A jogszabály mai napon ( 2021.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2/A. § *  (1) Az előirányzatok terhére nyújtandó, ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás biztosítása a támogatási igény elbírálására jogosult döntésétől függően támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel történik.

(2) Az ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás nyújtása esetén a támogatás biztosítása módjáról a támogatási igény elbírálására jogosult a támogatás céljára, valamint a támogatandó tevékenység tervezett megvalósítására figyelemmel dönt.

3. § Az előirányzatok tartalmazzák a felhasználásukkal kapcsolatosan felmerülő költségek, így különösen a kincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértői költség fedezetét is. Ha valamely előirányzat az ilyen költségre nem nyújt fedezetet, azt a 10025 Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére kell elszámolni.

1/A. *  Értelmező rendelkezések

3/A. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

2. elszámolható költség: az európai versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja szerinti költség,

3. észszerű nyereség: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

4. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és - a támogatást nyújtó döntése alapján - a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

6. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

7. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

2. Egyes gazdasági társaságok kijelölése

4. § *  A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai, lap- és könyvkiadási tevékenységet a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., a fordítási és lektorálási tevékenységet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról szóló 8/2018. (VI. 4.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6/A. § *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításával összefüggő módosításáról szóló 36/2019. (XII. 30.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6/B. § *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (III. 6.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. § A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére nyújtott támogatás

a) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak,

b) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezésnek

minősül.

8. § *  Az 1. mellékletben szereplő, az IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása célelőirányzat esetében - amennyiben a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül -

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

c) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,

d) az SA.34770 (2012/N-2) számú európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

nyújtható.

9. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

10. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

11. § (1) A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(3) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

12. § *  (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatást a kedvezményezett - a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés utolsó albekezdése kivételével - nem használhatja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c)-d) pontjában, az 1. cikk (3) bekezdés a)-d) pontjában és az 53. cikk (10) bekezdésében meghatározott kizárt ágazatokra, továbbá nem nyújtható támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(3) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(4) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(5) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(6) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(7) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(8) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást, ha annak összege a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(9) A (8) bekezdés szerinti előzetes bejelentési határértékek nem kerülhetők meg a projektek mesterséges felosztásával.

(10) A (8) bekezdés szerinti előzetes bejelentés esetén támogatási döntés az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható.

(11) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(12) A (11) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A-18/D. §-a határozza meg.

12/A. § *  (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével - a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény - ideértve a közösségi teret -, koncertterem, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

12/B. § *  (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

12/C. § *  (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (3) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

12/D. § *  A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 12/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 12/C. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

12/E. § *  (1) A 12/A. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

13. § *  Amennyiben a támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül,

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,

b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 30-ig,

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén 2021. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni.

14. § *  E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8-13. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.), és

d) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 53. cikkének

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. § *  E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:9 és F:11 mezői a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálják.

1. melléklet a 10/2015. (V. 29.) IM rendelethez * 

X. Igazságügyi Minisztérium 2020. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve * 

A B C D E F G H I J K L M N O


Sor-
szám


Áht. azono-
sító


Cím-
név


Alcím-
név


Jogcím-
csoport


Jogcím-
névElőirányzat célja

Kifize-
tésben részesülők köre

Támogatás biztosítá-
sának módja


Támoga-
tási előleg

Rendel-
kezésre bocsátás módja


Vissza-
fizetés határideje


Bizto-
síték


Kezelő-
szerv


Lebo-
nyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
3 *  232292 IM felügye-lete alá tartozó szerve-zetek és szakmai progra-mok támo-gatása Az előirányzat a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat, szakmai program támogatására használható fel, így különösen
a) kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,
b) a miniszter személyéhez kötődő egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra,
c) a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások teljesítésére,
d) a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések egyes kiadásainak fedezetére.

Az előirányzaton kerülnek elszámolásra a fejezeti tartalék közvetlen fejezeti kifizetéssel történő felhasználásával, valamint a határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok végrehajtásával összefüggő pénzügyi műveletek is.
költség-
vetési szerv, gazdálkodó szervezet, államház-
tartáson belüli szervezet, államház-
tartáson kívüli jogi személy, természetes személy
A határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok kivételével egyedi döntéssel. A határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok esetében az Ávr. 53. § (1) bekezdés c) pontja szerint előzetes kötele-
zettség-
vállalás nem szükséges.
A határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok kivéte-
lével előleg biztosít-
ható.
elő-
irányzat-
átcsopor-
tosítással, szerző-
désben foglaltak szerint, bírósági vagy hatósági döntésben foglaltak szerint
- A határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok kivéte-
lével az Ávr. 84. § (2) bekez-
dése szerint
- - -
3a *  353740 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása Az előirányzatból közpolitikai céllal összefüggő jogtudományi kutatásokhoz és jogtudományi tanulmányi tehetséggondozási rendszer kialakításához, valamint tartós működtetéséhez nyújtható támogatás, így különösen
a) az egyes vidéki egyetemeken, nappali tagozaton tanuló, az osztatlan jogász mesterszakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezők kiemelkedő tanulmányi eredményéhez és a tudományos munkában történő aktív közreműködéséhez;
b) állam- és jogtudományi témakörben folytatott tudományos munka, oktatási, kutatási tevékenység végzéséhez.
Az előirányzat terhére kifizethetőek a felhasználással összefüggésben a minisztériumnál, illetve az egyetemeknél felmerülő egyes kiadások is.
költség-
vetési szerv, államház-
tartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet
egyedi döntéssel, pályázati úton előleg biztosít-
ható
egy összeg-
ben vagy részletek-
ben
- az Ávr.
84. §-a szerint
4. * 
5 349151 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabály-
előkészítésben
Az előirányzat a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett szakemberek időszaki bevonásával felmerülő kiadások fedezetére szolgál. A nevezettek kirendelésére vonatkozó szabályok alapján történő folyamatos feladatellátás biztosításához a foglalkoztatásukhoz szükséges források. a minisz-
tériumba kirendelt személyek
IM Igazgatás részére elő-
irányzat átcsopor-
tosítással
-
6. * 
7 *  296768 Igazságügyi regionális együttműködés Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását gazdálkodó szervezet, civil szervezet, közalapít-
vány, természetes személy, államház-
tartáson belüli szervezet, államháztar-
táson kívüli egyéb jogi személy vagy jogi személyi-
ség nélküli szervezet
egyedi döntéssel előleg biztosít-
ható
egy összeg-
ben vagy részletek-
ben
támogatói okiratban vagy támoga-
tási szerző-
désben foglaltak szerint
az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése szerint
- - -
8 *  228213 A büntető-
eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló törvény alapján
a) az egyszerűsített kártalanítási eljárás során létrejött írásbeli megállapodásban megállapított kártalanítás, valamint
b) az állam ellen indított kártalanítási és kártérítési perben
a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás és kártérítés, továbbá
c) az a)-b) pontokban rögzítettek járulékai, az ezekkel összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére használható fel.
A perekkel összefüggésben az államot megillető, befolyt követeléseket az előirányzat javára, a beszedéssel kapcsolatosan teljesített kiadásokat az előirányzat terhére kell elszámolni.
természetes személy közvetlen kifizetés - - - - -
9 *  249556 Jogi segítségnyújtás Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) alapján, a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy
megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltség kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló
jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére, az előirányzat javára teljesítendő fizetési kötelezettség elmaradásából eredő követelések behajtása érdekében a jogi segítségnyújtó szolgálat által tett intézkedések során felmerült költségekre, így különösen a végrehajtási költségre, a regisztrációs díjra és a költségtérítésre.
Az előirányzat terhére kell teljesíteni a Jst. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személy ügyében felmerülő tolmácsolási és fordítási díjat is.
Jst.-ben meghatá-
rozottak
jogi segítség-
nyújtó szolgálat
által hozott határozat
vagy annak
felül-
vizsgálata tárgyában hozott bírósági határozat szerint vissza nem térítendő támogatás-
ként vagy a kedvez-
ményezett vissza-
térítési kötelezett-
sége mellett
közvetlen kifizetés jogi segítség-
nyújtó szolgálat által
hozott határozat vagy annak felülvizs-
gálata tárgyában
hozott bírósági határozat szerint
10 *  331940 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés Az előirányzat célja, hogy biztosítsa a forrást az alaptörvény szellemének a magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, széles körű szakértői együttműködések, tapasztalatcserék, szakértői munkák megvalósításához. gazdálkodó szervezet, civil szervezet, közala-
pítvány, természetes személy, állam-
háztar-
táson belüli szervezet, állam-
háztar-
táson kívüli egyéb jogi személy vagy jogi szemé-
lyiség nélküli szervezet
egyedi döntéssel előleg biztosítható egy összeg-
ben vagy részletek-
ben
támogatói okiratban vagy támo-
gatási szerző-
désben foglaltak szerint
az Ávr.
84. §
(2) bekezdése szerint
- - -
11 *  267045 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény alapján a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál. Az előirányzat terhére kifizethetőek az áldozatsegítő eljárásokkal kapcsolatos fordítási, tolmácsolási költségek, az előirányzatból történő kifizetésekhez kapcsolódó postaköltségek, továbbá a számlavezetéshez, valamint az áldozatsegítő szolgálat által az előirányzatból történő kifizetések biztosítására nyitott fizetési számla számlavezetéséhez kapcsolódó díjak. bűncselek-
mények áldozatai-
nak segítéséről
és az állami káreny-
hítésről szóló törvényben meghatá-
rozottak
a bűncselek-
mények áldozatai-
nak segítésé-
ről és az állami káreny-
hítésről szóló törvény szerint
- -
12 264478 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó - megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló - egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi kötelezettséggel összefüggő kiadások fedezetét, továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő fordítási díjakat is. nemzetközi szervezet, Országos Fordító- és Fordítás-
hitelesítő Iroda Zrt., nemzetközi kötelezett-
ség teljesí-
tésében részt vevő személy vagy szervezet
közvetlen kifizetés - -
12a *  351795 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Az előirányzat az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján az államot terhelő fizetési kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szerinti alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás, illetve a kártalanításból történő - törvény szerinti - kielégítések megfizetésére, valamint az ezekkel összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség fedezetére szolgál. termé-
szetes szemé-
lyek, jogi személyek
- - közvet-
len kifizetés
- - - - -
12b * 
12c *  263067 EU utazási költségtérítések Az előirányzat az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási költségek egy részének megtérítésére szolgál a Magyarország számára évente előre rögzített összeg erejéig. költség-
vetési szerv
- - egy-
összegű kifize-
téssel, részle-
tekben történő kifize-
téssel
- - - - -
12d * 
13 10025 Fejezeti általános tartalék Az előirányzat az előre nem tervezett, de az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál. fejezeten belüli költség-
vetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat
- előirány-
zat átcsopor-
tosítás
- -
14 * 

  Vissza az oldal tetejére