A jogszabály mai napon ( 2024.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet

a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) *  E rendelet hatálya a földvédelmi és a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró hatóság által lefolytatásra kerülő, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott

a) földvédelmi hatósági és földvédelmi szakhatósági, valamint

b) földminősítési

eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértékének megállapítására, valamint a díj megfizetésének szabályaira terjed ki.

(2) E rendelet szerint megállapított díjak nem foglalják magukba a földvédelmi eljárás során - a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának kivételével - más szakkérdések vizsgálatával kapcsolatos költségeket.

1. *  A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok

2. § (1) *  A Tfvt.-ben meghatározott kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért - ideértve a földvédelmi szakhatósági közreműködést is - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a (3) bekezdésben meghatározott összegű díjat kell fizetni.

(2) A díj mértéke - a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - az eljárás tárgyát képező földrészletek darabszáma alapján, a (3) bekezdésben meghatározott összeg.

(3) A díj összege

a) 1 földrészlet esetén 30 000 Ft,

b) 2-5 földrészlet esetén az első földrészlet után fizetendő 30 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 7000 Ft,

c) 6-25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után fizetendő 58 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 2000 Ft,

d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 földrészlet után fizetendő 98 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 1000 Ft.

(4) * 

2. *  A földminősítési hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok

2/A. § *  (1) *  A kérelemre indult földminősítési eljárásért - a Tfvt. 30/A. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága szerint számított, a (2) bekezdésben meghatározott díjat kell fizetni.

(2) A díj összege a földminősítési eljárással érintett

a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú terület esetén 20 000 Ft,

b) 10 000-50 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 30 000 Ft,

c) 50 001-100 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 36 000 Ft,

d) minden további megkezdett 100 000 m2 területnagyságú terület esetén további 20 000 Ft.

(3) * 

3. Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok * 

3. § (1) *  A díjat a földvédelmi eljárás lefolytatását kérelmezőnek, vagy bejelentőnek illetve a földminősítési eljárás lefolytatását kérelmezőnek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kell megfizetnie.

(2) *  A díjfizetési kötelezettség a kérelem, illetve a bejelentés előterjesztésével egyidejűleg az ügyfélszolgálaton működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal - e rendelet melléklete szerinti - számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.

(3) * 

(4) *  A díj az eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevétele.

(5) * 

4. § (1) * 

(2) *  Az eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az ügyfél a kérelmét írásban visszavonja, feltéve, hogy a visszavonásról szóló nyilatkozatnak az eljáró hatósághoz való beérkezéséig az eljáró hatóság eljárási cselekményt még nem foganatosított.

(3) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(4) A visszatérítést - az annak alapjául szolgáló, az (1)-(3) bekezdésben meghatározott esetek megállapítását követően - hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell. A visszatérítés érdekében az ügyfelet határidő megjelölésével fel kell hívni annak a bankszámlaszámnak a megadására, amelyre a visszatérítést kéri. Ha a megjelölt határidőn belül az ügyfél nem ad meg bankszámlaszámot, a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történik a kérelemben megjelölt címadat alapulvételével.

5. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,

b) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

c) 31. § (2), (5) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

d) 73. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat az elektronikusan kezdeményezett hatósági eljárás díjfizetésének módjára

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.

7. § * 

4. Záró rendelkezések * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 30/2015. (VI. 5.) FM rendelethez

A B
Név Számlaszám
1. *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00300960-00000000
2. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00301071-00000000
3. *  Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00321127-00000000
4. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00302814-00000000
5. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00302515-00000000
6. *  Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00302649-00000000
7. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00301617-00000000
8. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00301813-00000000
9. *  Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00302089-00000000
10. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00301820-00000000
11. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00301428-00000000
12. *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00302106-00000000
13. *  Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00302247-00000000
14. *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00301112-00000000
15. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00302261-00000000
16. *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00302436-00000000
17. *  Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00301507-00000000
18. *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00301569-00000000
19. *  Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00303004-00000000
20. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301208-00000000