A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. és 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -, a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és fővárosi, vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) hatáskörébe tartozó vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokra, valamint az eljáró hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásaira terjed ki.

2. § (1) Az eljáró hatóság eljárása során - (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) Az elvi vízjogi engedély esetében a díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni.

(3) A vízvezetési szolgalom esetében - amennyiben a szolgalom alapítására vízjogi engedélyezési eljárás során kerül sor - a díjat a vízjogi eljárás díjához hozzászámítva kell megfizetni.

(4) Szennyvíz előtisztításhoz szükséges, egyedileg tervezett berendezés víziközműbe történő bekötésének engedélyezése esetében a díjfizetés alapja a beruházásnak az engedélyes által meghatározott bruttó létesítési költsége.

(5) * 

3. § (1) A jogorvoslati eljárás díja - a (2)-(4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - az 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

(2) Az eljáró hatóság által alapított vízvezetési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.

(3) A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.

(4) Civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja az 1. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a.

4. § (1) Azokat a hatósági eljárásokat, amelyekben az eljáró hatóság szakhatósági közreműködéséért díjat kell fizetni, valamint a fizetendő díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Jogorvoslati eljárásban a szakhatósági közreműködésért fizetendő díj a 2. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

5. § (1) A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 3. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

(2) A jogorvoslati eljárásért befizetett díjat az első fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokon eljáró hatósághoz.

(3) A díjat - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie, átutalás esetén egyértelműen beazonosítható módon.

(4) A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez - az (5) bekezdésben foglalt kivételével - mellékelni kell.

(4a) *  A díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Amennyiben az ügyfél a kérelmét elektronikus úton intézi, a díj megfizetésére az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A befizetett díjról az eljáró hatóság számlát helyettesítő bizonylatot állít ki.

(7) A díj az eljáró hatóság bevétele.

6. § (1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az első fokú hatóság által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(2) A díj visszatérítését hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni. A visszatérítésről az első fokon eljárt hatóság gondoskodik.

(3) Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett díjat, vagy az eljárásért az 1. és 2. mellékletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj vagy a díjtöbblet visszatérítését. Az eljáró hatóság a visszatérítési igényt ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül befizetett díjat vagy a díjtöbbletet visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról.

7. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,

b) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

c) 31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

d) 73. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat az elektronikusan kezdeményezett hatósági eljárás díjfizetésének módjára,

e) 73/A. § (1) és (3)-(4) bekezdésében foglaltakat a hiánypótlásra,

f) 78. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 87. § (1) bekezdésében foglaltakat a fizetési meghagyás kibocsátására és a késedelmi pótlék megfizetésére,

g) 82. § (1) bekezdésében foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,

h) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében

megfelelően kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.

8. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

9. § *  E rendelet 1. mellékletének

a) 1., 6., 8., 13-15. pontját a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények esetében, valamint

b) 2. pont 2.2-2.4.2., valamint 2.10-2.12. alpontját

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig nem kell alkalmazni. * 

1. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

A B
1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások sorszáma és megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)
2. 1. Elvi vízjogi engedély [a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §] 60 000
3. *  2. Vízjogi létesítési engedély, fennmaradási engedély és megszüntetési engedély [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3., 4/A. és 15. §]
4. 2.1. Vízkárelhárítás, vízrendezés, folyó- és tószabályozás (ideértve a vízkormányzást biztosító zsilipek és duzzasztó művek vízilétesítményeit, továbbá a tavak, duzzasztóművek, vízkivételt biztosító zsilipek, kisvízierőművek létesítését, fennmaradását is) - a beruházás bruttó költségéhez igazodva létesítményenként
5. a) 0-10 000 000 Ft 200 000
6. b) 10 000 001-50 000 000 Ft 252 000
7. c) 50 000 001-100 000 000 Ft 360 000
8. d) 100 000 000 Ft felett 720 000
9. *  2.2. Vízhasználat [Vgtv. 1. számú melléklet 23. pont], kivéve a 2.3-2.11. pontokban foglalt eseteket
10. a) 5 m3/nap mennyiségig 40 000
11. b) 5 m3/nap-tól 15 m3/nap mennyiségig 50 000
12. c) 15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig 130 000
13. d) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig 160 000
14. e) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig 210 000
15. f) 1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig 300 000
16. g) 5000 m3/nap mennyiség felett 350 000
17. 2.3. Termálvíz-kitermelés
18. a) 5 m3/nap mennyiségig 80 000
19. b) 5 m3/nap-tól 15 m3/nap mennyiségig 100 000
20. c) 15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig 260 000
21. d) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig 320 000
22. e) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig 420 000
23. f) 1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig 600 000
24. g) 5000 m3/nap mennyiség felett 700 000
25. 2.4. Vízvisszasajtolás
26. 2.4.1. Vízvisszasajtolás önálló eljárásban
27. a) 5 m3/nap vízmennyiségig 20 000
28. b) 5 m3/nap-tól 15 m3/nap vízmennyiségig 30 000
29. c) 15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig 60 000
30. d) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig 80 000
31. e) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig 100 000
32. f) 1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig 150 000
33. g) 5000 m3/nap mennyiség felett 180 000
34. 2.4.2. Vízkitermeléshez kapcsolódó visszasajtolás 2.4.1. pontban megállapított díjtételek
50%-a
35. 2.5. Öntözési berendezések engedélyezési eljárása, amennyiben azok engedélyezése a 2.2. pontban meghatározott engedélyezéstől elkülönült eljárás keretében történik 20 000
36. 2.6. Vízellátást (kivéve a 2.2. pont), szennyvízelvezetést és csapadékvíz-elvezetést szolgáló vízilétesítmények - a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként
37. a) 0-50 000 000 Ft 100 000
38. b) 50 000 001-100 000 000 Ft 140 000
39. c) 100 000 001-500 000 000 Ft 360 000
40. d) 500 000 001-2 400 000 000 Ft 720 000
41. e) 2 400 000 000 Ft felett 1 080 000
42. 2.7. Víztisztítást, szennyvíztisztítást, csapadékvíz-tisztítást szolgáló vízilétesítmények
43. a) ÉME engedéllyel, CE minősítéssel, alkalmazási engedéllyel rendelkező berendezés esetén 36 000
44. b) Egyedileg tervezett berendezés esetén a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként
45. ba) 0-100 000 000 Ft 120 000
46. bb) 100 000 001-500 000 000 Ft 270 000
47. bc) 500 000 001-2 400 000 000 Ft 540 000
48. bd) 2 400 000 000 Ft felett 810 000
49. 2.8. Szennyvíz, illetve csapadékvíz előtisztításhoz szükséges berendezés engedélyezése [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdés]
50. a) ÉME engedéllyel, CE minősítéssel, alkalmazási engedéllyel rendelkező berendezések 24 000
51. b) Egyedileg tervezett berendezés esetén, a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként
52. ba) 3 000 000 forintig 50 000
53. bb) 3 000 001-10 000 000 forint között 90 000
54. bc) 10 000 001 forinttól 180 000
55. 2.9. Monitoring kút létesítése, eltömedékelése kutak számához igazodva
56. 2.9.1. Monitoring kút létesítése, kivéve a 2.9.2. pont 7 000/kút
57. 2.9.2. Vízmennyiségi monitoring kút [a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetek] 5 000/kút
58. 2.9.3. Kút eltömedékelése 2.9.1 és
2.9.2. pontokban megállapított díjtételek
50%-a
58a. *  2.10. Vízjogi létesítési, megszüntetési vagy fennmaradási engedély talaj- vagy parti szűrésű vízkészletet hasznosító kútra 500 m3/év mennyiségű vízhasználatig [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 15. §, kivéve 24. § (1) bekezdés a) pont] 5000
58b. *  2.11. Saját célú ivóvízmű vízjogi létesítési, megszüntetési vagy fennmaradási engedélye [147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/A. §] 2.6. pontban megállapított díjtételek 25%-a
58c. *  2.12. Vízjogi létesítési, megszüntetési vagy fennmaradási engedély vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészletet hasznosító, nem gazdasági célú kútra 500 m3/év mennyiségű vízhasználatig [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 15. §] 5000
59. 3. Vízvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom alapítása - az érintett ingatlanok számához igazodva [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6-7. §, 2011. évi CCIX. törvény 80. §] 7000/ingatlan
60. *  4. Vízbázis védőterület önálló kijelölésére irányuló eljárás [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés]
61. 4.1. Belső vagy külső védőterület, illetve azok együttes kijelölése
62. a) 5 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig 90 000
63. b) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig 160 000
64. c) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig 210 000
65. d) 1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig 300 000
66. e) 5000 m3/nap mennyiség felett 350 000
67. 4.2. Hidrogeológiai védőidom, illetve védőterület kijelölése
68. a) 5 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig 270 000
69. b) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig 480 000
70. c) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig 630 000
71. d) 1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig 900 000
72. e) 5000 m3/nap mennyiség felett 1 050 000
73. 5. Egyedi vizsgálat [a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés] 100 000
74. 6. Vízjogi üzemeltetési engedély (kivéve a 7. pont) [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §] A vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek
80%-a
75. * 
76. 8. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 13-14. §] A vízjogi üzemeltetési engedélyre megállapított díjtétel
50%-a
77. 9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési tevékenység bejelentése [a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 10-11. §] 5 000
78. 10. Szennyező anyagok elhelyezésének engedélyezése [a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés] 30 000
79. 11. Egyedi szennyvíz-kibocsátási határérték megállapítása önálló eljárásban [a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § és 25. §] 100 000
80. 12. Önellenőrzési terv jóváhagyása [220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés] 23 000
81. 13. Az 1-12. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása esetén, a 14. és 15. pontban foglalt módosítások kivételével Az 1-12. pontban foglalt díjtétel 50%-a
82. 14. Az 1-12. pontban foglalt engedélyek módosítása, ha az engedélyes, illetve környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges Az 1-12. pontban foglalt díjtétel 25%-a
83. 15. Mezőgazdasági célú vízkivételt biztosító talajvízkút vízjogi üzemeltetési engedélyének vagy fennmaradási engedélyének egyszerűsített eljárásban történő módosítása [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11/A. §] A vízjogi üzemeltetési engedélyre, fennmaradási engedélyre megállapított díjtétel
25%-a
84. 16. Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz 10 000

2. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez * 

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

A B
1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
2. Vezetékjog engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. táblázat 20. sor] 14 000
3. Légiközlekedési építési engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 40. és 41. sor] 18 000
4. Utak építési engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 17-22. sor] 14 000
5. Hajózási építési engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 149., 150., 151., 153., 154., 156., 157., 162., 171., 172., 176. sor] 14 000
6. Bányafelügyeleti építési és építésfelügyeleti eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 3., 4., 22., 23. sor] 23 000
7. Egyéb bányafelügyeleti eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 12., 13., 14., 15., 17., 29., 30., 49. sor] 28 000
8. Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 36-37. sor] 7000
9. Tárolótartály, veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. táblázat 2., 3., 8., 9. sor] 18 000
10. *  Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás
[531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat 9. sor]
8000
11. Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 17-18. sor] 14 000
12. Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó használatbavételi engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 17-18. sor] 8500
13. Telephely engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 39-40. sor] 23 000
14. Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv egyes tervrészeinek jóváhagyása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 41-42. sor]
14.1. Felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása 18 300
14.2. Beruházási tervrész jóváhagyása 18 300
15. Művelés alól kivett terület újrahasznosítási eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázat 1. sor] 8000
16. Termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázat 2., 4. sor] 12 000
17. Talajvédelmi hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 23-24. sor] 14 000
18. Halászati hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 21-22. sor] 12 000
19. Erdészeti hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 19-20. sor] 14 000

3. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez

Az eljáró hatóságok számlaszámai

A B
1. Eljáró szerv Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése
2. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000
3. *  Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000
4. *  Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10025004-00283566-00000000
5. *  Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000
6. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000
7. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000
8. *  Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000
9. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-00000000
10. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10033001-00283614-00000000
11. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000
12. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10045002-00283683-00000000
13. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10044001-00283676-00000000
14. *  Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283700-00000000

4. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez * 

Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat

1. Alulírott .................................................................................................................. mint a(z) ...................................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a vízjogi engedély iránti kérelemhez szükséges ...................................................................... Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.

2. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének ...................................................................... pontja(i) alapján került megfizetésre.

3. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapításánál irányadó beruházás összköltsége .................................................. Ft, amelynek létesítményenkénti bontása és annak értéke a következő:

Kelt: ..................................., ................ (év) .................................. (hónap) ............. (nap)

......................................................................
aláírás