A jogszabály mai napon ( 2022.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

az Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszüntetéséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Összefogás az Államadósság Ellen Alap (a továbbiakban: Alap) 2015. március 31-én megszűnik.

(2) Az Alap fennálló magánjogi szerződéseit az (1) bekezdésben meghatározott határnapig megszünteti vagy az ilyen jogviszonyból származó jogainak és kötelezettségeinek összességét az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) részére ellenszolgáltatás nélkül átadja.

(3) Az Alap az (1) bekezdésben meghatározott határnapig gondoskodik

a) fizetési számlájának az (1) bekezdésben meghatározott határnappal történő megszüntetéséről, és

b) pénzeszközeinek a központi költségvetés javára történő átutalásáról.

(4) A (3) bekezdés b) pontja alapján átutalt pénzeszközt a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoportként kell elszámolni.

(5) Az Alap záró beszámolóját az ÁKK Zrt. az Alap megszűnését követő 60 napon belül elkészíti, és benyújtja a Kormány számára. Az ÁKK Zrt. az Alap záró beszámolóját a Kormány általi elfogadását követően haladéktalanul a honlapján közzéteszi.

(6) Az Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint az (5) bekezdés szerinti záró beszámolót és az ahhoz kapcsolódó iratokat az ÁKK Zrt. a jogszabályokban és a vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak szerint megőrzi.

(7) Az Alap megszűnésével összefüggésben az (1) bekezdésben meghatározott határnapot követően felmerülő költségek az ÁKK Zrt.-t terhelik.

(8) Az Alap Irányító Testülete és felügyelőbizottsága tagjainak megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott határnappal megszűnik.

2. § Az ÁKK Zrt. az 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján átutalt összeggel egyező összegű államadósság-csökkentési műveletet hajt végre. A Magyar Államkincstár az átutalt összegről az annak beérkezését követő hónap 15. napjáig írásos tájékoztatást küld az ÁKK Zrt. részére.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére