A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2015. (IV. 20.) BM rendelet

a polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A kérelmező szervezetekre vonatkozó követelmények

1. § (1) A polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt (a továbbiakban: engedélyt) kérelmező szervezetnek (a továbbiakban: kérelmező szervezet) rendelkeznie kell a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 35. §-a szerinti megfelelőségértékelési tevékenysége során szükséges dokumentumok – így különösen a vizsgálati jegyzőkönyv, ellenőrzési jegyzőkönyv, tanúsítvány –, valamint a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló dokumentumai hiteles angol, német vagy francia nyelvű fordításával.

(2) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó, legalább 100 millió forintnak megfelelő biztosítási összegre kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.

(3) Az engedélyt kiadó hatóság (a továbbiakban: kijelölő hatóság), ha a kérelmező szervezet nem rendelkezik a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, a megfelelőségértékelési területen egyes tevékenységek végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozattal, a kérelmező szervezet alkalmasságának és felkészültségének megítélésére a következő feltételeket vizsgálja:

a) a megfelelőségértékeléshez szükséges személyi feltételek megléte, így a kérelmező szervezetnek biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet rendelkezzen

aa) a kérelmezett megfelelőségértékelési területnek megfelelő szakirányú középfokú műszaki képesítéssel és ehhez kapcsolódó legalább hároméves szakmai gyakorlattal,

ab) a feladatellátáshoz szükséges angol, német vagy francia nyelvek valamelyikéből legalább középfokú nyelvismerettel,

ac) a megfelelőségértékelési modulok, egyéb műszaki előírások szerinti eljárások, valamint a Kr. 4. alcímében meghatározott alapvető biztonsági követelmények ismeretével,

ad) az értékelt termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismeretével,

ae) a megfelelőségértékelés elvégzését igazoló tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges ismeretekkel;

b) ha a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési vizsgálatot végez, a szükséges és megfelelő vizsgáló laboratóriumok, a vonatkozó előírások, szabványok szerinti vizsgáló- és mérőeszközök, igénybevételi berendezések rendelkezésre állását (műszaki feltételek meglétét);

c) a megfelelőségértékeléshez szükséges adminisztratív feladatok ellátásához szükséges eszközök rendelkezésre állását.

(4) Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez leányvállalatot vagy alvállalkozót (a továbbiakban együtt: közreműködő) kíván igénybe venni, a (3) bekezdés szerinti vizsgálat kiterjed arra is, hogy a közreműködő megfelel-e a kérelmező szervezetre vonatkozó követelményeknek. Az ehhez szükséges dokumentációt a kérelmező szervezet a kijelölő hatóság rendelkezésére bocsájtja.

(5) A kérelmező szervezetre vonatkozó követelményeknek a kérelmező szervezet a (3) bekezdés szerinti vizsgálat során folyamatosan köteles megfelelni.

2. Az engedély időbeli hatálya

2. § Az engedély határozatlan időre szól, visszavonásig érvényes.

3. A kijelölt szervezetek éves jelentéstételére vonatkozó szabályok

3. § (1) Az engedéllyel rendelkező szervezet (a továbbiakban: kijelölt szervezet) az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentését (a továbbiakban: éves jelentés) minden év január 31-éig megküldi a kijelölő hatóságnak.

(2) Az éves jelentés a következőket tartalmazza:

a) a polgári célú pirotechnikai termékek és megfelelőségértékelési eljárások szerint a megrendelő gazdasági szereplők, a szerződések, a vizsgálati- és ellenőrzési jegyzőkönyvek számát,

b) a kiadott és a visszavont tanúsítványok számát és azonosítószámát,

c) a közreműködő nevét,

d) a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és a kivizsgálás eredményét,

e) a képzések felsorolását,

f) a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel vagy tájékoztatás bemutatását,

g) a polgári célú pirotechnikai termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatásokat.

4. A kijelölt szervezetek ellenőrzése

4. § (1) A kijelölő hatóság az engedély kiadása feltételeinek való megfelelést évente ellenőrzi. Az ellenőrzésre az engedélyezési eljárás szabályai az irányadók.

(2) A kijelölő hatóság az ellenőrzése során vizsgálja, hogy

a) a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,

b) az előző ellenőrzés óta a szakmai – személyi és műszaki – és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,

c) az előző ellenőrzés óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban történt esetleges változtatások befolyásolják-e a kijelölt szervezet megfelelőségértékelési tevékenység folytatására való alkalmasságát,

d) a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása megfelelő volt-e.

5. Az engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és a felhasználására vonatkozó szabályok

5. § (1) Az engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha

a) a kérelem a megfelelőségértékelési tanúsítás végzésének engedélyezésére irányul 270 970 Ft,

b) a kérelem a megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésének engedélyezésére irányul 270 970 Ft.

(2) A megfelelőségértékelési tanúsítás és a megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésére is jogosító engedély kiadására irányuló eljárás esetén 316 700 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Országos Rendőr-főkapitányság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002–01451715–00000000 számú számlájára.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt igazgatási szolgáltatási díj az Országos Rendőr-főkapitányság bevételét képezi.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdésében foglaltakat,

b) a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. § (1) bekezdésében foglaltakat,

c) a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (1) és (2) bekezdésében és az Itv. 80. § (1) bekezdés f)–g) pontjában foglaltakat

kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. § (1) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedéllyel rendelkező kijelölt szervezetnek az engedélye hatályát veszti.

(2) Az engedély kiadására irányuló eljárás jogerős lezárásáig nem kell alkalmazni az (1) bekezdéshez kapcsolódó jogkövetkezményeket, ha az e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedéllyel rendelkező kijelölt szervezet engedély kiadását kérelmezi a kijelölő hatóságnál.

8. § (1) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket állapít meg.