A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. életvitelszerű tartózkodási hely: az ügyfél azon - a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő - állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye, ahol évente több mint hat hónapot tölt, rendszerint elérhető, amelyeket az életkörülményei is alátámasztanak;

2. főállásban foglalkoztatott munkavállaló: az a személy, aki az ügyfél gazdaságában teljes munkaidőben dolgozik;

3. főállású mezőgazdasági termelő: az a személy, aki nem rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó árbevétele meghaladja az összes árbevételének 50%-át;

4. főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt mezőgazdasági termelő tevékenység;

5. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó mezőgazdasági vagyoni értékű jogok, gépek, épületek és készletek, és egyéb tárgyi eszközök összessége;

6. gazdaság vezetője: a gazdaság részét képező ingatlanok - beleértve a termőföldet is - tulajdonjogával vagy használati jogával rendelkező, mezőgazdasági termelő tevékenységet végző egyéni vállalkozó;

7. kertészet: a támogatási kérelemben az üzleti terv részét képező standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) betétlapon az ügyfél által jelölt, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben közzétett D10, D14A, D14B, D15, D16, D17, D23, D24, D34, E, G01A, G01C, G04A, G04B, G04C, G05, G07, I02, SFH-kódok legalább egyikének megfelelő mezőgazdasági tevékenység;

8. mezőgazdasági termelő: a Vhr. 3. § 12. pontjától eltérően az a természetes személy, aki mezőgazdasági tevékenységet folytat;

9. *  mezőgazdasági termelő tevékenység: a Vhr. 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek;

10. mezőgazdasági termelő tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató mezőgazdasági termelő gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból - származó termékek értékesítéséből befolyó bevételek összege;

11. *  működtetési időszak: e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak;

12. tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontjában meghatározott, vagy az ingatlan-nyilvántartásban majorként nyilvántartott földrészlet;

13. ügyfél: az a természetes személy, aki megfelel a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

14. mezőgazdasági szakmai gyakorlat: munkaszerződéssel, munkaviszony igazolással, vagy a gazdaság vezetőjének igazolásával alátámasztott mezőgazdasági termelő tevékenység, az önfoglalkoztatást ide nem értve.

2. A támogatás jellege és tárgya

2. § (1) E rendelet alapján egy alkalommal költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

(2) A támogatási jogosultság kötelezettség átvállalás és jogutódlás keretében nem ruházható át.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

ba) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,

bb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy

bc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;

c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, valamint

d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően támogatást vehet igénybe az is, aki az 1. és 2. mellékletekben felsoroltaktól eltérő szakképesítést szerzett, de a Herman Ottó Intézet - mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program megvalósulását segítő szakképzés felügyeletét ellátó szervezet - által kiadott állásfoglalással rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor arra vonatkozóan, hogy szakképesítése megfeleltethető az 1. és 2. mellékletben szereplő szakképesítések valamelyikének.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott végzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik olyan felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentummal, amely tanúsítja, hogy a támogatási kérelmet benyújtó személy a 2. mellékletben meghatározott szakon végzett képzések legalább egyikének tekintetében sikeres záróvizsgát tett.

(4) E rendelet alapján nem adható támogatás annak, aki

a) az e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtása előtt már nyújtott be támogatási kérelmet vagy pályázatot az MVH-hoz, és amelynek forrása részben, vagy egészben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap, illetve az Európai Halászati Alap volt;

b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: FM r.) 1. § 5. pontja szerinti támogatási kérelmet nyújt be az FM r. 9. § (1) bekezdésében és a 15. §-ban meghatározott időszakban.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően támogatás adható annak, aki

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot;

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, amelyet az MVH nem hagyott jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, valamint ezen kérelem alapján felülvizsgálat vagy bírósági eljárás nincs folyamatban;

c) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 5. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot;

d) a 8. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt, a (4) bekezdés a) pontja szerinti pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonta;

e) a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló jogszabály alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet, vagy a tejkvóta örökösödés útján történő átszállása miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet;

f) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 2. § 19. pontja szerinti történelmi bázis jogosultságot örökölt;

g) a (4) bekezdés b) pontja szerinti kérelmét visszavonta.

(6) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt táblázat

a) „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 47 pontot;

b) „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot; vagy

c) „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

4. Kötelezettségek

4. § (1) Az ügyfél köteles

a) a gazdaságot személyes közreműködésével vezetni;

b) a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folyamatosan folytatni;

c) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódóan megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című kötelező képzésen legkésőbb 2016. december 31-ig részt venni és azt elvégezni;

d) a működtetési időszak végéig a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész alapján tett vállalásokat, nyilatkozatokat fenntartani, valamint a kötelezettségeket teljesíteni;

e) a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ea) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

eb) a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ec) a juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ed) a sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ee) a baromfifélékre vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek;

f) a használatában lévő területeket a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni, amennyiben a földhasználati nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak;

g) a gazdálkodásával összefüggésben, a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mellékletében szereplő gazdálkodási napló GN-főlap, GN-06, GN-14, GN-17, GN-18 valamint GN-19 lapjait a teljes működtetési időszak alatt naprakészen vezetni.

(2) A gazdaság személyes közreműködéssel történő vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (3) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő vezetés.

(3) *  A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a gazdaság vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 4. melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, amelyhez igazolást kell mellékelni arról, hogy az ügyfél családtámogatási ellátásban részesül.

5. § (1) Az ügyfél gazdaságának el kell érnie a vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése másik ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelmében az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya tekintetében a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből részarányt vállalt, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható meg szankció nélkül.

(4) Méhcsaládok beállítása kizárólag úgy vállalható, ha azok részaránya a működtetési időszak 4. évének végén nem haladja meg az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME érték 50%-át.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak a (3) bekezdésben meghatározott esetben is alkalmazandóak.

(6) *  A Kincstár az (1) bekezdés teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.

6. § *  Az ügyfél köteles vállalni, hogy

a) a gazdaság üzemméretét legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig,

b) gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

7. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013. közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program 112. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely 31 692 000 eurónak megfelelő forintösszeg, de legalább 10 milliárd forint.

(2) A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4) A vállalt EUME méret számításánál a Vhr. 21. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a teljes működtetési időszak alatt.

(5) *  Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám alapján kell meghatározni, amelyet a Kincstár az egyes állatfajokra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről és a Baromfi Információs Rendszerről szóló miniszteri rendeletekben meghatározottak alapján vezetett nyilvántartásokból állapít meg.

(6) Az (5) bekezdés szerint megállapított állatlétszámot a gazdálkodási naplóban rögzített állatállomány-nyilvántartásnak is alá kell támasztania.

(7) *  A Kincstár az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet és a hasznosítás módját az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem adataiból ellenőrzi.

(8) Az egységes területalapú támogatással nem érintett területek esetében a terület mérete a földhasználati nyilvántartásból, az SFH érték az ügyfél nyilatkozata alapján kerül ellenőrzésre.

6. A támogatási kérelem benyújtása

8. § * 

7. A támogatási kérelem elbírálása

9. § (1) *  A támogatási kérelmet a Kincstár e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) A rangsorba állított kérelmek esetén a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt a rendelkezésre álló forrás ismeretében, annak figyelembe vétele mellett az irányító hatóság azon támogatási kérelem alapján határozza meg, amelynek vonatkozásában a támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még teljességgel fedezi az adott kérelem és a rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek összesített támogatási igényét.

(3) *  Az intézkedésben való részvételhez szükséges feltétel mesterséges körülmények létrehozásával történt megteremtéseként kell értékelni, és a Tv. 55. § (10) bekezdése szerint kell eljárni, ha 3 vagy több, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozónak nem minősülő ügyfél jelölte meg életvitelszerű tartózkodási helyeként ugyanazt az ingatlant.

8. Kifizetési kérelem

10. § (1) *  Az ügyfél a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó első fokú határozat jogerőre emelkedését követően, de legkésőbb 2015. november 13-ig köteles az MVH által közzétett közleményben rendszeresített nyomtatványon, postai úton benyújtani az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére.

(2) Amennyiben a támogatási kérelemre vonatkozó döntés ellen az ügyfél jogorvoslattal él és ennek következtében támogató döntés születik, akkor a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. november 30-ig köteles az (1) bekezdés szerinti módon benyújtani.

(3) A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásával az ügyfél lemond a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat elleni fellebbezési jogáról.

(4) *  A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására a 4. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglaltak teljesítését követően, legkorábban 2017. július 1. és 31. között, majd ezt követően évente július 1. és augusztus 31. között megnyíló kifizetési időszakban van lehetőség.

(5) *  A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig lehet benyújtani.

(6) *  A kifizetési kérelmet az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(7) A (4) bekezdés szerinti kifizetési kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(8) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben azt vállalta, hogy az életvitelszerű tartózkodási helyét a működtetési időszak végéig tanyán tartja fenn, de az ingatlan nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél külterületi életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.

9. Jogkövetkezmények

11. § (1) *  Ha a Kincstár az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a támogatásra jogosult nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltakat, az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság megszűnik, és az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) *  Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a gazdálkodási napló vezetésében több mint 6 hónapos elmaradásban van, a Kincstár 8 napos határidő tűzésével felszólítja az elmaradás pótlására.

(3) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdés szerinti határidőben nem pótolja az elmaradást, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Ha a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok része alapján a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a támogatásra jogosult valótlan adatot szolgáltatott, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(5) Az ügyfél az érintett év vonatkozásában köteles az e bekezdésben meghatározott elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni az üzemmérettől való elmaradás; és a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételtől való elmaradás esetén, ha

a) gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak első három évében az üzleti tervben az adott évre vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladóan marad el;

b) *  gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a véglegessé vált támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el; vagy

c) az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el.

(6) Az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni, ha nem teljesíti az 5. § (4) és (5) bekezdésében foglalt kötelezettségét.

(7) Az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni, ha nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségét.

(8) * 

(9) * 

(10) Ha visszafizetési kötelezettség áll fenn az ügyféllel szemben, akkor a visszafizetendő támogatás együttes összege nem haladhatja meg az igénybe vett támogatás összegét.

(11) Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy

a) a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értéket

aa) az állattenyésztés,

ab) a kertészet, vagy

ac) az állattenyésztés és a kertészet együttes

aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen felüli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

b) *  a működtetési időszak teljes időtartama alatt a gazdaság legtávolabbi pontja az életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

c) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igényléséig legalább a 2. melléklet szerinti végzettségek legalább egyike tekintetében BSc szintű szakirányú végzettséget szerez, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni;

d) *  a működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, de ennek a kötelezettségének a működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem tesz eleget, vagy e kötelezettségét nem tartja fenn a működtetési időszak végéig, akkor a kifizetett támogatási összeg 20%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

e) életvitelszerűen tanyára vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik legkésőbb a működtetési időszak első évének végéig és ezt a teljes működtetési időszak alatt fenntartja, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

f) életvitelszerűen tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen él a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában és ezt fenntartja a működtetési időszak végéig, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

g) a főállásban foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől - az ügyfelet bele nem számítva - legalább 1 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(11a) *  Mentesül az ügyfél a (11) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványában rögzített tartózkodási hely érvényességi ideje a működtetési időszak alatt lejár, de a lejáratot követő legfeljebb nyolc hónapon belül - a támogatási kérelme szerinti vállalásának megfelelően - a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vétel céljából bejelenti az életvitelszerű tartózkodási helyét.

(12) Az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, ha nem teljesíti

a) a 10. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási kötelezettségét, vagy

b) * 

(13) *  Az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 10. § (5) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelmet elutasítják.

(14) Az ügyfélre vonatkozóan megállapított összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.

(15) *  A (13) bekezdéstől eltérően, az ügyfélnek kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-ához való jogosultsága szűnik meg, ha

a) a működtetési időszak 5. évében teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret, vagy

b) *  a működtetési időszak 5. évét követő év július 1. és augusztus 31. között benyújtott kifizetési kérelem alapján legfeljebb 10%-kal tér el a 4. évre vállalt üzemmérettől, feltéve, hogy az eltérés nem eredményezi a 7. § (2) bekezdése szerinti üzemméret kategória változását.

10. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12/A. § *  A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 3. mellékletet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12/B. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról szóló 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést és 10. § (1) bekezdést a 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12/C. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet] megállapított 1. § 9. pontját a 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12/D. § *  (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 6. §-át, 10. § (5) és (6) bekezdését, 11. § (1) bekezdését, (11) bekezdés b) és d) pontját, (13) és (15) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépésekor és az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet [a továbbiakban: 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (8) és (9) bekezdését a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

12/E. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról szóló 60/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 11. § (11) bekezdés d) pontját és (11a) bekezdését a 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás
3. 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztő Szakmunkás
4. 23 5 3124 16 6 3 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus
5. 20 2 6140 05 9 0 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
6. 22 2 6139 06 1 0 02 Baromfi- és kisállattenyésztő Szakmunkás
7. 22 5 3124 16 6 3 02 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
8. 23 2 6112 05 9 0 02 Biotermesztő Szakmunkás
9. 15 5 3113 16 6 4 01 Bor- és üdítőitalipari technikus Technikus
10. 15 2 7222 01 9 0 01 Borász Szakmunkás
11. 21 2 6129 05 4 0 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő Szakmunkás
12. 21 2 6116 05 3 0 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
13. 21 5 3124 16 6 2 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus Szaktechnikus
14. 26 5 3117 16 2 0 06 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
15. 29 5 3125 16 6 1 01 Erdészeti környezetvédő szaktechnikus Szaktechnikus
16. 55 4 3910 09 8 0 03 Erdészeti menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
17. 29 2 6219 05 1 0 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
18. 29 5 3125 16 6 1 02 Erdésztechnikus Technikus
19. 21 2 6212 05 1 0 03 Faiskolai szaporítóanyag-előállító Szakmunkás
20. 20 2 6140 05 9 0 04 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
21. 21 2 6121 05 5 0 02 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Szakmunkás
22. 21 5 3124 16 6 2 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus
23. 22 2 6135 06 1 0 03 Juhtenyésztő Szakmunkás
24. 22 5 3124 16 6 3 04 Juhtenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
25. 20 4 6140 05 9 0 06 Képesített gazda Technikus
26. 20 4 6140 08 2 0 04 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony Technikus
27. 24 2 6129 05 3 0 04 Kertész Szakmunkás
28. 24 5 3124 16 6 2 03 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus
29. 26 2 8293 02 2 2 13 Kertészeti gépész Szakmunkás
30. 55 4 3910 09 8 0 08 Kertészeti menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
31. 22 2 6134 06 1 0 04 Lótenyésztő Szakmunkás
32. 22 5 3124 16 6 3 05 Lótenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
33. 22 2 6139 06 2 0 02 Méhész Szakmunkás
34. 26 1 8293 04 7 0 01 Meliorációs és parképítő gépkezelő Szakmunkás
35. 26 1 8293 04 6 1 04 Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő Szakmunkás
36. 20 2 6140 09 9 0 03 Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó Szakmunkás
37. 41 5 3129 16 9 0 22 Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus
38. 20 2 6140 08 2 0 06 Mezőgazdasági gazdaasszony Szakmunkás
39. 26 2 8293 02 2 2 16 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás
40. 26 5 3117 16 2 0 21 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
41. 26 2 7433 02 2 2 17 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás
42. 26 5 3117 16 2 0 22 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus
43. 26 5 3117 16 2 0 23 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Szaktechnikus
44. 52 5 3126 16 7 0 12 Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus Szaktechnikus
45. 52 5 3126 16 7 0 13 Mezőgazdasági környezetvédő technikus Technikus
46. 26 5 3117 16 2 0 24 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus
47. 20 5 3124 16 6 2 04 Mezőgazdasági technikus Technikus
48. 21 5 3124 16 6 2 05 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
49. 26 2 8293 02 2 2 21 Növénytermesztő gépész Szakmunkás
50. 52 5 3125 16 6 2 06 Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus Szaktechnikus
51. 52 2 6140 05 6 0 02 Növényvédő és méregraktárkezelő Szakmunkás
52. 26 2 8313 02 2 2 22 Növényvédő és öntöző gépész Szakmunkás
53. 26 1 8312 04 9 0 11 Önjárómunkagép-kezelő Szakmunkás
54. 22 2 6133 06 1 0 05 Sertéstenyésztő Szakmunkás
55. 22 5 3124 16 6 3 06 Sertéstenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
56. 22 2 6132 06 1 0 06 Szarvasmarhatenyésztő Szakmunkás
57. 22 5 3124 16 6 3 07 Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
58. 21 5 3124 16 6 2 08 Szőlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus
59. 21 2 6129 05 3 0 07 Szőlő- és gyümölcstermesztő Szakmunkás
60. 22 5 3124 16 6 3 08 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus
61. 26 1 8311 04 9 0 12 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) Szakmunkás
62. 22 2 6229 06 2 0 03 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
63. 22 5 3129 16 6 3 10 Vadgazdálkodási technikus Technikus
64. 20 2 6129 05 9 0 10 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás
65. 21 2 7222 01 9 0 07 Vincellér Technikus
66. 21 5 3124 16 6 2 09 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

2. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 52 5 3126 16 7 0 12 Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megjelölésével) Szaktechnikus
3. 55 4 3910 09 8 0 13 Agrárgazdasági menedzserasszisztens
(alágazat megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
4. 21 5 3129 16 6 4 09 Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus Szaktechnikus

3. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 31 6203 02 Állattenyésztő Szakmunkás
3. 31 6203 03 Baromfi- és kisállattenyésztő Szakmunkás
4. 52 6222 01 Bor- és üdítőital-ipari technikus Technikus
5. 52 6262 01 Erdésztechnikus Technikus
6. 32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-előállító Szakmunkás
7. 33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
8. 31 6203 04 Juhtenyésztő Szakmunkás
9. 51 6201 01 Képesített gazda Technikus
10. 51 6201 02 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony Technikus
11. 34 7872 01 Lovastúra-vezető Szakmunkás
12. 31 6280 04 Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő Szakmunkás
13. 31 6280 05 Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő Szakmunkás
14. 52 3439 03 Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus
15. 31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony Szakmunkás
16. 34 5235 02 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás
17. 32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó Szakmunkás
18. 53 6206 01 Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus Szaktechnikus
19. 31 6280 08 Önjáróbetakarítógép-kezelő Szakmunkás
20. 31 6203 07 Sertéstenyésztő Szakmunkás
21. 31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztő Szakmunkás
22. 31 6280 09 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) Szakmunkás

4. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
3. 55 6249 01 Mezőgazdasági menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
4. 33 6207 04 Vincellér Szakmunkás

5. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
3. 52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda Technikus
4. 52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus
5. 34 6280 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás
6. 31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) Szakmunkás
7. 52 6203 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus
8. 31 6203 10 Általános állattenyésztő Szakmunkás
9. 32 6201 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
10. 53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
11. 55 6203 01 Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
12. 32 6206 01 Biotermesztő Szakmunkás
13. 33 5212 01 Borász Szakmunkás
14. 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő Szakmunkás
15. 33 6207 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
16. 53 6207 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus Szaktechnikus
17. 31 6206 03 Dohánykertész Szakmunkás
18. 52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar) Technikus
19. 52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
20. 33 6262 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
21. 54 6262 01 Erdésztechnikus Technikus
22. 31 6207 03 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító Szakmunkás
23. 51 6201 01 Gazda I. Technikus
24. 33 6201 01 Gazda II. Szakmunkás
25. 31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Szakmunkás
26. 53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus
27. 53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
28. 33 6207 03 Kertész Szakmunkás
29. 52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus
30. 34 6280 03 Kertészeti gépész Szakmunkás
31. 52 5470 04 Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági szakirány) Technikus
32. 31 6203 05 Lótenyésztő Szakmunkás
33. 53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
34. 31 6203 06 Méhész Szakmunkás
35. 51 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony I. Technikus
36. 31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony II. Szakmunkás
37. 33 6280 01 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás
38. 52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
39. 34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével) Szakmunkás
40. 53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus
41. 31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)
Szakmunkás
42. 53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Szaktechnikus
43. 55 6249 01 Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
44. 55 5452 01 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
45. 53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus
46. 52 6201 01 Mezőgazdasági technikus Technikus
47. 31 6206 04 Mikroszaporító Szakmunkás
48. 52 6206 01 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
49. 31 6280 07 Növénytermesztő gépész Szakmunkás
50. 31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-kezelő Szakmunkás
51. 55 6203 02 Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
52. 53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
53. 53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
54. 53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus
55. 31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő Szakmunkás
56. 53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus
57. 33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
58. 52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus Technikus
59. 55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképesítés
60. 32 6206 03 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás
61. 51 6207 02 Vincellér Technikus
62. 53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

6. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 34 6206 01 Biotermesztő Szakmunkás
3. 32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító Szakmunkás
4. 33 6201 01 Gazda Szakmunkás
5. 55 6206 01 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és
-feldolgozó
Felsőfokú szakképesítés
6. 55 6203 04 Ménesgazda Felsőfokú szakképesítés
7. 55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő technológus Felsőfokú szakképesítés
8. 34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás

7. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 55 621 01 0010 55 07 Szőlész, borász szaktechnikus Felsőfokú szakképesítés
3. 55 621 04 0000 00 00 Méhészeti technológus Technikus

8. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
3. 52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda Technikus
4. 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus
5. 54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész Technikus
6. 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus Technikus
7. 31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
8. 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) Szakmunkás
9. 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) Szakmunkás
10. 31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) Szakmunkás
11. 31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) Szakmunkás
12. 54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus Technikus
13. 33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
14. 55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
15. 52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő Szakmunkás
16. 52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító Szakmunkás
17. 52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő Szakmunkás
18. 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus Technikus
19. 33 621 01 0000 00 00 Borász Szakmunkás
20. 55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus Felsőfokú szakképesítés
21. 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész Szakmunkás
22. 31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész Szakmunkás
23. 31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő Szakmunkás
24. 31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
25. 54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus Technikus
26. 55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda Felsőfokú szakképesítés
27. 54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus Technikus
28. 33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő Szakmunkás
29. 33 621 02 1000 00 00 Gazda Szakmunkás
30. 55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és
-feldolgozó
Felsőfokú szakképesítés
31. 31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő Szakmunkás
32. 31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó Szakmunkás
33. 54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus Technikus
34. 31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gépkezelő Szakmunkás
35. 31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító Szakmunkás
36. 31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
37. 31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó Szakmunkás
38. 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő Szakmunkás
39. 31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő Szakmunkás
40. 31 621 05 0000 00 00 Méhész Szakmunkás
41. 31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő Szakmunkás
42. 55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda Felsőfokú szakképesítés
43. 31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Szakmunkás
44. 54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
45. 31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Szakmunkás
46. 55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
47. 55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
48. 31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő Szakmunkás
49. 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus Technikus
50. 54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó Szakmunkás
51. 33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító Szakmunkás
52. 33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő Szakmunkás
53. 31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
54. 54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő Szakmunkás
55. 54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
56. 55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő technológus Felsőfokú szakképesítés
57. 31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő Szakmunkás
58. 54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktárkezelő Szakmunkás
59. 52 621 01 0100 33 01 Ökogazda Szakmunkás
60. 55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó Felsőfokú szakképesítés
61. 31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője Szakmunkás
62. 55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
63. 33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztő Szakmunkás
64. 31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő Szakmunkás
65. 54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
66. 54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus Technikus
67. 55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképesítés
68. 54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő Szakmunkás
69. 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus Technikus
70. 33 621 01 0001 51 01 Vincellér Technikus
71. 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő Szakmunkás

9. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus Szaktechnikus
3. 35 621 01 Állattartó szakmunkás Szakmunkás
4. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus
5. 35 621 02 Biogazdálkodó Szakmunkás
6. 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus Szaktechnikus
7. 34 622 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
8. 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus Technikus
9. 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
10. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
11. 34 621 01 Gazda Szakmunkás
12. 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő Szakmunkás
13. 34 622 02 Kertész Szakmunkás
14. 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus Szaktechnikus
15. 34 621 02 Lovász Szakmunkás
16. 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó Szakmunkás
17. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás
18. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
19. 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás
20. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus Technikus
21. 32 621 02 Méhész Szakmunkás
22. 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus Szaktechnikus
23. 34 541 06 Szőlész-borász Szakmunkás
24. 55 581 04 Vidékfejlesztési szaktechnikus Szaktechnikus
25. 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő Szakmunkás
26. 31 621 02 Aranykalászos gazda Szakmunkás
27. 31 621 01 Állatgondozó Szakmunkás
28. 31 541 02 Borász Szakmunkás
29. 31 811 01 Falusi vendéglátó Szakmunkás
30. 31 541 11 Vincellér Szakmunkás

10. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

A B C D
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 1801-1 Juhtenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
3. 1801-2 Lótenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
4. 1801-3 Sertéstenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
5. 1801-4 Szarvasmarha-tenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
6. 1804 Méhész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
7. 1805 Vadász-vadtenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
8. 1806 Baromfitenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
9. 1807 Állategészségőr Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
10. 1809 Általános állattenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
11. 1810 Kisállattenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
12. 1701 Dísznövénykertész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
13. 1705 Kertész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
14. 1705-1 Szőlő- és gyümölcstermesztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
15. 1705-2 Zöldségtermesztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
16. 1707 Általános kertész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
17. 1706 Mezőgazdasági gépész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
18. 1706-1 Állattartótelepi gépész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
19. 1706-2 Kertészeti gépész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
20. 1706-3 Növénytermesztő gépész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
21. 1913-1 Borász Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
22. 313 Gépszerelő és -karbantartó Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
23. 313-4 Mezőgazdasági gépszerelő,
-karbantartó
Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
24. 31-100 Növényvédelmi (technikus) Technikus
25. 31-300 Mezőgazdasági áruforgalmi
(technikus)
Technikus
26. 32-101 Erdészeti (technikus) Technikus

11. Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

A B C D
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 313-4 Gépszerelő és karbantartó
(mezőgazdasági gépszerelő)
Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
3. 1809 Általános tenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
4. 1913-1 Erjedésipari termékgyártó
(borász)
Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
5. 31-100 Növényvédelmi (technikus) Technikus
6. 31-300 Mezőgazdasági áruforgalmi
(technikus)
Technikus
7. 51-0100 Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus) Technikus
8. 51-0200 Erdész (technikus) Technikus
9. 51-0300 Kertész (technikus) Technikus
10. 51-0400 Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus) Technikus
11. 61-0102 Borászati és üdítőipari ágazat
(technikus)
Technikus
12. 71-0200 Mezőgazdasági gépész
(technikus)
Technikus

2. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú képzések

A B
1. Végzettségi szint Agrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve
2. alapfokozat
(baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
állattenyésztő mérnöki alapképzési szak
élelmiszermérnöki alapképzési szak (borászati szakirány)
erdőmérnöki alapképzési szak
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
kertészmérnöki alapképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak
növénytermesztő mérnöki alapképzési szak
szőlész-borász mérnöki alapképzési szak
természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
vadgazda mérnöki alapképzési szak
3. mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) agrármérnöki mesterképzési szak
állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés
állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak
birtokrendező mérnöki mesterképzési szak
díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mesterképzési szak
élelmiszermérnöki mesterképzési szak
gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak
kertészmérnöki mesterképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak
növényorvosi mesterképzési szak
növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak
tájépítész mérnöki mesterképzési szak
természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak
vadgazda mérnöki mesterképzési szak
vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak
4. Főiskolai agrármérnök
agrármenedzser főiskolai szintű szak
agrár-szakoktató főiskolai szintű szak
állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy
állattenyésztési üzemszervezési, vagy állattenyésztő
üzemmérnöki, vagy általános állattenyésztési, vagy
baromfi- és egyéb kisállattenyésztő főiskolai szintű szak
élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy élelmiszer-technológus üzemmérnöki főiskolai szintű szak (borászati szakirány)
élelmiszeripari mérnök főiskolai szintű szak (borászati szakirány)
gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak
kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy
környezetgazdálkodási agrár üzemmérnöki főiskolai szintű szak
meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy
öntözéses üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak
növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai szintű szak
szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak
szőlész-borász főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási mérnök főiskolai szintű szak
természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak
vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak
vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy
élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak
5. Egyetemi agrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak
agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki,
üzemszervező agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági
agrármérnöki egyetemi szintű szak
alkalmazott zoológus szak
állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak
élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak
élelmiszeripari mérnök egyetemi szintű szak (borászati szakirány)
élelmiszermérnöki egyetemi szintű szak (borászati szakirány)
erdőmérnöki egyetemi szintű szak
gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak
informatikus agrármérnök
kertészmérnöki egyetemi szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási egyetemi szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak
növényorvosi egyetemi szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak
6. Szakirányú továbbképzési szak agrárközgazdasági
agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök
agrármenedzsment
alapszintű nemzetközi mezőgazdasági
baromfi-egészségügy
európai uniós agrárszakértő
gombatermesztési szakmérnök
gombatermesztési szaktanácsadó
gyógynövénytermesztő
gyógynövénytermesztő szakember
gyümölcstermesztési (integrált termesztési)
gyümölcstermesztő
gyümölcstermesztő szakmérnök
integrált gyümölcstermesztési szakmérnök
integrált növénytermesztő
integrált növénytermesztő szakember
juh- és kecskeágazati szakmérnök
kertészeti marketing és logisztikai
környezet- és tájgazdálkodási
környezet- és tájgazdálkodási szakember
környezetgazdálkodási
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó
lótenyésztő
mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági
mezőgazdasági környezetgazdálkodási
mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
mezőgazdasági szaktanácsadó
mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
mezőgazdasági vízgazdálkodási
nemzetközi agrárágazati
növénygenetika és növénynemesítés
növénygenetikai és növénynemesítési
növényvédelmi szakmérnök
ökológiai gazdálkodó
ökológiai gazdálkodó szakmérnök
ökológiai növénytermesztő
ökológiai növénytermesztő szakember
sertés-egészségügyi
sertéstenyésztő szakmérnök
szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági
szarvasmarhatenyésztő szakmérnök
szőlész-borász
szőlő- és borgazdasági szakmérnök
szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
szőlőtermesztő és borász menedzser
szőlőtermesztő és borász szakmérnök
takarmánykeverék-gyártási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
talajerőgazdálkodás
talajerőgazdálkodás szakmérnök
talajtani
talajtani szakmérnöki
tápanyag-gazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
vadgazdálkodási
vadgazdálkodási szakember
vetőmag-gazdálkodási
vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési menedzsment és marketing
vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök
vidékfejlesztő menedzser
vidékfejlesztő menedzser szakmérnök
zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási
zöldséghajtatási
zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök

3. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez

Értékelés

A B C D
1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Pontszám
2. A rész
Szakmai szempontok
3. Az ügyfél képzettsége A 2. melléklet szerinti végzettség

Az 1. mellékletben meghatározott felsőfokú szakképesítés vagy technikusi vagy szaktechnikusi szakképzettség
Végzettséget igazoló okirat hiteles másolata. 1510
4. Az 1. mellékletben meghatározott végzettséggel rendelkező ügyfél vállalja, hogy a 2. melléklet szerinti végzettségek egyike tekintetében
a 10%-os kifizetetési kérelem benyújtásáig legalább BSc szintű szakirányú végzettséget szerez
Támogatási kérelemben tett nyilatkozat alapján. 2
5. Az ügyfél vállalja a főállású 3. évének kezdetétől Támogatási kérelem főlapján 17
mezőgazdasági termelővé válást a működtetési időszak 4. évének kezdetétől tett nyilatkozat alapján. 14
6. Az ügyfél vállalja, hogy a 84-100%-ban Az üzleti terv részét képező 10
működtetési időszak 4. évére vállalt 67-83%-ban SFH-betétlap alapján. 8
EUME értéket az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya adja 51-66%-ban 6
7. Az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen van a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában és vállalja, hogy ezt fenntartja a működtetési időszak végéig. Támogatási kérelem főlapján tett nyilatkozat és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata vagy az adott város Polgármesteri Hivatala által kiállított eredeti lakcímigazolás alapján.
Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, de a földrészlet nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-
nyilvántartásban, akkor a támogatási
kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást arról, hogy
az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.
8
vállalja, hogy életvitelszerű tartózkodási helyként tanyára vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik a működtetési időszak első évének végére és ezt fenntartja legalább a működtetési időszak végéig. Támogatási kérelem főlapján tett nyilatkozat alapján 5
8. Az 1. mellékletben meghatározott felsőfokú szakképesítéssel vagy technikusi vagy szaktechnikusi legalább 3 év mezőgazdasági termelő tevékenységgel összefüggő szakmai gyakorlattal rendelkezik Támogatási kérelem főlapján tett nyilatkozat, valamint, eredeti munkaszerződés 4
szakképzettséggel rendelkező ügyfél a támogatási kérelmének benyújtását megelőzően megszerzett, legalább 2 év mezőgazdasági termelő tevékenységgel összefüggő szakmai gyakorlattal rendelkezik hiteles másolata, munkaviszony igazolás, gazdaság vezetőjének az 3
legalább 1 év mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezik MVH által közzétett nyomtatványon tett igazolása, ami pontosan tartalmazza a mezőgazdasági
termelő tevékenységgel összefüggő szakmai gyakorlat idejét
2
9. Összesen: max: 50
B rész
Horizontális szempontok
10. Női ügyfél 2
11. Az ügyfél vállalja, hogy a főállásban Támogatási kérelem főlapján
foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől
(az ügyfelet nem beleszámítva)
legalább +1 fő tett nyilatkozat alapján
4
12. A működtetési időszak kezdetétől annak teljes időtartama alatt az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található Támogatási kérelem főlapján tett nyilatkozat alapján 7
13. *  Az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye hátrányos helyzetű településen van a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy évvel A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 2015. április 23. napján hatályos melléklete szerinti, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. vagy 3. mellékletében felsorolt, vagy a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
3. mellékletében felsorolt járáshoz tartozó település

Amennyiben az ügyfél lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata a kérelem
benyújtását megelőző 1 éven belül került kiállításra, akkor a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata mellett az ügyfélnek a kérelméhez csatolnia kell az ügyfél lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal vagy kormányhivatal által kiállított eredeti lakcímigazolást, ami tartalmazza az ügyfél korábbi életvitelszerű tartózkodási helyét és annak kezdeti és végdátumát.
4
14. Összesen: max: 17
15. C rész
Pénzügyi terv
16. A befektetett eszközök hatékonysága A befektetett eszközök ráfordításainak aránya, a befektetett
eszközök ráfordításai a kiemelt anyagjellegű kiadások
(növénytermesztés, kertészet, szőlő- és gyümölcstermesztés,
valamint az állattenyésztés) és az igénybevett szolgáltatások
összegéhez képest a működtetési időszak teljes időtartama alatt.
Ha a mutató értéke legalább 2,5
Ha a mutató értéke legalább 1,5, de nem éri el a 2,5-t

2
1
17. A támogatás hasznosulása A főtevékenységből származó felhalmozódó kumulált jövedelem*
aránya az egyszeri tőkejuttatáshoz viszonyítva a működtetési
időszak 4. évére
Ha a mutató értéke legalább 1,4
Ha a mutató értéke legalább 0,9, de nem éri el az 1,4-t
Ha a mutató értéke legalább 0,4, de nem éri el a 0,9-t
* A számítás módja: {(Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel 1. év + 2. év + 3. év + 4. év) - [(Kiemelt anyagjellegű kiadások a növénytermesztésben, kertészetben, szőlő-, gyümölcstermesztésben 1. év + 2. év + 3. év + 4. év) + (Kiemelt anyagjellegű kiadások az állattenyésztésben 1. év +
2. év + 3. év + 4. év) + (Igénybe vett szolgáltatások kiadásai
1. év + 2. év + 3. év + 4. év) + (Bér- és járulékai 1. év + 2. év +
3. év + 4. év) + (Vállalkozói kivét 1. év + 2. év + 3. év + 4. év)]} /
Egyszeri tőkejuttatás összesen
Az egyszeri tőkejuttatás összege e rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott összeg és a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jei EKB árfolyamának (315,54 Ft/euró) szorzata alapján kerül megállapításra.3
2
1
18. A vállalkozás tervezett jövedelmezősége Az átlagos kalkulált bruttó jövedelem (azaz a működtetési időszak
teljes időtartamára tervezett Vállalkozás eredményének a vállalkozói
kivéttel növelt átlaga) aránya az átlagos minimálbérhez (a benyújtás
évében érvényes havi minimálbér és bérminimum átlagának éves
értéke) a működtetési időszak teljes időtartama alatt

Az átlagos minimálbér a 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján:
1 362 000 Ft*,
* A számítás módja: (105 000 Ft + 122 000 Ft)/2*12 hó =
1 362 000 Ft.

Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 150%
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 120%, de nem éri el a 150%-ot
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 60%, de nem éri el a 120%-ot3

2

1
19. Összesen: max: 8
20. D rész
Üzleti terv
21. Üzleti terv értékelése összesen (a kitöltési útmutatóban szereplő követelmények maximális teljesítése esetén): max: 40
22. MINDÖSSZESEN: max:
115

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. A családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve)

2. A közreműködő személyes adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve)

3. A családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve)

4. A közreműködő bevonásának időtartama


  Vissza az oldal tetejére