A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 9. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adat: a víziközmű-szolgáltatók által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján adatszolgáltatási céllal megküldött, a Hivatal adatbázisában tárolt szám vagy szöveg formátumú információ;

2. tartós adathordozó: olyan digitális elektronikus vagy optikai eszköz, amely lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő változatlan formában és minőségben való továbbítását az adat átadásáig, valamint megjelenítését;

3. *  Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis: az „Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis” című projekt keretében megvalósuló komplex elektronikus információs rendszer.

2. § (1) A Hivatal a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének e rendeletben szabályozott módon tesz eleget.

(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adatszolgáltatás és a javaslattétel tartós adathordozón valósul meg.

(3) Az adatátadás elektronikus formátumáról a miniszter a Hivatal véleményének kikérése után dönt.

3. § *  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65. § (2) bekezdés szerinti lakossági és nem lakossági felhasználókra vonatkozó javaslatban (a továbbiakban: díjjavaslat) a Hivatal tájékoztatja a minisztert

a) a díjjavaslat kidolgozásánál alkalmazott módszertanról, valamint az elmúlt időszak változásairól, tendenciákról;

b) a díjjavaslatban előterjesztett, illetve a díjjavaslat megküldésének időpontjában hatályos díjak közötti különbségekről, különös tekintettel az árszínvonal változására;

c) a víziközmű-szolgáltatási piac általános helyzetéről, a műszaki feltételek alakulásáról és az ágazat gazdálkodási helyzetéről.

3/A. § * 

4. § *  (1) A Hivatal a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás tárgyév január 1-jén aktuális adatait megküldi a miniszter részére minden év január 31-ig.

(2) A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3) bekezdése szerinti adatokban bekövetkezett változás esetén a Hivatal a változást követő 30 napon belül a miniszter részére bejelenti.

(3) A miniszter részére történő (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Hivatal az Országos Közhiteles Víziközmű Kataszterrel kialakított, a Hivatal által a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás adatbázisának formátumához igazított adatkapcsolaton keresztül biztosítja.

5. § A Hivatal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvény szerinti jogalkotási javaslatához indokolást és szabályozási igényt alátámasztó adatokat csatol.

6. § (1) Szakpolitikai döntés előkészítése, jogalkotási feladat teljesítése vagy a Kormány tájékoztatása érdekében a miniszter eseti adatszolgáltatásért fordulhat a Hivatalhoz.

(2) A Hivatal az eseti adatszolgáltatást részben vagy egészben megtagadhatja, amennyiben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vagy a minősített adat védelméről szóló törvény az adattovábbítást nem teszi lehetővé, továbbá amennyiben üzleti adatot érint és az érintettek hozzájárulását a miniszter a megkereséshez nem csatolta.

(3) Az eseti adatszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó további részletkérdések meghatározása érdekében a miniszter vagy a Hivatal elnöke szakértői szintű egyeztetést kezdeményezhet. A kezdeményezés címzettje soron kívül kijelöli a résztvevő szakértőket, akik közreműködnek a kérdések megválaszolásában, előterjesztések előkészítésében.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § *  A Hivatal a 4. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének első alkalommal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról szóló 47/2017. (XII. 20.) NFM rendelet kihirdetését követő év március 31-ig tesz eleget.