A jogszabály mai napon ( 2024.07.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet

a múzeumi letétről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 43–47. §-a hatálya alá tartozó, múzeum besorolású muzeális intézmény (a továbbiakban együtt: múzeum) a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakat csak részletes állapotfelmérést követően veheti át letéti megőrzésre.

(2) Az állapotfelmérés kiterjed a kulturális javak fizikai állapotának leírására. A múzeum csak olyan tárgyat vehet letétbe, amelynek fizikai állapotát – az időmúlásra tekintettel bekövetkező állagromlást nem számítva – képes megőrizni.

(3) A vizsgálat elvégzését követően, annak megállapításairól a múzeumnak a letét tárgyát képező kulturális javak szakágának megfelelő szakképzettségű muzeológusa és restaurátora írásos állapotfelmérési jegyzőkönyvet készít, melyet a múzeum képviselője és a letevő ír alá.

2. § A muzeális intézmény alapleltárában szereplő kulturális javaknak a Kultv. 49/A. §-a szerinti letétbe adása esetén a kultúráért felelős miniszter az engedély megadása során az alábbi szempontok alapján dönt:

a) a kulturális javaknak a látogatók számára történő hozzáférhetővé tétele nem sérül,

b) a letétbe adás a kulturális javak tudományos vagy szakmai véleményezését, vizsgálatát, restaurálását vagy preparálását nem akadályozza.

3. § A Kultv. 49. § (2) bekezdésében foglaltakon felül a letéti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a letevő és a letéteményes nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét,

b) a letevő nyilatkozatát arról, hogy a letett kulturális javak kizárólagos tulajdonosa, valamint arról, hogy a letett kulturális javak per, teher- és igénymentesek,

c) az állományvédelmi követelmények körében a letett kulturális javak állapotának megóvására irányuló tisztítási, konzerválási és restaurálási feltételeket, továbbá a letett kulturális javak számára biztosítandó hőmérsékleti, pára- és fényviszonyokat, valamint a letett kulturális javak raktározása és kiállítása során biztosítandó feltételeket, a letevő ezzel kapcsolatos ellenőrzési jogait,

d) a letéti díjat, fizetésének módját, időpontját és gyakoriságát, ha a szerződés visszterhes, illetve a letéti őrzéssel összefüggő költségeket, valamint az elszámolás szabályait,

e) a felelősségi szabályokat,

f) a letéti őrzés helyét.

4. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a letevő viseli a letéti őrzéssel összefüggő szükséges költségeket, a letett kulturális javak letevő birtokába történő visszaadásával kapcsolatos költségeket − ideértve a szállítás és a csomagolás költségeit is −, valamint az adminisztrációs költséget, ideértve a postai, nyomtatási és fénymásolási költséget is.

(2) A múzeum a költségeken felül letéti díjként a letett kulturális javak megőrzéséért ellenszolgáltatást kérhet, melynek összegéről a múzeum és a letevő egyedileg állapodnak meg valamennyi körülmény figyelembevételével. A letéti díj meghatározásánál figyelembe kell venni a letét időtartamát, valamint a letett kulturális javak számára biztosított állományvédelmi és vagyonbiztonsági feltételeket.

(3) Ha a múzeum a letett kulturális javakat állandó vagy időszaki kiállításon szerepelteti, eltérő megállapodás hiányában a kiállítás időtartamára letéti díj nem köthető ki.

5. § (1) A múzeum köteles gondoskodni a letett kulturális javak állagvédelméről, károsodástól való megóvásáról és elkülönített, biztonságos őrzéséről, amelyet a letevő, illetve – védetté nyilvánított kulturális javak esetében – az erre jogosult hatóság (a továbbiakban: hatóság) is ellenőrizhet. A múzeum köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzés lefolytatása során a letevővel együttműködni.

(2) A letett kulturális javak fizikai állapotának megváltoztatásához a múzeum és a letevő külön megállapodása szükséges.

(3) A letett kulturális javak esetleges károsodásáról, megsemmisüléséről, illetve a letett kulturális javakat érintő minden lényeges körülményről a múzeum a letevőt, védetté nyilvánított kulturális javak esetében a hatóságot is haladéktalanul tájékoztatja.

(4) Ha a múzeum a letett kulturális javakat állandó vagy időszaki kiállításon, illetve a múzeum fenntartója által elfogadott középtávú kutatási vagy kiállítási programban kívánja szerepeltetni, arról a letevőt haladéktalanul értesíti. Ha a kiállítás nem az őrzés helyén valósul meg, védetté nyilvánított kulturális javak esetében erről a múzeum értesíti a hatóságot.

(5) Ha a múzeum a (4) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségét elmulasztja, a Kultv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.

(6) A letett kulturális javak kiállításon történő bemutatása esetén fel kell tüntetni, hogy azok letéti szerződés alapján vannak a múzeum őrzésében, és a letevővel történt megállapodástól függően fel kell tüntetni a tulajdonos nevét is.

6. § A letéti szerződés meghosszabbítását a letét időtartamának lejáratát megelőzően legalább 30 nappal kell kezdeményezni.

7. § (1) A letéti szerződés megszűnésekor a múzeum a restaurálás vagy a preparálás költségeiről, a letett kulturális javakra fordított szükséges költségekről, valamint a letett kulturális javakhoz kapcsolódó bevételekről kimutatást készít. A kimutatás alapján a letevő és a múzeum elszámolnak egymással.

(2) A múzeum a letéti szerződés megszűnésekor – a letéti díj és a költségek kifizetését követően – a letett kulturális javakat a letevőnek vagy a letéti szerződésben megjelölt harmadik személynek az őrzés helyén adja ki. Ha a szerződésben megjelölt harmadik személy részére kell a letett kulturális javakat kiadni, az átvételre való jogosultságot igazolni kell.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.