3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,

1.1.3.2. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,

1.1.3.3. főiskolai, egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.4. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.5. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

1.1.3.6. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító –, legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

1.1.3.7. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA [egyetemi szintű katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés],

1.1.3.8. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,

1.1.3.9. a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,

1.1.3.10. a PV OVKI, a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet (a továbbiakban: BM TPVI), valamint a PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami végzettség,

1.1.3.11. PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés,

1.1.3.12. PVOI, Polgári Védelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: PVOK), BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés.

1.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.

2. Tűzoltósági és ügyeleti szakterület

2.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

2.1.1. Alapszintű:

2.1.1.1. 6 hetes tűzoltó alapfokú tanfolyam,

2.1.1.2. három és fél vagy öt hónapos tiszthelyettes-képző szakon szerzett képesítés,

2.1.1.3. *  tűzoltó szakképesítés (2002. augusztus 2. után indított, OKJ azonosító szám: 32 8915 01).

2.1.2. Középszintű:

2.1.2.1. katasztrófa- és tűzvédelmi technikus szakképesítés,

2.1.2.2. tűzoltó technikus szakképesítés-ráépülés,

2.1.2.3. a hazai és külföldi tűzoltó, egy- vagy kétéves nappali, illetve hároméves levelező tiszti képzés, hároméves levelező tűzvédelmi vezetői képzés,

2.1.2.4. tűzoltótechnikus szakképesítés,

2.1.2.5. BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés,

2.1.2.6. tiszti vizsga,

2.1.2.7. *  zászlósképző, 10 hónapos tűzoltó tiszthelyettes-képző, tűzoltó (2002. augusztus 2-ig indított, OKJ azonosító szám: 32 8915 01) szakképesítés,

2.1.2.8. *  az 1995 előtti legalább vármegyei szintű irányító szervezet által szervezett egyesületi parancsnoki tanfolyam, valamint 1995-től a 300 tanórát meghaladó képzési idejű önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnok-képző szakon megszerzett képesítés,

2.1.2.9. BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szak (10 hónapos OKJ 93 25362 14 20 01 tűzoltó).

2.1.3. Felsőszintű:

2.1.3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,

2.1.3.2. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

2.1.3.3. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak (e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

2.1.3.4. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

2.1.3.5. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű),

2.1.3.6. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,

2.1.3.7. rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező szakképesítés (elágazás),

2.1.3.8. külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,

2.1.3.9. a 2002. december 31. előtt megszerzett tűzoltó technikusi képesítés a 2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt,

2.1.3.10. a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon és a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés, a 2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt,

2.1.3.11. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, tűzvédelmi szakirány.

2.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat a 2.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.

3. Iparbiztonsági szakterület

3.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

3.1.1. Alapszintű: katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés.

3.1.2. Felsőszintű:

3.1.2.1. egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező, katasztrófavédelmi szervező, vagy iparbiztonsági szervező szakmairányon szerzett képesítés,

3.1.2.2. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.1.2.3. egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.1.2.4. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.1.2.5. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, tűzvédelmi szakirány,

3.1.2.6. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű),

3.1.2.7. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,

3.1.2.8. egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,

3.1.2.9. iparbiztonsági szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alaptanfolyamon szerzett képesítés,

3.1.2.10. egyetemi szintű biztonság- és védelempolitikai szak.

3.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat a 3.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.

3/A. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

4. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapfeladatot ellátó szolgálati beosztások

1.1. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. kiemelt vezetők központi szerv vezetője felsőfokú szakképzettség (egyetem/MA) nem szükséges MVK+VK+RSZV
3. kiemelt vezetők központi szerv vezetőjének helyettese felsőfokú szakképzettség (egyetem/MA) szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
4. kiemelt vezetők területi szerv vezetője felsőfokú szakképzettség (egyetem/MA) szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
5. középvezető szakirányító 1 felsőfokú szakképzettség (egyetem/MA) szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
6. középvezető szakirányító 2 felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
7. középvezető főosztályvezető 1 felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
8. középvezető főosztályvezető 2 felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
9. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű VK+RSZV
10. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű VK+RSZV
11. beosztott vezető osztályvezető 1 felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű VK+RSZV
12. beosztott vezető osztályvezető 2 felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű VK+RSZV

1.2. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D
1. BESORO-
LÁS
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV
3. D felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
4. C felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
5. B felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
6. A felsőfokú szakképzettség szakterületi felsőszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam

1.3. Az alapfeladatot ellátó beosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D
1. BESORO-
LÁS
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. D érettségi végzettség Szakterületi középszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
3. C érettségi végzettség Szakterületi középszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
4. B érettségi végzettség Szakterületi alapszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
5. A szakképesítés, technikumi vagy érettségi végzettség Szakterületi alapszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam

1.4. Magyarázat az 1.1–1.3. pontokhoz:

1.4.1. Iskolai végzettség

1.4.1.1. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (BSc, BA).

1.4.1.2. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon (MSc, MA) vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakon szerzett felsőfokú végzettség.

1.4.2. Szakterületi szakképesítés: a katasztrófavédelmi, tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági vagy ügyeleti szakterület ellátására rendszeresített szolgálati beosztásokhoz tartozó képesítés.

1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, jogszabályban vagy főigazgatói utasításban előírt és a munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú iskolarendszeren kívüli képzés.

1.4.4. Rövidítések

1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.

2. Alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

2.1. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese felsőfokú szakképzettség (egyetem/MA) beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga MVK+VK+RSZV
3. középvezető szakirányító 1 felsőfokú szakképzettség (egyetem/MA) beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga MVK+VK+RSZV
4. középvezető szakirányító 2 felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga MVK+VK+RSZV
5. középvezető főosztályvezető 1 felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga MVK+VK+RSZV
6. középvezető főosztályvezető 2 felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga MVK+VK+RSZV
7. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga VK+RSZV
8. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga VK+RSZV
9. beosztott vezető osztályvezető 1 felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga VK+RSZV
10. beosztott vezető osztályvezető 2 felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga VK+RSZV

2.2. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D
1. BESO-
ROLÁS
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga + RSZV
3. D felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
4. C felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga
5. B felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga
6. A felsőfokú szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga

2.3. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D
1. BESORO-
LÁS
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. D érettségi végzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga
3. C érettségi végzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga
4. B érettségi végzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga

2.4. Magyarázat 2.1–2.3. pontokhoz:

2.4.1. Iskolai végzettség

2.4.1.1. Felsőfokú szakképzettség végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (BSc, BA).

2.4.1.2. *  Szakirányú felsőfokú szakképzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú szakképzettségek valamelyike:

2.4.1.2.1. jogi, igazgatási szakterületen,

2.4.1.2.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

2.4.1.2.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

2.4.1.2.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

2.4.1.2.5. informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

2.4.1.2.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,

2.4.1.2.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,

2.4.1.2.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

2.4.1.2.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

2.4.1.2.10. állategészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

2.4.1.2.11. belső ellenőri szakterületen,

2.4.1.2.12. rendészeti, katonai szakterületen.

2.4.2. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: jogszabályban meghatározott, a szolgálati beosztás ellátására vonatkozó, szakterületnek megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.

2.4.3. Rövidítések

2.4.3.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,

2.4.3.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

2.4.3.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.

3. Megfeleltetések

3.1. Felsőfokú rendészeti tárgyú szakképesítésnek kell tekinteni az 1. és 3. mellékletben felsőszintű képesítésnek elismert szakmai képesítéseket.

3.2. Nem alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében gazdálkodási, műszaki, informatikai, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán vagy jogutódain szerzett szakirányú végzettséget.

3.3. Középfokú rendészeti tárgyú képesítésnek felel meg a Katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami képesítés.

5. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakágazatban foglalkoztatottak által e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítések szintjei

1. Középszintű:

1.1. polgári védelmi előadó szakképzés,

1.2. katasztrófavédelmi előadó szakképesítés,

1.3. PV Kiképző Központ 18 hónapos, levelező, üzemi törzsparancsnoki tanfolyami képesítés,

1.4. PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés,

1.5. PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.

2. Felsőszintű:

2.1. főiskolai szintű tűzvédelem szak tűzvédelmi szakirány,

2.2. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,

2.3. polgári védelmi főelőadó szakképesítés,

2.4. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés,

2.5. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,

2.6. egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,

2.7. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,

2.8. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,

2.9. rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés (elágazás),

2.10. a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,

2.11. PVOI 10 hónapos felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés,

2.12. PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés,

2.13. PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés,

2.14. PVOI, PVOK, KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés,

2.15. külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami képesítés,

2.16. a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézményben okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi szakon szerzett végzettség.

6. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatottak által az e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítések szintjei

1. Alapszintű: tűzvédelmi előadó II. (OKJ azonosító szám: 51 8915 01) szakon, valamint az 1993 előtt az irányító szervek által szervezett, legalább egyéves levelező vagy egy hónapos bentlakásos alapfokú tűzvédelmi tanfolyamon szerzett szakképzettség, képesítés.

2. Középszintű:

2.1. a tűzvédelmi előadó szakképesítés,

2.2. a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szak,

2.3. *  az 1993 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetve a vármegyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a BM TKK által szervezett kétéves levelező vagy a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói tanfolyam,

2.4. 1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédelmi előadói képesítés,

2.5. 1993-ig a Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munkavédelmi felsőfokú tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi képesítés,

2.6. tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség,

2.7. BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szak (10 hónapos OKJ 93 25362 14 20 01 tűzoltó).

3. Felsőszintű:

3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,

3.2. tűzvédelmi főelőadó szakképesítés,

3.3. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

3.4. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító –, legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

3.5. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,

3.6. rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás,

3.7. a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézmény szakirányú szakán okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi mérnöki szakon szerzett végzettség,

3.8. a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett szakképesítés,

3.9. a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés,

3.10. a 2002. előtt tűzoltótechnikus-képző szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon szerzett képesítés,

3.11. a hároméves levelező tűzvédelmi előadói vagy a tűzvédelmi vezetői szakon, valamint a tűzvédelmi szakelőadói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett képesítés vagy szakképzettség.

7. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

Műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolása

1. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok:

1.1. emelőkosaras tűzoltó gépjárművek, illetve kosaras mentőberendezések,

1.2. létrás tűzoltó gépjárművek,

1.3. légzésvédő készülék palacktöltő kompresszorok,

1.4. áramfejlesztők (10 KVA látszólagos teljesítmény felett),

1.5. tűzoltódaruk, illetve daruval felszerelt tűzoltó gépjárművek,

1.6. műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, zárt hajtáslánc kialakítású, 100 KN feletti vonóerő esetén),

1.7. cserefelépítmény-hordozó járművek (ha rendelkeznek beépített, zárt hajtásláncú konténeremelő berendezéssel vagy beépített kiegészítő hajtásrendszerrel),

1.8. műszaki mentő gépjárművek (ha rendelkeznek az 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontban meghatározott gépcsaládok, géptípusok valamelyikével),

1.9. műszaki mentő, illetve vegyi balesetelhárító konténer hordozó gépjárművek (ha rendelkeznek az 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontban meghatározott gépcsaládok, géptípusok valamelyikével),

1.10. egyéb tűzoltó gépjárművek, cserefelépítmények, berendezések (ha rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel).

2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok:

2.1. gépjárműfecskendők,

2.2. vízszállító tűzoltó gépjárművek,

2.3. különleges oltó gépjárművek

2.4. cserefelépítmények (ha nem rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel),

2.5. műszaki mentések gépei és berendezései,

2.6. vegyi baleset elhárítás gépei és berendezései,

2.7. áramfejlesztők (10 KVA és az alatti látszólagos teljesítmény esetén),

2.8. műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, illetve mobil kialakítású, 100 KN vagy az alatti vonóerő esetén),

2.9. folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek,

2.10. tűzoltás és műszaki mentés egyéb, az előzőekben fel nem sorolt gépei, berendezései, járművei.

8. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez * 

A tűzoltótechnika-kezelői igazolvány tartalmi elmei és formai követelményei

1. Az igazolvány huszonhárom oldalas, kék színű.

2. A külső borítón a felirat arany színnel, nyomtatott nagy betűkkel, magyar nyelven: „TŰZOLTÓTECHNIKA-KEZELŐI IGAZOLVÁNY”

3. Az igazolvány első oldalán a következők szerepelnek (második oldal):

3.1. Sorszám

3.2. Név, születési idő, születési hely, anyja neve

3.3. Az igazolványba bejegyzett tűzoltógépek és gépi berendezések kezelésére jogosult.

3.4. Kiállítás dátuma

3.5. 3×4 cm-es fénykép

3.6. Pecsét helye

3.7. Kiállító szerv vezetője

4. Az igazolvány harmadik oldaltól a tizenötödik oldalig a következők szerepelnek:

4.1. VIZSGABEJEGYZÉS

4.2. A hatályos jogszabály szerinti tűzoltó géptípus megnevezése

4.3. Géptípus

4.4. Bejegyzés dátuma

4.5. Pecsét helye

4.6. Aláírás

5. Az igazolvány tizenhatodik oldalától a huszadik oldalig a következők szerepelnek:

5.1. Orvosi Bejegyzés

5.2. Érvényesség

5.3. Dátum

5.4. Pecsét helye

5.5. Orvos aláírása

6. Az igazolvány huszonegyedik oldalán: Egyéb bejegyzések

7. Az igazolvány huszonkettedik oldalán:

7.1. Egyéb bejegyzések

7.2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsgát tett:

7.3. Bejegyzés dátuma

7.4. Pecsét helye

7.5. Aláírás

8. Az igazolvány huszonharmadik oldalán.

8.1. TUDNIVALÓK

8.1.1. Az igazolvánnyal rendelkezők a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, érvényes egészségi alkalmassági minősítéssel kell rendelkezzenek.

8.1.2. Az igazolványt tulajdonosa géppel vagy gépi berendezéssel történő munkavégzés időtartamára köteles magánál tartani, és a hatósági személyek felkérésére felmutatni.

8.1.3. Az igazolvány tulajdonosa a bejegyzett technikai eszközöket csak szolgálati tevékenység során jogosult használni.

8.2. Az igazolvány tulajdonosának aláírása.