A jogszabály mai napon ( 2022.05.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.V.11. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) alapfeladat ellátására létrehozott szolgálati beosztás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 352. § d) pont 1., 3. és 4. alpontja szerinti törvényekben meghatározott feladatatok ellátására létrehozott szolgálati beosztás,

b) alapfeladat ellátására létrehozott munkakör: a Belügyminisztériumban a miniszteri irányítási jogkör megvalósítását közvetlenül szolgáló szolgálati beosztások, egyéb szerveknél a szerv alapvető rendeltetésének megvalósítást szolgáló szolgálati beosztások,

c) *  munkakör: a szolgálati beosztásnak nem minősülő, a belügyminiszter által irányított szervnél rendszeresített egyéb önálló munkakör, mely az ellátandó feladatokra figyelemmel rendvédelmi igazgatási szolgálati, igazságügyi alkalmazott jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel tölthető be,

d) *  rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervek,

e) státusz: az állománytáblázatban megjelölt szolgálati beosztás, munkakör ellátására rendszeresített létszámhely.

1/A. § *  Az 1-5. §-t alkalmazni kell a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti rendvédelmi szervnél és a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörökre is.

2. § (1) Az állománytáblázat tartalmazza:

a) a szervezeti egység megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a rendvédelmi szerv szervezeti hierarchiájában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv),

b) a szervezeti egység felépítésének megfelelően szervezeti elemekre bontva

ba) az egyes szervezeti elemekhez tartozó rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök megnevezését (az ellátott feladat jellegét zárójelben),

bb) a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök számát,

bc) a vezetői szolgálati beosztások és munkakörök vezetői besorolási kategóriáját,

bd) a tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolási kategóriáját,

be) *  a munkakörökhöz rendelt foglalkoztatási jogviszony megnevezését, (rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony esetén a munkaköri kategória megjelölésével, munkaviszony esetén a munkakör megnevezésével),

bf) a szolgálati beosztáshoz rendelt hivatásos pótlék mértékét,

bg) a szolgálati beosztáshoz tartozó legalacsonyabb és legmagasabb rendfokozatot,

bh) a szolgálati beosztáshoz előírt szakirányú és speciális rendészeti képesítési követelményeket,

bi) a szolgálati beosztáshoz előírt idegennyelv-tudást,

bj) a ruházati ellátási normát,

bk) *  a szolgálati beosztás alkalmasságvizsgálati kategóriájának megjelölését,

bl) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést,

bm) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat.

(2) Az állománytáblázat összesítve tartalmazza a szervezeti egység szervezeti felépítését, valamint a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök alapvető adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését is.

(3) Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatálybalépésének dátumát, módosítás esetén a módosítás hatálybalépésének dátumát.

3. § (1) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását a rendvédelmi szerv központi szerve készíti elő.

(2) Az állománytáblázat módosítása helyett új állománytáblázatot kell előkészíteni

a) ha új szervezeti egység jön létre,

b) ha a szervezeti egység olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy

c) a jóváhagyó vagy a belügyminiszter döntése alapján.

4. § (1) Az új állománytáblázatot, valamint a rendvédelmi szerv központi szerve szervezeti egységei állománytáblázatának módosítását a belügyminiszter hagyja jóvá. Egyéb esetben az állománytáblázat módosítását a rendvédelmi szerv vezetője hagyja jóvá.

(2) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását három példányban kell elkészíteni és jóváhagyni. Egy példányt az állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység, egy példányt a rendvédelmi szerv központi szerve, egy példányt a Belügyminisztérium kezel.

(3) A Belügyminisztérium az állománytáblázatokat, illetve azok módosításait nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő ötven évig archív nyilvántartásként kezeli.

(4) Az állománytáblázat hatályos adatait a számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell.

4/A. § *  A 3. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt esetben az állományilletékes parancsnok az állománytáblázatot saját hatáskörben módosítja.

5. § (1) A rendvédelmi szerv központi szerve a rendvédelmi szerv egészére kiterjedő összesítő adatokat tartalmazó szervezeti állománytáblázatot vezet. A szervezeti állománytáblázatot elektronikus nyilvántartási rendszerben folyamatosan, havonta frissítve kell vezetni.

(2) A szervezeti állománytáblázat tartalmazza:

a) a rendvédelmi szerv valamennyi szervezeti egységére kiterjedően osztály, illetve osztály jogállású szervezeti elem szintjéig lebontva a rendvédelmi szerv felépítését,

b) az a) pont szerinti bontásban

ba) a vezetői szolgálati beosztások és munkakörök megnevezését és (a jogviszonynak megfelelő) besorolását, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát,

bb) a tiszti és tiszthelyettesi beosztási osztályba tartozó szolgálati beosztások megnevezését, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát,

bc) a beosztotti munkakörök megnevezését, a hozzárendelt jogviszonyt, a munkakör jogviszonynak megfelelő besorolását, valamint a rendszeresített és ténylegesen betöltött státuszok számát.

6. § A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertanát és eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § *  A rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,

c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,

d) az idegenrendészeti szerv esetében a 4/A. melléklet,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az 5. melléklet,

f) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet

tartalmazza.

8. § (1) A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

(1a) *  A Belügyminisztériumba tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba vezényelt esetében a Hszt. 114. § (3) bekezdés a) pontja és a Hszt. 5., illetve 6. melléklete alkalmazásával kell a szolgálati beosztásokat besorolni.

(2) *  A Belügyminisztériumhoz és a belügyminiszter által irányított szervhez szolgálati beosztás ellátására vezényelhető hivatásos állományúak száma egyidejűleg legfeljebb

a) a Belügyminisztériumnál 170 fő,

b) a rendvédelmi technikumoknál összesen 155 fő

lehet.

(3) A (2) bekezdés szerinti létszámkeretbe nem kell beszámítani az európai uniós forrásból finanszírozott státusz terhére foglalkoztatott hivatásos állományút.

9. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok besorolási kategóriába sorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Ha a 7. és 8. mellékletben meghatározott szolgálati beosztást a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományába tartozó tölti be, a hivatásos pótlék mértéke 250%.

(2) * 

11. § (1) A Hszt. 114. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontjai szerinti vezetői besorolási osztályba tartozó vezetői beosztásba kinevezés feltétele az egyetemi végzettség, vagy azzal egy tekintet alá eső mesterfokozatú - „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc) - felsőfokú végzettség megléte.

(2) *  A 2., 4/A., 5., 6., 7. és 8. mellékletben meghatározott tiszti besorolási osztály „E” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

(3) A 3. és 4. mellékletben meghatározott tiszti besorolási osztály „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

(4) A Hszt. 114. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt vezetői és középvezetői vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(5) A Hszt. 114. § (2) bekezdés c) pontja szerinti beosztott vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(6) *  A vezetői besorolású kapcsolattartó, tanácsadó és főtanácsadó szolgálati beosztásba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, de nem feltétele a rendészeti vezetővé, illetve a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése.

(7) *  Ha az érintett szakirányú továbbképzéssel vagy technikus végzettséggel nem rendelkezik, a tiszti vagy a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betöltéséhez rendvédelmi alapozó képzés elvégzése szükséges.

12. § (1) *  A Hszt. 1. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott rendvédelmi szervek vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 9. melléklet tartalmazza.

(2) *  A Hszt. 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges felsőfokú szakképzettségeket, szakképzettségeket, szakképesítéseket, egyéb szakmai képesítéseket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 10. melléklet tartalmazza.

(3) *  A Hszt. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet tartalmazza.

13. § A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások körének meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az 1-5. §-t a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra is alkalmazni kell.

15. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

16. § Azt a hivatásos állományút, aki 2015. június 30-án hatályos jogszabály alapján a szolgálati beosztására előírt képesítési (végzettségi, képzettségi) követelményeknek megfelelt vagy a részére előírt képzést határidőben megkezdi, az adott szolgálati beosztás betöltéséig a képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

17. § *  (1) A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál rendszeresített szolgálati beosztások tekintetében e rendeletnek a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 9/2019. (III. 28.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6. melléklet I. és II. alcímét - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Módr. hatálybalépését követően elrendelt vezénylések esetén kell alkalmazni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál rendszeresített szolgálati beosztások tekintetében e rendeletnek a Módr.-rel megállapított 6. melléklet I. és II. alcímét a Módr. hatálybalépésekor a büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány tagja esetében akkor kell alkalmazni,

a) ha a Módr. hatálybalépését követően más besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba helyezik, vagy

b) ha a szolgálati beosztásának a Módr.-rel megállapított besorolása alapján az illetménye nem csökken.

18. § *  (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 13/2019. (IV. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.2.) hatálybalépését megelőző napon a Belügyminisztériumban titkárságvezető szolgálati beosztást betöltő vezényeltet a Módr.2. hatálybalépésének napján

a) osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti titkárságot vezet,

b) főosztályvezető szolgálati beosztásba kell sorolni az a) pontba nem tartozó esetben.

(2) A Módr.2. hatálybalépését megelőző napon a Belügyminisztériumban főosztályvezető-helyettes szolgálati beosztást, valamint osztályvezető szolgálati beosztást betöltő vezényeltet a Módr.2. hatálybalépésének napján

a) a középvezetői kategóriába tartozó főosztályvezető 2 besorolási kategóriájú osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a Módr.2. hatálybalépésének napján megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak,

b) a beosztott vezetői kategóriába tartozó főosztályvezető-helyettes 1 besorolási kategóriájú osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a Módr.2. hatálybalépésének napján nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

(3) E rendeletnek a Módr.2.-vel megállapított rendelkezéseit visszamenőlegesen 2019. április 1-jétől kell alkalmazni.

19. § *  E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. § *  (1) E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (III. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának azon tagját, aki a Módr.3. hatálybalépését megelőző napon a szolgálati beosztására előírt képesítési, végzettségi, képzettségi követelményeknek megfelelt vagy a részére a Módr.3. hatálybalépését megelőzően előírt képzést határidőben elvégzi, és a szolgálati beosztásának besorolási kategóriája a Módr.3.-mal megállapított rendelkezés következtében a Módr.3. hatálybalépésére tekintettel megváltozik, az adott szolgálati beosztás betöltéséig az adott szolgálati beosztásra vonatkozó képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

21. § *  A 9. és 10. mellékletnek a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályai szerinti, legkésőbb 2022. december 31-ig megszerzett képesítés a Módr.4. hatálybalépését követően is megfelel az e rendelet szerinti rendvédelmi végzettségnek.

22. § *  (1) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítést vagy a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítést határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. június 15-ét követően e szakképesítés képesítő vizsgáját sikeresen letette, ugyanakkor a szakképesítésről kiállított bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal, hogy részére

a) a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek és b) a szakképesítésről kiállított bizonyítványnak

a képesítő vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő bemutatását elő kell írni.

(2) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a rendőr tiszthelyettes technikusi végzettséget határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. május 4-ét követően a szakmai vizsgát sikeresen letette, ugyanakkor a szakmai bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal, hogy részére

a) a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek és

b) a szakmai bizonyítványnak

a szakmai vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő bemutatását elő kell írni.

1. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertana és eljárási rendje

I. Módszertan

A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére megállapított önálló munkaköri kategóriákat a Hszt. 114. § (3) bekezdése tartalmazza. A besorolási kategóriák alapja a munkakör elemzés és értékelés eredményeként megállapított munkaköri kategória. A munkaköri kategória megállapítása - a Hszt. 155. § (1) bekezdésének megfelelően - a beosztási illetmény meghatározásához szükséges.

Az egyes szolgálati beosztások besorolása a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon és eljárási rendben végrehajtott elemzése és értékelése alapján kerül megállapításra.

A munkakör elemzés a munkaköri ismérvek feltárásánál a munkakör tartalmára vonatkozó jellemzőket veszi alapul. A munkakör elemzés és értékelés szakaszai:

- elemzési szakasz: adatgyűjtés;

- értékelési szakasz: a munkakörök egymáshoz viszonyított relatív értékének és a munkakörök közötti különbség relatív mérőszámmal történő meghatározása.

A munkakör elemzési és értékelési folyamat során a következő dimenziók vizsgálata szükséges:

- tudás,

- problémamegoldás,

- felelősség,

- terhelés.

Az értékelés során további tényezők kerülhetnek felhasználásra.

A munkakör tartalmának vizsgálatakor továbbá figyelembe kell venni a szolgálati beosztás szervezeti szintjét is (központi, területi, helyi szerv). [A központi szerveknél például az irányításból adódó magasabb elvárt tudás-és felelősségi szint feladatok ellátása kiemelkedő szerepet kap.]

Az elemzési és értékelési tényezők aránya kifejezi a munkaköröknek más munkakörhöz viszonyított értékét. Az egységes dimenziók és értékelési követelmények használata lehetővé teszi a munkakörök tárgyilagos rangsorolását, amelyek alapján a Hszt.-ben meghatározott munkaköri kategóriákba kerülnek. A dimenziókon belül használt értékelési tényezők között fontosságuk szerint további különbség tehető, azaz sor kerülhet súlyozásra.

A szolgálatellátás sajátosságaiból adódó speciális kockázatok - a Hszt. 157. §-a alapján - alapvetően a hivatásos pótlék mértékének megállapításakor kerül figyelembevételre, ugyanakkor a hivatkozott §-ban szereplő tényezőkre - beosztásonként eltérő mértékben - a munkakör elemzés és értékelés során is tekintettel kell lenni.

Az értékelés során használt dimenziók, ez egyes dimenziókon belüli tényezők, valamint az egyes tényezők közötti súlyozás mértékét az alábbi ábra szemlélteti.

Dimenziók a munkakör elemzési modell súlyozási arányai
Szaktudás 38%
Emberi kapcsolatok
Tevékenység terjedelme
Vezetői tapasztalat 2%
alapfok
középfok
Tudás felsőfok
több idegen nyelv max. 48%
informatikai ismeretek
Továbbképzési Fix pontozás alapvizsga 6%
szükséglet, igény szakvizsga
vezetőképzés
előmeneteli vizsga
egyéb továbbképzés
speciális képzettségi igény
Hely- és személyismeret 2%
Gondolkodás szabadsága
14%
Problémamegoldás Gondolkodási kihívás 18%
Kommunikáció 2%
Együttműködés 2%
Cselekvés szabadsága
Befolyás nagysága 15%
Felelősség Befolyás terjedelme
28%
Korrupció 7%
Kényszerítő eszközök alkalmazása 6%
Minősített időszaki feladat
Terhelés Fizikai terhelés 6%
Pszichés terhelés
Munkakörnyezet-
ből adódó terhelés

II. Eljárásrend

1. Új szolgálati beosztás esetén a javaslatot meg kell küldeni a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatait ellátó szervezeti egységén keresztül a belügyminiszternek.

2. A javaslatban meg kell határozni az I. pontban szereplő módszertan szerinti dimenziókat, és meg kell határozni a javasolt besorolási kategóriát. A javaslatot indokolni kell, megjelölve a költségvetési fedezet rendelkezésre állását.

3. *  A Belügyminisztérium humánigazgatási szerve az I. pontban szereplő módszertan alapján megvizsgálja a javasolt szolgálati beosztást.

4. Ha indokolt az új szolgálati beosztás létrehozása, a Belügyminisztérium humánigazgatási szerve javaslatot tesz a rendszeresített szolgálati beosztások módosítására, az erre vonatkozó jogszabály előkészítésére.

2. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez * 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. *  kiemelt vezető központi szerv vezetője országos rendőrfőkapitány
4. *  központi szerv vezetőjének helyettese bűnügyi országos rendőrfőkapitány-
helyettes
5. *  rendészeti országos rendőrfőkapitány-
helyettes
6. *  gazdasági országos rendőrfőkapitány-
helyettes
6a. *  kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes
7. *  középvezető szakirányító 1 szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési, kommunikációs)
100
8. hivatalvezető (ORFK) 100
9. szakirányító 2 főosztályvezető 100 100
10. főosztályvezető 1 főtanácsadó (főkapitányi biztos) 100 100
10a. *  középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó 100 100
11. beosztott vezető főosztályvezető- főosztályvezető-helyettes 100 100
12. helyettes 1 irodavezető 100
13. főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető 100 100
2. Területi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető területi szerv vezetője rendőrfőkapitány 100
4. igazgató (RRI) 100
5. *  középvezető szakirányító 2 igazgató-helyettes (RRI) 100 100
6. bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
(MRFK)
100
7. rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (MRFK)
100
8. gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
(MRFK)
100
9. főosztályvezető 2 főosztályvezető (RRI) 100
10. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető (MRFK, RRI humánigazgatási, ellenőrzési, 100 100
11. határrendészeti, KHSZ)
12. hivatalvezető 100
13. osztályvezető 1 osztályvezető 100 100
3. Helyi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. középvezető főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) 100
4. határrendészeti kirendeltségvezető
(kiemelt)
100
5. főosztályvezető 2 kapitányságvezető 100
6. beosztott vezető főosztályvezető- határrendészeti kirendeltségvezető 100
7. helyettes 2 kapitányságvezető-helyettes (kiemelt) 100
8. osztályvezető 2 osztályvezető 100 100
9. hivatalvezető (kiemelt) 100
10. őrsparancsnok (osztály jogállású) 100

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. szerv besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. központi E ügyeletvezető 150
4. kiemelt főreferens 150 100
5. osztályvezető-helyettes 150 100
6. alosztályvezető 150 100
7. D kiemelt főnyomozó 150
8. főügyeletes 150
9. csoportvezető 150 100
10. kiemelt főelőadó 150 100
11. kiemelt főellenőr***** 150 100
12. C főnyomozó 150
13. ügyeletes 150
14. nyomozótiszt 150
15. főelőadó 150 100
16. területi E ügyeletvezető 100
17. alosztályvezető 100
125**
50
18. alosztályvezető (közterületi támogató) 200
19. *  osztályvezető-helyettes 100
200****
50
20. titkárságvezető (alosztály jogállású) 50
21. főorvos 50
22. szolgálatirányító tiszt 100
200****
23. sajtószóvivő 100
24. D főügyeletes 100
25. alosztályvezető-helyettes 100 50
26. alosztályvezető-helyettes (közterületi támogató) 200
27. *  csoportvezető 100,
125**
200****
50
28. kiemelt főellenőr***** 100 50
29. kiemelt főelőadó 100
200****
50
30. kiemelt főmérnök 50
31. *  kiemelt főnyomozó 100
200****
32. *  kiemelt főtechnikus 100 50
33. kiemelt fővizsgáló 100
34. kiképzésvezető 100
35. kiképzésszervező 100
36. lőtérvezető 50
37. pszichológus (bűnügyi) 100
38. szakorvos (bűnügyi) 100
39. C főellenőr***** 100 50
40. főelőadó 100
200****
50
41. főnyomozó 100
200****
42. főrevizor 50
43. *  főtechnikus 100 50
44. fővizsgáló 100
45. ügyeletes 100
46. B ellenőr ***** 100 50
47. előadó I. 100 50
48. mérnök 50
49. nyomozótiszt 100
50. *  technikustiszt 100 50
51. vizsgálótiszt 100
52. A előadó II. 100 50
53. helyi D alosztályvezető 100 50
54. hivatalvezető (alosztály jogállású) 50
55. osztályvezető-helyettes 100 50
56. őrsparancsnok (alosztály jogállású) 100
57. őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) 100
58. szolgálatirányító tiszt 100
59. C alosztályvezető-helyettes 100 50
60. csoportvezető 100 50
61. kiemelt főelőadó 100 50
62. kiemelt főnyomozó 100
63. kiemelt főtechnikus 100
64. kiemelt fővizsgáló 100
65. őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású) 100
66. B főnyomozó 100
67. főtechnikus 100
68. fővizsgáló 100
69. főelőadó 100 50
70. A nyomozótiszt 100
71. technikustiszt 100
72. vizsgálótiszt 100
73. előadó I. 100 50

III. *  Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. szerv besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. központi E csoportparancsnok 150 100
4. D referens 150 100
5. C segédelőadó 150 100
6. területi E csoportparancsnok 100
200****
50
7. őrparancsnok 100
8. szolgálatparancsnok 100
9. szolgálatparancsnok (közterületi támogató) 200
10. D helyszínelő 100
11. helyszínelő és balesetvizsgáló 100
12. nyomozó 100
13. szakoktató 100
14. *  technikus 100
125**
50
15. ügyeletes 100
16. *  referens 100
200****
50
17. raktárvezető 50
18. vizsgáló 100
19. kiemelt főhatárrendész 100
20. *  járőrparancsnok 100
125**
200****
21. C fogdafelügyelő 100
22. *  főhatárrendész 100, 125**
23. futár 50
24. *  járőrvezető 100
125**
25. járőrvezető (közterületi támogató) 200
26. *  kutyavezető 125
200****
27. szolgálatparancsnok-helyettes 100
28. segédelőadó 100 50
29. kiképző 100
30. bűnügyi referens 100
31. B fogdaőr 100
31a. *  B határrendész 100
125**
32. *  járőr 100
125**
33. járőr (közterületi támogató) 200
34. gépjárművezető 100 50
35. kísérőőr 100
36. bűnügyi segédelőadó 100
37. *  A objektumőr 75*
100
38. *  járőrtárs 75*
39. helyi E őrparancsnok 100
40. *  szolgálatparancsnok 100
200****
41. *  szolgálatirányító parancsnok 100
200****
42. csoportparancsnok 100
125**
43. D helyszínelő 100
44. helyszínelő és balesetvizsgáló 100
45. körzeti megbízott 100
125**
46. nyomozó 100
47. *  határrendészeti szakértő 100
200****
48. szolgálatparancsnok-helyettes 100
49. technikus 100
125**
50. vizsgáló 100
51. referens 100 50
52. C segédtechnikus 100
53. ügyeletes 100
54. kiképző 100
55. *  kiemelt főhatárrendész 100
125**
200****
225*
56. járőrparancsnok 100
125**
57. bűnügyi referens 100
57a. *  C hajóvezető 100
58. B fogdafelügyelő 100
59. *  főhatárrendész 100
125**
200****
225*
60. * 
61. hajóvizsgáló 100
62. járőrvezető 100
125**
63. kutyavezető 125
64. segédelőadó 100 50
65. bűnügyi segédelőadó 100
66. A fogdaőr 100
67. *  határrendész 100
125**
200****
225*
68. járőr 100
125**
69. kísérőőr 100
70. motorcsónakvezető 100
71. *  objektumőr 75*
100
72. *  gépjárművezető 100 75
73. bűnügyi fogalmazó 100
74. *  járőrtárs 75*
75* Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 75%.
125**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 125%.
200****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%.
225*: A hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha szolgálati állat kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, a hivatásos pótlék mértéke 225%.
***** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

IV. *  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető területi szerv vezetője igazgató 100
4. középvezető szakirányító 2 igazgató-helyettes 100
5. főosztályvezető 2 főosztályvezető 100
6. beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető 100
7. osztályvezető (BEI) 200
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. *  E alosztályvezető 150
175*
300**
450***
100
4. *  osztályvezető-helyettes 150
175*
300**
450***
100
5. *  D kiemelt főelőadó 150
175*
300**
450***
100
6. *  kiemelt főnyomozó 150
175*
300**
450***
600****
7. *  C főelőadó 150 100
8. *  főnyomozó 150
175*
300**
450***
600****
3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
2a. *  D nyomozó 150
175*
300**
450***
600****
2a.
3. *  D technikus 150
175*
300**
450***
600****
4. referens 150
300**
450***
100
5. C segédelőadó 100 100
175* a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 175%.
300**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%.
450*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.
600**** a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%.

V. *  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető területi szerv vezetője igazgató 100
4. középvezető szakirányító 1 igazgatóhelyettes 100
5. középvezető szakirányító 2 intézményvezető-helyettes 100
6. középvezető főosztályvezető 1 tagozatparancsnok 100
7. középvezető főosztályvezető 1 főosztályvezető 100
8. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes 100
9. beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető 100
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. besorolási kategória szolgálati beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. E osztályvezető-helyettes 100
4. E alosztályvezető 100
5. E szakcsoportvezető 100
6. E kiemelt főreferens 100
7. E mesteroktató 100
8. E főorvos 100
9. D kiemelt főelőadó 100
10. D kiképzésvezető 100
11. D kiképzésszervező 100
12. D lőtérvezető 100
13. D kiemelt oktató 100
14. D csoportvezető 100
15. D orvos 100
16. C főelőadó 100
17. C oktatótiszt 100
3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. besorolási kategória szolgálati beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. E mesterkiképző 100
4. E ügyeletes 100
5. D referens 100
6. D szakoktató 100
7. D felcser 100
8. C segédelőadó 100

VI. *  Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai
(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. *  kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese műveleti országos rendőrfőkapitány-
helyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka)
3a. *  kiemelt vezető területi szerv vezetője igazgató (NNI) 200
4. középvezető szakirányító 1 igazgató 200 150
5. *  főosztályvezető 1 igazgató-helyettes (KR MÜIG, KR KIG) 150
5a. *  középvezető főosztályvezető 1 szolgálatvezető (TŰSZ) 500
6. főosztályvezető 2 szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, KR LRSZ)
200 150
7. főosztályvezető 200 150
7a. *  középvezető főosztályvezető 2 főosztályvezető (TŰSZ) 500
8. *  főosztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály) 500
9. hivatalvezető 150
10. igazgató-helyettes (NNI, GI) 200 150
10a. *  középvezető főosztályvezető 2 főosztályvezető
(KR NNI KEF)
400
11. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
szolgálatvezető (ÜVSZ) 200
12. főosztályvezető- főosztályvezető-helyettes 200 150
13. * 
14. osztályvezető 1 osztályvezető 200 150
15. *  osztályvezető (TŰSZ) 500
15a. *  beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztály) 500
16. *  szolgálatvezető-helyettes (KR LRSZ) 200*
650
17. *  beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető
(KR NNI KEF)
400

a) *  200*: a Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 200%.

2. Tiszti szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. E osztályvezető-helyettes 150**
200
100
4. alosztályvezető 150**
200
225***
600******
100
5. karmester 100
6. főorvos 100
7. ügyeletvezető 200
7a. *  E osztályvezető-helyettes (KR NNI KEF) 400
7b. *  E alosztályvezető (KR NNI KEF) 400
8. D helikoptervezető 650
9. alosztályvezető-helyettes 200
600******
100
10. csoportvezető 200
225***,
600******
100
11. *  kiemelt főelőadó 150**
200
225***
400*****
600******
100
12. kiemelt főellenőr******* 200 100
13. *  kiemelt főnyomozó 200
225***
400*****
13a. *  (D) kiemelt főtechnikus 200 100
14. karmester-helyettes 100
15. kiemelt főmérnök 200 100
16. kiképzésvezető 200 100
17. kiemelt biztonsági főtiszt 200
600******
18. C főelőadó 200
600******
100
19. főrevizor 100
20. főtechnikus 200 100
21. biztonsági főtiszt 200
22. főmérnök 200 100
22a. *  C főnyomozó 200
225***
400*****
23. B mérnök 200 100
24. előadó I. 200 100
24a. *  (B) technikustiszt 200 100
25. biztonsági tiszt 200
26. szólamvezető 100
26a. *  B nyomozótiszt 200
225***
400*****
27. A előadó II. 200 100
3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások * 
A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. E szolgálatparancsnok 150**
200
225***
100
4. csoportparancsnok 200
225***
600******
100
5. szolgálatirányító 200
600******
6. őrparancsnok 200
7. D biztonsági gépkocsivezető 200
600******
8. fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) 300****
9. referens 200 100
10. raktárvezető 150**
200
100
11. PSZH parancsnok 200
12. technikus 150**
200
100
13. nyomozó 200
225***
14. tűzszerész 600
15. személybiztosító 200
600******
16. helyszínbiztosító 200
600******
17. lakásbiztosító 200
600******
18. zenész 100
19. vízágyúgépkocsi-parancsnok 200
20. járőrparancsnok 200
225***
21. szakoktató 200 100
22. C járőrvezető 200
225***
23. kiemelt kísérőőr 200
24. kutyavezető 225
25. kiemelt objektumőr 150**
200
26. segédelőadó 200
225***
100
27. futár 100
28. kiképző 200 100
29. fogdafelügyelő 200
30. B járőr 200
225***
31. PSZH kezelő 200
32. vízágyú gépkocsi-kezelő 200
33. gépjárművezető 200 100
34. kísérőőr 200
35. *  objektumőr 150**
200
36. A járőrtárs 100*
100*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 100%.
150**: A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%.
225***: A Rendészeti Igazgatóság, valamint a határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 225%.
300****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%.
400*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.
600******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%.
******* A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
a) Területi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető területi szerv vezetője rendőrfőkapitány 100
4. középvezető szakirányító 1 bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
(BRFK)
100
5. rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
100
6. gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
(BRFK)
100
7. főosztályvezető 2 főosztályvezető 100 100
8. szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési) 100
9. hivatalvezető 100
10. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes 100 100
11. osztályvezető 1 osztályvezető 100 100
b) Helyi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. középvezető főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) 100
4. főosztályvezető 2 kapitányságvezető 100
5. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető-helyettes (kiemelt) 100
6. osztályvezető 2 osztályvezető 100 100
7. hivatalvezető (kiemelt) 100
8. őrsparancsnok (osztály jogállású) 100
II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. szerv besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. területi E ügyeletvezető 125
4. alosztályvezető 125
200***
75
5. osztályvezető-helyettes 125
200***
75
6. főorvos 75
7. szolgálatirányító tiszt 125
8. D főügyeletes 125
9. alosztályvezető-helyettes 125 75
10. csoportvezető 125 75
11. kiemelt főellenőr**** 125 75
12. kiemelt főelőadó 125 75
13. kiemelt főnyomozó 125
200***
14. kiemelt főtechnikus 125 75
15. kiemelt fővizsgáló 125
16. lőtérvezető 75
17. C főellenőr**** 125 75
18. főelőadó 125 75
19. főnyomozó 125
200***
20. főrevizor 75
21. főtechnikus 125, 75
22. fővizsgáló 125
23. ügyeletes 125
24. B ellenőr**** 125 75
25. előadó I. 125 75
26. nyomozótiszt 125
200***
27. technikustiszt 125 75
28. vizsgálótiszt 125
29. A előadó II. 125 75
30. helyi D alosztályvezető 125 75
31. hivatalvezető (alosztály jogállású) 75
32. őrsparancsnok (alosztály jogállású) 125
33. őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) 125
34. szolgálatirányító tiszt 125
35. C alosztályvezető-helyettes 125 75
36. csoportvezető 125 75
37. kiemelt főelőadó 125 75
38. kiemelt főnyomozó 125
39. kiemelt főtechnikus 125 75
40. kiemelt fővizsgáló 125
41. őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású) 125
42. B főnyomozó 125
43. főtechnikus 125
44. fővizsgáló 125
45. főelőadó 125 75
46. A nyomozótiszt 125
47. technikustiszt 125
48. vizsgálótiszt 125
49. előadó I. 125 75
2. *  Tiszthelyettesi szolgálati beosztások
A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. szerv besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. területi E csoportparancsnok 125
4. őrparancsnok 125
5. szolgálatparancsnok 125
6. D helyszínelő 125
7. helyszínelő és balesetvizsgáló 125
8. nyomozó 125
200***
9. *  szakoktató 100
10. technikus 125 75
11. ügyeletes 125
12. referens 125 75
13. vizsgáló 125
14. járőrparancsnok 125
150**
15. C fogdafelügyelő 125
16. járőrvezető 125
150**
17. kutyavezető 150**
18. segédelőadó 125
200***
75
19. bűnügyi referens 125
20. B fogdaőr 125
21. járőr 125
150**
22. gépjárművezető 125 75
23. kísérőőr 125
24. bűnügyi segédelőadó 125
200***
25. *  A objektumőr 100*
125
26. *  járőrtárs 100*
27. helyi E őrparancsnok 125
28. szolgálatirányító parancsnok 125
29. csoportparancsnok 125
30. D helyszínelő 125
31. helyszínelő és balesetvizsgáló 125
32. körzeti megbízott 125
150**
33. nyomozó 125
34. technikus 125 75
35. vizsgáló 125
36. referens 125 75
37. C segédtechnikus 125 75
38. ügyeletes 125
39. járőrparancsnok 125
150*
40. bűnügyi referens 125
40a. *  C hajóvezető 125
41. B fogdafelügyelő 125
42. * 
43. hajóvizsgáló 125
44. járőrvezető 125
150**
45. kutyavezető 150
46. segédelőadó 125 75
47. bűnügyi segédelőadó 125
48. A fogdaőr 125
49. járőr 125
150**
50. kísérőőr 125
51. motorcsónak-vezető 125
52. *  objektumőr 100*
125
53. *  gépjárművezető 125 100
54. bűnügyi fogalmazó 125
55. *  járőrtárs 100*
100*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 100%.
150**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%.
200***: A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%.
**** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

VIII. *  A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai
(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. vezetői besorolási kategória beosztás hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória alap-
feladat
nem alap-
feladat
3. kiemelt területi szerv vezetője igazgató 100
4. középvezető szakirányító 2 igazgató-helyettes 100
5. középvezető főosztályvezető 2 osztályvezető (NEO) 100
6. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 osztályvezető (ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI, TKO) 100
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási kategória beosztás hivatásos pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. E osztályvezető-helyettes 100 100
4. E alosztályvezető 100 100
5. D kiemelt főelőadó 100 100
6. C főelőadó 100 100
3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási kategória beosztás hivatásos pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. D referens 100 100
4. C segédelőadó 100
5. B gépjárművezető 100

Rövidítések:

NEO Nemzetközi Ellátó Osztály

ILEA Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy)

KERA Közép-európai Rendőr Akadémia

CEPOL Európai Rendőr Akadémia (European Police College)

ICOFI Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation)

TKO Továbbképzési és Koordinációs Osztály

Megjegyzés: * 

Központi szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)

Területi szervek: (megyei illetékességű középirányító és azonos jogállású):

BRFK + MRFK-k + KR + RRI + Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ + Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ + Nemzetközi Oktatási Központ

Helyi szervek:

rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek

Kiemelt rendőrkapitányságok:

a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság

Kiemelt Határrendészeti Kirendeltségek:

a Szegedi, a Kelebiai, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség

Egyéb rövidítések:

ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat

BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat

KR: Készenléti Rendőrség

KR MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság

KR KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság

KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

KR NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály

KR TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat

KR ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat

KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat

MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság

RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

3. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

I. *  Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető központi szerv vezetője (tábornok) főigazgató
4. kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese (tábornok) főigazgató-helyettes
5. kiemelt vezető területi szerv vezetője* igazgató 300 300
6. középvezető szakirányító 1 igazgatóhelyettes hivatalvezető 300 300
7. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető 300 300
8. középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó 300 300
9. középvezető főosztályvezető 1 önálló osztályvezető (főigazgató közvetlen irányítása alatt) 300 300
10. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes 450
11. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető 450 350
12. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető 450 350
13. beosztott vezető osztályvezető 1 tanácsadó 500 400
14. beosztott vezető osztályvezető 2 osztályvezető-helyettes (kiemelt) 500 350
15. beosztott vezető osztályvezető 2 kirendeltségvezető
(osztályvezető-helyettes kiemelt)
500
16. beosztott vezető osztályvezető 2 kirendeltségvezető (kiemelt) 500

II. *  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. besorolási kategória szolgálati beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. D osztályvezető-helyettes 550 400
4. D kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes) 550
5. D alosztályvezető 500 350
6. D kirendeltségvezető 500
7. D kiemelt főreferens 450 300
8. C kiemelt főelőadó 450 300

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. D szakreferens 450 300
* A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.

4. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. *  kiemelt vezető központi szerv vezetője (tábornok) főigazgató
4. *  központi szerv vezetőjének helyettese (tábornok) főigazgató-helyettes
5. *  középvezető szakirányító 1 igazgató 550
650*
400
5a. *  középvezető szakirányító 1 kabinetvezető 550 400
6. *  szakirányító 2 igazgató-helyettes 550
650*
400
7. főosztályvezető 1 főosztályvezető** 550
650*
400
8. *  főtanácsadó 550
650*
400
8a. *  középvezető főosztályvezető 1 kapcsolattartó 650 400
9. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes** 550
650*
400
10. főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető** 550
650*
400
11. *  főosztályvezető-helyettes 2 irodavezető 550
650*
400
12. *  osztályvezető 1 tanácsadó 550
650*
400
13. *  osztályvezető 1 osztályvezető** 550
650*
400

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. D csoportvezető 650
500**
400
4. *  jogtanácsos 400
5. kiemelt biztonsági főtiszt 650
6. kiemelt főreferens 650
500**
400
7. mentőorvos 1 650
8. műveleti tiszt 1 650
9. osztályvezető-helyettes 650 400
10. ügyeletvezető 500
10a. *  D főorvos 400
11. C biztonsági főtiszt 650
12. főmérnök 650
13. kiemelt főelőadó 650
500**
400
14. mentőorvos 2 650
15. mentőtiszt 1 650
16. műveleti tiszt 2 650
17. B főelőadó 650 400
18. kiemelt biztonsági tiszt 650
19. mentőtiszt 2 650
20. műveleti tiszt 3 650
21. *  szolgálatparancsnok 650
500
22. A biztonsági tiszt 650
23. előadó 650 400

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások * 

A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. D biztonsági gépjárművezető 1 650
500**
4. helyszínbiztosító 1 650
5. műveleti tiszthelyettes 1 650
6. személybiztosító 1 650
7. *  technikus 1 650 400
7a *  D szolgálatparancsnok 1 500
8. C biztonsági gépjárművezető 2 650
500**
9. helyszínbiztosító 2 650
10. lakásbiztosító 1 650
11. *  műveleti mentőápoló 1 650 400
12. műveleti tiszthelyettes 2 650
13. *  objektumőr 1 500 400
14. *  segédelőadó 1 650
500**
400
15. személybiztosító 2 650
16. *  szolgálatparancsnok 2 500
17. *  technikus 2 650 400
18. B biztonsági gépjárművezető 3 650
500**
19. *  gépjárművezető 1 650 400
20. helyszínbiztosító 3 650
21. lakásbiztosító 2 650
22. *  műveleti mentőápoló 2 650 400
23. műveleti tiszthelyettes 3 650
24. *  objektumőr 2 500 400
25. *  segédelőadó 2 650
500**
400
26. *  technikus 3 650 400
27. *  A gépjárművezető 2 650 400
28. *  objektumőr 3 500 400
29. *  segédelőadó 3 650
500**
400

IV. Magyarázat * 

a) 650*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.

b) 500**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 500%.

4/A. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez * 

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke
(%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. *  kiemelt vezető központi szerv vezetője főigazgató
4. *  kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese általános főigazgató-helyettes
5. *  kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese gazdasági főigazgató-helyettes
6. középvezető szakirányító 1 főosztályvezető* 100 100
7. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető* 100 100
8. középvezető főosztályvezető 1 regionális igazgató 100 100
9. középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó 100 100
10. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 főosztályvezető-helyettes (központi szerv) 100 100
11. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 2 osztályvezető (központi szerv) 100 100
12. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 2 regionális igazgató-helyettes 100 100
13. beosztott vezető osztályvezető 2 osztályvezető (regionális igazgatóság) 100 100

a) Megjegyzés:

aa) * a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. szerv besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke
(%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. központi szerv E osztályvezető-helyettes 100 100
4. központi szerv E kiemelt főreferens 100 100
5. központi szerv D főreferens 100 100
6. központi szerv C referens 100 100
7. igazgatóság D osztályvezető-helyettes 100 100
8. igazgatóság D kiemelt főreferens 100 100
9. igazgatóság C főreferens 100 100
10. igazgatóság B referens 100 100

5. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. *  Központi szervnél
A B C D E
1. vezetői
kategória
besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke
(%)
2. alapfeladat nem alap-
feladat
3. *  kiemelt vezető központi szerv vezetője
(tábornok)
főigazgató
4. *  kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese főigazgató-helyettes
5. középvezető szakirányító 1 országos polgári védelmi főfelügyelő 100
6. középvezető szakirányító 1 országos tűzoltósági főfelügyelő 100
7. középvezető szakirányító 1 országos iparbiztonsági főfelügyelő 100
8. középvezető szakirányító 1 szolgálatvezető 100 100
9. középvezető szakirányító 1 szolgálatvezető
(információbiztonsági)
400
10. középvezető szakirányító 1 hivatalvezető 100 100
11. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető 100 100
12. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető
(információbiztonsági)
400
13. középvezető főosztályvezető 1 főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes)
100
14. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes
1
főosztályvezető-helyettes 100 100
15. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes
1
főosztályvezető-helyettes
(információ biztonsági)
400
16. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes
2
osztályvezető 100 100
17. beosztott vezető osztályvezető 1 titkárságvezető 100
2. Területi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető területi szerv vezetője katasztrófavédelmi igazgató 100
4. középvezető szakirányító 2 katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes 100
5. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
polgári védelmi főfelügyelő 100
6. tűzoltósági főfelügyelő 100
7. iparbiztonsági főfelügyelő 100
8. főosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető 100 100
9. hivatalvezető 100
10. osztályvezető 1 zenekarvezető 100
11. osztályvezető 100 100
12. szolgálatvezető-helyettes 100 100
13. osztályvezető 2 szakcsoport-vezető (KOK) 100
3. Helyi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. középvezető főosztályvezető 1 katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető (megyeszékhelyi)
100
4. főosztályvezető 2 katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető
100
5. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
polgári védelmi felügyelő 100
6. tűzoltósági felügyelő 100
7. iparbiztonsági felügyelő 100
8. szolgálatvezető 100
9. osztályvezető 2 tűzoltóparancsnok 100
10. osztályvezető 100 100
11. irodavezető 100

II. *  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. szerv besorolási beosztás hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória alapfeladat nem alap-
feladat
3. központi E alosztályvezető 150 100
4. központi E alosztályvezető
(információbiztonsági)
400
5. központi E kiemelt főreferens 150 100
6. központi E kiemelt főreferens
(információbiztonsági)
400
7. központi E kiemelt főreferens
(információbiztonsági ügyeletes)
400
8. központi E munkabiztonsági főfelügyelő 100
9. központi E vezető főügyeletes 150
10. központi D kiemelt főelőadó 150 100
11. központi C főelőadó 150 100
12. területi E alosztályvezető 100 50
13. területi E vezető tanár 100
14. területi E ügyeletvezető 100
15. területi D kiemelt főtanár 100
16. területi D kiemelt főelőadó 100 50
17. területi D kiemelt főelőadó KMSZ, KML 150
18. területi D ügyeletvezető (KOK) 50
19. területi D karmester-helyettes 50
20. területi D főügyeletes 100
21. területi D csoportvezető 100 50
22. területi C főelőadó 100 50
23. területi C főeladó KMSZ, KML 150
24. területi C koncertmester 50
25. területi C főtanár 100
26. területi C ügyeletes 100
27. területi C oktató 100
28. területi B szólamvezető 50
29. területi B tanár 100
30. területi B előadó I. 100 50
31. területi B előadó I. (KMSZ, KML) 150
32. területi A előadó II. 100 50
33. helyi D alosztályvezető 100 50
34. helyi D parancsnokhelyettes 100
35. helyi D őrsparancsnok 100
36. helyi C kiemelt főelőadó 100 50
37. helyi C szolgálatparancsnok 150
38. helyi C műszaki biztonsági tiszt 100
39. helyi C katasztrófavédelmi megbízott 100
40. helyi C csoportvezető 100 50
41. helyi B főelőadó 100 50
42. helyi B hajóskapitány 150
43. helyi B rajparancsnok 150
44. helyi A előadó I. 100 50

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. szerv besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. központi D referens 150 100
4. C segédelőadó 150 100
5. *  területi D szakoktató 100
6. referens 100 50
7. technikus 100 50
8. technikus
KMSZ, KML
150
9. zenész 50
10. C segédelőadó 100 50
11. segédelőadó KMSZ, KML 150
12. raktáros 50
13. *  kiképző 100
14. B gépjárművezető 100 50
15. gépjárművezető
KMSZ, KML
150
16. helyi D rajparancsnok-helyettes 150
17. C hajóvezető 150
18. szerparancsnok 150
19. referens 100 50
20. *  B gépész 135
21. különlegesszer-kezelő 135
21a. *  helyi B segédelőadó 100 50
21b. *  helyi A híradó ügyeletes 100
22. A gépjárművezető 135
23. beosztott tűzoltó 125
24. matróz 125

Rövidítések:

KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat

KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok

6. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. *  kiemelt vezető központi szerv vezetője országos parancsnok
4. *  központi szerv vezetőjének helyettes országos parancsnok helyettes
5. középvezető szakirányító 1 szolgálatvezető 100
5a. *  (középvezető) szakirányító 1 hivatalvezető 100
6. szakirányító 2 főosztályvezető 100
7. *  középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó 100
7a. *  középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó
(országos parancsnoki biztos)
100
8. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes 100
8a. *  (beosztott vezető) főosztályvezető-
helyettes 1
sajtószóvivő 100
9. főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető 100
10. osztályvezető 1 munkavédelmi főfelügyelő 100
11. titkárságvezető 100
12. *  beosztott vezető osztályvezető 1 tanácsadó 100
2. Területi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető területi szerv vezetője parancsnok 100
4. *  főigazgató 100
5. *  ügyvezető igazgató
(Bv. Holding Kft.)
100
6. igazgató (intézmény) 100
7. középvezető főosztályvezető 1 parancsnokhelyettes (kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek) 100
8. * 
9. gazdasági vezető (kiemelt büntetés-
végrehajtási intézetek, Bv. Holding Kft.)
100
10. ügyvezető
igazgatóhelyettes (Bv. Holding Kft.)
100
10a. *  főosztályvezető 1 igazgatóhelyettes (intézmény) 100
10b. *  középvezető főosztályvezető 1 orvos igazgató 100
10c. *  középvezető főosztályvezető 1 ápolási igazgató 100
11. főosztályvezető 2 parancsnokhelyettes 100
12. * 
13. * 
14. gazdasági vezető 100
15. beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető 100
16. * 
3. *  Helyi szervnél
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. középvezető szakirányító 2 parancsnok 100
4. középvezető szakirányító 2 ügyvezető igazgató
(gazdasági társaságok)
100
5. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 parancsnok-helyettes 100
6. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 ügyvezető igazgató-helyettes
(gazdasági társaságok)
100
7. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 gazdasági vezető 100
8. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 gazdasági vezető
(gazdasági társaságok)
100
9. beosztott vezető osztályvezető 2 osztályvezető 100
10. beosztott vezető osztályvezető 2 osztályvezető
(gazdasági társaságok)
100
11. beosztott vezető osztályvezető 2 biztonsági vezető
(gazdasági társaságok)
100

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. szerv besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. központi E kiemelt főreferens 150 100
4. fegyelmi tiszt 100
5. nyomozó tiszt 100
6. környezetvédelmi vezető 100
7. energetikai vezető 100
8. tűzvédelmi vezető 100
8a. *  (központi) (E) közegészségügyi-járványügyi felügyelő 150
9. D főügyeletes 150
10. kiemelt főelőadó 150 100
11. területi E osztályvezető-helyettes 100 50
12. szakorvos 100
13. vezető főtanár 100
14. D csoportvezető 100 50
15. kiemelt főelőadó 100 50
16. kiemelt főtanár 100
17. szakpszichológus 100
18. fegyelmi és nyomozótiszt 100
19. üzemvezető 100
20. biztonsági tiszt 100
21. C főelőadó 100 50
22. pszichológus 100
23. főművezető 100
24. diplomás ápoló 100
25. főtanár 100
26. *  vezető reintegrációs tiszt 150* vagy
100
27. B előadó 100 50
28. *  reintegrációs tiszt 150* vagy
100
29. tanár 100
30. helyi D osztályvezetőhelyettes 100 50
30a. *  helyi D osztályvezető- helyettes
(gazdasági társaságok)
100
31. csoportvezető 100 50
32. kiemelt főelőadó 100 50
33. szakpszichológus 100
34. fegyelmi és nyomozótiszt 100
35. üzemvezető 100
36. biztonsági tiszt 100
37. C főelőadó 100 50
38. pszichológus 100
38a. *  (helyi) (C) diplomás ápoló 100
39. főművezető 100
40. *  vezető reintegrációs tiszt 150*
vagy 100
41. B előadó 100 50
42. *  reintegrációs tiszt 150*
vagy 100

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások * 

A B C D E
1. hivatásos pótlék mértéke (%)
2. szerv besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. *  központi E raktárvezető 150
4. *  központi E főfelügyelő (műveleti, készenléti) 350
5. *  központi D referens 150 100
5a. *  központi C segédelőadó 150 100
5b. *  központi C felügyelő (körlet) 250
6. *  területi E körlet-főfelügyelő 250
7. *  területi E főfelügyelő 200
7a. *  területi E főfelügyelő (műveleti) 250
8. *  területi E raktárvezető 100
9. *  területi E élelmezésvezető 100
10. *  területi D kutyatelep-vezető 150
11. *  területi D konyhavezető 100
12. *  területi D mosodavezető 100
13. *  területi D vezető szakasszisztens 100
14. *  területi D főápoló 100
15. *  területi D szakoktató 100
16. *  területi D műhelyvezető 100
17. *  területi D kiemelt művezető 100
18. *  területi D biztonságtechnikus 100
19. *  területi C fegyvermester 100
20. *  területi C szállítmányvezető 100
21. *  területi C raktáros 100
22. *  területi C szociális segédelőadó 150* vagy 100
23. *  területi C segédelőadó 150* vagy 100 50
23a. *  területi C segédelőadó (műveleti) 250
24. *  területi C művezető 100
25. *  területi C felügyelő (körlet) 250
25a. *  területi C kutyavezető 200
26. *  területi C szakasszisztens 100
27. *  területi C szakápoló 100
28. *  területi B felügyelő (foglalkoztatási) 150* vagy 100
29. *  területi B gépjárművezető 200 75
30. *  területi B biztonsági felügyelő 200
31. *  területi B ápoló 100
32. *  területi A segédfelügyelő 100
33. helyi E körlet-főfelügyelő 150
34. *  főfelügyelő 150* vagy
125
35. raktárvezető 100
36. élelmezésvezető 100
37. D kutyatelep-vezető 125
38. konyhavezető 100
39. mosodavezető 100
40. vezető szakasszisztens 100
41. főápoló 100
42. szakoktató 100
43. műhelyvezető 100
44. kiemelt művezető 100
45. C biztonságtechnikus 100
46. fegyvermester 100
47. szállítmányvezető 100
48. raktáros 100
49. *  szociális segédelőadó 150* vagy
100
50. *  segédelőadó 150* vagy
100
50
51. művezető 100
52. szakasszisztens 100
53. szakápoló 100
54. *  B felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási) 150* vagy
100
55. kutyavezető 125
56. ápoló 100
57. *  A gépjárművezető 125 75
58. biztonsági felügyelő 125
59. segédfelügyelő 100

Megjegyzés:

150*: 150% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.

Kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek:

Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Váci Fegyház és Börtön

7. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények, valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma

I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

1. *  Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória szolgálati beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. * 
4. középvezető szakirányító 1 sajtófőnök 150 150
5. *  középvezető szakirányító 1 főosztályvezető 150 150
6. *  középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó 150 150
7. *  középvezető főosztályvezető 2 osztályvezető* 150 150
8. * 
9. *  beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 osztályvezető** 150 150
10. beosztott vezető osztályvezető 1 tanácsadó 150 150
11. beosztott vezető osztályvezető 1 sajtószóvivő 150 150

a) *  Megjegyzés:

aa) *: a hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött.

ab) **: a hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három évet.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. E kiemelt főreferens 150 150
4. D kiemelt főelőadó 150 150
3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. E referens 125 125
4. C gépkocsivezető 125

II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

A) *  A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai
1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. középvezető szakirányító 2 főigazgató-helyettes 100 100
4. beosztott vezető főosztályvezető- helyettes 1 főosztályvezető-helyettes 100 100
5. beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető 100 100
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. E kiemelt főreferens 100 100
4. D kiemelt főelőadó 100 100
5. C főelőadó 100 100
3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. D referens 100 100
4. C segédelőadó 100 100
B) A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai * 
1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető területi szerv vezetője igazgató 100
4. *  középvezető főosztályvezető 1 igazgató-helyettes 100 100
5. beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető 100 100
2. *  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási kategória beosztás hivatásos pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. E alosztályvezető 100 100
4. E osztályvezető-helyettes 100 100
5. E szakcsoportvezető 100
6. E vezetőorvos 100
7. E évfolyamparancsnok 100
8. E kiemelt főreferens 100
9. E mesteroktató 100
10. D kiemelt oktató 100 100
11 D kiemelt főelőadó 100
12. D csoportvezető 100 100
13. C oktatótiszt 100
14. C főelőadó 100 100
15. C orvos 100
3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. E szakoktató 100
4. ügyeletes 100
5. D felcser 100
6. referens 100 100
7. szolgálatvezető 100
8. C segédelőadó 100
9. szolgálatparancsnok-helyettes 100 100
C)-D) * 

8. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória besorolási kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. kiemelt vezető központi szerv vezetője rektor* 100
4. központi szerv rektorhelyettes* 100
5. vezetőjének helyettese (tábornok) dékán 100
6. *  területi szerv vezetője (tábornok) karközi intézetvezető igazgató 100 100
7. középvezető szakirányító 1 dékánhelyettes 100 100
8. kari intézetvezető 100 100
8a. *  (középvezető) szakirányító 1 tagozatparancsnok (Rendészet-
tudományi Kar Rendvédelmi Tagozat)
100
9. *  szakirányító 2 karközi intézetvezető-helyettes (KVI, NBI) 100 100
10. tanszékvezető 100 100
11. kari tanulmányi vezető 100
11a. *  középvezető szakirányító 2 irodavezető 100
11b. *  középvezető főosztályvezető 1 tagozatparancsnok-helyettes
(Rendészet-tudományi Kar Rendvédelmi Tagozat)
100
12. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
hivatalvezető 100
12a. *  beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
központvezető (egyetemi központban) 100
13. osztályvezető 1 osztályvezető 100
14. *  beosztott vezető osztályvezető 1 évfolyam-parancsnok 100

II. *  Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

A B C D
1. besorolási szolgálati hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. főosztályvezető 1 egyetemi tanár 100
4. főosztályvezető 1 kutató professzor 100
4a. *  főosztályvezető 1 tudományos tanácsadó 100
5. osztályvezető 1 egyetemi docens 100
6. osztályvezető 1 főiskolai tanár 100
7. *  osztályvezető 1 tudományos főmunkatárs 100
8. osztályvezető 1 ügyvivő szakértő 100
9. E adjunktus 100
10. *  E tudományos munkatárs 100
11. E tanársegéd 100
11a. *  E mesteroktató 100
12. E gyakorlati oktató (szakoktató) 100
13. *  E osztályvezető-helyettes 100
14. *  E alosztályvezető 100
15. *  E kiemelt főreferens 100
16. *  D tudományos segédmunkatárs 100
17. *  D mesterkiképző 100
18. *  D csoportvezető
19. * 
20. *  C kiképző 100

III. Kiképzői beosztások

A B C D
1. besorolási hivatásos pótlék mértéke (%)
2. kategória beosztás alapfeladat nem alap-
feladat
3. D segédkiképző 100
4. fegyvermester 100

* A rektor és a rektor helyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül.

9. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez * 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél és az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások

1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETT-
SÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETT-
SÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. kiemelt vezetők központi szerv vezetője szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
3. kiemelt vezetők központi szerv vezetőjének helyettese szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
4. kiemelt vezetők területi szerv vezetője szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
5. középvezető szakirányító 1 szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
6. középvezető szakirányító 2 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
7. középvezető főosztályvezető 1 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
8. középvezető főosztályvezető 2 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
9. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV
10. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV
11. beosztott vezető osztályvezető 1 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV
12. beosztott vezető osztályvezető 2 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV

1.2. Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E

1.

BESORO-
LÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV
3. D felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV*
4. C felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
5. B felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
6. A felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam

1.3. Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESORO-
LÁS
ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség nem szükséges beosztásnak megfelelő szaktanfolyam
3. D érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség nem szükséges beosztásnak megfelelő szaktanfolyam
4. C érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés nem szükséges beosztásnak megfelelő szaktanfolyam
5. B érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés nem szükséges nem szükséges
6. A érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés nem szükséges nem szükséges

1.4. Magyarázat, rövidítések az 1.1-1.3. ponthoz

1.4.1. Iskolai végzettség

1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,

1.4.1.2. *  Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba)

1.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség

1.4.2.1. *  Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon, polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakon),

1.4.2.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.

1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés.

1.4.4. Rövidítések:

1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,

1.4.4.4. RSZV*: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.

2. Az alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESOROLÁS ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETT-
SÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETT-
SÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
3. középvezető szakirányító 1 szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
4. középvezető szakirányító 2 szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
5. középvezető főosztályvezető 1 szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
6. középvezető főosztályvezető 2 szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
7. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV
8. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés VK+RSZV
9. beosztott vezető osztályvezető 1 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés VK+RSZV
10. beosztott vezető osztályvezető 2 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés VK+RSZV

2.2. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESO-
ROLÁS
ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés RSZV
3. D szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés RSZV**
4. C szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges
5. B felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges
6. A felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges

2.3. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESO-
ROLÁS
ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges
3. D érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges
4. C érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges
5. B érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges
6. A érettségi végzettség rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges

2.4. Magyarázat, rövidítések a 2.1-2.3. ponthoz

2.4.1. Iskolai végzettség

2.4.1.1. *  Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:

2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,

2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

2.4.1.1.5. Informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,

2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,

2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.

2.4.1.2. *  Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).

2.4.1.3. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

2.4.1.3.1. *  Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon, polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakon),

2.4.1.3.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.

2.4.1.4. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a szolgálati beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés. A fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a fegyverműszerész szakképzés szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés is elfogadható.

2.4.2. Rövidítések:

2.4.2.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,

2.4.2.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

2.4.2.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,

2.4.2.4. RSZV**: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.

3. Megfeleltetések

3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni

3.1.1. a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán szerzett főiskolai végzettséget,

3.1.2. a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határrendészeti és védelmi vezetői szakán szerzett végzettséget,

3.1.3. a rendőrszervező (tiszt) szakképesítést,

3.1.4. a rendészeti szervező szakképesítést [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].

3.2. A rendőri tiszthelyettes szakképzettséget egyenértékűnek kell tekinteni

3.2.1. a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettséget,

3.2.2. a Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr), OKJ 54 861 01 számú szakképzettséget,

3.2.3. kizárólag az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A” besorolási kategóriájú, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A” és „B” besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a rendőr tiszthelyettes rész-szakképesítést (OKJ 51 861 01 03).

3.3. Nem alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében műszaki, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán (jogutód: Bólyai János Műszaki Katonai Főiskola) szerzett szakirányú végzettséget.

10. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez * 

A büntetés-végrehajtás szervezeténél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások

1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETT-
SÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETT-
SÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. kiemelt vezetők központi szerv vezetője szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
3. kiemelt vezetők központi szerv vezetőjének helyettese szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
4. kiemelt vezetők területi szerv vezetője szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
5. középvezető szakirányító 1 szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
6. középvezető szakirányító 2 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
7. középvezető főosztályvezető 1 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
8. középvezető főosztályvezető 2 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
9. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV
10. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV
11. beosztott vezető osztályvezető 1 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV
12. beosztott vezető osztályvezető 2 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV

1.2. Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESORO-
LÁS
ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV
3. D felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
4. C felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
5. B felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
6. A felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam

1.3. Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESORO-
LÁS
ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB
RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E érettségi végzettség büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés
3. D érettségi végzettség büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés
4. C középfokú végzettség (érettségi végzettség megszerzésére irányuló kötelezéssel) büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés
5. B középfokú végzettség büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges nem szükséges
6. A középfokú végzettség büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges nem szükséges

1.4. Magyarázat, rövidítések az 1.1-1.3. pontokhoz:

1.4.1. Iskolai végzettség:

1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: Rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,

1.4.1.2. *  Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).

1.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

1.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),

1.4.2.2. Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés (OKJ 62 861 01),

1.4.2.3. NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,

1.4.2.4. Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.

1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, iskolarendszeren kívüli képzés.

1.4.4. Rövidítések:

1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.

2. Alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
3. középvezető szakirányító 1 szakirányú egyetem felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
4. középvezető szakirányító 2 szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
5. középvezető főosztályvezető 1 szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
6. középvezető főosztályvezető 2 szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges MVK+RSZV
7. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges VK+RSZV
8. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés VK+RSZV
9. beosztott vezető osztályvezető 1 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés VK+RSZV
10. beosztott vezető osztályvezető 2 felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés VK+RSZV

2.2. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESORO-
LÁS
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés RSZV
3. D szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés nem szükséges
4. C szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges
5. B felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges
6. A felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges

2.3. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1. BESO-
ROLÁS
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. E érettségi végzettség büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés
3. D érettségi végzettség büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés
4. C középfokú végzettség (érettségi végzettség megszerzésére irányuló kötelezéssel) büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés
5. B középfokú végzettség büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges nem szükséges
6. A középfokú végzettség büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés nem szükséges nem szükséges

2.4. Magyarázat, rövidítések a 2.1-2.3. pontokhoz:

2.4.1. Iskolai végzettség

2.4.1.1. *  Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:

2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,

2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

2.4.1.1.5. informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,

2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,

2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.

2.4.1.2. *  Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).

2.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

2.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),

2.4.2.2. Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés (OKJ 62 861 01),

2.4.2.3. NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,

2.4.2.4. Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.

2.4.3. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.

2.4.4. Rövidítések:

2.4.4.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,

2.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

2.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.

3. Megfeleltetések

3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni:

3.1.1. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett oklevelet,

3.1.2. a büntetés-végrehajtási felsőfokú szaktanfolyamot.

3.2. Büntetés-végrehajtási szakirányú középfokú szakképesítésnek kell tekinteni:

3.2.1. a beosztásnak megfelelő büntetés-végrehajtási középfokú szaktanfolyamot,

3.2.2. a Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő (OKJ 53 861 01) ráépülést,

3.2.3. a Büntetés-végrehajtási biztonsági főfelügyelő (OKJ 53 861 02) ráépülést,

3.2.4. a Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő (OKJ 53 861 03) ráépülést vagy

3.2.5. a Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő (OKJ 53 861 04) szakképesítés ráépülést.

3.3. Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítésnek kell tekinteni:

3.3.1. a Büntetés-végrehajtási felügyelő (OKJ 52 861 02) szakképesítést,

3.3.2. a Büntetés-végrehajtási felügyelő I. (OKJ 52-861-01-0000-00-00) szakképesítést,

3.3.3. a büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot,

3.3.4. a 14 hetes büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot vagy

3.3.5. a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi képzettséget.

11. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez * 

A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások

I. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jelleg ű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a rendőrségnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) Ügyeleti Főosztály (ORFK)

b) Központi ügyeleti szolgálat (KR)

c) ügyeleti szolgálat (RRI)

d) Tevékenység-irányítási Központ (BRFK, MRFK)

e) Sajtóügyelet (ORFK)

f) híradástechnikai ügyeleti szolgálat

g) határrendészeti kirendeltség ügyelete

h) NEBEK nemzetközi kapcsolattartási pont ügyelete

i) Őrzött Szállás

j) Ügyeleti Főosztály ügyeletvezető (TEK)

k) *  az idegenrendészeti szerv központi ügyeletének

szolgálati beosztásai.

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) az ORFK Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálattal érintett beosztások, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti szolgálataival érintett szolgálati beosztások,

b) a KR bevetési főosztályainak szolgálati beosztásai,

c) a KR Informatikai Osztályának szolgálati beosztásai,

d) a KR ÁFSZ szolgálati beosztásai,

e) a KR LRSZ szolgálati beosztásai,

f) *  a KR SZOVIG kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, szolgálatparancsnok, kiemelt objektumőr, objektumőr, kiemelt főelőadó, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, biztonsági gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő szolgálati beosztásai,

g) * 

h) *  az RRI ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét szolgálati beosztása, továbbá Közrendvédelmi Osztályának, Határrendészeti Osztályának és Utasbiztonsági Osztályának szolgálati beosztásai,

i) a területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjaival érintett szolgálati beosztások, valamint a bűnügyi technikai szolgálat körébe tartozó szolgálati beosztások,

j) a TEK Műveleti Igazgatóság főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, műveleti tiszt 1, mentőorvos 1, osztályvezető- helyettes, műveleti tiszt 2, mentőorvos 2, mentőtiszt 2, műveleti tiszt, mentőtiszt 2, műveleti tiszt 3, szolgálatparancsnok, műveleti tiszthelyettes 1, műveleti mentőápoló 1, műveleti tiszthelyettes 2, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2, műveleti mentőápoló 2 szolgálati beosztásai,

k) a TEK Személyvédelmi Igazgatóság osztályvezető-helyettes, kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, kiemelt biztonsági tiszt, biztonsági tiszt, biztonsági gépjárművezető 1, biztonsági gépjárművezető 2, biztonsági gépjárművezető 3, helyszínbiztosító 1, helyszínbiztosító 2, helyszínbiztosító 3, személybiztosító 1, személybiztosító 2, lakásbiztosító 1, lakásbiztosító 2 szolgálati beosztásai,

l) *  a TEK Felderítési Igazgatóság internetes monitoringtevékenység végzésére rendszeresített kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó szolgálati beosztásai.

3. Őrszolgálati beosztások

a) objektumőr

b) fogdaőr

c) kísérőőr

d) őrparancsnok fogdafelügyelő

e) segédelőadó (őrzött szálláson)

f) szolgálatparancsnok, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2.

II. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, valamint a készenléti jellegű szolgálati beosztások a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) vezető főügyeletes (központi szerv)

b) főügyeletes (központi szerv)

c) főügyeletes (területi szervek)

d) Megyei/Fővárosi Műveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek)

e) ügyeletvezető (területi jogállású szervek)

f) ügyeletes (helyi szervek)

g) ügyeletvezető (területi szervek)

h) ügyeletvezető (KOK).

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) szolgálatparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

b) hajóskapitány (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

c) rajparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

d) rajparancsnok-helyettes (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

e) hajóvezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

f) szerparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

g) gépész (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

h) különlegesszer-kezelő (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

i) gépjárművezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

j) beosztott tűzoltó (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

k) matróz (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

l) a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatnál rendszeresített szolgálati beosztások.

3. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a büntetés-végrehajtási szervezetnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)

b) szakorvos

c) szakasszisztens

d) főügyeletes.

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)

b) szakorvos

c) szakasszisztens

d) műveleti csoportba vagy műveleti osztályra beosztottak.

3. Őrszolgálati beosztások

a) *  főápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

b) *  szakápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

c) *  ápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

d) *  vezető szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

e) *  szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

f) biztonsági tiszt

g) főfelügyelő

h) körlet-főfelügyelő

i) felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

j) biztonsági felügyelő

k) kutyavezető.


  Vissza az oldal tetejére