A jogszabály mai napon ( 2021.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 7. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az akkreditálási eljárás igazgatási szolgáltatási díjai

1. § (1) A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek és természetes személyek az akkreditálási eljárásért, az akkreditált státusz területének bővítése, illetve a kérelemre indult felügyeleti vizsgálati eljárásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: akkreditálási díj) fizetnek.

(2) A külföldi akkreditált státusz elismerésére irányuló eljárás akkreditálási díja 100 000 Ft.

(3) A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti kijelölésre irányuló akkreditálási eljárás díja a Natv. 5. § (1) bekezdésében megjelölt szervezetek közül a kijelölés tárgyát képező jogszabályban megjelölt és kérelmezett megfelelőség-értékelési tevékenységre legjobban illeszkedő szervezettípus akkreditálási díjának másfélszerese, amelyhez hozzáadódik a kérelmezett megfelelőség-értékelési tevékenységhez kapcsolódó további szervezettípusok akkreditálási díjának 30%-a.

(4) A rugalmas területre kérelmezett akkreditálás akkreditálási díjára a szervezettípusra az 1. mellékletben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a terület meghatározásánál a kérelemmel benyújtott részletes területet kell figyelembe venni.

(5) *  Irányítási rendszereket tanúsító szervezet kettő vagy több rendszerre történő, egyidejű akkreditálása esetében az 1. melléklet 6.1. pontjában foglalt akkreditálási díjhoz (a továbbiakban: alapdíj) hozzáadódik minden további irányítási rendszer tanúsítás akkreditálási díjának 50%-a. Az alapdíj meghatározásakor első területként minden esetben a MIR IAF kódok számát kell figyelembe venni. Ha a kérelem nem érint MIR területet, akkor az alapdíj a több IAF kódot tartalmazó irányítási rendszer figyelembevételével kerül megállapításra.

(6) A felügyeleti vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: felügyeleti vizsgálati díj) az akkreditálási díj 40%-a.

(7) Több telephelyre kérelmezett akkreditálási eljárás esetén az 1. mellékletben meghatározott akkreditálási díjtétel telephelyenként 10%-kal nő.

2. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az igazgatási szolgáltatási díjakat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

2. Díjfizetési szabályok

3. § *  (1) Az akkreditált szervezet és természetes személy (a továbbiakban együtt: kérelmező) az akkreditálási eljárás akkreditálási díját, a felügyeleti vizsgálati díjat és az akkreditált státusz területének bővítése iránti eljárás akkreditálási díját a Hatóság 10032000-00335962-00000000 számú fizetési számlájára történő készpénzfizetés (a továbbiakban: készpénz átutalási megbízás) vagy a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján kell megfizetni.

(2) A kérelmezőnek a külföldi akkreditált státusz elismerésére irányuló akkreditálási díjat a Hatóság (1) bekezdésben meghatározott fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell megfizetni.

4. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 28. § (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

6. § *  E rendeletnek a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2017. (III. 22.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított 1. § (5) bekezdését és 1. mellékletét a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Akkreditálási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak (Ft)

1. Vizsgálólaboratóriumok:

Létszám (fő)
Terület 1-2 3-5 6-10 11-15 16-20
1-15 350 000 490 000 660 000 710 000 770 000
16-50 390 000 630 000 720 000 790 000 850 000
51-100 700 000 780 000 850 000 940 000
101-200 770 000 850 000 930 000 1090 000
201-350 870 000 980 000 1070 000 1220 000
351-600 1 090 000 1 200 000 1 370 000
601-1000 1 210 000 1 330 000 1 430 000
>1000 1 480 000 1 730 000
Létszám (fő)
Terület 21-30 31-60 61-100 >100
1-15
16-50 910 000 1 000 000
51-100 1000 000 1 100 000 1 220 000
101-200 1 130 000 1 200 000 1 310 000 1 430 000
201-350 1 280 000 1 300 000 1 430 000 1 560 000
351-600 1 430 000 1 420 000 1 560 000 1 710 000
601-1000 1 560 000 1 560 000 1 740 000 1 910 000
>1000 1 740 000 1 820 000 1 960 000 2 170 000

1.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

1.2. A terület a vizsgálólaboratóriumban és a helyszínen végzett akkreditálandó vizsgálati eljárások számát, továbbá - amennyiben a vizsgálólaboratórium mintavételre is kéri akkreditálását - az akkreditálandó mintavételi eljárások együttes száma alapján határozandó meg.

2. Mintavevő szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 1-2 3-5 6-10 11-15 >15
1-5 440 000 530 000 610 000 730 000
6-10 570 000 630 000 740 000 930 000 1 180 000
>10 710 000 880 000 1 140 000 1 330 000

2.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

2.2. A terület az akkreditálandó mintavételi eljárások száma alapján határozandó meg.

3. Kalibrálólaboratóriumok:

Létszám (fő)
Terület 1-2 3-5 6-10 11-15 >15
1-2 320 000 350 000 420 000
3-5 390 000 420 000 480 000 530 000
6-10 480 000 530 000 600 000 630 000 680 000
11-20 570 000 610 000 670 000 700 000 740 000
21-30 660 000 740 000 770 000 810 000
>31 740 000 790 000 830 000 880 000

3.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

3.2. A terület a kalibrálólaboratóriumban és a helyszínen végzett akkreditálandó kalibrálási eljárások száma alapján határozandó meg.

4. Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 2-5 >5
1-5 440 000 530 000
>5 570 000 660 000

4.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

4.2. A terület a különböző területeken működtetett akkreditálandó programok száma alapján határozandó meg.

5. Terméktanúsító szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 3-5 6-10 11-15 16-20 >20
1-10 530 000 700 000 770 000 850 000
11-20 600 000 770 000 950 000 920 000 1 010 000
21-50 670 000 840 000 1 025 000 1 130 000 1 090 000
51-100 750 000 1 050 000 1 100 000 1 220 000 1 180 000
101-200 830 000 1 150 000 1 200 000 1 310 000 1 280 000
201-350 960 000 1 250 000 1 300 000 1 400 000 1 380 000
351-600 1 370 000 1 250 000 1 330 000 1 490 000
>600 1 310 000 1 360 000 1 440 000 1 620 000

5.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

5.2. *  A terület az akkreditálás tárgyát képező tanúsítandó termékek vagy termékcsoportok számát jelenti, ahol egy termékcsoportba csak az azonos tanúsítási követelményeknek megfelelő termékek tartoznak.

6. *  Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek:

6.1. Több területre alkalmazott irányítási rendszerek (minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer, munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer, élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek, AQAP rendszer, egyéb rendszerek) esetén:

Létszám (fő) 3-5 6-10 11-15 16-20 >20
Terület
1-5 570 000 702 000
6-10 860 000 1 040 000 1 115 000 1 260 000
11-20 1 130 000 1 290 000 1 400 000 1 470 000 1 540 000
21-39 1 450 000 1 550 000 1 620 000 1 710 000

6.1.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a tanúsító szervezet auditorait is.

6.1.2. A terület a Nemzetközi Akkreditálási Fórum által kiadott akkreditálási területek jegyzékére vonatkozó dokumentum mellékletében felsorolt IAF kódok számát jelenti. A területet élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer esetén a vonatkozó szabványban felsorolt fő kategóriák számát jelenti, az energiairányítási rendszereknél a vonatkozó szabványban felsorolt gazdasági területek számát jelenti.

6.1.3. A terület más irányítási rendszer esetén (minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer, munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer, energiairányítási rendszer, AQAP rendszer, egyéb rendszerek) a Nemzetközi Akkreditálási Fórum által kiadott akkreditálási területek mellékletében felsorolt 1-39 IAF kódok közül az akkreditálandó IAF kódok számát jelenti.

6.2. Egy területre alkalmazott speciális irányítási rendszerek (információbiztonság-irányítási rendszerek, orvostechnikai eszközöket gyártó szervezetek minőségirányítási rendszere, Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) esetén:

Létszám (fő) 3-5 6-10 11-15 16-20 >20
750 000 820 000 920 000 1 010 000 1 230 000

6.2.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a tanúsító szervezet auditorait is.

7. *  Személyzettanúsító szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 3-5 6-10 11-15 16-20 >20
1-2 520 000 570 000 610 000 650 000 700 000
3-5 780 000 820 000 860 000 920 000 980 000
6-10 960 000 1020 000 1 070 000 1 112 000
11-15 1 160 000 1 210 000 1 260 000 1 330 000
>15 1 440 000 1 530 000

7.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a tanúsító szervezet auditorait, vizsgáztatóit is.

7.2. A terület az akkreditálandó személytanúsítási típusok számát jelenti.

7.3. *  Akkreditált vizsgaközpontok tekintetében

A B C D E F G H
1. Létszám
(fő):
1-5 6-10 11-15 16-20 21-50 51-100 >100
Képzési terület
(KEOR):
2. 1-2 1 020 000 1 070 000 1 120 000 1 170 000 1 250 000 1 330 000 1 410 000
3. 3-5 1 450 000 1 520 000 1 600 000 1 680 000 1 790 000 1 900 000 2 020 000
4. 6-8 1 880 000 1 980 000 2 080 000 2 180 000 2 330 000 2 480 000 2 630 000
5. 9-12 2 450 000 2 580 000 2 720 000 2 850 000 3 040 000 3 240 000 3 440 000
6. 13-15 2 880 000 3 040 000 3 190 000 3 350 000 3 580 000 3 810 000 4 050 000
7. 16-20 3 600 000 3 800 000 3 990 000 4 180 000 4 480 000 4 770 000 5 060 000
8. 21-25 4 320 000 4 550 000 4 790 000 5 020 000 5 370 000 5 720 000 6 070 000
9. 26-30 5 040 000 5 310 000 5 580 000 5 860 000 6 270 000 6 680 000 7 090 000
10. 31-40 6 470 000 6 830 000 7 180 000 7 530 000 8 060 000 8 590 000 9 110 000
11. 41-50 7 910 000 8 340 000 8 770 000 9 200 000 9 850 000 10 050 000 11 140 000
12. 51-60 9 350 000 9 860 000 10 370 000 10 880 000 11 640 000 12 400 000 13 170 000
13. > 61 12 220 000 12 890 000 13 550 000 14 220 000 15 220 000 16 220 000 17 220 000

7.3.1. A szervezet létszámát az akkreditálandó tevékenységre és a területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján kell meghatározni, ideértve a vizsgaközpont vezetőjét, a vizsgáztatókat, a vizsgafelügyelőket, a belső auditort és a minőségirányítási vezetőt.

7.3.2. A terület az akkreditálandó képzési területek számát jelenti.

8. Ellenőrző szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 1-2 3-5 6-10 11-15 16-20
1-2 440.000 470 000 510 000 570 000 650 000
3-5 480 000 540 000 590 000 650 000 730 000
6-15 530 000 610 000 660 000 730 000 810 000
16-30 690 000 760 000 820 000 900 000
31-50 860 000 930 000 1 000 000
>50 1 05 000 1140 000
Létszám (fő)
Terület 21-30 31-60 61-100 >100
1-2
3-5
6-15 900 000 990 000 1 070 000 1 160 000
16-30 990 000 1 080 000 1 170 000 1 260 000
31-50 1 080 000 1 180 000 1 270 000 1 350 000
>50 1 220 000 1 310 000 1 400 000 1 490 000

8.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozzák meg.

8.2. A terület az akkreditálandó ellenőrzési eljárások száma alapján határozandó meg.

9. Referenciaanyag-gyártó szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 2-5 >5
1-5 331 000 375 000
6-20 398 000 464 000
>20 530 000 618 000

9.1. A táblázatban megadott akkreditálási díj kizárólag a referenciaanyag-gyártásra vonatkozik, a tanúsított érték meghatározásához szükséges laboratóriumi vizsgálatok akkreditálásának díját nem tartalmazza.

9.2. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

9.3. A terület a gyártott referenciaanyagok közül az akkreditálandók száma alapján határozandó meg.

10. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) hitelesítő szervezetek és természetes személyek:

10.1. Akkreditálási eljárás

Létszám (fő)
Terület 2-5 6-10 11-15 16-20 >20
1-15 660 000 720 000 790 000 860 000 1 020 000
16-30 750 000 810 000 880 000 960 000 1 050 000
31-50 830 000 920 000 1 010 000 1 120 000 1 220 000
51-100 1 010 000 1 120 000 1 190 000 1 270 000 1 360 000
101-200 1 230 000 1 310 000 1 410 000 1 510 000
>200 1 450 000 1 540 000 1 670 000

10.1.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a szervezet auditorait is.

10.1.2. A terület a KSH elnökének a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közleménye szerinti szakágazati besorolási kódok számát jelenti.

Terület Természetes személy
1-15 350 000
16-30 390 000
31-50 440 000
51-100 480 000

10.1.3. A terület a KSH elnökének a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közleménye szerinti szakágazati besorolási kódok számát jelenti.

10.2. Más EU tagállamban akkreditált környezeti hitelesítő szervezet és természetes személy ellenőrzése Magyarországon végzett tevékenysége alatt:

Terület Hitelesítő szervezet Természetes személy
1-5 130 000 70 000
>5 180 000 130 000

10.2.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a szervezet auditorait is.

10.2.2. A terület a KSH elnökének a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közleménye szerinti szakágazati besorolási kódok számát jelenti.

11. Az üvegházhatású gázok kibocsátását hitelesítő szervezetek:

Létszám (fő) 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 >15
Terület
1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 720 000 850 000 970 000 1 100 000 1 230 000 1 360 000 1 480 000 1 910 000
12, 98, 99 850 000 1 020 000 1 190 000 1 360 000 1 520 000 1 690 000 1 020 000 2 290 000
1a és 1b
(amely a 600/2012/EU bizottsági rendelet értelmében magában foglalja az 1a tevékenységcsoportot is) együttesen
1 150 000 1 360 000 1 560 000 1 760 000 1 970 000 2 170 000 2 370 000 3 050 000

11.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységcsoportra foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszer (EU ETS) vezető hitelesítő szakértők, EU ETS hitelesítő szakértők, külső szakértők és független bírálók száma alapján határozandó meg. A szervezet létszámába be kell számítani a minőségirányítási vezetőt, a belső auditort és a vezetőségi átvizsgálást végző személyeket is.

11.2. A terület a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletében felsorolt tevékenységcsoportokat jelenti, a tevékenységi csoportokon belül találhatóak az egyes alkalmazási körök.

11.3. A díjat minden egyes tevékenységcsoportra és alkalmazási körre külön-külön meg kell fizetni. Azon tevékenységcsoportok száma alapján, amely alá a kérelmezett akkreditációs alkalmazási körök tartoznak, 5-5% kedvezményre jogosult a hitelesítő szervezet. Ezek a százalékos kedvezmények összeadódnak, és az így kiszámolt %-os kedvezmény az egyes tevékenységcsoporton belüli első akkreditációs alkalmazási körök díjaiból kerül levonásra. Az egyes tevékenységi csoportokon belüli további akkreditációs alkalmazási körök díja az ugyanazon csoport első tevékenységi körére vonatkozóan a fenti számításnak megfelelően meghatározott díjtétel 50%-ában határozandó meg.


  Vissza az oldal tetejére