A jogszabály mai napon ( 2024.04.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a), c), f) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 6. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében

a) * 

b) a hatósági nyilvántartás és azzal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj mértékére és a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokra,

c) * 

d) * 

terjed ki.

2. A régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel kapcsolatos nyilvántartás

2–5. § * 

6. § (1) *  A nyilvántartást vezető hatóság a nyilvántartásában szereplő adataiból kérelemre adatot szolgáltat.

(2) A hatósági nyilvántartásban kezelt adatokért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(3) A díj mértéke legfeljebb öt adat esetén kérelmenként 2200 forint. Ötnél több adat esetén a díj tételenként 220 forinttal növekszik. Ha az adatszolgáltatás valamely településrendezési eszköz elkészítéséhez szükséges, úgy a díjtétel egységesen 5000 forint.

(4) *  A díjat a Miniszterelnökség 10032000-00294889-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell befizetni.

(5)–(11) * 

3. A nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvántartásának, illetve a fennálló védettség megszüntetésének előkészítése * 

7–11/A. § * 

4. A régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának elismerésére vonatkozó részletes szabályokról

12. § * 

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A 2015. január 1-je előtt műemlékként védett műemléki értékre vonatkozóan a 4. § (2)–(5) bekezdése, a 4. § (6) bekezdés a) pontja, a 4. § (8) és (9) bekezdése szerinti szabályokat nem kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. § * 

1–4. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez *