A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet) szerinti támogatás;

2. átlagos fűtőérték: a termelő által a tárgyévben dohánylevél szárításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó számlákon megajoule (a továbbiakban: MJ)/kg vagy MJ/m3 mértékegységben feltüntetett fűtőérték adatok számtani átlaga;

3. Burley dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a dohánytermelő részére a 2009. támogatási évre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet] foglaltak szerint Burley dohány termeléséhez kötött támogatást állapítottak meg;

4. Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő részvétel alapján, a Burley dohány referenciaterület figyelembevételével megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

5. csekély összegű támogatás: az 1. és 15. pont szerinti támogatás együtt;

6. dohányszárító: minden nyersdohány szárítására alkalmas, energiával fűtött, zárt kamrás, 5000 kg ki nem szárított nyers dohány (zöld dohány) befogadására alkalmas kapacitású vagy részkapacitású berendezés, vagy ilyen mennyiségű kapacitással bíró, különálló berendezések összessége;

7. *  dohánytermelő: az az ügyfél, aki vagy amely e rendelet szerint Burley, illetve Virginia dohány termeléséhez kötött, mezőgazdasági csekély összegű támogatást vesz igénybe, vagy Burley, illetve Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkezik;

8. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

9. *  együttműködő termelő: a dohánytermelő olyan közeli hozzátartozója, vagy a dohánytermelővel azonos őstermelők családi gazdaságában tag természetes személy, akinek a 4. § (3) bekezdés szerinti kötelezettség-megosztásra vonatkozó bejelentését a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) jóváhagyta, és az ügyfél-nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

10. elismert élőmunka ráfordítás: természetes személy közteher fizetés melletti önfoglalkoztatása, valamint olyan munkavállaló alkalmazása, amely után a közterheket a termelő, munkaerő kölcsönzés vagy egyes munkafolyamatok vállalkozási szerződés keretében történő elvégzése esetében a termelővel kötött megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;

11. elismert tevékenység: a termelő által saját nevében, saját gazdaságában és saját kockázatára folytatott

a) bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint

b) a jogosult településen folytatott és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye, valamint a 2014–2020. évi Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében meghatározott mezőgazdasági tevékenységnek nem minősülő vidékfejlesztési

tevékenység végzése;

12. elsődleges feldolgozó: olyan feldolgozó, aki a betakarított nyersdohány elsődleges feldolgozását végzi;

13. felhasznált tüzelőanyag és villamos energia mennyiség: a dohányszárító által a tárgyévben dohánylevél szárításra, előállításra felhasznált és dokumentált tüzelőanyag és villamos energia mennyisége;

14. *  jogosult település: az a település, amelynek közigazgatási területén a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település, továbbá ezekkel azonos járáshoz tartozó település közigazgatási területe;

15. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU rendelet) szerinti támogatás;

16. mezőgazdasági hasznosítás: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítése;

17. referenciaterület: a 3. és 23. pont szerinti referenciaterület együtt;

18. *  támogatási időszak: – a 2022., 2023. és 2024. év kivételével – azon 2015. évtől kezdődő időszak, amelynek időtartama alatt a dohánytermelő a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban való részvétel alapján támogatásban részesül;

19. támogatási jogosultság: a 4. és 24. pont szerinti jogosultság együtt;

20. támogatási jogosultság aktiválása: a jogosult településen található, a támogatási jogosultságok darabszámának megfelelő hektárszámú mezőgazdasági földterület használata alapján történő egységes területalapú támogatás igénybevétele;

21. tárgyév: az a támogatási időszakon belüli naptári év, amikor a dohánytermelőnek a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal kapcsolatos feltételeket teljesítenie kell;

22. tüzelőanyag: földgáz, PB gáz, olaj, illetve egyéb megújuló energia;

23. Virginia dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a Virginia dohánytermelő részére a 2009. támogatási évre vonatkozóan a 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet alapján Virginia dohány termeléséhez kötött támogatást állapítottak meg;

24. Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő részvétel alapján, a Virginia dohány referenciaterület figyelembevételével megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog.

2. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program

2. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program (a továbbiakban: szerkezetátalakítási program) célja, hogy a támogatási időszak alatt a dohánytermelők a támogatási időszakban

a) a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági területeket a mezőgazdasági hasznosításból ne vonják ki, továbbá

b) a dohánytermelők az általuk korábban dohánytermelésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatottsági szintjét a szerkezetátalakítási programban való részvétel teljes időtartama alatt fenntartsák.

3. § (1) *  A szerkezetátalakítási programban – a rendelkezésre álló támogatási jogosultságok mértékéig – kizárólag az a dohánytermelő vehet részt, aki a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján kiosztott támogatási jogosultsággal rendelkezik, vagy részére az ugyanezen rendelet szerinti támogatási jogosultság a 16. § (1) bekezdése szerint átruházásra került.

(2) *  A szerkezetátalakítási programban való részvételhez a dohánytermelőnek 2015. október 7-éig a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére – a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakon felül – meg kell adnia a személyi azonosításához szükséges adatokat, meg kell jelölnie, hogy hány hektár referenciaterület és milyen típusú támogatási jogosultság figyelembevételével, mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit.

(3) *  A szerkezetátalakítási programban történő részvételről, a megállapított támogatási jogosultságok számáról és típusáról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv – a 4. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 2015. december 31-ig döntést hoz.

(4) *  A támogatási jogosultság 16. § (1) bekezdése szerinti átruházása esetén a Kincstár a 16. § (2) bekezdése szerinti átvezetési kérelemről szóló döntésben rendelkezik a támogatási jogosultságot átvevő dohánytermelőnek a szerkezetátalakítási programban való részvételi jogosultságáról.

4. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő a támogatási időszak teljes időtartama alatt, a támogatási jogosultság aktiválásával érintett évek vonatkozásában köteles

a) tárgyévente a jogosult településen található, és a 3. § (2) bekezdése szerinti támogatási jogosultságok számánál nem kevesebb hektárszámú mezőgazdasági terület vonatkozásában az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást kérelmezni

b) *  évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni,

c) az elismert tevékenység keretében támogatási jogosultságonként tárgyévente 500 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani,

d) az elismert tevékenység keretében támogatási jogosultságonként legalább 200 000 forint árbevételt teljesíteni, és

e) *  a 2016. évtől kezdődően a tárgyévet követő év február 15-ig a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításához szükséges adatokon túl nyilatkozni a c) és d) pontban foglalt feltételeknek a tárgyév alatti teljesítéséről, valamint arról, hogy élőmunka ráfordítási kötelezettségét a jogosult településen történő munkavégzéssel teljesítette.

(1a) *  A dohánytermelő az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot a 2021. évben március 18-ig teheti meg.

(2) Ha a dohánytermelőt megillető támogatási jogosultságot töredék hektár figyelembevételével állapították meg, akkor az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt éves kötelezettségeket is arányosan csökkentve kell a dohánytermelőnek teljesíteni.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglalt élőmunka ráfordítási, vagy élőmunka ráfordítási és árbevétel teljesítési kötelezettségét a dohánytermelő legfeljebb három, valamelyik jogosult településen mezőgazdasági tevékenységet folytató együttműködő termelővel megoszthatja, függetlenül attól, hogy az egységes kérelmet az őstermelők családi gazdaságának képviselője nyújtotta-e be. A megosztás legalább egy támogatási jogosultság vonatkozásában lehetséges azzal, hogy a megosztás következtében a dohánytermelőnek nem keletkezhet alacsonyabb élőmunka ráfordítási kötelezettsége, mint az együttműködő termelőknek.

(4) *  A kötelezettség-megosztásra vonatkozó, az együttműködő termelő a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését igazoló adatait is tartalmazó bejelentőlapot és az átvállalt kötelezettségek megismerésére vonatkozó nyilatkozatát a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a dohánytermelőnek és az együttműködő termelőnek 2015-ben szeptember 15. és október 7., a 2016. évtől kezdődően április 1. és április 30. közötti időszakban, közösen postai úton kell benyújtani a Kincstár részére. A jogszabályi előírásnak nem megfelelő kötelezettség-megosztási kérelemről a Kincstár a dohánytermelőt végzésben értesíti.

(5) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség-megosztás esetén is köteles a dohánytermelő a szerkezetátalakítási program feltételeinek teljesítését igazolni, és a nem teljesítésből fakadó jogkövetkezményt viselni.

(6) A természetes személy dohánytermelő és a vele együttműködő termelő esetében külön-külön az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása az (1) bekezdés c) pontja szerinti, tárgyévenként összesen legfeljebb 500 munkaóra elismert tevékenység keretében végzett élőmunka ráfordítás igazolásának minősül.

(7) Amennyiben a természetes személy a járulékokat a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj. törvény) alapján * 

a) *  legalább a Tbj. törvény 4. § 14. pontjában meghatározott minimálbérrel (a továbbiakban: minimálbér) megegyező bevétel után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(8) *  A (7) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, ha a mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási járulékot

a) legalább a Tbj. törvényben meghatározott járulékalap után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott járulékalapnál kevesebb összeg után fizette meg, úgy az elismert élőmunka- ráfordítás arányosan csökken.

(9) *  E rendelet vonatkozásában, ha a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetésére kötelezett és a szociális hozzájárulási adót a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho törvény) alapján

a) legalább a Szocho törvényben meghatározott adóalap után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott adóalapnál kevesebb összeg után fizette meg, úgy az elismert élőmunka-ráfordítás arányosan csökken.

(10) A (7)–(9) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal kell igazolni.

(11) A (3) bekezdés szerinti esetben a támogatási jogosultságonként elvárt évenkénti legalább 200 000 forintnál kevesebb árbevételnek megfelelő összeg esetén az elismert tevékenység keretében végzett élőmunka ráfordítást arányosan kell figyelembe venni.

(12) Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett dohánytermelő az elismert élőmunka ráfordítást részben vagy egészben munkaerő kölcsönzés igénybevételével kívánja teljesíteni, akkor köteles a munkaerő kölcsönzésről szóló szerződésben foglalt munkavégzés után fizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni, és az ellenőrzés alkalmával azokat bemutatni.

(13) A dohánytermelő az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját és a vele együttműködő termelő nevére szóló érvényes és pénzügyileg rendezett pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azokat bemutatni. Ha a dohánytermelő az ellenőrzéskor a teljesítésként vállalt összegről szóló pénzforgalmi bizonylatokat nem vagy csak annak egy részéről tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a dohánytermelő a pénzforgalmi bizonylatokkal igazolandó érintett év vonatkozásában az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem vagy csak részben teljesítette.

(14) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség-megosztás esetén a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő együttesen köteles megtenni az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot azzal, hogy a kötelezettséget a dohánytermelő és az együttműködő termelő a megosztás arányában külön-külön köteles teljesíteni és a teljesítésről nyilatkozni.

(15) Az e § szempontjából az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján megfizetett napi közteher csak azon órák tekintetében vehető figyelembe, amelyeket ténylegesen teljesítettek és igazoltak.

5. § (1) Elismert élőmunka ráfordításnak, elismert tevékenységnek – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – csak az a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint megjelölt településen végzett, elismert tevékenység vehető figyelembe, amelyről a dohánytermelő nyilatkozik. A dohánytermelő az ellenőrzés alkalmával köteles a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolni, hogy e feltételt milyen módon teljesítette.

(2) Ha a dohánytermelő az elismert élőmunka ráfordítást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye vagy a 2014–2020. évi Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység keretében történő foglalkoztatással kívánja teljesíteni, akkor az általa a 2009. december 31-e után újonnan foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatását kell figyelembe venni. Újonnan történő foglalkoztatásnak minősül, ha a munkavállalót a dohánytermelő 2009-ben nem alkalmazta.

6. § (1) *  A 2016. évtől kezdődően a szerkezetátalakítási program alapján vállalt elismert tevékenységből származó árbevétel mint feltétel nem vagy csak részleges teljesítése esetén a Kincstár – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kéréseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Eljárási törvény) foglaltak szerint – a dohánytermelő vonatkozásában nem teljesítési bírságot szab ki, amelynek mértéke az elmaradt árbevétel összegének kétszáz forintos egységértékeiként egy euró. A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettség feltételeinek nem vagy csak részleges teljesítése esetén az Eljárási törvény szerinti nem teljesítési bírság mértéke a dohánytermelő vonatkozásában munkaóránként egy euró.

(2) A szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásánál azt a szerkezetátalakítási programban való részvételhez kapcsolódó, munkaórához vagy árbevételhez kötött feltételt kell figyelembe venni, amelyet a dohánytermelő a legkisebb mértékben teljesített.

(3) *  A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról, valamint a szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásáról a Kincstár a vonatkozó egységes területalapú támogatási kérelem lezárását követő 70 napon belül határozatot hoz.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt szankciók egyidejűleg összevontan nem alkalmazhatóak, közülük a magasabb összegű bírságot kell alkalmazni.

7. § *  (1) Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti feltételek teljesítési mértékének megállapítása során a gazdaság adott évi, egységes területalapú támogatásra jogosult területét kell figyelembe venni.

(2) *  Ha a dohánytermelő által a 3. § (2) bekezdése alapján jelölt településen a dohánytermelő egységes területalapú támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett szántó vagy ültetvény besorolású területeinek hektárszáma kisebb, mint a dohánytermelő támogatási jogosultságainak darabszáma, úgy a vis maior eseménnyel nem érintett szántó és ültetvényterület hektárszámának megfelelő számú támogatási jogosultság után kell a dohánytermelőnek és a vele együttműködő termelőnek a szerkezetátalakítási program alapján vállalt támogatási feltételeket teljesíteni azzal, hogy ha a vis maior eseménnyel érintett egységes területalapú támogatásra jogosult, és a 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján bejelentett településen található szántó vagy ültetvény besorolású területe egyenlő vagy nagyobb, mint a támogatási jogosultságainak darabszáma, úgy a feltételek teljesítése szempontjából az összes területet vis maior eseménnyel érintett területnek kell tekinteni.

8. § *  A 13. § (3) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése alapján visszavont támogatási jogosultságokból a Kincstár tartalékot képez, amelyből a dohánytermelők külön jogszabályban foglaltak szerint támogatási jogosultságot igényelhetnek.

3. Csekély összegű támogatás igénybevétele a szerkezetátalakítási programban való részvétel alapján

9. § (1) *  A tárgyév vonatkozásában a 3. § (2) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek teljesítése esetén a szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő és a vele együttműködő termelő mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem), a dohánytermelő a 14. §-ban foglaltak szerint, általános csekély összegű támogatás iránti kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz a tárgyévet követő év február 15-ig postai úton, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon. A támogatási kérelmet a 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt nyilatkozattal együtt – az együttműködő termelő esetében ugyanezen időpontig önállóan – az aktivált támogatási jogosultságok számát nem meghaladóan és a kötelezettség-megosztásra is figyelemmel, azon támogatási jogosultságok mértékéig lehet benyújtani, amelyek vonatkozásában a kérelmező a szerkezetátalakítási programban előírt követelményeket teljesítette.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a dohánytermelő a 2021. évben március 18-ig nyújthatja be.

(2) Ha a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő támogatási kérelme együtt magasabb számú támogatási jogosultság igénybevételére vonatkozik, mint a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szerkezetátalakítási programban előírt követelményeknek megfelelő támogatási jogosultságok száma, akkor a különbséggel először az együttműködő termelő vagy termelők 13. § (2) bekezdése szerint figyelembe vehető területeit kell arányosan csökkenteni.

(3) *  A támogatási kérelemhez csatolni kell a 13. § (4) bekezdése és a 14. § (3), (8) és (12) bekezdése szerinti dokumentumokat. A támogatási kérelemben meg kell jelölni, hogy a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő külön-külön hány támogatási jogosultság figyelembevételével igényel csekély összegű támogatást azzal, hogy mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevétele esetén dohánytermelőnként legfeljebb öt szerkezetátalakítási támogatási jogosultság állapítható meg.

(4) A támogatási kérelemmel kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatalának napjától számított tíz évig meg kell őrizni.

10. § (1) *  A támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a 12. §-ban meghatározott keretösszeg, valamint a (3) és (5) bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az így megállapított összeg támogatási jogosultságonként

a) a 2015. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 300 000 Ft,

b) a 2016. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 311 860 Ft,

c) a 2017. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 309 780 Ft,

d) *  a 2018. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 310 060 Ft,

e) *  a 2019. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében a Virginia dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 317 630 Ft, a Burley dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 529 383 Ft,

f) *  a 2020. és az azt követő támogatási évekre benyújtott támogatási kérelmek esetében a Virginia dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 300 000 Ft, a Burley dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 500 000 Ft.

(2) Ha a dohánytermelő a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztást alkalmazta, a támogatás tárgyévi igénylése szempontjából a vele együttműködő termelő is jogosult az átvállalt és teljesített kötelezettsége arányában az (1) bekezdés szerinti támogatást a 9. §-ban foglaltak szerint igényelni.

(3) A dohánytermelő vonatkozásában az (1) bekezdésben foglalt támogatási egységértékhez kapcsolódó referenciaterület megállapításához figyelembe kell venni a tárgyévben megállapított támogatási jogosultságok számát nem meghaladó hektárszámú, a 13. § (1) bekezdése szerint dohánytermelésre használt, legfeljebb öt hektár földterületet.

(4) A kötelezettség-megosztással érintett dohánytermelők esetében a (3) bekezdésben hivatkozott, igénybe vett támogatási jogosultságok számát a kötelezettség-megosztással érintett támogatási jogosultságok számával csökkenteni – átvállalás esetén növelni – kell.

(5) Az együttműködő termelő esetében az (1) bekezdés szerinti területnek kell tekinteni azt kötelezettség-megosztással érintett, a támogatási jogosultságok számával megegyező, legfeljebb öt hektár nagyságú területet, amelyet a szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő tárgyévben támogatási jogosultság aktiválására és a 13. § (1) bekezdése szerint dohánytermelésre használt.

(6) *  A Virginia dohánytermelőnek vagy a vele együttműködő termelőnek összesen 5000 eurónak megfelelő forintösszegnek, a Burley dohánytermelőnek vagy a vele együttműködő termelőnek összesen 8333 eurónak megfelelő forintösszegnek – de legfeljebb a rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret szerinti összegnek – megfelelő támogatás fizethető ki.

(7) *  A mezőgazdasági csekély összegű támogatásról a Kincstár határozatot hoz a szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásáról szóló határozat kiadását követő 70 napon belül.

11. § (1) A csekély összegű támogatás igénybevételére az a dohánytermelő jogosult, aki vagy amely

a) az Eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az Eljárási törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, valamint bejelentette vállalkozásainak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásról szóló törvény szerinti minősítését és a fizetési számlaszámát;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, és

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt;

c) nyilatkozik arról, hogy

ca) *  mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a támogatási kérelem benyújtását megelőző két üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben, és

cb) *  tudomásul veszi, hogy ha a c) pont ca) alpontja alapján tett nyilatkozat támogatási adataiban változás következik be a támogatási kérelem benyújtását követően más csekély összegű támogatás igénybevétele miatt, akkor arról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Kincstárt,

d) csatolja a támogatási kérelméhez a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatot.

(2) *  A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott, vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(4) A csekély összegű támogatás forintösszegének megállapításához a támogatási kérelem benyújtása évének február 1. napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

12. § *  A támogatási jogosultság darabszámának és egységértékének megállapításakor a támogatási időszak vonatkozásában évente legfeljebb 5858 hektár és 1500 millió forint vehető figyelembe.

13. § (1) *  A szerkezetátalakítási programban részt vevő dohánytermelő – a 9. § (1) bekezdésében és a 10. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával és az elsődleges feldolgozóval kötött tárgyévi szerződésbe foglalt mennyiségű és fajtájú Virginia, illetve Burley dohánytermelésével, de legfeljebb a 10. § (3) bekezdése szerint megállapított, legalább 0,25 hektár táblaméretű, a tárgyévi egységes területalapú támogatás vonatkozásában Burley, illetve Virginia dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület után és annak mértékéig, az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosult a 10. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénybevételére.

(1a) *  A 10. § (1) bekezdés e) és f) pontja alkalmazása szempontjából, ha a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő által igényelt támogatás megállapításához a Burley dohánytermelés esetében figyelembe vett Burley dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület nagysága meghaladja a dohánytermelő által a tárgyévben aktivált Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapját képező terület nagyságát, akkor a többletterület vonatkozásában sorrendben először az együttműködő termelő, majd a dohánytermelő jogosult Virginia dohány termelésére vonatkozó támogatásra.

(1b) *  A 10. § (1) bekezdés e) és f) pontja alkalmazása szempontjából, ha a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő által igényelt támogatás megállapításához a Virgina dohánytermelés esetében figyelembe vett Virginia dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület nagysága meghaladja a dohánytermelő által a tárgyévben aktivált Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapját képező terület nagyságát, akkor a többletterület vonatkozásában sorrendben először az együttműködő termelő, majd a dohánytermelő jogosult Burley dohány termelésére vonatkozó támogatásra.

(2) Az együttműködő termelő – a 9. § (1) bekezdésében és a 10. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a támogatást legfeljebb a 10. § (5) bekezdése szerint megállapított terület után, és az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén veheti igénybe.

(3) A 2016. évtől kezdődően, amennyiben a dohánytermelő a jogosult területen az őt megillető támogatási jogosultságok darabszámának megfelelő hektárszámnál kisebb terület alapján vett igénybe egységes területalapú támogatást, azt úgy kell tekinteni, hogy a dohánytermelő a tárgyév január 1-jével az érintett rész vonatkozásában a jogszabály erejénél fogva véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

(4) *  Az (1) bekezdésben foglalt termelési feltétel teljesítését az elsődleges feldolgozó által kiállított, legalább a szerződésben vállalt mennyiségű és fajtájú, megtermelt dohánylevélből előállított szárított dohány átvételét igazoló szigorú számadású bizonylat és a szerződés másolatának a Kincstárhoz postai úton történő benyújtásával kell igazolni.

(5) *  Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve a II. mellékletében foglalt felső határt.

(5a) *  Az (5) bekezdés szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének n) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(5b) *  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult mezőgazdasági csekély összegű igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

(6) Az 1408/2013/EU rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató termelő esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység nem részesül az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű támogatásban.

(7) Ha a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő által igényelt mezőgazdasági csekély összegű támogatáshoz az (1) bekezdés szerint meghatározott dohánymennyiségnél kevesebb dohány kerül megtermelésre, akkor a különbséggel elsőként az együttműködő termelő esetében kell a (2) bekezdés szerint figyelembe vehető területet a kötelezettség-megosztás arányában csökkenteni.

14. § (1) *  A dohánytermelő a 9–13. § szerinti támogatás igénylése mellett és azzal egyidejűleg a gazdaságában található dohányszárító működési költségeinek csökkentése céljából általános csekély összegű támogatást igényelhet a rendelkezésére álló olyan támogatási jogosultság után, amelyre sem a dohánytermelő, sem a vele együttműködő termelő nem igényelt mezőgazdasági csekély összegű támogatást, és amellyel kapcsolatban a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kötelezettségeit a tárgyévben teljesítette (a továbbiakban: szabad támogatási jogosultság).

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás további feltétele, hogy a dohánytermelő a dohányszárítót dohánylevél szárítás céljára tárgyévben ténylegesen működtesse, és erről a (3) bekezdés szerinti üzemnaplóval alátámasztott nyilatkozatot tegyen.

(2a) *  Az (1) bekezdés szerinti támogatás szempontjából az energiával fűtött dohányszárító működtetésén Virginia, az (5) bekezdés szerinti természetes dohányszárító működtetésén Burley típusú dohány szárítását kell érteni.

(3) *  Az (2) bekezdésben meghatározott működtetés nyilvántartása céljából az (1) bekezdésben foglalt támogatásra jogosult dohánytermelő a saját és a bérszárított dohány termelése vonatkozásában is köteles telephelyenként üzemnaplót vezetni a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványnak megfelelően. Az üzemnaplót a számvitelről szóló törvény szerinti számviteli bizonylatként kell kezelni.

(4) Bérszárítás esetén az üzemnaplót mind a bérbeadónak, mind pedig a bérbevevőnek alá kell írnia, amelyből egy példányt a bérbevevő kap meg.

(5) *  A természetes szárítású dohány esetében az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a dohányszárító működési költségei alatt a felhasznált tüzelőanyag helyett a számlával igazoltan megvásárolt természetes alapanyagú fűzőzsineg felhasználását kell érteni (jogosultságonként 7 kilogramm természetes alapanyagú fűzőzsineg).

(6) *  Az igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege energiával fűtött dohányszárítónként 1 500 000 Ft, az (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt minden 400 légköbmétere után 2 500 000 Ft, de legfeljebb a dohánytermelő által aktivált és a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva

a) a Virginia dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 300 000 Ft-tal, de legfeljebb 195 000 euró,

b) a Burley dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 500 000 Ft-tal, de legfeljebb 191 666 euró, vagy

ha a támogatás összege – a támogatáshalmozódási szabályokra is figyelemmel – az a) és b) pontban foglaltaknál alacsonyabb, akkor a dohánytermelő rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keretösszeg.

(7) A (6) bekezdés vonatkozásában figyelembe vehető dohányszárítók számát úgy kell megállapítani, hogy a dohánytermelő tulajdonában lévő, illetve általa bérbe vett, tárgyévben üzemeltetett, energiával fűtött dohányszárítók számából egyet, továbbá minden öt kötelezettség-megosztással érintett támogatási jogosultság után még egyet, a természetes szárítású dohány szárítására használt és a dohánytermelő tulajdonában lévő, tárgyévben használt szárítók összes légköbméteréből 400 légköbmétert, továbbá minden öt kötelezettség-megosztással érintett jogosultság után még 400 légköbmétert le kell vonni.

(8) Az (5) bekezdésben foglalt fűzőzsineg-felhasználást igazoló bizonylatokat a dohánytermelő köteles az általános csekély összegű támogatás iránti kérelméhez csatolni.

(9) *  Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(10) Amennyiben a dohányszárítót tárgyévben több dohánytermelő is használja, akkor a dohányszárító üzemeltetése után a (6) bekezdés szerinti támogatást az üzemnaplóban dokumentált használat arányában kell az egyes dohánytermelők között megosztani.

(11) A bérbe adható szabad dohányszárítók legmagasabb számát tulajdonosonként úgy kell megállapítani, hogy a dohányszárító tulajdonosának tulajdonában lévő összes működő dohányszárító számából le kell vonni mindazon szárítók számánál eggyel többet, amelyek után a tulajdonos a (6) bekezdésben foglalt támogatást igényelte, továbbá minden öt kötelezettség-megosztással érintett, a dohányszárító tulajdonosának tulajdonában lévő jogosultság után még egyet.

(12) A dohánytermelő által a (7) bekezdésben hivatkozott összes – levonás nélkül számított –, tárgyévben saját vagy bérszárítás céljára üzemeltetett dohányszárító számát a falugazdásznak kell igazolnia. Az igazolás másolatát – szabad szárítókapacitás bérbevétele esetén a bérszárítást igazoló dokumentum másolatával együtt – a támogatási kérelemhez kell csatolni

(13) A (6) bekezdés szerinti, támogatásra rendelkezésre álló összeg a 13. § (1) bekezdése szerint megállapított, összes mezőgazdasági csekély összegű támogatás levonása után a 12. §-ban meghatározott keretösszegből fennmaradó összeg. Ha a (6) bekezdés szerint kifizethető összes általános csekély összegű támogatás meghaladja a rendelkezésre álló összeget, akkor a támogatás mértékét minden dohánytermelő vonatkozásában arányos csökkentéssel kell megállapítani.

(13a) *  A (6) bekezdés alkalmazása szempontjából, Burley dohány szárítása után adható támogatás esetében, ha a dohánytermelő által igényelt támogatás megállapításához figyelembe vett támogatási jogosultságok száma meghaladja az (1) bekezdés szerinti szabad támogatási jogosultságok közül a – 13. § (1a) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel megállapított – szabad Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számát, akkor a 2019. évtől kezdődően a dohánytermelő a többletjogosultság vonatkozásában jogosult Virginia dohány szárítására vonatkozó támogatásra.

(13b) *  A (6) bekezdés alkalmazása szempontjából, Virginia dohány szárítása után adható támogatás esetében, ha a dohánytermelő által igényelt támogatás megállapításához figyelembe vett támogatási jogosultságok száma meghaladja az (1) bekezdés szerinti szabad támogatási jogosultságai közül a – 13. § (1b) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel megállapított – szabad Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számát, akkor a 2019. évtől kezdődően a dohánytermelő a többletjogosultság vonatkozásában jogosult Burley dohány szárítására vonatkozó támogatásra.

(14) *  Az általános csekély összegű támogatásról a Kincstár határozatot hoz a mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló határozat kiadását követő 70 napon belül.

15. § (1) A dohánytermelő a tárgyévet megelőző év december 31-éig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy részben, de az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.

(2) *  A jogkövetkezmény alkalmazása szempontjából az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot a Kincstárhoz postai úton kell benyújtani, és a nyilatkozatnak a Kincstárhoz való benyújtása napját kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot tevő dohánytermelő a tárgyévtől kezdődően a támogatási időszak hátralévő időszakában nem vehet részt a szerkezetátalakítási programban.

(4) Ha a dohánytermelő a tárgyévre vonatkozó egységes kérelmét a kifizetésről szóló döntés jogerőre emelkedéséig visszavonja, akkor a dohánytermelőt a szerkezetátalakítási programból kilépettnek kell tekinteni.

16. § (1) A támogatási jogosultság részben vagy egészben kizárólag a jogosult településen gazdálkodó, a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 6. pontja szerinti mezőgazdasági termelőre, megegyező számú támogatási jogosultság – a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendeletben foglaltak szerinti – átruházásával együtt ruházható át.

(2) *  A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásban történő átvezetés iránti kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai úton kell benyújtani a Kincstárhoz, amelyhez csatolni kell az átruházás tényét igazoló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot.

(3) *  A támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átvezetés iránti kérelmet – a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – a 2016. évtől kezdődően április 1. és április 30. közötti időszakban lehet benyújtani a Kincstárhoz.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet szerint gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős határozattal rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvevője nyújthat be 2015-ben október 7-éig, azt követően a tárgyév szeptember 30-ig átvezetés iránti kérelmet az e §-ban foglaltak figyelembevételével, ha a tárgyévi egységes területalapú támogatás iránti kérelmet és az e rendelet szerinti kifizetési kérelmet a gazdaságot átvevő személy nyújtotta be.

(5) A támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevő általi teljesítés megállapításánál figyelembe kell venni az átadó által az átruházás benyújtási időpontjáig teljesített és igazolt árbevételre, valamint foglalkoztatásra vonatkozó szerkezetátalakítási programban előírt feltéteket.

(6) *  Öröklés és jogutódlás esetén az átvezetés iránti kérelmet az örökös vagy a jogutód a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon is benyújthatja a Kincstárhoz, kizárólag postai úton. Ha a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jog kerül megállapításra, akkor az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átvezetés iránti kérelmet.

(7) A (6) bekezdés szerinti átvezetés iránti kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős döntés másolatát, amely rendelkezik a támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a támogatási jogosultság alapján járó támogatásról. Kiválásos jogutódlás esetén az átvezetés iránti kérelemhez csatolni kell a szétválási szerződést, amely rendelkezik a támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.

(8) A támogatási jogosultság (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott módon történő átruházása esetén a dohánytermelő az átruházást követően legfeljebb a megmaradt támogatási jogosultság mértékének megfelelő nagyságú területet szerezhet a szerkezetátalakítási program hátralévő támogatási időszakában.

(9) Ha a dohánytermelő az összes, a tulajdonában lévő jogosultságot átruházza, akkor a szerkezetátalakítási program hátralévő támogatási időszakában nem jogosult támogatási jogosultság aktiválására.

(10) A (8) és (9) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez, ha az átruházást követően öröklés, jogutódlás útján kerül a dohánytermelő tulajdonába a támogatási jogosultság.

17. § *  A Kincstár a 4. §-ban foglaltak teljesülését a támogatás kifizetését megelőzően és követően ellenőrzi, amely kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi dohánytermelő 5%-ára.

3a. *  Átmeneti támogatás

17/A. § *  (1) *  A dohánytermelő 2020. évre vonatkozóan 2021. március 18. napjáig benyújtott támogatási kérelmét és általános csekély összegű támogatás iránti kérelmét (a továbbiakban együtt: kérelem) elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) *  Az átmeneti támogatás vonatkozásában a 11. § (1) bekezdés c) pontjában, a 11. § (2)–(3) bekezdésében, a 13. § (5), (5a), (5b) és (6) bekezdésében, valamint a 14. § (9) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(3a) *  A dohánytermelőnek 2021. május 31-éig nyilatkoznia kell

a) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

b) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

c) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító), ha a vállalkozása a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősül.

(3b) *  A dohánytermelőnek a (3a) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie, ha a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá tartozó egyéb támogatás igénybevételéhez már ilyen adattartalmú nyilatkozatot tett, és a nyilatkozatában foglaltak az átmeneti kérelem benyújtásáig nem változtak.

(4) *  Nem minősül átmeneti támogatásnak a dohánytermelőnek az (1) bekezdés szerinti határnapig benyújtott kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja

a) a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet benyújtó dohánytermelőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában,

b) az általános csekély összegű támogatás iránti kérelmet benyújtó dohánytermelőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott összegű szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) A dohánytermelő átmeneti támogatásként legfeljebb a 9. § (1) bekezdésében meghatározott határnapig – a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelme alapján megállapított támogatási összegre jogosult.

(6) *  A 9. § (1a) bekezdésében meghatározott határnapig általános csekély összegű támogatás iránt kérelmet benyújtó dohánytermelő átmeneti támogatásként legfeljebb a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összegű szabad átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés

19. § E rendelet

a) 13. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

b) 14. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

6. *  Átmeneti rendelkezések

20. § *  E rendeletnek az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2016. (I. 20.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § 14. pontját, 7. §-át, 9. § (3) bekezdését, valamint 14. § (6) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21. § *  E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 65/2016. (IX. 21.) FM rendelettel [a továbbiakban: 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) és (4) bekezdését a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. § *  (1) E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 14. § (5) bekezdését a 2019. január 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 2019. február 15. és a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépése között benyújtott támogatási kérelmeket határidőben benyújtottnak kell tekinteni.

23. § *  E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 13. § (5), (5a) és (5b) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

24. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2019. (VI. 7.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet] megállapított 10. § (1) és (6) bekezdését, 13. § (1), (1a) és (1b) bekezdését, 14. § (1), (2a), (6), (13a) és (13b) bekezdését a 2019. évtől benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

25. § *  E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 17/A. §-át a 2019. tárgyévre benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

26. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2021. (V. 20.) AM rendelettel megállapított 17/A. § (2), (4) és (6) bekezdését a 2020. tárgyévre benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.