A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó rendelkezéseket a 2010/713/EU bizottsági határozat tartalmazza.

2. § * 

3. § * 

4. § Az 1-3. § szerint az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazó EU bizottsági határozatokat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól szóló, 2010. november 9-i 2010/713/EU bizottsági határozat,

b) *  az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet

c) * 

d) * 

e) * 

f) * 

g) * 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. § *