A jogszabály mai napon ( 2021.10.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a), c), f) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 6. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében

a) a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásba vételére,

b) a hatósági nyilvántartás és azzal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj mértékére és a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokra,

c) a nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánítására (a továbbiakban: védetté nyilvánítás), valamint

d) a régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának anyagi elismerésére

terjed ki.

2. A régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel kapcsolatos nyilvántartás

2. § (1) Régészeti lelőhely központi nyilvántartásba vételét a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint kell lefolytatni.

(2) *  Régészeti lelőhely nyilvántartásba vételét feltárásra jogosult intézmény vagy az örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) kezdeményezheti a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) meghatározott adattartalmú lelőhely-bejelentő adatlap benyújtásával a nyilvántartást vezető hatóságnál. A régészeti lelőhely nyilvántartásba vételére irányuló eljárás hivatalból is indulhat.

(3) A kezdeményezőnek a lelőhely-bejelentő adatlaphoz csatolnia kell

a) a régészeti lelőhely kiterjedését ábrázoló, Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerben készült térképet,

b) a lehatárolás vektoros állományát, valamint

c) a lelőhely-bejelentő adatlap kitöltésére okot szolgáltató tudományos információ bizonyítékát, így különösen a régészeti feltárásról szóló jelentés és dokumentáció, szakirodalom, adattári dokumentum másolatát.

(4) *  Régészeti lelőhely nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezés esetén a nyilvántartást vezető hatóság

a) helyszíni szemlét tarthat,

b) *  adategyeztetést végez a régészeti lelőhely elhelyezkedése szerint illetékes hatósággal és a régészeti lelőhely területét érintő gyűjtőterülettel rendelkező múzeummal.

3. § (1) A régészeti lelőhelyek nyilvántartása tartalmazza:

a) a nyilvántartott régészeti lelőhely megnevezését, egyedi azonosító számát, a fekvése szerinti települést és a lelőhely településen belüli sorszámát,

b) a nyilvántartott régészeti lelőhely természetbeni elhelyezkedésének a különböző feltárási módszerekkel meghatározott, EOV rendszerű vektoros kiterjedését,

c) a nyilvántartott régészeti lelőhely védettségére vonatkozó adatokat:

ca) az általános, kiemelt, fokozott vagy ideiglenes védettség megjelölését,

cb) a védettség keletkezésének időpontját, ideiglenes védelem esetében a védelem időbeli hatályát,

cc) a védettséget keletkeztető miniszteri döntés, határozat vagy jogszabály számát,

cd) *  a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre vonatkozó elővásárlási jog fennállásának tényét,

d) azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, művelési ág), amelyek területén a lelőhely fekszik,

e) a védetté nyilvánított régészeti lelőhely védőövezetének b) és c) pont szerinti adatait,

f) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyűjthető, a lelőhely és a védőövezet kiterjedését lefedő vektoros állományt,

g) a nyilvántartott régészeti lelőhely régészeti szempontú leírását, a régészeti emlékek vagy leletek adatait, így különösen kormeghatározását, klasszifikációját, jellegét, elhelyezkedését, előkerülési módját és időpontját, a feltárásra és a kutatásra vonatkozó adatokat, illetve forrásaikat, veszélyeztetettségét, állapotát,

h) a lelőhelyre vonatkozó hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és az elrendelt intézkedések tartalmát,

i) az örökségvédelmi bírságkategóriába történő besorolást, valamint

j) a védettség megszűnése esetén annak időpontját és az arról rendelkező jogszabály számát.

(2) A nyilvántartás az (1) bekezdés d), valamint f)-h) pontja szerinti tartalmi követelményeket jogszabály vagy szolgáltatási szerződés alapján más, jogszabály alapján vezetett nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak közvetlen informatikai elérését biztosítva is teljesítheti.

4. § (1) *  A műemléki értéknek a Kötv. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti központi nyilvántartásba vételét a (2)-(10) bekezdésben meghatározottak szerint kell lefolytatni.

(2) *  A műemléki érték (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétele az 1. mellékletben meghatározott adattartalom benyújtásával a nyilvántartást vezető hatóságnál kezdeményezhető. A műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló eljárás hivatalból is indulhat.

(3) *  A műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezés esetén a műemléki érték elhelyezkedése szerint illetékes hatóság adatszolgáltatása kérhető a műemléki értékek meghatározása céljából.

(3a) *  Ha a műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezést a hatóság nyújtja be, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmat teljes körűen kell megadni és a 2. melléklet szerinti értékvizsgálati dokumentációval együtt kell mellékelni.

(4) *  Műemléki érték csak helyszíni szemrevételezésen alapuló értékvizsgálati dokumentáció elkészítését követően vehető nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételi eljárás során a kezdeményezés beérkezésétől számított huszonegy napon belül értékvizsgálatot kell végezni. Az értékvizsgálat lefolytatása során a nyilvántartást vezető hatóság helyszíni szemlét tart. Az értékvizsgálati dokumentáció kötelező adattartalmát a 2. melléklet határozza meg.

(5) *  A nyilvántartást vezető hatóság a műemléki érték nyilvántartásba vételéről szóló döntése során az értékvizsgálat eredményét, az illetékes hatóság véleményét jogszabályon alapuló bizonyítékként veszi figyelembe.

(6) *  A nyilvántartást vezető hatóság a Korm. rendeletben meghatározott adattartalmú, helyszíni szemrevételezésen alapuló értékleltárt vesz fel

a) *  a műemléki érték nyilvántartásba való bejegyzését követő egy éven belül, de legkésőbb a műemlékké nyilvánítás előkészítése során,

b) a Kötv. 92. § (2) bekezdése alapján műemlékből nyilvántartott műemléki értéknek minősülő műemléki érték esetében az átminősítést követő öt éven belül.

(7) *  A nyilvántartást vezető hatóság az értékleltár felvételébe más szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőt, vagy a hatóság szakértői jogosultsággal rendelkező tisztviselőjét bevonhatja.

(8) * 

(9) *  Ha a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott értékleltár a nyilvántartást vezető hatóság mulasztásából nem készült el, a nyilvántartott műemléki érték nyilvántartásba való bejegyzését követő egy év elteltével a bejegyzés törölhető.

(10) *  Ha a műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló eljárás az érintett ingatlan helyi védelem alatt álló építészeti örökségi jellegére tekintettel, hivatalból indul, akkor az eljárás során a (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, feltéve, hogy az értékvizsgálati dokumentáció a rendelkezésre álló adatokból elkészíthető.

5. § (1) A nyilvántartott műemléki értékek, a műemlékek, a műemléki területek (a továbbiakban együtt: védett műemléki értékek) nyilvántartása tartalmazza:

a) a védett műemléki érték megnevezését, törzsszámát és egyedi azonosító számát, a fekvése szerinti települést és címet,

b) a védett műemléki érték természetbeni elhelyezkedésének az EOV-rendszerhez illeszkedő pontszerű, vonalas létesítmény esetén a nyomvonal meghatározását, terület esetén annak vektoros kiterjedését, körülhatárolását,

c) a védettségre vonatkozó adatokat:

ca) az általános, a műemlékké nyilvánított egyedi, a területi vagy az ideiglenes műemléki védettség megjelölését,

cb) a védettség keletkezésének időpontját, ideiglenes műemléki védelem esetében a védelem időbeli hatályát,

cc) a védettséget keletkeztető miniszteri döntés, határozat vagy egyéb jogi aktus számát,

cd) az örökségvédelmi bírságkategóriába, illetve a műemlék kategóriába történő besorolását,

ce) a védett ingatlan-terület kiterjedését,

cf) a védett műemléki érték egészére vonatkozó értékleltárat,

cg) *  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozás tényét,

ch) *  az állami elővásárlási jog fennállásának tényét,

d) *  azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, tulajdonviszony), amelyek területén a műemléki védelem fennáll,

e) a védett műemléki érték leírását, azonosító fényképeit, valamint a 10. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározottakat,

f) a védett műemléki érték eredeti és jelenlegi funkcióját,

g) a védett műemléki érték veszélyeztetettségének fennállását, okát és mértékét,

h) a védett műemléki érték értékvizsgálatának, tudományos kutatásának és feltárásának adatait, a 10. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglaltakat, a műemléki érték műemlékké nyilvánításának és kutatásainak dokumentációit,

i) a védett műemléki értékre vonatkozó hatósági iratok, határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és az engedélyezett, elrendelt intézkedések tartalmát,

j) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyűjthető, a védett műemléki érték kiterjedését lefedő földrészletek, alrészletek és építmények vektoros állományát.

(2) A nyilvántartás (1) bekezdés d) és i)-j) pontja szerinti tartalmi követelményeket jogszabály vagy szolgáltatási szerződés alapján más, jogszabály alapján vezetett nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak közvetlen informatikai elérését biztosítva is teljesítheti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat ki kell egészíteni, ha a nyilvántartásban nem szereplő, de a Kötv. 7. § 17. pontja értelmében a műemléki értékhez tartozó alkotórész vagy tartozék kerül elő.

6. § (1) *  A nyilvántartást vezető hatóság a nyilvántartásában szereplő adataiból kérelemre adatot szolgáltat.

(2) A hatósági nyilvántartásban kezelt adatokért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(3) A díj mértéke legfeljebb öt adat esetén kérelmenként 2200 forint. Ötnél több adat esetén a díj tételenként 220 forinttal növekszik. Ha az adatszolgáltatás valamely településrendezési eszköz elkészítéséhez szükséges, úgy a díjtétel egységesen 5000 forint.

(4) *  A díjat a Miniszterelnökség 10032000-00294889-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell befizetni.

(5) A díj megfizetését vagy - a (6) bekezdésre tekintettel - a díjmentesség igazolását a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(6) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-ában és 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(7) *  A 3. § (1) bekezdés b) és g) pontjában meghatározott adatok szolgáltatását a nyilvántartást vezető hatóság csak azoknak a szerveknek nyújthatja, amelyek ezt jogszabályban meghatározott feladatuk ellátása érdekében kérik.

(8) E jogszabály alkalmazásával nem szolgáltathatók

a) a 3. § (1) bekezdés d) és f) pontjában, valamint

b) az 5. § (1) bekezdés d) és j) pontjában

meghatározott ingatlan-nyilvántartási, illetve állami földmérési és térképészeti adatok.

(9) *  A nyilvántartást vezető hatóság az örökségvédelmi hatóság számára hozzáférést biztosít a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos követelményekről és szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott dokumentumok elektronikus úton történő benyújtása érdekében.

(10) *  A Kötv. 71. § (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetében a védettség tényére vonatkozó adatokat a nyilvántartást vezető hatóságnak fel kell tölteni az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY).

(11) *  A nyilvántartást vezető hatóság az OÉNY-t vezető szervezet, az örökségvédelmi, építésügyi, ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a feltárási joggal rendelkező intézmények számára elektronikus hozzáférést biztosít az általa kezelt, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges adatokhoz.

3. A nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvántartásának, illetve a fennálló védettség megszüntetésének előkészítése * 

7. § (1) *  A nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánítására, valamint a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: együtt kezdeményezés) a nyilvántartást vezető hatóságnak kell benyújtani. A kezdeményezés hivatalból is indulhat.

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánítására, valamint a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezést a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

(3) A nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánítására, valamint a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezést az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

(4) *  Ha a kezdeményezés hiányos vagy nem helytálló adatokat tartalmaz, a nyilvántartást vezető hatóság annak kiegészítésére a benyújtástól számított tizenöt napon belül, határidő kitűzésével felhívja a kezdeményezőt. A kiegészítés határidőben történő elmulasztása esetén a nyilvántartást vezető hatóság a kezdeményezés további vizsgálatát mellőzheti.

(5) * 

(6) *  A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kezdeményezés alapján

a) gondoskodik a védetté nyilvánítás vagy a védettség megszüntetésének tudományos előkészítéséről, vagy

b) védetté nyilvánítási dokumentáció, illetve a védettség megszüntetésére vonatkozó tudományos állásfoglalás készítésének mellőzésével megtagadja a védetté nyilvánítást vagy a védettség megszüntetését.

(7) * 

(8) *  A miniszter (6) bekezdés b) pontja szerinti döntéséről a nyilvántartást vezető hatóság értesíti a védetté nyilvánítás vagy a védettség megszüntetésének kezdeményezőjét.

8. § (1) *  A védetté nyilvánítás előkészítése során a nyilvántartást vezető hatóság a miniszter 7. § (6) bekezdés a) pontja szerinti döntése alapján védetté nyilvánítási dokumentációt készít.

(2) *  A nyilvántartást vezető hatóság a Kötv. 14. § (2) bekezdése és 29. § (3) bekezdése szerinti értesítést megelőzően egyeztetést folytat le a hatósággal az esetleges ideiglenes védelem alá helyezés tárgyában.

(2a) *  A védetté nyilvánítás előkészítése során a nyilvántartást vezető hatóság értesíti a védetté nyilvánításra javasolt ingatlannal rendelkezni jogosultat. A több mint ötven rendelkezni jogosult értesítése során a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény hirdetményi úton való kapcsolattartásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) *  Nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése során a nyilvántartást vezető hatóság a Kötv. 29. § (3) bekezdése szerinti értesítéssel egyidejűleg - 15 napos határidő kitűzésével - kikéri az érintett nyilvántartott műemléki érték szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesterének, a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek vagy a Margitsziget esetén a főpolgármesternek, valamint a nyilvántartott műemléki érték tulajdonosának vagy tulajdonosi közösségének véleményét a védetté nyilvánítással kapcsolatban.

(4) *  A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánítása tudományos előkészítésének befejezéséről a Kötv. 29. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl értesíteni kell

a) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét,

b) más jogszabály alapján is védett vagy közösségi jelentőségű (Natura 2000) érték vagy terület esetében a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot,

c) a természetvédelmi kezelésért felelős szervet, ha a védelemre tervezett történeti kert, történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet országos jelentőségű védett természeti vagy közösségi jelentőségű (Natura 2000) területen helyezkedik el.

(5) *  A több mint ötven rendelkezni jogosult fentiek szerinti véleményét közmeghallgatás keretében kell kikérni, amelyre a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény közmeghallgatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A közmeghallgatás időpontját úgy kell kitűzni, hogy az azon résztvevők a műemlékké nyilvánításra vonatkozó észrevételeiket a 10. § (3) bekezdés szerinti határidőben megtehessék.

(6)-(7) * 

9. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:

a) a nyilvántartott régészeti lelőhely nyilvántartási számát,

b) a nyilvántartott régészeti lelőhely földrajzi azonosító adatait és térképmellékletét,

c) a védetté nyilvánítás tudományos indokolását a védetté nyilvánítandó örökségi ingatlan elem értékeinek megnevezésével, leírásával, fotó- és rajzi dokumentációjával, a lelőhelyen korábban elvégzett régészeti feltárás esetén a feltárt részek megjelölésével és az azonosításukra alkalmas adatokkal,

d) a nyilvántartott régészeti lelőhely aktuális állapotának, esetleges veszélyeztetettségének leírását, további értékeinek feltárását célzó kutatásokra tett javaslatot,

e) a nyilvántartott régészeti lelőhely kijelölésre javasolt védőövezetét,

f) a fenntartható használat főbb szempontjait,

g) a nyilvántartott régészeti lelőhely védettségi fokozatára vonatkozó javaslatot és annak indokolását,

h) a nyilvántartott régészeti lelőhelyre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok megnevezését, azonosító adatait, az alapvető információkat tartalmazó dokumentumok másolatát,

i) a nyilvántartott régészeti lelőhely és tervezett védőövezete fekvése szerinti ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, művelési ág, tulajdonos, vagyonkezelő) a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításához képest harminc napnál nem régebbi, a tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolat alapján, valamint az ingatlanügyi hatóság által hitelesített térképmásolatot.

(2) *  A nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánításának előkészítése során a nyilvántartást vezető hatóság figyelembe veszi a régészeti lelőhelyek nyilvántartásának adatait, továbbá - szükség esetén - más feltárásra jogosult intézmény, különösen a gyűjtőterületén érintett múzeum adatait.

(3) *  A nyilvántartást vezető hatóság a dokumentáció készítése során igénybe veheti az adott szakterületen szakértelemmel rendelkező személy vagy más feltárásra jogosult intézmény közreműködését.

(4) A védetté nyilvánítás előkészítése során észrevételt tehet, és a dokumentációba betekinthet, aki a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról értesült, valamint akinek az adott ingatlanra vonatkozó jogát a védelem érinti.

10. § (1) A műemléki érték védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:

a) a műemléki érték földrajzi azonosító adatait, kiterjedésének pontos meghatározását, térképmellékleteket és fotódokumentációt,

b) a műemlékké nyilvánítás közérdekű célját, tudományos indokolását a védetté nyilvánítandó műemléki érték mindazon jellemzői megjelölésével, amelyek azt hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségűvé emelik,

c) *  az értékleltárat,

d) a nyilvántartott műemléki érték aktuális állapotának a Korm. rendeletben meghatározott tartalommal történő felvételét, esetleges veszélyeztetettségének leírását, további értékeinek feltárását célzó kutatásokra tett javaslatot,

e) a nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok megnevezését, azonosító adatait, az alapvető információkat tartalmazó dokumentumok másolatát,

f) a nyilvántartott műemléki érték kijelölésre javasolt műemléki környezetét,

g) a nyilvántartott műemléki érték és környezete ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, művelési ág, tulajdonos, kezelő) a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításához képest harminc napnál nem régebbi, a tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolat alapján, valamint az ingatlanügyi hatóság által hitelesített térképmásolatot,

h) a fenntartható és méltó használat főbb szempontjait, a hasznosításra vonatkozó ajánlást,

i) a településrendezési eszközök védetté nyilvánítandó műemléki értékre vonatkozó kivonatát.

(1a) *  A védetté nyilvánítási dokumentációt a védetté nyilvánítást befolyásoló egyéb információk és az e rendeletben meghatározott és határidőben beérkezett vélemények figyelembevételével kell véglegesíteni.

(1b) *  A műemléki védettség megszüntetését megalapozó tudományos állásfoglalás tartalmazza:

a) a műemlék hatósági nyilvántartási és földrajzi azonosító adatait, kiterjedésének pontos meghatározását, a térképmellékleteket, a tulajdoni lap másolatot, az archív és aktuális fotódokumentációt;

b) a műemlék építészeti leírását, aktuális állapotának bemutatását;

c) a műemlék örökségvédelmi szempontú értékelését;

d) a műemléki védettség megszüntetésének kezdeményezője nevét, a kezdeményezés dátumát, előzményeit és indokait;

e) a műemléki védettség megszüntetésére vonatkozó szakértői véleményt indokolással, továbbá ezen szakértői vélemény tartalmától függően az általános műemléki védelem fenntartására irányuló indokolt javaslatot.

(2) * 

(3) *  A műemlékké nyilvánítás előkészítése során a 10. § (1) bekezdése szerinti dokumentáció elkészültét követő huszonegy napon belül észrevételt tehet, és a dokumentációba betekinthet, akit a védetté nyilvánítás tudományos előkészítésének befejezéséről hivatalosan értesítettek, valamint akinek az adott ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogát a védelem érinti. A határidőben beérkezett észrevételeket a nyilvántartást vezető hatóság érdemben megvizsgálja.

11. § (1) *  A miniszter a 7. § (6) bekezdés a) pontja vagy a 7. § (7) bekezdése szerint a nyilvántartást vezető hatóság által elkészített dokumentáció ismeretében

a) *  a védetté nyilvánítás vagy a védettség megszüntetése tárgyában rendeletet alkot,

b) a dokumentáció kiegészítését rendeli el, vagy

c) *  megtagadja a védetté nyilvánítást vagy a védettség megszüntetését.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nyilvántartást vezető hatóság a védetté nyilvánítási dokumentáció egy másolati példányát megküldi az illetékes hatóságnak.

11/A. § *  Helyi védelem alatt álló építészeti örökségként nyilvántartásba vett műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése során a 7-11. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a 8. § (2) bekezdésében meghatározott egyeztetés mellőzhető,

b) a 8. § (2a) és (4) bekezdésében, valamint a Kötv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott értesítési kötelezettségének a nyilvántartást vezető hatóság a honlapján történő közzététellel tesz eleget, a hirdetményi kapcsolattartásnak nincs helye,

c) a 8. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott véleményt a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény szabályai szerint kell kikérni, közmeghallgatásnak nincs helye,

d) a 10. § (3) bekezdésében meghatározott betekintési és észrevételezési jog a védetté nyilvánítási dokumentáció elkészültéig gyakorolható.

4. A régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának elismerésére vonatkozó részletes szabályokról

12. § (1) *  A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, lelet feltáráson kívüli felfedezőjének, megtalálójának vagy bejelentőjének (a továbbiakban: megtaláló) jogkövető magatartásáért adható elismerés adományozását (a továbbiakban: elismerés) feltárásra jogosult intézmény vagy a hatóság kezdeményezheti a miniszternél a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal. Az elismerésre irányuló eljárás hivatalból is indulhat.

(2) *  Az elismerés formája lehet oklevél vagy oklevél és pénzjutalom.

(3) Elismerés kizárólag akkor adható, ha a megtaláló maradéktalanul eleget tett a Kötv. és más jogszabályok előírásainak.

(4) Nem adható elismerés annak, aki

a) régészet szakirányú mesterfokozattal vagy szakképzettséggel rendelkezik, vagy a régészet tárgyban doktori fokozatot szerzett,

b) alapfokozattal és történelem szakképzettséggel, régésztechnikusi specializációval rendelkezik vagy régésztechnikusként dolgozik, vagy

c) *  a régészeti lelőhellyel vagy lelettel régészeti feltárás során került kapcsolatba.

(5) A megtaláló elismerését a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal lehet kezdeményezni a Hivatalnál. A kezdeményezéseket a Hivatal az Ásatási Bizottság bevonásával véleményezi, és a lelőhely vagy lelet tudományos jelentősége és kiemelkedő fontossága alapján javaslatot tesz az elismerés módjára. A Hivatal minden év március 30-ig eljuttatja a miniszternek javaslatait.

(6) *  A pénzjutalom összege

a) a régészeti lelőhely esetén annak tudományos jelentőségével arányos,

b) régészeti lelet esetén a lelet becsült értékének legfeljebb 10 százaléka, de legfeljebb nettó 2 millió forint.

(6a) *  Kiemelkedő jelentőségű vagy értékű lelet bejelentése esetén a miniszter az Ásatási Bizottság javaslatára egyedi döntéssel eltérhet a pénzjutalomnak a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott legmagasabb összegétől.

(7) *  A pénzjutalom összegének megállapításánál figyelembe kell venni több darabból álló, összetartozó leletegyüttes, éremkincs, nemesfémből készült tárgy vagy ötvösmunka esetén a Magyar Nemzeti Múzeum szakértői véleményét.

(8) *  A megtaláló elismerésének adományozására évente legalább egy alkalommal kerül sor.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A 2015. január 1-je előtt műemlékként védett műemléki értékre vonatkozóan a 4. § (2)-(5) bekezdése, a 4. § (6) bekezdés a) pontja, a 4. § (8) és (9) bekezdése szerinti szabályokat nem kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. § * 

1. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A műemléki érték nyilvántartásba vételének és a nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításának, valamint a védettség megszüntetésének kezdeményezéséhez szükséges adattartalom

A) VÉDETTSÉG KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

(A *-gal jelölt pontok kötelezően kitöltendők!)

*1. Az építmény (együttes) neve(i)

2. Az építmény (együttes) helyrajzi meghatározása

*2.1. Megye

*2.2. Település (Budapesten a kerület is)

*2.3. Cím

2.4. Helyrajzi szám(ok)

*2.5. Koordináták

2.5.1. A helyszínen mért GPS (WGS84) koordináták, vagy

2.5.2. Térképről leolvasott EOV koordináták [a térkép (vetület) fajtája, a térképszelvény száma], vagy

2.5.3. Térképről leolvasott GPS (WGS84) koordináták

2.6. Földrajzi leírás (ha szükséges)

*3. Rövid leírás

4. Történeti adatok

*5. Az építmény (együttes) jelentősége, amely indokolja a védettséget

*6. Az építmény (együttes) típusa: szakrális épület, lakóépület, középület, közlekedési építmény, ipari építmény, mezőgazdasági építmény, erődítmény, rom, temető, síremlék, történeti kert, köztéri szobor, egyéb építmény

*7. Az építmény (együttes) jelenlegi funkciója

8. Javaslat a méltó, fenntartható használat módjára

*9. Az építmény (együttes) állapota: kifogástalan, felújított; jó, átlagos; közepes (főként esztétikai hibákkal); pusztuló (szerkezeti károsodás nyomaival)

10. Az építmény (együttes) esetleges veszélyeztetettsége

11. Az építmény (együttes) helyi (önkormányzati) védelme; egyéb védelmek

12. A védetté nyilvánítás mennyiben szolgálja a megőrzést, fenntartást, helyreállítást, hasznosítást

13. Források, szakirodalom

14. Megjegyzés

*15. A bejelentő neve, címe, aláírása

*16. A bejelentés kelte

*17. Mellékletek

*17.1. Fényképfelvétel(ek)

17.2. Az építmény (együttes) elhelyezkedését és kiterjedést ábrázoló helyszínrajz

17.3. Egyéb mellékletek (pl. rajz, archív fénykép, irodalom)

B) VÉDETTSÉG MEGSZÜNTETÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

(A *-gal jelölt pontok kötelezően kitöltendők!)

*1. Az építmény (együttes) neve(i)

2. Az építmény (együttes) helyrajzi meghatározása

*2.1. Megye

*2.2. Település (Budapesten a kerület is)

*2.3. Cím

*2.4. Helyrajzi szám(ok)

2.5. Koordináták

2.5.1. A helyszínen mért GPS (WGS84) koordináták, vagy

2.5.2. Térképről leolvasott EOV koordináták [a térkép (vetület) fajtája, a térképszelvény száma], vagy

2.5.3. Térképről leolvasott GPS (WGS84) koordináták

2.6. Földrajzi leírás (ha szükséges)

*3. Rövid leírás

4. Történeti adatok

*5. Az építmény (együttes) típusa: szakrális épület, lakóépület, középület, közlekedési építmény, ipari építmény, mezőgazdasági építmény, erődítmény, rom, temető, síremlék, történeti kert, köztéri szobor, egyéb építmény

*6. Az építmény (együttes) jelenlegi funkciója

*7. Az építmény (együttes) állapota: kifogástalan, felújított; jó, átlagos; közepes (főként esztétikai hibákkal); pusztuló (szerkezeti károsodás nyomaival), elpusztult

*8. A védelem megszüntetésének indoka

9. Az építmény (együttes) esetleges veszélyeztetettsége

10. Az építmény (együttes) helyi (önkormányzati) védelme; egyéb védelmek

11. A védelem megszüntetése mennyiben szolgálja a hasznosítást vagy a használatot

12. Archív állapot forrásai (fénykép, rajz, térkép, leírás)

13. Megjegyzés

*14. A bejelentő neve, címe, aláírása

*15. A bejelentés kelte

16. Mellékletek

*16.1. Fényképfelvétel(ek)

16.2. Az építmény (együttes) elhelyezkedését és kiterjedést ábrázoló helyszínrajz

2. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A műemléki értékre vonatkozó értékvizsgálati dokumentáció kötelező adattartalma

1. helyszín megnevezése,

2. cím,

3. ingatlanok megjelölése a helyrajzi szám(ok) felsorolásával és helyszínrajzi ábrázolásával,

4. GPS (WGS84) koordináták pontos megadása,

5. történeti kert vagy park esetén annak

5.1. kiterjedése,

5.2. típusa,

5.3. stílusa,

5.4. jellemző datálása,

5.5. eszmei és természeti értékei és jelentősége, szöveges leírása, rövid összefoglaló ismertetése,

6. épület/építmény vagy ezek együttese esetén annak

6.1. megnevezése,

6.2. fajtája,

6.3. típusa,

6.4. stílusa,

6.5. jellemző datálása,

6.6. eszmei értékei és jelentősége

szöveges leírása, rövid összefoglaló ismertetése, továbbá

7. épület/építmény esetén a történeti értéket képviselő

7.1. homlokzatképzés és a díszítmények,

7.2. a belső téralakítás és térelhatárolás,

7.3. a beépített történeti berendezések,

7.4. *  a történeti épületgépészeti, épületvillamossági berendezések anyagaira, szerkezetei kialakítására vonatkozó összefoglaló ismertetés, valamint

7.5. * 

8. fotódokumentáció.

3. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánításának, illetve a védettség megszüntetésének kezdeményezéséhez szükséges adattartalom

1. A lelőhely azonosító adatai

1.1. Település, járás, megye (Budapest esetén kerület)

1.2. A lelőhely nyilvántartási száma

1.3. A lelőhely neve(i)

1.4. A lelőhely védettségre vagy a védettség megszüntetésére javasolt területének középponti EOV koordinátái

2. A lelőhelyen található régészeti jelenségek jellege és kora

3. A lelőhely tudományos jelentősége (a védetté nyilvánítási javaslat indoklása)

4. A lelőhely állapota

5. A terület használatára vonatkozó információ

6. Információ arra vonatkozóan, hogy az 5. pont szerinti használat veszélyezteti-e a lelőhelyet

7. A 6. pontban nem szereplő, a lelőhelyet veszélyeztető egyéb tényezők

8. Javaslat a lelőhely további kutatására

9. Védőövezet kijelölésének szükségessége

4. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A régészeti lelőhely, lelet megtalálója elismerésének kezdeményezéséhez szükséges adattartalom

1. Az elismerésre javasolt személy vagy szervezet

1.1. neve

1.2. azonosító adatai

1.3. elérhetőségei

2. A jelölés indoklása

2.1. *  A bejelentett régészeti örökségi elem (régészeti lelőhely, illetve lelet) megtalálásának körülményei és ideje

2.2. A bejelentett régészeti örökségi elem (lelőhely, illetve régészeti lelet) ismertetése, leírása, tudományos jelentősége

3. *  A javaslattevő szervezet

3.1. neve

3.2. elérhetősége

4. Az elismerésre javasolt személy vagy szervezet nyilatkozata arról, hogy maradéktalanul eleget tett a Kötv. és más jogszabályok előírásainak.

5. *  Az elismerésre javasolt személy vagy szervezet hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a miniszter az elismerésre javasolt személy vagy szervezet azonosító adatait nyilvántartsa.


  Vissza az oldal tetejére