A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2015. (VII. 3.) NGM rendelet

a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. bejelentett munkaerőigény: a foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni ellátására felmerült igény, amelyben a munkavégzés foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik, és amelyet a foglalkoztató a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál jelentett be;

2. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya ellenérték fejében végzett munka;

3. foglalkoztató: akinek részére foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében a munkavégzés történik;

4. egy naptári hónapban bejelentett munkaerőigény: a hónap elején meglévő, bejelentett és be nem töltött munkaerőigények és a hónap során újonnan bejelentett munkaerőigények számának ezerre kerekített összege;

5. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § a) pontjában meghatározott személy.

2. § (1) A Magyarországon egyidejűleg

a) az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy

b) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott munkavállalási engedéllyel

(e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkavállalási engedély) foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok száma nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző évben bejelentett munkaerőigények havi átlagát.

(2) A tárgyévet megelőző évben bejelentett munkaerőigények havi átlagának számításánál az egy naptári hónapban bejelentett munkaerőigények összegéből kell kiindulni, azzal, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatásra irányuló, valamint harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése céljából bejelentett munkaerőigényeket figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Az egyidejűleg munkavállalási engedéllyel foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számára vonatkozó − az (1) és (2) bekezdés szerint kiszámított − létszámadatot tartalmazó közleményt a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a tárgyév február 1-jéig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teszi közzé. * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a 2. § (3) bekezdésében meghatározott közleményt első alkalommal 2015. augusztus 1-jéig teszi közzé.