A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

A Kormány

a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)–p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya

a) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerinti anyagokra és az azokkal Magyarország területén folytatott tevékenységekre, termékekre, berendezésekre és létesítményekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *  alkalmazás: a fluortartalmú üvegházhatású gázokat, vagy ózonréteget lebontó anyagokat vagy fluortartalmú üvegházhatású gázokat és ózonréteget lebontó anyagokat együttesen tartalmazó vagy azzal működtetett termékek, berendezések és létesítmények gyűjtőneve;

2. * 

3. *  címkézés: a Bizottság 2015/2068 végrehajtási rendelete szerinti, a forgalomba bocsátáshoz szükséges adatok feltüntetése;

4. felmentvény: a honvédségi alkalmazások vonatkozásában kiállított olyan okirat a képesített vállalkozás számára, amely a honvédségi alkalmazásokat érintő, klímagázokkal kapcsolatos tevékenységekhez, az 5. § (1) bekezdésben meghatározott adatbázisba való, az adott alkalmazáshoz kapcsolódó regisztrációs, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség alóli felmentést tartalmazza;

5. * 

6. *  F-ÜHG: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában és II. mellékletében meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek;

7. * 

8. * 

9. F-ÜHG közeg: tartályokban tárolt vagy szállított, valamint a HR és az MR szektorokban a hűtőkörökben használt F-ÜHG;

10. F-ÜHG közeg fajtája: az F-ÜHG közeg életciklusa során meghatározásra kerülő új, visszanyert, újrahasznosított, regenerált vagy ártalmatlanított állapotának megnevezése;

11. * 

12. * 

13. *  honvédségi alkalmazások: a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett létesítményei, eszközei és berendezései;

14. *  HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött vagy szállítható, vagy helyváltoztatásra képes, de szállítás vagy helyváltoztatás közbeni önálló hűtésre nem alkalmas, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a fenti meghatározásnak megfelelő hűtőberendezések, légkondicionáló berendezések, hőszivattyúk, tűzvédelmi berendezések, elektromos kapcsolóberendezések, hűtőkonténerek;

15. hűtőkör: klímagáz közeg töltetet tartalmazó zárt rendszer alkotóelemeinek összessége, amelynek minden részében a klímagáz közeg hőszállítás céljából keringtethető;

16. *  képesített személy: a telepítési, szerelési, beüzemelési, karbantartási, szervizelési, javítási, használaton kívül helyezési, szivárgásellenőrzési, visszanyerési és klímagáz-kezelési tevékenység végzésére a képesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint feljogosított természetes személy;

17. *  képesített vállalkozás: klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások telepítési, szerelési, beüzemelési, karbantartási, szervizelési, javítási, használaton kívül helyezési, szivárgásellenőrzési, visszanyerési és klímagáz-kezelési tevékenység végzésére a képesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint feljogosított és képesített természetes személy alkalmazottal rendelkező vállalkozás;

18. klímagáz: a rendelet alkalmazásában az F-ÜHG és ORLA gyűjtőneve;

19. * 

20. *  klímagáz közeg fajtája: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. melléklete szerinti rövidített anyagkód szerinti F-ÜHG közeg, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. melléklete szerinti rövidített anyagkód szerinti ORLA;

21. *  létesítmény: minden olyan helyhez kötött műszaki egység, amelyben az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletében, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. melléklete szerinti felsorolt anyagokat tartalmazó alkalmazásokat használnak, ezen anyagokkal összefüggő tevékenységet folytatnak, valamint bármely olyan tevékenységet végeznek, amelynek során ezen anyagok termékként történő előállása vagy előállítása valósul meg;

22. *  MR szektor: a szállítható vagy helyváltoztatásra képes, szállítás vagy helyváltoztatás közbeni önálló hűtésre alkalmas, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett mobil rendszerek és alkalmazások;

23. ORLA: az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. és 10. pontjában meghatározott anyagok;

24. *  regisztrált vállalkozás: a képesített vállalkozások körébe nem tartozó gazdálkodó szervezet, különösen az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10/B. § (1a) bekezdés szerinti vállalkozás, a gyártó, az ártalmatlanító, a regeneráló, a berendezéstulajdonos, a berendezéssel tevékenységet végző nagykereskedő és viszonteladó, amely klímagázt tartalmazó berendezéssel vagy ilyen anyaggal kapcsolatos tevékenységben érintett, és nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

25. tanúsítvány: a nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val töltött, a HR szektorba tartozó termék vagy berendezés, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegység kereskedelmi célú értékesítéskor a végfelhasználó által felmutatott olyan okirat, amelyet azon képesített vállalkozás állított ki cégjegyzésszerűen, amely igazolja, hogy az adott alkalmazást a kiállító képesített vállalkozás fogja az értékesítést követően telepíteni;

26. * 

27. * 

28. * 

29. * 

30. *  vállalkozás: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti vállalkozás, ideértve minden, a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet.

(2) Minden egyéb használt fogalom meghatározására

a) az F-ÜHG esetében az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében és a rendelet végrehajtására kiadott más uniós jogi normákban,

b) *  az ORLA esetében az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében

meghatározottak az irányadóak.

3. Hatóságok

3. § (1) *  A Kormány – a (2)–(4) és a (7)–(10) bekezdésben foglaltak kivételével – klímavédelemért felelős hatóságként országos illetékességgel az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium – hatósági ügyek tekintetében nem utasítható – szervezeti egységét, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.

(2) *  Az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jár el

a) *  a klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek telepítését, javítását, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát végző vállalkozások megfelelő képesítésének ellenőrzésében,

b) a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek kötelező regisztrációja és szivárgásvizsgálata megtörténtének ellenőrzése esetében.

(2a) *  A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) jár el a 27. § (3) bekezdésében foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogköre mellett a klímagázt tartalmazó tűzoltótechnikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek címkézésére, forgalomba hozatalára, telepítésére, karbantartására, szervizelésére, szivárgásellenőrzésére és szivárgásvizsgálatára vonatkozó, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben és az e rendeletben rögzített kötelezettségek ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatban.

(3) *  A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek klímagázzal kapcsolatos tevékenységei és a honvédségi alkalmazások tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogkörben első fokon, országos illetékességgel, a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

(4) *  Az illetékes közlekedési hatóság jár el az MR szektorban a gépjármű-szervizek megfelelő képesítésének ellenőrzésében. A hűtőkamionok és -pótkocsik műszaki vizsgáztatása alkalmával az illetékes közlekedési hatóság ellenőrzi a kötelező szivárgásvizsgálat, címkézés és regisztráció megtörténtét. Hiányosság, jogszabálysértés észlelése esetén az illetékes közlekedési hatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.

(5) *  A (2)–(4) és (7) bekezdés szerinti hatóságok a jogszabálysértés tényéről, valamint az esetlegesen alkalmazott jogkövetkezményről a jogszabálysértés észlelését, illetve az alkalmazott jogkövetkezmény véglegessé válását követő 15 napon belül tájékoztatják a Hatóságot.

(6) *  Ha jogszabály az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap.

(7) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el a termékek Európai Unión kívüli országból történő behozatalának ellenőrzése tárgyában.

(8) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott forgalomba-hozatali címke meglétét és tartalmát a 7. § (2)–(3) bekezdésében foglalt F–ÜHG-t tartalmazó alkalmazások behozatala esetén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat és dokumentáció meglétét és tartalmát a fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezések behozatala esetén.

(9) *  Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapítja, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott forgalomba-hozatali címke hiányzik vagy nem felel meg az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében és a Bizottság (EU) 2015/2068 végrehajtási rendeletében foglaltaknak, az árut feltartóztatja, és a lefolytatott vámhatósági eljárásról, valamint a feltartóztatott árut érintő döntéséről értesíti a Hatóságot, figyelemmel a 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra. Az ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell tekinteni.

(10) *  Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapítja, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat és dokumentáció hiányzik vagy nem felel meg az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdésében és a Bizottság (EU) 2016/879 végrehajtási rendeletében foglaltaknak, az árut feltartóztatja, és a lefolytatott vámhatósági eljárásról, valamint a feltartóztatott árut érintő döntéséről értesíti a Hatóságot. Az ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell tekinteni.

4. A hatóságok feladatai * 

4. § (1) *  A klímagázokkal kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlását – ideértve valamennyi tevékenység hatósági ellenőrzését, felügyeletét, továbbá a klímavédelmi bírság kiszabását – a 3. § szerinti hatóságok végzik.

(2) A Hatóság feladatai az F-ÜHG alkalmazások tekintetében különösen: * 

a) az F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett, meglévő és újonnan telepített alkalmazások, rendszerek, készülékek, körök azonosító kódrendszerének létrehozása, kezelése, ezek adatait és a nyilvántartásba vételt igazoló magyar nyelvű címke elektronikus kiadása;

b) *  az F–ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett termékekre és berendezésekre vonatkozó címkézési és forgalomba-hozatali követelmények ellenőrzése – ideértve az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk szerinti követelmények ellenőrzését is – a 3. § (2)–(3) és (7)–(10) bekezdésében foglaltak kivételével;

c) az F-ÜHG-k forgalomba hozatalára vonatkozó, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdése szerinti mentességi kérelmek befogadása, a tagállami kérelem benyújtása a Bizottság felé, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása;

d) az F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett, meglévő és újonnan telepített alkalmazások, rendszerek, készülékek nyilvántartására, címkézésére, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére és igazolására, hűtőköri beavatkozásokra vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

e) az F-ÜHG-ra vonatkozó típusonként, fajtánként és a felhasználás jellege szerinti nyilvántartást biztosító adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

f) az F-ÜHG-t tartalmazó és ezzel előtöltött berendezések hazai kül- és belkereskedelmében, forgalomba helyezésében, ártalmatlanításában közreműködő csak regisztrációra kötelezett vállalkozások és az ilyen termék fogalomba hozatalának nyilvántartását biztosító adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

g) *  az Éhvt. 7. §-ában meghatározott jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a Hatóság által nyilvántartott adatok megküldése a miniszter számára.

(3) A Hatóság feladatai az ORLA alkalmazások tekintetében különösen: * 

a) az ORLA-t tartalmazó vagy azzal működtetett, meglévő alkalmazások, rendszerek, készülékek, körök azonosító kódrendszerének létrehozása, kezelése, ezek adatait és a nyilvántartásba vételt igazoló magyar nyelvű címke elektronikus kiadása;

b) *  az ORLA-t tartalmazó vagy azzal működtetett termékekre és berendezésekre vonatkozó, Magyarország területére történő behozatal esetén a címkézési és forgalomba hozatali követelmények ellenőrzése – a 3. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak kivételével;

c) az ORLA-t tartalmazó vagy azzal működtetett, meglévő alkalmazások, rendszerek, készülékek nyilvántartására, címkézésére, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére és igazolására, hűtőköri beavatkozásokra vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

d) az ORLA-ra vonatkozó típusonként, fajtánként és a felhasználás jellege szerinti nyilvántartást biztosító adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

e) az ORLA-t tartalmazó berendezések ártalmatlanításában közreműködő csak regisztrációra kötelezett vállalkozások nyilvántartását biztosító adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése.

(4) A Hatóság feladatai a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások tekintetében különösen: * 

a) az illetékes hatóságok ellenőrzési tevékenységének segítése, a képesítések helyzetére, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására vonatkozó adatokhoz való, e rendeletben meghatározott célú hozzáférés biztosítása és felhasználása;

b) a 26–27. § szerinti képesített személyekre és képesített vállalkozásokra vonatkozó képzési, képesítési rendszerek, valamint a kapcsolódó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása, működtetése és kezelése, képesítési és képzési igazolások kiadása;

c) * 

d) *  a tevékenységek végzésével kapcsolatos tájékoztatások, útmutatások elkészítése és figyelemmel kísérése;

e) az Éhvt. 10/G. §-a szerinti adatszolgáltatással és kezeléssel kapcsolatos eljárások, a nyilvántartás vezetése;

f) *  a klímagázokkal végzett tevékenységek kapcsán felmerült hatósági feladat az Éhvt., e rendelet, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásainak érvényesítése érdekében.

4a. *  A Hatóság feladatellátására vonatkozó eljárási rendelkezések

4/A. § *  (1) Ha a Hatóság a kérelem vagy nyilatkozat benyújtására formanyomtatványt, elektronikus űrlapot tett közzé az adatbázisban vagy a honlapján, a kérelmet vagy nyilatkozatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus űrlapon kell benyújtani.

(2) A Hatóság indokolt esetben az ügyfél részére az eljárási cselekmény teljesítésére 8 napon túli határidőt is megállapíthat.

(3) Ha a Hatóság az eljárási cselekmény teljesítésére határidőt állapított meg, az ügyfél kérheti a rá vonatkozó határidő lejárta előtt annak meghosszabbítását. A Hatóság az eljárási cselekmény teljesítésére megállapított határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja, amely az ügyintézési határidőbe beleszámít.

(4) A Hatóság a hatósági ellenőrzés és a hatósági eljárás során szakértőt rendelhet ki.

4/B. § *  (1) A hatósági ellenőrzés lehetséges eszközei:

a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés,

b) helyszíni ellenőrzés, vagy

c) a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés.

(2) Ha a Hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, az ellenőrzés lezárásáról feljegyzést készít, és az ellenőrzés lezárásától számított 15 napon belül az ellenőrzés megállapításairól értesíti az ellenőrzés alá vontat.

5. A vállalkozások regisztrációs és a Hatóság nyilvántartási kötelezettsége

5. § (1) A Hatóság a klímagázok, a HR és MR szektor és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására, használatára vonatkozóan, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításnak monitoringja, valamint ezek potenciális környezetbe jutásának megelőzése érdekében egységes, Klímagáz adatbázist (a továbbiakban: adatbázis) hoz létre és üzemeltet.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti adatbázis informatikai rendszere üzemeltetésével kapcsolatos, az e rendeletben foglalt hatósági feladatok elvégzéséhez szükséges adatbázis berendezés-, hűtőkör- és adatnyilvántartó, számlázási, valamint személy- és cégképesítő IT rendszerének informatikai támogatását, e rendszer üzemeltetési, rendelkezésre állási és adatfeldolgozással kapcsolatos feladatainak ellátását a Hatóság a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt központi szolgáltató igénybevételével látja el.

(2) Az adatbázisba regisztrációra köteles

a) *  minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokat az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez, értékesít, valamint közvetít;

b) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;

c) minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;

d) *  minden olyan üzemeltető, amely regisztrációra kötelezett klímagázt tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazást, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezést üzemeltet, tárol;

e) *  minden olyan vállalkozás, amely más személy vagy szervezet megbízásából szervezi szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi.

(2a) *  A (2) bekezdés d) pontja szerinti üzemeltető az adatbázis saját üzemeltetésben lévő berendezések nyilvántartására szolgáló felületén az üzembe helyezést követő 8 napon belül regisztrálja a szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazását, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezését. Mentesül az e bekezdés szerinti regisztrációs kötelezettsége alól az az üzemeltető, akinek az üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezése megfelel a következő feltételek valamelyikének:

a) igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb, mint 0,1%, és ennek megfelelően címkézték fel, vagy

b) 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.

(2b) *  A (2a) bekezdés szerinti regisztráció során az üzemeltető az adatbázisban megadja az alkalmazás típusát, megnevezését, tárolási helyét, tulajdonosának adatait, mobil hűtőkör esetén annak rendszámát és alvázszámát, valamint a képesített vállalkozás által gondoskodik a 7. § (7) bekezdés c)–g) pontja szerinti adatok adatbázisban történő rögzítéséről.

(2c) *  A (2a) bekezdés szerinti regisztráció megfelelően teljesítettnek minősül, ha a képesített vállalkozás által az adatbázisban rögzítésre kerültek a 7. § (7) bekezdés c)–g) pontja szerinti adatok.

(2d) *  A (2a) bekezdés szerinti regisztrációköteles alkalmazás üzemeltetőjének személyében bekövetkezett változás esetén a korábbi üzemeltető 8 napon belül a változást az adatbázisban az új üzemeltető megjelölésével rögzíti, és ezt követően az új üzemeltető 8 napon belül azt jóváhagyja az adatbázisban. Ha az új üzemeltető a változást 8 napon belül nem hagyja jóvá, a korábbi üzemeltető a határidő lejártát követő 15 napon belül a változást alátámasztó dokumentumok csatolása mellett erről a tényről a Hatóságot értesíti.

(3) *  A regisztrációt a 4. melléklet 3. pont 2., 3., 8–10. sorában meghatározott regisztrált vállalkozások tevékenységi kategória szerinti tevékenység megkezdését megelőző 8 napon belül kell kezdeményezni az adatbázisban.

(4) A Hatóság az adatbázisba bejelentett adatokat az Éhvt. 10/G. §-ában, az e rendeletben, és az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint tartja nyilván és kezeli.

(4a) *  Ha a vállalkozás vagy természetes személy az adatbázisban

a) regisztrációs kötelezettségét hiányosan teljesíti, a Hatóság hiánypótlásra,

b) regisztrációs kötelezettségét nem teljesíti, a Hatóság határidő tűzésével a regisztrációs kötelezettsége teljesítésére,

c) valótlan adatokat ad meg, a Hatóság határidő tűzésével a regisztrációs adatok valóságnak megfelelően való helyesbítésére,

d) többször regisztrál, a Hatóság határidő tűzésével nyilatkozattételre

szólítja fel.

(4b) *  A hiánypótlásra, nyilatkozattételre, regisztrációs kötelezettség teljesítésére, regisztrációs adatok helyesbítésére meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén a Hatóság a vállalkozás vagy a természetes személy értesítésével egyidejűleg az adatbázisból törli

a) a hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó regisztrációt,

b) *  többszöri regisztráció esetén a régebbi regisztrációt.

(5) *  A Hatóság hivatalból a jogszabálysértő bejegyzést törli, az elmulasztott bejegyzést pótolja.

(6) Az Európai Bizottság megkeresése esetén a Hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

(7) *  A honvédségi alkalmazásokról a honvédelemért felelős miniszter nyilvántartást vezet, a nyilvántartásban szereplő adatokról megkeresésre, összesített formában adatot szolgáltat, kivéve az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelező adatszolgáltatásokat és jelentéseket.

5/A. § *  (1) A Hatóság a vállalkozásokat a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott képesítési kategóriák alapján képesített vagy regisztrált vállalkozásként tartja nyilván az adatbázisban.

(2) A Hatóság a vállalkozás képesítése iránti kérelmét a megfelelési nyilatkozat alapján tartja nyilván az adatbázisban.

(3) A vállalkozás az e rendeletben meghatározottak szerint az adatbázisban való regisztrációt követően az adatbázison keresztül a tevékenysége végzéséhez megfelelő, érvényes és hatályos személyképesítési tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazottat hozzárendeli a vállalkozásához, az adatbázisból a megfelelési nyilatkozatot letölti, és a cégszerűen aláírt példányát benyújtja a Hatóság részére legkésőbb 8 nappal a tevékenysége megkezdése előtt.

(4) A vállalkozás a megfelelési nyilatkozat Hatósághoz történő benyújtásával kérelmezi képesítésének megállapítását.

(5) *  Ha a vállalkozás nem rendelkezik képesített személy alkalmazottal, a Hatóság a vállalkozás képesítésének kérelmét elutasítja.

(6) Az a vállalkozás, amely nem a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képesítési rendszerben szerezte meg a klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítést, a Hatóság számára a 27. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint megküldi a más uniós tagállamban szerzett képesített minőségét tanúsító okirat másolatát, legkésőbb 8 nappal a tevékenysége megkezdése előtt.

5/B. § *  Az Éhvt. 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos gyártó, ártalmatlanító, regeneráló tevékenységet végző vállalkozás legkésőbb 8 nappal a tevékenysége megkezdése előtt az adatbázison keresztül benyújtja a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát a regisztráció Hatóság általi jóváhagyása érdekében.

5/C. § *  Az Éhvt. 10/B. § (1a) bekezdésében meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelemben ismertetni kell az éves felhasználási tervet, amely tartalmazza legalább az adott időszakra vonatkozó felhasználni kívánt fluortartalmú üvegházhatású gáz

a) mennyiségét,

b) típusát,

c) felhasználásának célját és várható eredményét.

5/D. § *  A vállalkozás adott kategóriára vonatkozó tevékenységi jogosultsággal rendelkezik, ha a képesítési kategóriájához szükséges megfelelő képesítési kategóriával rendelkező, a vállalt feladatokat ellátni képes munkavállalóval rendelkezik, és a megfelelési nyilatkozat szerinti követelmények – beleértve a technikai felszereltségi követelményeket is – folyamatosan teljesülnek.

5/E. § *  (1) A képesített vállalkozás adott kategóriához kapcsolódó, klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet nem folytathat, ha a vállalkozás nem felel meg az 5/D. § szerinti követelményeknek. Amennyiben az 5/D. § szerinti követelményeket a képesített vállalkozás 2 éven keresztül folyamatosan nem teljesíti, a Hatóság felhívja a képesített vállalkozást az 5/D. § szerinti követelmények teljesítésére vagy az érintett képesítési kategória törlésére vonatkozó kérelem benyújtására.

(2) A vállalkozás kérelmére a Hatóság a vállalkozás képesítési kategóriáját, regisztrált vállalkozási kategóriáját vagy regisztrációját törli.

(3) A vállalkozás képesítési kategóriájának, regisztrált vállalkozási kategóriájának vagy regisztrációjának (2) bekezdés szerinti adatbázisból való törlésére a kérelem benyújtását követő félév első napjával kezdődő hatállyal, január 1-jétől vagy július 1-jétől van lehetőség.

(4) A vállalkozás a (2) bekezdés szerinti kérelmét a kérelemmel érintett képesítési kategória vagy regisztrált vállalkozási kategória alapján végzett tevékenységéhez kapcsolódó vagy regisztrációjával összefüggő, – az adatbázisban teljesítendő – adatszolgáltatásai teljesítését követően nyújthatja be.

6. A Hatóság által kezelt adatok rendelkezésre állása

6. § (1) Az adatbázisban nyilvántartott adatok

a) a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi adat szinten, statisztikai célra,

b) az Éhvt. és a végrehajtására kiadott, az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Kibocsátási Leltár készítéséhez, valamint

c) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részére

átadhatóak.

(2) * 

(3) *  Az ügyfél vagy képviselője a rá vonatkozó nyilvántartásba betekinthet, az iratokról másolatot, valamint a nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet.

7. F-ÜHG-t tartalmazó, valamint F-ÜHG-val működtetett alkalmazások címkézéséről, valamint magyarországi forgalomba hozataláról, forgalmazásáról * 

7. § *  (1) A kötelezett

a) a (2) bekezdés alapján az F–ÜHG-t tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazásokat az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke, valamint a 2015/2068/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti forgalomba-hozatali címkével;

b) a (3) és (4) bekezdés alapján az 5. § (2a) bekezdése szerint regisztrációköteles alkalmazást az adatbázisból generált (6) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével;

c) az (5) bekezdés alapján az F–ÜHG közeget tartalmazó tartályt a tartály tartalmának megjelölésére szolgáló címkével

látja el.

(2) Az Európai Unió területén első alkalommal Magyarország területére importált vagy ott forgalomba hozott, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített F–ÜHG-t tartalmazó, valamint ilyen gázokkal működő alkalmazásokat a gyártó vagy importőr a forgalomba helyezés előtt a 12. cikk (3) és (4) bekezdésében és a Bizottság (EU) 2015/2068 végrehajtási rendeletében meghatározott adattartalommal rendelkező forgalomba-hozatali címkével látja el.

(3) A (6) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével történő ellátás feltétele, hogy az 5. § (2a) bekezdés szerint regisztrációköteles alkalmazást az üzemeltető regisztrálja, és az alkalmazás műszaki adatait a képesített vállalkozás rögzítse az adatbázisban.

(4) A képesített vállalkozás jól látható helyen a (6) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével ellátja

a) a forgalomba helyezett, újonnan telepített alkalmazásokat telepítéskor, de legkésőbb a beüzemeléskor,

b) a már korábban telepített, működő alkalmazásokat az első szervizelés, az első karbantartás vagy az első kötelező szivárgásvizsgálat alkalmával.

(5) A képesített vállalkozás az F–ÜHG közeget tartalmazó tartály használatakor az (1) bekezdés c) pontja szerinti címkét használja, amelyen feltünteti az F–ÜHG közeget tartalmazó tartályban lévő F–ÜHG közeg fajtáját és típusát (gyári új, regenerált, lefejtett).

(6) A telepítési hatósági címkén feltünteti

a) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazások megnevezését, típusát, MR szektorba tartozó alkalmazás esetén az alvázszámot,

b) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazás tulajdonosát, üzemeltetőjét,

c) a klímagáz megnevezését,

d) az alkalmazásban lévő klímagáz tömegben és CO2-egyenértékben kifejezett mennyiségét, továbbá a klímagáz globális felmelegedési potenciálját, ózonbontó képességét,

e) azt a tényt, hogy szivárgásészlelő rendszer felszerelésre került-e,

f) azt, hogy a klímagázt tartalmazó alkalmazás hermetikusan zárt-e,

g) elektromos kapcsolóberendezés esetén arra vonatkozó adatot, hogy az igazolt szivárgás mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb-e, mint 0,1%, továbbá, hogy az elektromos kapcsolóberendezés a nyomást vagy sűrűséget ellenőrző eszközzel van-e felszerelve.

8. § (1) Magyarország területén az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott termékeket és berendezéseket a rendelet 11. cikk (1)–(3) bekezdésében meghatározottak szerint lehet forgalomba bocsátani.

(2) *  Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdés szerinti forgalomba hozatali mentességi kérelmeket a Hatóság számára kell benyújtani. A benyújtott kérelmeket a Hatóság tagállami kérelemként a benyújtás hónapját követő 10. napig továbbítja a Bizottság felé.

9. § *  Magyarország területén F–ÜHG-t csak a 4. melléklet szerint meghatározott jogosultsággal rendelkező vállalkozások vásárolhatnak vagy értékesíthetnek.

9/A. § * 

9/B. § * 

10. § * 

8. Az F-ÜHG-nak az Európai Unión kívüli harmadik országgal és az Európai Unió tagállamával folytatott kereskedelméről

11. § *  (1) Képesített vállalkozás Magyarország területén az Európai Unión kívüli harmadik országgal és az Európai Unió tagállamával kereskedelmi import és export tevékenységet F-ÜHG-vel kapcsolatosan az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint folytathat.

(2) *  A képesített és a regisztrált vállalkozások kötelesek az export- és importtevékenységük végzése keretében érintett F–ÜHG-ről jelentést tenni a Hatóság felé az export- és importtevékenységet követő 8 napon belül, az adatbázis klímagáz mozgás vezetésére szolgáló felületén való adatszolgáltatás útján, rögzítve az F–ÜHG típusát, tömegét, fajtáját és beszerzési forrását.

9. Fluorozott szénhidrogének forgalombahozatala * 

12. § (1) *  A gyártók és importőrök F-ÜHG-t csak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint hozhatnak forgalomba Magyarország területén.

(2) A forgalomba hozatali kvótakiosztás alól mentesség kérelmezhető legfeljebb négy évre a gyártó vagy importőr írásbeli kérelme alapján a Hatóság felé benyújtott kérelem alapján az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén. A Hatóság a kérelmeket tagállami kérelemként a kérelem benyújtását követő hónap 10. napig továbbítja a Bizottság felé.

(3)–(4) * 

10. * 

13. § (1) *  Magyarország területén fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezések csak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint hozhatók forgalomba.

(2) * 

14. § (1) * 

(2) *  A gyártó és az importőr az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozatot és a teljes körű megfelelési dokumentációt a forgalomba hozatalt követő öt évig köteles megőrizni, és azt ellenőrzés során a Hatóság rendelkezésére bocsátani.

15. § * 

11. F-ÜHG-t tartalmazó elemek, berendezések és rendszerek tervezése és kezelése, szivárgásvizsgálata

16. § (1) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó HR és MR szektorban alkalmazott rendszerek berendezés elemeinek és hűtőköri hálózatának tervezését, hálózati elemeik és kiegészítő berendezéseik tervezését és kiválasztását kizárólag erre képesített, vagy a HR szektorban az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott tervezési jogosultsággal rendelkező személy végezheti.

(2) Az F-ÜHG közegek klímavédelmi szempontból biztonságos felhasználása és kezelése érdekében a 2. melléklet szerint kell eljárni.

(3) Az F-ÜHG-t tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint az F-ÜHG-t tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek töltetét érintő javítás, a töltet kezelése csak a 3. mellékletben meghatározott zárt technológiával végezhető.

17. § (1) Az F-ÜHG-t tartalmazó berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeit, annak gyakoriságát az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke, az 1497/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az 1516/2007/EK bizottsági rendelet szabályozza.

(2) *  Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti berendezés üzemeltetője az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a szivárgásészlelő rendszer telepítéséről, üzemeltetéséről, annak felügyeletéről és ellenőrzéséről. A szivárgásészlelő telepítésének tényét a szivárgásészlelő rendszer ellenőrzését végző képesített vállalkozás képesített alkalmazottja rögzíti az adatbázisban.

(3) *  Az F–ÜHG-t tartalmazó alkalmazás szivárgásvizsgálatát kizárólag a 4. melléklet szerinti kategóriának megfelelően képesített természetes személy végezheti, képesített vállalkozás alkalmazottjaként. A szivárgásvizsgálat érvényességi ideje az alkalmazás szivárgásvizsgálata elvégzésének időpontjában fennálló műszaki adatokon alapul.

(4) Szivárgásészlelés esetén az üzemeltető haladéktalanul köteles intézkedni a szivárgás megszüntetéséről, felszámolásáról, az érintett berendezés javításáról és annak egy hónapon belüli ellenőrzéséről.

(5) *  A szivárgásészlelés tényéről a szivárgást észlelő képesített vállalkozás képesített alkalmazottja útján a szivárgásészlelési jegyzőkönyvnek az adatbázisba történő, a szivárgás észlelését követő 8 napon belüli feltöltésével értesíti a Hatóságot. Amennyiben a képesített vállalkozás képesített alkalmazottja határidőn belül nem töltötte fel a szivárgásészlelési jegyzőkönyvet, az üzemeltető köteles azt a szivárgás észlelését követő 15 napon belül a Hatóságnak bejelenteni.

(6) A 16. §-ban és e §-ban szabályozott feladatok során a vonatkozó uniós jogi rendelkezések mellett a 3. mellékletben foglaltakat is alkalmazni kell.

(7) * 

12. F-ÜHG visszanyerése, újrahasznosítása és ártalmatlanítása

18. § (1) * 

(2) *  Az F-ÜHG visszanyerését az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkben foglaltak szerint kell végezni, figyelemmel a 3. § (2)–(4) bekezdéseiben rögzített szervek által meghatározott egyéb rendelkezésekre.

(3) *  Visszanyert F-ÜHG a 2. melléklet 4. pontjában foglaltak figyelembevételével tölthető be az alkalmazásba.

(4) *  A visszanyert F-ÜHG vásárlására, értékesítésére a 9. § rendelkezései az irányadók.

(5) *  A visszanyert F-ÜHG birtokba vételétől számított két éven belül a 4. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott visszanyert F-ÜHG-val való tevékenység végzésére jogosultnak gondoskodni kell a visszanyert F-ÜHG értékesítéséről, regenerálásra vagy ártalmatlanításra történő átadásáról.

(6) *  A visszanyert és hulladékká vált F-ÜHG ártalmatlanítás céljából történő gyűjtése, szállítása és kezelése során veszélyes hulladéknak minősül.

13. A vállalkozások F-ÜHG-val kapcsolatos egyéb adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettsége

19. § *  (1) Az üzemeltető a 17. §-ban rögzített tevékenység végzése esetében nyilvántartási kötelezettségét a Hatóság adatbázisába való üzemeltetői és hűtőköri regisztrációval, valamint a hűtőkörhöz képesített vállalkozás hozzárendelésével teljesíti. Az üzemeltető ellenőrzi a fenti dokumentumok vezetését.

(2) A képesített vállalkozás képesített alkalmazottja az adatbázisban az elektronikus jegyzőkönyv kitöltésével rögzíti az üzemeltető alkalmazásán végzett vagy azt érintő, képesítést igénylő tevékenységet. A tevékenység akkor minősül elvégzettnek, amikor az elektronikus jegyzőkönyvet az adatbázisban rögzítik.

(3) A szivárgásvizsgálatot a szivárgásvizsgálat érvényességi idején belül kell elvégezni.

(4) A szivárgásészlelő rendszerek megfelelő működésének ellenőrzését annak érvényességi idején belül kell elvégezni.

(5) A képesített és a regisztrált vállalkozás nyilvántartást vezet a vásárolt, felhasznált, értékesített, visszanyert, újrahasznosított, regenerált, ártalmatlanított F–ÜHG típusonkénti és fajtánkénti mennyiségéről, amely adatokat az adatbázis klímagáz mozgás vezetésére szolgáló felületén is feltölti a változástól számított 8 napon belül.

(6) Az F–ÜHG közeget tartalmazó és helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött alkalmazást kereskedelmi célú felhasználás keretében értékesítő képesített vagy regisztrált vállalkozás az adatbázis helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött berendezések nyilvántartására szolgáló felületén a gyártást, vásárlást vagy értékesítést követő 8 napon belül rögzíti a gyártott, vásárolt, eladott alkalmazás típusonkénti mennyiségét, az alkalmazásban lévő F–ÜHG közeg fajtáját és mennyiségét, a vásárlásra jogosult adatait, valamint a 22. § szerinti telepítési tanúsítvány egyedi azonosítóját.

(7) Azon képesített vállalkozások és alkalmazott képesített természetes személyek részére, amelyek honvédségi alkalmazásokat érintő, F–ÜHG-kal kapcsolatos, e rendeletben és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített tevékenységeket végeznek, az adott alkalmazás erre feljogosított képviselője tevékenységenként „Felmentvény”-t állít ki.

(8) A felmentvénynek tartalmaznia kell a Hatóság adatbázisába való, az adott alkalmazáshoz kapcsolódó regisztrációs, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség alóli felmentést. Ez a felmentvény azonban nem mentesíti a honvédségi alkalmazás tulajdonosát, üzemeltetőjét az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése alól. Kizárólag eseti jellegű felmentvény adható.

14. Gyártói, forgalomba helyezői felelősség

20. § (1) Az F-ÜHG-t tartalmazó F-ÜHG közeget és az azzal előre töltött berendezést gyártó, és azokat importáló (a továbbiakban együtt: forgalomba helyezők) 2015. június 11. napjától az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében foglaltak szerint kötelesek eljárni az F-ÜHG-t tartalmazó berendezések és termékek gyártása és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek végzése során.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a forgalomba helyezők kötelesek a visszamaradt, visszanyert és tartályban tárolt F-ÜHG közeget, a tartályt, valamint az előre töltött készülékeket visszagyűjteni, vagy harmadik, arra megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás által a visszagyűjtést biztosítani.

15. Üzemeltetői felelősség

21. § (1) *  Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint F-ÜHG-t, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet szerint ORLA-t tartalmazó, vagy azzal működtetett alkalmazások üzemeltetői kötelesek az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben előírtakat betartani, különösen

a) megtenni minden, a polgári jog szerinti elvárható magatartás követelményeinek megfelelő óvintézkedést a véletlen és szándékos szivárgás megelőzése érdekében,

b) megtenni minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a szivárgás minimálisra csökkentése érdekében,

c) a szivárgás kijavítását követően legfeljebb egy hónapon belül gondoskodni a berendezés javítása sikerességének ellenőrzéséről megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás igénybevételével,

d) gondoskodni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglaltaknak megfelelően a szivárgásvizsgálat elvégzéséről, elvégeztetéséről és ehhez kapcsolódóan annak 6. cikkében, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében, valamint e rendelet 17. §-a és 19. §-a szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről,

e) gondoskodni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke szerinti szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről, üzemeltetéséről és azok ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról,

f) gondoskodni arról, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) és (3) bekezdésében és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített berendezések esetében a visszanyerést csak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a jelen rendeletben meghatározott megfelelő képesített vállalkozás végezze,

g) gondoskodni a tulajdonát képező tartályban, készülékben tárolt F-ÜHG közeg felelős kezeléséről, ártalmatlanításáról,

h) gondoskodni a kötelező adminisztratív feladatok elvégzéséről, amelyet a tényadatoknak az adatbázisban való feltöltésével kell teljesíteni,

i) *  az újonnan üzembe helyezett berendezéseken beüzemelésük után azonnal elvégezni a szivárgásvizsgálatot az 1516/2007/EK bizottsági rendelet alapján,

j) *  ellenőriztetni a képesített vállalkozás képesített alkalmazottja által a szivárgásészlelő rendszer megfelelő működését, a szivárgásészlelő rendszer telepítését követően.

(2) * 

(3) Az üzemeltető az e rendeletben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységéért.

(4) *  Ha az üzemeltető személye kétséget kizáróan nem megállapítható, azt kell üzemeltetőnek tekinteni, akinek a regisztrációja alatt az adatbázis saját üzemeltetésben lévő berendezések nyilvántartására szolgáló felületén a berendezés szerepel, azzal, hogy a felelősség – az üzemeltető személyének tisztázásáig – az alkalmazás mindenkori tulajdonosát terheli.

(5) *  A tulajdonos mentesül a felelősség alól, ha megnevezi az alkalmazás üzemeltetőjét, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség az üzemeltetőt terheli. Ha az üzemeltető vagy a tulajdonos kizárólagos felelőssége kétséget kizáróan nem állapítható meg, egyetemlegesen felelnek.

16. F-ÜHG forgalmazói és telepítői felelősség

22. § *  (1) Minden értékesítésre jogosult vállalkozás kizárólag telepítési tanúsítvány birtokában értékesíthet a telepíttető számára nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F–ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő alkalmazást.

(2) A telepítési tanúsítvány tartalmazza

a) a telepíttető nevét,

b) a telepítés pontos helyszínét,

c) az adatbázisból generált egyedi azonosítót,

d) a telepíttető – gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, egyéni cég, egyéb szerv vagy szervezet esetén cégszerű – aláírását,

e) az értékesített alkalmazás típusát és darabszámát,

f) a telepíttető nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdés szerinti alkalmazást arra képesítéssel rendelkező vállalkozás képesített alkalmazottjával fogja telepíttetni.

(3) Az értékesítésre jogosult vállalkozás az értékesítéskor rögzíti az értékesített alkalmazás típusát és darabszámát. Az értékesítésre jogosult vállalkozás a 19. § (6) bekezdésében foglalt adatrögzítési kötelezettsége mellett a telepítési tanúsítványt az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig megőrzi, és azt a Hatóság felhívására bemutatja, kérésére átadja.

17. Klímavédelmi bírság, jogkövetkezmények

23. § (1) *  A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy a klímavédelemért felelős hatóság határozatában foglalt rendelkezések megsértése; nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén – kivéve a 25. §-ban foglalt esetekben – a Hatóság az ebben az alcímben és az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabhat ki.

(2) *  Ismételt jogsértés – ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése – esetén a bírság mértéke az 1. mellékletben és a 24. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértékének 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság mértékének 150%-a.

24. § (1) *  Ha a gyártó vagy importőr a tárgyévre érvényesen forgalomba hozható fluorozott szénhidrogén-mennyiségre vonatkozó, az Európai Bizottság által kiosztott forgalomba-hozatali kvóta nélkül vagy az adott kvótamennyiséget túllépve kéri a fluorozott szénhidrogének vagy az azokat tartalmazó berendezések, termékek tekintetében az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámeljárás elvégzését, azt az illetékes vámszerv visszautasítja.

(2) * 

(3) *  Ha a vállalkozás, az üzemeltető, üzemeltető hiányában a tulajdonos az éves felügyeleti díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és kötelezettségét a Hatóság külön erre irányuló felhívásában meghatározott határidőn belül sem teljesíti – az eset összes körülményének mérlegelése mellett – a Hatóság 40 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szabhat ki.

(4) *  Ha a vállalkozás, az üzemeltető, üzemeltető hiányában a tulajdonos az e rendeletben, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az adatbázisba történő adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság – az eset összes körülményének mérlegelése mellett – 10 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szabhat ki.

(5) * 

18. * 

25. § * 

19. F-ÜHG-val kapcsolatos tevékenységek

26. § *  (1) *  Természetes személy az alábbi, F–ÜHG-t tartalmazó és azzal üzemelő alkalmazások esetében kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti, valamint a 4. melléklet szerinti képesítéssel, az adatbázisban való regisztrációt követően, a 4. melléklet szerinti képesítésének megfelelő kategóriájú képesített vállalkozás alkalmazottjaként végezheti az alábbi feladatokat:

a) alkalmazások telepítése, beüzemelése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése,

b) alkalmazások szivárgásvizsgálata,

c) az F–ÜHG visszanyerése,

d) bármilyen, F–ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenység, F–ÜHG közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, regenerálása, ártalmatlanítása esetén.

(2) *  A képesített vállalkozás az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott, F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazás telepítését, beüzemelését, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (6) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel és az (1) bekezdés szerinti képesítéssel rendelkező alkalmazott személlyel végezteti. A képesített vállalkozás köteles vállalkozásához az adatbázisban a megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott természetes személyt hozzárendelni.

20. A klímagázzal kapcsolatos képzés és képesítés követelményrendszere

27. § (1) *  Az e rendelet szerinti, a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsgáztatási feladatokat a Hatóság – a Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján – a szakképzési centrumok közreműködésével látja el. A Hatósággal képzési megállapodást kötött Szakképzési Centrum köteles a megállapodásban szereplő valamennyi képzést évente legalább két alkalommal az adatbázisban rögzíteni, és az adott képzést – ha annak lebonyolítására a Hatóság megbízást ad – lebonyolítani. A Hatósággal képzési megállapodást kötött Szakképzési Centrum köteles a megbízásról szóló, az adatbázison keresztül megküldött értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül az adott képzést elindítani és lebonyolítani.

(2) *  A HR és az MR szektorban, az elektromos kapcsolóberendezések, valamint a szerves Rankine-ciklus alkalmazások esetében a szakmai képzési és képesítési, valamint vizsgáztatási követelményrendszert az Éhvt. alapján kiadott rendeletében az energiapolitikáért felelős miniszter határozza meg, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a Bizottság (EU) 2015/2067 végrehajtási rendeletének 7. és 8. cikkére;

b) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikkére;

c) a Bizottság (EU) 2015/2066 végrehajtási rendeletének 4. és 5. cikkére;

d) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 4. és 5. cikkére.

(3) A klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek vonatkozásában a szakmai képzési és képesítési, valamint vizsgáztatási követelményrendszert a BM OKF határozza meg, különös tekintettel az alábbiakra:

a) ellátja a 304/2008/EK bizottsági rendelet 10. és 11. cikk szerinti képesítő testület feladatait,

b) kijelöli a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő szervezetek közül kérelemre a 304/2008/EK bizottsági rendelet 11. cikke szerinti vizsgáztató testületeket, és a szakvizsga bizottságba a 11. cikk (4) bekezdésnek megfelelő tagot delegál,

c) a 304/2008/EK bizottsági rendelet 8. cikk szerinti tanúsítványok kiadásáról, illetve visszavonásáról dönt.

(4) *  A személyzetképesítések a képesítés megszerzésétől számított 5 évig hatályosak, a megszerzett képesítések újraérvényesítési feltételeit megújító képzési vagy kreditpontos továbbképzési és újraminősítési rendszerben kell meghatározni.

(5) A vállalkozások képesítési rendszerénél jogi, technológia, minőségügyi, eszköz és alkalmazotti előírásokat kell meghatározni, a képesített vállalkozás köteles a kritériumoknak napra készen, folyamatosan megfelelni.

(6) *  A Hatóság az Éhvt. 10/B. § (4) bekezdése szerinti hatósági eljárás keretében vizsgálja, hogy a benyújtott tanúsítvány tartalmazza-e a képesített személy Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) és ae) alpontjaiban meghatározott adatait, valamint 2017. július 1. napjáig ellenőrzi, hogy a 2015/2067/EU bizottsági rendelet szerint kiadott képesítési tanúsítvány a hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységeire irányuló tevékenység végzésére is jogosít-e, e tekintetben szükség esetén a Hatóság ellenőrzi, hogy a képesített személy rendelkezik-e a képesítési kategória szerinti, az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendelet klímagáz záróvizsga teljesítéséhez szükséges szakmai előképzettséggel. Ha a benyújtott képesítési tanúsítvány nem vagy nem teljes körűen tartalmazza a képesített személy Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) és ae) alpontjaiban meghatározott adatait, a képesített személy köteles benyújtani az igazolást kiállító szerv által kiállított ezen adatokat, és a képzési, képesítési igazolás számát tartalmazó nyilatkozatát. Ha a tanúsítvány vagy a nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, a képesített személy köteles benyújtani azok hiteles fordítását. Amennyiben e bekezdésben meghatározottakról a képesített személy a Hatóság felhívásában meghatározott határidőben nem nyilatkozik, úgy a Hatóság a képesítési igazolás elismerésére irányuló eljárást megszünteti.

(7) *  A Hatóság az Éhvt. 10/B. § (4) bekezdése szerinti hatósági eljárás keretében vizsgálja, hogy a benyújtott igazolás tartalmazza-e a képesített vállalkozás az Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés b) pont ba)–bd) és bg) alpontjaiban meghatározott adatait, valamint a vállalkozás eleget tett-e az Éhvt.-ben és az 5. §-ban meghatározott regisztrációs kötelezettségének. Ha a benyújtott képesítési igazolás nem vagy nem teljes körűen tartalmazza a képesített vállalkozás Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés b) pont ba)–bd) és bg) alpontjaiban meghatározott adatait, a képesített vállalkozás köteles benyújtani az igazolást kiállító szerv által kiállított, ezen adatokat, és a képzési, képesítési igazolás számát tartalmazó nyilatkozatát. Ha az igazolás vagy a nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, a képesített vállalkozás köteles benyújtani azok hiteles fordítását. Ha e bekezdésben meghatározottakról a képesített vállalkozás a Hatóság felhívásában meghatározott határidőben nem nyilatkozik, vagy regisztrációs kötelezettségének a Hatóság felhívására a felhívásban meghatározott határidőben nem tesz eleget, úgy a Hatóság a képesítési igazolás elismerésére irányuló eljárást megszünteti.

(8) *  A 4. melléklet 2. pont táblázatában meghatározott vállalkozás képesítési kategóriák keretében ténylegesen gyakorolható jogosultságok körét – ide nem értve a kizárólag a vállalkozás által gyakorolható tevékenységeket – az adott vállalkozáshoz az adatbázisban hozzárendelt képesített személy képesítéséhez tartozó jogosultságok határozzák meg azzal, hogy a vállalkozás kizárólag azokat a jogosultságokat gyakorolhatja, amelyeket az adatbázisban a vállalkozáshoz hozzárendelt képesített személy képesítése is tartalmaz.

21. ORLA-t tartalmazó alkalmazásokra vonatkozó egyéb rendelkezések

28. § *  (1) Az ORLA-ra, ORLA-t tartalmazó vagy azzal működő alkalmazásokra, ezen alkalmazások üzemeltetőire, valamint az ORLA-val kapcsolatos tevékenységet végző képesített vállalkozásokra az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezéseket az e rendeletben meghatározottakkal együtt kell alkalmazni azzal, hogy az ORLA-k esetében az Éghajlat-változási Kormányközi Testület által elfogadott, negyedik értékelő jelentésben szereplő globális felmelegedési potenciál értékeket kell figyelembe venni.

(2) ORLA, ORLA-t tartalmazó, valamint ilyen gázokkal működtetett alkalmazások – az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kivételekkel – nem hozhatók kereskedelmi forgalomba.

(3) Az ORLA közeg klímavédelmi szempontból történő biztonságos visszanyerése és kezelése során a 2. mellékletben foglaltak szerint kell eljárni.

(4) Az ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű alkalmazások üzemeltetői, üzemeltető hiányában a tulajdonosai az 5. §-ban meghatározottak szerint regisztrációs kötelezettségüknek eleget tesznek, és az alkalmazásokat az adatbázisba rögzítik.

(5) Az ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű már telepített és üzemelő alkalmazások, valamint az ORLA-t tartalmazó alkalmazások címkézése a 7. §-ban meghatározottak szerint történik.

(6) Az üzemeltető, üzemeltető hiányában a tulajdonos az (5) bekezdés szerinti alkalmazások kötelező szivárgásvizsgálatának a 17. § (3) bekezdésében és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében foglaltak szerint tesz eleget.

(7) Az ORLA kezelését és az ORLA-val üzemelő alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységeket kizárólag a 4. melléklet szerinti képesítéssel rendelkező természetes személy végezheti képesített vállalkozás alkalmazottjaként.

(8) Az üzemeltetők, üzemeltető hiányában a tulajdonosok ORLA adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeiket a 19. § (1) bekezdése, a képesített vállalkozások a 19. § (2)–(6) bekezdése, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint teljesítik.

(9) Magyarország területén az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott ORLA-val kapcsolatos tevékenység kizárólag az e rendelet 4. mellékletében és az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott képesítési feltételek és követelményrendszer teljesítésével végezhető.

(10) Az 1005/2009/EK rendelet 26. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjában található tagállami jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a honvédelemért felelős miniszter, a BM OKF és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével, valamint gondoskodik a jelentésnek a Hatóság részére történő megküldéséről.

(11) Az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az ORLA gyártói és importőrei számára az Európai Bizottság által kiadott engedélyt a gyártó és az importőr a szállítást megelőző nyolc napon belül az illetékes vámszervnek és a Hatóságnak megküldi, és tájékoztatja a szállítás időpontjáról.

22. Záró rendelkezések

29. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 23–25. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

30. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatbázis teljes körű létrehozása és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően történő működtetése érdekében mindazon érintett, már működő üzemeltető és tulajdonos vállalkozások, akik szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagáz töltetű alkalmazással rendelkeznek és e rendelet hatálybalépését megelőzően még nem regisztráltak az adatbázisban, azok az e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2015. április 30. napjáig teljesítik regisztrációs kötelezettségüket.

(2) Mindazon vállalkozások, üzemeltetők és tulajdonosok, akik az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kijelölt Országos Monitoring és Képesítő Testület (a továbbiakban: OMKT) által üzemeltetett adatbázisba regisztrációs és díjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek, és a regisztrációs kötelezettség hatálya alá tartozó alkalmazások, létesítmények regisztrációja már megtörtént, úgy további kötelezettségük a regisztrációval kapcsolatban nem keletkezik, a jogfolytonosság biztosított.

(3) Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet szerint a vállalkozások számára előírt jelentéstételi kötelezettséget a 2014. évre vonatkozóan a 842/2006/EK rendeletben előírtak, illetve az OMKT rendszerében meghatározottak szerint kell teljesíteni a Bizottság és a Hatóság részére.

31. § (1) 2015. március 1. napjáig az e rendeletben meghatározott, a Hatóság feladatkörébe tartozó hatósági feladatokat elsőfokon az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, másodfokon az energiapolitikáért felelős miniszter látja el.

(2) Legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 10. napon az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kijelölt OMKT által birtokolt adatokat, adatbázist, dokumentumokat, szerződéseket, valamint a Földművelésügyi Minisztérium Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerében rendelkezésre álló, a klímagázokkal kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi adatot át kell adni a klímavédelmi hatósági feladatok ellátására felállítandó Nemzeti Klímavédelmi Hatóság irányítását ellátó energiapolitikáért felelős miniszter részére. E kötelezettség az energiapolitikáért felelős miniszter felhívása esetén a HLH Monitoring Nonprofit Kft.-t is terheli.

(3) A Hatóság általános jogutód

a) a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség hatás- és feladatkörébe tartozó, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység hatósági ellenőrzési és felügyeleti, valamint az ezzel kapcsolatos bírság kiszabására irányuló feladatok ellátásában,

b) a fogyasztóvédelmi hatóság hatás- és feladatkörébe tartozó, a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó címkézési és forgalomba hozatali rendelkezések hatósági ellenőrzési és felügyeleti, valamint az ezzel kapcsolatos bírság kiszabására irányuló feladatok ellátásában,

c) az országos monitoring és képesítő testület által a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban ellátott adatbázis és monitoring-rendszer kezelési és üzemeltetési, képesítési és vizsgáztató, valamint ellenőrzési feladatokban,

d) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban ellátott képesítési és vizsgáztató feladatokban,

e) a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban ellátott képesítési és vizsgáztató feladatokban.

32. § (1) *  Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására kiadott, a képesítési és képzési programokra vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító közösségi jogi normák alapján kiadott képesítési és képzési igazolások azok érvényességi idejének lejárati dátumáig, de legalább 2016. június 30-ig továbbra is hatályosak.

(2) *  A 4. melléklet szerinti és 2017. január 1. napját megelőzően már kiadott M-V., M-VI., M-VII., valamint M-I., M-II., és M-III. képesítési kategóriák azok érvényességi idejének lejárati dátumáig továbbra is érvényesek, de 2017. január 1. napját követően nem jogosítanak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére, ez csak külön a gyakorolni kívánt tevékenységtől függően H-I., H-II., H-III., valamint H-IV. képesítési kategóriára vonatkozó kiegészítő képesítés alapján végezhető.

(2a) *  A 4. melléklet szerinti és 2017. január 1. napját megelőzően már kiadott H-I., H-II., H-III., valamint H-IV. képesítési kategóriák azok érvényességi idejének lejárati dátumáig továbbra is érvényesek, de 2017. január 1. napját követően nem jogosítanak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére, ez csak külön a gyakorolni kívánt tevékenységtől függően hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó kiegészítő képesítés alapján végezhető.

(3) *  Mindazon képesített természetes személyek, akik a képesítést 2016. június 30. napjáig megszerzik, a részükre kiadott képesítési igazolások az érvényességi idő lejárati dátumáig érvényesek. A képesített vállalkozások képesítései hatályvesztés nélkül érvényesek.

(4) Magyarország területén 2016. január 1. napjával – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – kizárólag a Hatóság által működtetett hatósági képesítési rendszer keretében megszerzett képesítési és képzési igazolások birtokában lehet fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végezni, kivéve az Európai Unió más tagállamában kiállított képesítési igazolásokat, amelyet az adott tagállam az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében megfogalmazottakkal összhangban bocsátott ki.

(5) Az e rendeletben meghatározottak szerint klímagáz nyilvántartás vezetésére kötelezett regisztrált és képesített vállalkozások a 2015. évi klímagáz közeg felhasználásaikról éves, összesített jelentést nyújtanak be az adatbázis útján 2016. március 31-ig a Hatóság számára, de 2015. augusztus 1-től kötelesek az adatbázis használatára klímagáz nyilvántartásuk vezetése tekintetében.

33. § E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

b) *  a Bizottság 2015/2068/EU rendelete (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról,

c) *  a Bizottság 2015/2067/EU rendelete (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,

d) a Bizottság 304/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,

e) *  a Bizottság 2015/2066/EU rendelete (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,

f) a Bizottság 306/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,

g) a Bizottság 307/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról,

h) a Bizottság 1516/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról,

i) a Bizottság 1497/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról,

j) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

k) *  a Bizottság (EU) 2016/879 végrehajtási rendelete (2016. június 2.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések megfelelőségi nyilatkozatára, valamint az e nyilatkozatnak a független auditor általi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

34. § * 

1. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez * 

A klímavédelmi bírság mértéke

I. A klímavédelmi bírság mértéke F–ÜHG és F–ÜHG alkalmazás vonatkozásában:

1. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén a berendezés névleges F–ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 1000 forint, de berendezésenként legfeljebb 500 000 forint.

2. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdés második albekezdésében és a 17. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, ha a szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező természetes személy alkalmazottja végezte, hűtőkörönként 50 000 forint.

3. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdésében rögzített F–ÜHG-t tartalmazó tűzvédelmi berendezés szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény nem vagy nem megfelelő teljesülése esetén tűzvédelmi berendezésenként 50 000 forint.

4. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkben foglaltak és a 17. § (2) bekezdés szerinti szivárgásészlelő rendszer beszerelési kötelezettség megszegése esetén berendezésenként 200 000 forint, a már beszerelt szivárgásészlelő rendszerre vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében szivárgásészlelő rendszerenként 100 000 forint.

5. *  Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1)–(3) bekezdésében és 19. cikkében, továbbá az 5. § (2), (2a), (2b) és (3) bekezdésében, a 11. § (2) bekezdésében és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartási, regisztrációs és jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése, vagy valótlan adat közlése esetén 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

6. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt forgalomba-hozatali követelmény megszegése esetében 200 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.

7. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet visszanyerésről szóló 8. cikk (1)–(3) bekezdésében és a 18. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges F–ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

8. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke, valamint a 4. melléklet szerint megkövetelt képesítés hiányában végzett tevékenység esetén 100 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.

9. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében rögzített, a forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások és tilalmak megszegése esetén berendezésenként 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

10. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében előírt mentességi kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén 200 000 forint.

11. *  Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (4) bekezdésében, valamint a 9. §-ban meghatározott képesítési igazolásra vonatkozó követelmények be nem tartása esetén 200 000 forint.

12. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (5) bekezdésében, valamint a 22. §-ban foglalt értékesítési követelmények megszegése esetén

a) a tanúsítvány hiányában értékesített berendezésenként 50 000 forint, de legfeljebb 100 000 forint,

b) az a) pont kivételével a tanúsítvánnyal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén 50 000 forinttól 200 000 forintig terjed.

13. *  Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet címkézésről szóló 12. cikkében, valamint a 7. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak megszegése esetén berendezésenként 5000 forint, de legfeljebb 50 000 forint.

14. *  A 7. § (5) bekezdésében foglaltak megszegése esetén tartályonként 5000 forint.

15. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkében foglalt követelmény megszegése esetén az érintett hűtőkör névleges F–ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

16. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében, valamint a 13. §-ban és a 14. §-ban szabályozott fluorozott szénhidrogének előtöltésére vonatkozó forgalomba-hozatali követelmények nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén

a) a betöltött F–ÜHG-ra nem került kvóta kiosztásra, a betöltött fluorozott szénhidrogén F–ÜHG töltet minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértékű mennyisége után 5000 forint, de legalább 100 000 forint,

b) auditor általi ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 100 000 forint,

c) ellenőrzésre jogosultsággal nem rendelkező auditor igénybevétele 100 000 forint,

d) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdés szerinti nyilatkozat kiállításának elmulasztása 100 000 forint,

e) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdés szerinti nyilatkozat nem tartalmazza a 14. §-ban foglalt formai és tartalmi követelményeket, 20 000 forint tételenként.

17. Ha az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. és 16. cikkében meghatározott forgalomba hozatalra kvótakiosztás nélkül kerül sor, a forgalomba hozott vagy forgalomba bocsátani szándékozott fluorozott szénhidrogén, F–ÜHG töltet minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 1000 forint, de legalább 100 000 forint.

18. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében rögzített nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása esetében 200 000 forint.

19. A 16. §-ban meghatározottak megszegése esetén 100 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

20. A 20. § (2) bekezdésében foglaltak megszegése esetében a visszanyert és tárolt, valamint az előre töltött készülékben hűtőkörönként a hűtőkör névleges F–ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 1000 forint, de legalább 100 000 forint.

21. A 21. § (1) bekezdés a)–d) és f)–h) pontjában foglaltak megsértése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

II. A klímavédelmi bírság mértéke az ORLA és ORLA alkalmazások vonatkozásában:

1. *  Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet I–V. csoportjában szereplő anyagok meg nem engedett felhasználása, az ORLA-kkal meg nem engedett tevékenység végzése vagy ORLA meg nem engedett forgalomba hozatala esetén a felhasznált, a tevékenységgel érintett, a forgalomba hozott ORLA után 6000 forint/tCO2 egyenérték, de legalább 100 000 forint.

2. *  Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet VI–IX. csoportjában szereplő anyagok meg nem engedett felhasználása, az ORLA-kkal végzett meg nem engedett tevékenység vagy ORLA meg nem engedett forgalomba hozatala esetén a felhasznált, a tevékenységgel érintett, a forgalomba hozott ORLA után 3000 forint/tCO2 egyenérték, de legalább 100 000 forint.

3. *  A 28. § (6) bekezdése szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges ORLA töltet minden megkezdett 1t CO2 egyenérték után 1000 forint, de legfeljebb 500 000 forint.

4. A 28. § (7) bekezdése szerint, ha a szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező természetes személy alkalmazottja végezte, szivárgásvizsgálatonként 100 000 forint.

5. Az ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény nem vagy nem megfelelő teljesülése esetén rendszerenként 50 000 forint.

6. A 28. § (6) bekezdése szerinti, a szivárgásészlelő rendszer beszerelésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén berendezésenként 200 000 forint.

7. A 28. § (6) bekezdése szerinti – már beszerelt – szivárgásészlelő rendszerre vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében szivárgásészlelő rendszerenként 100 000 forint.

8. *  A 28. § (8) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

9. *  Az 5. § (2), (2a), (2b) és (3) bekezdésben, a 11. § (2) bekezdésben, meghatározott nyilvántartási és regisztrációs kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése vagy valótlan adat közlése esetében 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

10. *  Az ORLA visszanyerése és ártalmatlanításra történő elszállítása esetében a 18. § (1)–(3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges ORLA gáz töltet minden megkezdett 1t CO2 egyenérték után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

11. Az ORLA-kkal kapcsolatos tevékenység 4. melléklet szerint megkövetelt képesítés hiányában történő végzése esetén 100 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.

12. A 28. § (5) bekezdés szerinti címkézési követelmények megszegése esetén berendezésenként és tartályonként 5000 forint, de legfeljebb 50 000 forint.

13. A 21. §-ban foglaltak megsértése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed. III. Kettős bírságolás:

Amennyiben egy alkalmazás egyidejűleg F–ÜHG-t is tartalmazó hűtőkörből és ORLA-t is tartalmazó hűtőkörből áll, az I. és II. pont szerinti bírság is kiszabható.

2. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

Az F-ÜHG közegek éghajlatvédelmi szempontból biztonságos felhasználására és kezelésére vonatkozó technológiai követelmények

Az alkalmazásoknál a következőket kell figyelembe venni: * 

1. *  Az új telepítésű vagy javított hűtőköröket vagy azok egy részét csak sikeres tömörségi nyomáspróbát és a szakszerű vákuumozást követően szabad először F–ÜHG közeggel feltölteni, majd minden potenciális szivárgási pontra kiterjedő közvetlen szivárgásellenőrzést követően lehet beüzemelni.

2. *  Szivárgásvizsgálati gyakoriságot érintő beavatkozással egyidejűleg szivárgásvizsgálat elvégzése kötelező.

3. * 

4. *  Az F-ÜHG közeget tartalmazó hűtőkörök töltetét minden, a hűtőkör megbontásával járó munkavégzés előtt a hűtőkör nem érintett részébe, vagy külön tartályba kell visszanyerni. A visszanyert közeg – amíg jogszabály nem tiltja – ugyanabba a hűtőkörbe a szükséges tisztítást követően visszatölthető vagy regenerálás után más hűtőkörben újrafelhasználható. Visszatöltés előtt a rendszer tömörségét ellenőrizni kell.

5. Hűtőköröknél F-ÜHG közeg vesztesége miatti F-ÜHG közeg utántöltés, felhasználás csak a hűtőkör javítását és szivárgásvizsgálatát követően végezhető.

6. A hűtőkör megbontásával járó szerelési munka során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör megnyitott részei a lehető leggyorsabban – szükség esetén ideiglenes eszközökkel – gáztömören le legyenek zárva. A szerelés során minden átmeneti csatlakozásnak is gáztömörnek kell lennie.

7. Az F-ÜHG légkörbe kerülése veszélyének minimumra csökkentése érdekében:

a) a tervezésnél ésszerű mértékben kell csökkenteni a potenciális szivárgási helyek számát a forrasztott kötések előnyben részesítésével,

b) külön figyelmet kell fordítani a rezgésből, rázkódásból eredő anyagkifáradások, tömítetlenségek, a szakszerűtlen csőmegfogások, így az ebből fakadó F-ÜHG közeg szökések elkerülésére,

c) bármilyen oldható, vagy nem oldható hűtőköri kötést a szivárgásellenőrzés érdekében csak szabadon hozzáférhető helyen – takarás (szigetelés, burkolat) esetén megjelölve – szabad kialakítani,

d) F-ÜHG közeget új vagy beavatkozással javított hűtőkörbe tölteni csak annak sikeres tömörségi nyomáspróbáját, valamint szakszerű vákuumozását követően szabad,

e) *  hűtőkört bármilyen módon szerelés céljából megbontani csak az F-ÜHG közeg töltetnek az érintett szakaszból történt teljes eltávolítását követően szabad. Az F-ÜHG közeg visszanyerését az atmoszférikus nyomás eléréséig kell biztosítani,

f) atmoszférikus nyomás feletti nyomású, F-ÜHG közeg töltetű hűtőköröket csak a töltőszelephez való csatlakozással lehet megbontani,

g) *  F-ÜHG közeget tömörségre ellenőrzött csatlakozásokkal és elzáró szelepekkel rendelkező, az F-ÜHG közeg paramétereinek megfelelő tömlőkkel kell visszanyerni és tölteni,

h) kiszerelt alkotóelem helyén, megbontott csőhálózatnál a csőcsatlakozásokat visszaszerelésig le kell dugózni,

i) F-ÜHG közeg csak a megfelelően címkézett nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabályokban előírt gázpalackba (tartályba) tölthető és abban tárolható.

8. Valamennyi szerelési és javítási technológia alkalmazása során csak az alábbi esetekben juthat elkerülhetetlen, de elhanyagolható mennyiségű F-ÜHG közeg a környezetbe:

a) *  a teljes F-ÜHG közeg visszanyerést követően a rendszerben maradt F-ÜHG közeg a megbontáskor a környezetbe juthat,

b) a vákuumozás során a vákuumszivattyú F-ÜHG közeget szállíthat a légkörbe, a szerkezeti okokból nem vákuumozható csatlakozások, csatlakozócsövek, szelepek F-ÜHG közeggel történő légtelenítése (öblítés) megengedhető, más esetben a csövek öblítésére és légtelenítésére nem alkalmazható,

c) *  töltésre, visszanyerésre, mérőműszer csatlakoztatásra szolgáló szerviz-tömlőkben normál légköri nyomáson maradó F-ÜHG közeg a környezetbe juthat.

3. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez * 

Zárt rendszerű, klímagázt tartalmazó alkalmazások szivárgásvizsgálati és visszagyűjtési technológia követelményei

1. *  A mobil és helyhez kötött hűtés-légkondicionálás területén üzemeltetett olyan hűtőkör esetén, amely 6 darabnál több fődarabot (fődarab különösen: a kompresszor, a kondenzátor, az elpárologtató, a hőcserélő) tartalmaz, az üzemeltető köteles az üzembe helyezéskor, illetve a kalorikus rendszert érintő változáskor a berendezés tervezőjével vagy a képesített személyzettel vagy a képesített vállalkozással elkészíttetni egy, az adott hűtőkör ellenőrzését támogató, a rendszer kalorikus kapcsolási vázlatát tartalmazó szivárgásvizsgálati dokumentációt, amit a Hatóság honlapján meghatározott, módosítható fájl formátumban, elektronikusan a Hatóság nyilvántartó rendszerébe a regisztrált hűtőkörhöz kell feltölteni.

2–4. * 

4. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez * 

1. HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazást szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint klímagázkezelést végző természetes személy képesítési igazolásainak jele, megnevezése és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelése:

A B C D
1. Személy képesítési kategória Személy képesítési kategória jogosultságai Személy képesítési kategória az alábbi
vállalkozásképesítési kategóriában jogosít tevékenységre
2. Megnevezés
3. H–I. I. „1” 3.1. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és
-pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:

3.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb
CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt,
HR–I., HR–II., HR–III., HR–IV.
„5”
3.1.2. visszanyerés,
3.1.3. telepítés,
3.1.4. javítás, karbantartás vagy szervizelés,
3.1.5. használaton kívül helyezés.


3.2. ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés vagy
-rendszer, hűtőkamion és
-pótkocsi hűtőegységei tekintetében:


3.2.1. szivárgásvizsgálat,
3.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
3.2.3. karbantartás vagy javítás.


3.3. Klímagáz kezelése.
4. H–II. II. „1” 4.1. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

4.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb
CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
4.1.2. a 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszer esetén:
a) visszanyerés, b) telepítés,
c) javítás, karbantartás vagy szervizelés, d) használaton kívül helyezés.

4.2. ORLA-t tartalmazó hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége és helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú- berendezés tekintetében:

4.2.1. hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat,
4.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés és
4.2.3. kevesebb mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezés karbantartása vagy javítása.

4.3. Klímagáz kezelése.
HR–II., HR–III., HR–IV.
„5”
5. H–III. III. „1” 5.1. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:

visszanyerés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

5.2. Klímagáz kezelése.
HR–III.
„5”
6. H–IV. IV. „1” 6.1. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

6.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb
CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.
HR–IV.
„5”
7. M–I. 7.1. A hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége kivételével az MR szektor
F–ÜHG-t tartalmazó berendezése tekintetében:


7.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb
CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt,
7.1.2. visszanyerés,
7.1.3. telepítés,
7.1.4. javítás, karbantartás vagy szervizelés,
7.1.5. használaton kívül helyezés.


7.2. A hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége kivételével az
MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezése tekintetében:


7.2.1. szivárgásvizsgálat,
7.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
7.2.3. karbantartás vagy javítás.


7.3. Klímagáz kezelése.
MR–I., MR–II., MR–III.
„5”
8. M–II. 8.1. A hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége kivételével az MR szektor
F–ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:


8.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb
CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

8.1.2. A 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszer esetén:
a) visszanyerés,
b) telepítés,
c) javítás, karbantartás vagy szervizelés,
d) használaton kívül helyezés.

8.2. A hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége kivételével az
MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezése tekintetében:


8.2.1. hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat,
8.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
8.2.3. kevesebb mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezés karbantartása vagy javítása.

8.3. Klímagáz kezelése.
MR–II., MR–III.
„5”
9. M–III. „2” A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárműbe szerelt légkondicionáló rendszerből fluortartalmú üvegházhatású gáz visszanyerése. MR–III.
10. E–I. „3” 10.1. A fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó elektromos kapcsolóberendezés tekintetében:

10.1.1. telepítés,
10.1.2. szivárgásvizsgálat,
10.1.3. szervizelése, karbantartása, javítása,
10.1.4. használaton kívül helyezése
10.1.5. visszanyerése.


10.2. Klímagáz kezelése.
11. T–I. „4” 11.1. Tűzvédelmi készülékben és berendezésben:


11.1.1. szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,
11.1.2. visszanyerés,
11.1.3. üzembe helyezés,
11.1.4. karbantartás vagy javítás.


11.2. ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülék és berendezések tekintetében:
11.2.1. szivárgásvizsgálat,
11.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
11.2.3. karbantartás vagy javítás.


11.3. Klímagáz kezelése.
T.

„1” A Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendelete szerinti tevékenységi kategóriák (I–IV.),

„2” a 307/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,

„3” a Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletnek való megfelelés,

„4” a 304/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,

„5” a 2017. január 1. előtt szerzett képesítések esetén a 27. § (8) bekezdés szerint.

2. HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazást szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint hűtőközeget és előretöltött készüléket kezelő vállalkozás képesítési igazolásainak jele, megnevezése:

A B C
1. Képesített vállalkozás tevékenységi kategória jele Vállalkozás képesítési kategória megnevezése és jogosultsága Vállalkozás képesítési kategóriában foglalt jogosultság teljes körű gyakorlásához szükséges személy képesítési
kategória „6”
2. HR–I. 2.1. *  F–ÜHG vásárlása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
2.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
2.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
2.4. Klímagáz kezelése.
2.4.1. *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.

2.5. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:
H–I.
2.5.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és
10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt,
2.5.2. visszanyerés,
2.5.3. telepítés,
2.5.4. javítás, karbantartás vagy szervizelés,
2.5.5. használaton kívül helyezés.


2.6. ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezés vagy rendszer, hűtőkamion és
-pótkocsi hűtőegysége tekintetében:


2.6.1. szivárgásvizsgálat,
2.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
2.6.3. karbantartás vagy javítás.
3. HR–II. 3.1. *  F–ÜHG vásárlása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
3.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
3.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
3.4. Klímagáz kezelése.
3.4.1. *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.

3.5. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

3.5.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és
10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
3.5.2. A 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszerek esetén:
a) visszanyerés,
b) telepítés,
c) javítás, karbantartás vagy szervizelés,
d) használaton kívül helyezés.

3.6. ORLA-t tartalmazó hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége és helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés tekintetében:
3.6.1. hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat,
3.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés és
3.6.3. kevesebb mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezés karbantartása vagy javítása.
H–I., H–II.
4. „7” HR–III. 4.1. *  F-ÜHG regenerálásra és ártalmatlanításra átvétele és leadása, átfejtése.
4.1.1. *  ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása, átfejtése.
4.1.2. *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.
4.2. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

visszanyerés azon berendezés vonatkozásában, amely 3 kg-nál
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében
6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.
H–I., H–II., H–III.
5. HR–IV. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább 5 tonna
CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb CO2-
egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység
nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.
H–I., H–II., H–IV.
6. MR–I. 6.1. *  F–ÜHG vásárlása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
6.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
6.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
6.4. Klímagáz kezelése.
6.4.1. *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.
6.5. A hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége kivételével az MR szektor F–ÜHG-t tartalmazó berendezése tekintetében:
6.5.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és
10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt,
6.5.2. visszanyerés,
6.5.3. telepítés,
6.5.4. javítás, karbantartás vagy szervizelés,
6.5.5. használaton kívül helyezés.


6.6. A hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége kivételével az MR
szektor ORLA-t tartalmazó berendezése tekintetében:


6.6.1. szivárgásvizsgálat,
6.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
6.6.3. karbantartás vagy javítás.
M–I.
7. MR–II. 7.1. *  F–ÜHG vásárlása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
7.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
7.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
7.4. Klímagáz kezelése.
7.4.1. *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.
7.5. A hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége kivételével az MR szektor F–ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
7.5.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és
10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
7.5.2. A 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszerek esetén:
a) visszanyerés,
b) telepítés,
c) javítás, karbantartás vagy szervizelés,
d) használaton kívül helyezés.

7.6. A hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége kivételével az MR
szektor ORLA-t tartalmazó berendezése tekintetében:


7.6.1. hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat,
7.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
7.6.3. kevesebb mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.
M–I., M–II.
8. MR–III. 8.1. *  F-ÜHG regenerálásra és ártalmatlanításra átvétele és leadása, átfejtése.
8.1.1. *  ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása, átfejtése.
8.1.2. *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.
8.2. A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárműbe szerelt légkondicionáló rendszerből fluortartalmú üvegházhatású gáz visszanyerése.
M–I., M–II., M–III.
9. NK klímagáz Országhatáron átnyúló:


a) *  F–ÜHG vásárlása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
b) Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
c) ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
d) Klímagáz kezelése.
e) *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.
H–I., H–II., H–III., M–I., M–II., M–III.
10. VE klímagáz Országhatáron belüli:


a) *  F–ÜHG vásárlása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
b) Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
c) ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
d) Klímagáz kezelése.
e) *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.
H–I., H–II., H–III., M–I., M–II., M–III.
11. T. 11.1. *  F–ÜHG vásárlása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
11.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
11.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
11.4. Klímagáz kezelése.
11.4.1. *  Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.

11.5. Tűzvédelmi készülékben és berendezésben:
11.5.1. szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,
11.5.2. visszanyerés
11.5.3. üzembe helyezés,
11.5.4. karbantartás vagy javítás.


11.6. ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülék és berendezés tekintetében:
11.6.1. szivárgásvizsgálat,
11.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
11.6.3. karbantartás vagy javítás.
T–I.

„7” A 2002/96/EK Irányelv szerint működő ártalmatlanító szervezetekre vonatkozó követelményeinek való megfelelés,

„6” a 27. § (8) bekezdés figyelembevételével.

3. Regisztrált vállalkozások tevékenységi kategóriája:

A B
1. Regisztrált vállalkozás tevékenységi kategória jele Vállalkozás regisztrációs kategória megnevezése és jogosultsága
2. NK berendezés Nagykereskedő: F–ÜHG-vel előtöltött berendezés országon belüli és országhatáron átnyúló kereskedelme, értékesítése, vásárlása.
3. VE berendezés Viszonteladó: F–ÜHG-vel előtöltött berendezés országon belüli kereskedelme, vásárlása, értékesítése.
4. Hatósági engedély alapján tevékenységet végző Az Éhvt. 10/B. § (1a) bekezdés alapján hatósági engedély birtokában, az abban foglaltak szerinti tevékenység végzésére jogosít. Klímagáz vásárlására az engedélyben meghatározottan, korlátozottan jogosít.
5. Gyártó Gyártó: klímagáz gyártása, F–ÜHG-t tartalmazó vagy azzal előtöltött alkalmazás gyártása, F–ÜHG felhasználása gyártási tevékenység során, F–ÜHG alapanyagként való felhasználása gyártási tevékenység során
6. *  Ártalmatlanító Klímagáz ártalmatlanításra történő átvétele és ártalmatlanítása
7. *  Regeneráló Klímagáz regenerálásra történő átvétele és regenerálása
8. Szakképzési Centrum Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján képzési tevékenység folytatása: klímagáz vásárlásra képzési tevékenysége mértékében, korlátozottan jogosít.
9. *  Berendezés-
tulajdonos
Szivárgásvizsgálatra kötelezett, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazás üzemeltetése, tárolása. A saját üzemeltetésében lévő alkalmazásból visszanyert hűtőközeg tárolása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra leadása.
10. Szolgáltatásközvetítő A telepítés, beüzemelés, címkézés, karbantartás, szervizelés, szivárgásvizsgálat, javítás, valamint használaton kívül helyezés elvégzésének szervezése szivárgásvizsgálatra kötelezett, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazáson más személy vagy vállalkozás megbízásából.
11. *  Gyűjtő Visszanyert F-ÜHG átfejtése vagy lefejtése nélkül regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából történő, kizárólag országon belüli kereskedelme, vásárlása, értékesítése, gyűjtése, szállítása.