A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben szereplő helyrajzi számú földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteken, megvalósításra kerülő ipari telephely kialakításával, útépítési, vasútépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással és a területen megvalósuló egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § *  (1) *  A beruházással érintett, 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249, 0495/250, 0495/267 és 0503/42 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 3., 4. és 5. mellékletben felsorolt, az egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordináták által határolt területek, továbbá a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0493/96 helyrajzi számú ingatlan esetében a beépítés szabályait és egyedi építési követelményeit a (2)–(12a) és (15) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(12a) és (15) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(12a) és (15) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249 helyrajzi számú földrészleten a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, azzal a sajátos beépítési szabály és egyedi építési követelmény alkalmazásával, miszerint a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.

(3) A 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/250 helyrajzi számú földrészlet ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági terület, amelyen ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, továbbá egészségügyi, oktatási, irodaépületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, azzal, hogy a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 50%-ig 40 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(4) A 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/267 helyrajzi számú földrészlet területe ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági terület, amelyen az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 15%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál – a (15) bekezdésben foglalt kivétellel – az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani, valamint az OTÉK 4. számú melléklete szerint biztosítandó parkolóhelyek a 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen is kialakíthatóak,

h) *  az ivóvízellátás, a csapadékvíz-elvezetés és -kezelés, az elektromos áramellátás és gázellátás biztosítása a közüzemi közműhálózat kialakításáig és üzembe helyezéséig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható, a szennyvíz időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal is történhet.

(4a) *  A 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0503/42 helyrajzi számú földrészlet területén az ivóvízellátás, a csapadékvíz-elvezetés és -kezelés, az elektromos áramellátás és gázellátás biztosítása a közüzemi közműhálózat kialakításáig és üzembe helyezéséig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható, a szennyvíz időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal is történhet.

(5) A 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági területek, amelyeken az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 700 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 25 méter, azzal, hogy az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(6) A 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági területek, amelyeken az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, logisztikai épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 400 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 20 méter, azzal, hogy az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

h) *  az ivóvízellátás, a csapadékvíz-elvezetés és -kezelés, az elektromos áramellátás és gázellátás biztosítása a közüzemi közműhálózat kialakításáig és üzembe helyezéséig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható, a szennyvíz időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal is történhet.

(7) A 3. melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területekre vonatkozóan, valamint a 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/250 és 0495/267 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozóan alkalmazandó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények szerint előírt zöldfelület legkisebb mértékének kialakítása és a hatályos településrendezési tervben meghatározott fásítási kötelezettség megvalósítása az építési telkek tervezett teljes beépítettségéhez viszonyítottan, azzal arányosan és ütemezetten is megvalósítható az építési beruházással érintett területeken telekalakítással kialakuló vagy már kialakított egyes építési telkeken belül.

(8) A 3. melléklet 3. és 4. pontjában, valamint a 4. melléklet 4. pontjában foglalt táblázatokban felsorolt EOV koordináták által határolt területeken közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, közműpótló műtárgyak, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el. Az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.

(9) A 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területeken a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs, kereskedelmi, vendéglátó és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el. Az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.

(10) A 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 15 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakítandó építési telket keresztező vagy érintő közmű miatt bejegyzendő építést és telekhasználatot befolyásoló védőterülettel érintett területen a közműszolgáltatókkal egyeztetett kiterjedésben a vonatkozó építésügyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően határozandó meg, azzal, hogy a kialakítandó építési telek védőterülettel nem érintett egyéb területén az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.

(11) A 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakítandó építési telket keresztező vagy érintő közmű miatt bejegyzendő építést és telekhasználatot befolyásoló védőterülettel érintett területen a közműszolgáltatókkal egyeztetett kiterjedésben a vonatkozó építésügyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően határozandó meg, azzal, hogy a kialakítandó építési telek védőterülettel nem érintett egyéb területén az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.

(12) A 4. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló területnek minősülnek, amelyeken a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el. Az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.

(12a) *  Az 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek vízgazdálkodási területnek minősülnek, amelyeken vonalas közmű- és közlekedési létesítmények, árvízvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási műtárgyak, építmények, közhasználatú, szabadidő-eltöltést, pihenést, testedzést szolgáló építmények és természetvédelemmel kapcsolatos építmények helyezhetők el. A területeken épület nem helyezhető el, a területeket – közműudvarok által igénybe vett területek kivételével – közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet.

(13) A beruházással érintett, 3. és 4. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek esetében az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az EOV koordináták által lehatárolt területről készített kitűzési vázrajzot, melyről leolvasható az EOV koordináták által lehatárolt földrészlet területi nagysága és a földrészlet határára vonatkozóan a határvonalak hossza és elhelyezkedése. Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési eljárás során a telek beépítési követelményeit az EOV koordináták által lehatárolt terület tekintetében érvényesíti, ellenőrzi.

(14) A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0493/96 helyrajzi számú ingatlanon munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület is elhelyezhető.

(15) *  A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/250 és 0495/267 helyrajzi számú ingatlanokon az ott megvalósuló beruházások során létrejövő épületek (a továbbiakban: fő rendeltetés szerinti épületek) használatbavételéig, valamint az ezek kivitelezését kiszolgáló, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0503/42 helyrajzi számú ingatlan területén a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges, munkavállalók által ideiglenesen használt, munkásszállásnak nem minősülő, de az OTÉK 104/A. §-ában foglaltaknak megfelelő, szállás jellegű épület (a továbbiakban: ideiglenes szállás jellegű épület) létesítése megengedett, azzal, hogy ahhoz nem kötelező személygépkocsi-várakozóhelyeket és kerékpártárolót biztosítani, azonban gondoskodni kell az ideiglenes szállás jellegű épülettel igénybe vett terület fizikai lehatárolásáról, továbbá

a) a fő rendeltetés szerinti épületek használatbavételére irányuló kérelem előterjesztésétől számított 90 napon belül az ingatlanokon létesített valamennyi ideiglenes szállás jellegű épületet el kell bontani, és

b) amennyiben az építtetők a fő rendeltetés szerinti épületek kapacitásbővítésére jogosító véglegessé vált építési engedélyeivel is rendelkeznek, úgy az ideiglenes szállás jellegű épület elbontására irányuló, a) pont szerinti határidőt a későbbi időpontban benyújtott használatbavételi engedély iránti kérelemtől kell számítani.

3/A. § *  (1) *  A beruházással érintett, 3. és 4. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek, valamint a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249, 0495/250, 0495/267 és 0505/127 helyrajzi számú ingatlanok esetében a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

(3) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

3/B. § *  A beruházás tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.

3/C. § *  (1) A beruházással érintett, a 2. melléklet 1. pontjában felsorolt, Debrecen megyei jogú város belterületén fekvő, ingatlan-nyilvántartás szerinti 4562/41 helyrajzi számú ingatlan esetében a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A Debrecen megyei jogú város belterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 4562/41 helyrajzi számú ingatlanon kereskedelmi szálláshely (szálloda) rendeltetés meglévő épületben kialakítható.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. §-át, 3. §-át, 3/A. §-át, továbbá 1–3. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 3. § (1) bekezdését, 3/A. § (1) bekezdését, megállapított 3. § (4) bekezdés c) pontját, 3. § (5) és (6) bekezdését, valamint 4. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 3. §-át, 3/A. § (1) bekezdését, 3. mellékletét, 4. mellékletét, megállapított 5. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. § *  E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) módosított 3. § (7) és (8) bekezdését, valamint megállapított 3. § (11) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 3/B. §-át a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. § * 

13. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2023. (X. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) módosított 3/A. § (1) bekezdését és 2. mellékletét a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

14. § *  (1) E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) módosított 1. § (1) bekezdését, 3. §-át, 3/A. §-át, 2., 3. és 4. mellékletét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Módr8.-cal hatályon kívül helyezett 5. mellékletét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben nem kell alkalmazni.

15. § *  E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) módosított 3. § (1) és (15) bekezdését, 2. és 3. mellékletét, valamint megállapított 3. § (4) bekezdés h) pontját, 3. § (4a) és (12a) bekezdését, továbbá 5. mellékletét a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. § *  E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2024. (II. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 3. § (6) bekezdés h) pontját, 3/C. §-át és módosított 2. melléklet 1. pontját a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez * 

A beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. hírközlési hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. erdészeti hatósági eljárások,

22. földvédelmi hatósági eljárás,

23. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

24. hulladékgazdálkodási hatósági eljárások,

25. közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,

26. azok az 1–25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez * 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással érintett földrészletek

1. *  Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4562/41, 14990/1, 14992, 14993/3, 14995, 15000, 15001/1, 15001/4 és külterület 0463/1, 0492/74, 0495/136, 0495/196, 0495/71, 0504, 0507/13, 0513/14, 0463/2, 0492/76, 0495/137, 0495/197, 0495/72, 0505/12, 0507/14, 0513/15, 0489/14, 0492/77, 0495/138, 0495/198, 0495/73, 0505/14, 0507/15, 0513/16, 0489/17, 0492/79, 0495/139, 0495/199, 0495/74, 0505/18, 0507/2, 0513/17, 0489/3, 0492/87, 0495/140, 0495/203, 0495/75, 0505/19, 0507/4, 0513/18, 0489/7, 0492/90, 0495/141, 0495/204, 0495/76, 0505/2, 0507/48, 0513/19, 0490/10, 0492/93, 0495/142, 0495/205, 0495/78, 0505/20, 0507/49, 0513/20, 0490/11, 0492/95, 0495/143, 0495/206, 0495/8, 0505/22, 0507/50, 0513/21, 0490/12, 0492/99, 0495/144, 0495/208, 0495/9, 0505/23, 0507/51, 0513/22, 0490/13, 0493/12, 0495/145, 0495/209, 0495/97, 0505/24, 0507/52, 0513/26, 0490/14, 0493/2, 0495/146, 0495/210, 0495/98, 0505/25, 0507/53, 0513/27, 0490/15, 0493/20, 0495/147, 0495/211, 0495/99, 0505/26, 0507/6, 0513/28, 0490/4, 0493/32, 0495/148, 0495/212, 0496, 0505/27, 0507/71, 0513/32, 0490/6, 0493/33, 0495/149, 0495/29, 0497, 0505/28, 0507/73, 0513/35, 0490/8, 0493/58, 0495/152, 0495/30, 0498/10, 0505/29, 0507/74, 0513/37, 0490/9, 0493/59, 0495/153, 0495/32, 0498/11, 0505/30, 0507/75, 0513/41, 0491, 0493/65, 0495/154, 0495/34, 0498/2, 0505/31, 0507/76, 0513/44, 0492/10, 0493/78, 0495/155, 0495/35, 0498/32, 0505/32, 0507/77, 14910, 0492/11, 0493/79, 0495/156, 0495/36, 0498/35, 0505/33, 0507/78, 0492/13, 0493/9, 0495/157, 0495/37, 0498/36, 0505/34, 0507/79, 0492/14, 0494/1, 0495/158, 0495/38, 0498/38, 0505/35, 0507/8, 0492/15, 0494/2, 0495/159, 0495/39, 0498/45, 0505/36, 0507/80, 0492/16, 0495/100, 0495/160, 0495/4, 0498/48, 0505/37, 0507/81, 0492/17, 0495/101, 0495/161, 0495/40, 0498/49, 0505/38, 0507/82, 0492/18, 0495/102, 0495/162, 0495/41, 0498/50, 0505/39, 0507/83, 0492/19, 0495/103, 0495/163, 0495/42, 0498/51, 0505/40, 0507/84, 0492/20, 0495/104, 0495/166, 0495/43, 0498/52, 0505/41, 0507/85, 0492/21, 0495/105, 0495/167, 0495/44, 0498/53, 0505/42, 0507/86, 0492/22, 0495/106, 0495/168, 0495/45, 0498/6, 0505/43, 0507/87, 0492/23, 0495/107, 0495/169, 0495/46, 0498/7, 0505/44, 0507/88, 0492/24, 0495/108, 0495/170, 0495/47, 0498/8, 0505/45, 0507/89, 0492/25, 0495/109, 0495/171, 0495/48, 0498/9, 0505/46, 0507/9, 0492/26, 0495/110, 0495/172, 0495/49, 0499, 0505/47, 0507/90, 0492/27, 0495/111, 0495/173, 0495/5, 0500/2, 0505/49, 0507/91, 0492/28, 0495/112, 0495/174, 0495/50, 0500/4, 0505/50, 0507/92, 0492/29, 0495/113, 0495/175, 0495/51, 0500/5, 0505/51, 0507/93, 0492/30, 0495/114, 0495/176, 0500/6, 0505/52, 0508, 0492/31, 0495/115, 0495/177, 0500/7, 0505/53, 0509/2, 0492/32, 0495/116, 0495/178, 0500/8, 0505/54, 0509/3, 0492/48, 0495/117, 0495/179, 0500/9, 0505/55, 0509/4, 0492/49, 0495/118, 0495/180, 0501, 0505/56, 0509/5, 0492/50, 0495/119, 0495/181, 0502/2, 0505/57, 0509/6, 0492/51, 0495/120, 0495/182, 0502/3, 0505/58, 0510, 0492/52, 0495/121, 0495/183, 0502/4, 0505/59, 0511/41, 0492/53, 0495/122, 0495/184, 0502/6, 0505/6, 0511/43, 0492/54, 0495/123, 0495/185, 0502/7, 0505/60, 0511/46, 0492/55, 0495/126, 0495/186, 0502/8, 0505/61, 0511/48, 0492/56, 0495/127, 0495/187, 0502/9, 0505/62, 0505/127, 0511/50, 0492/57, 0495/128, 0495/188, 0495/64, 0503/2, 0505/70, 0511/52, 0492/58, 0495/129, 0495/189, 0495/65, 0503/30, 0505/71, 0511/54, 0492/59, 0495/130, 0495/190, 0495/66, 0503/31, 0505/74, 0511/56, 0492/60, 0495/131, 0495/191, 0495/67, 0503/32, 0505/75, 0512/1, 0492/61, 0495/132, 0495/192, 0495/68, 0503/6, 0505/76, 0513/10, 0492/69, 0495/133, 0495/193, 0495/69, 0503/7, 0505/77, 0513/11, 0492/70, 0495/134, 0495/194, 0495/7, 0503/8, 0506, 0513/12, 0492/71, 0495/135, 0495/195, 0495/70, 0503/9, 0507/10, 0513/13, 0431/4, 0454/2, 0475/2, 0475/5, 0476/2, 0476/3, 0479/10, 0479/11, 0479/12, 0479/13, 0479/18, 0479/19, 0479/20, 0479/21, 0479/22, 0479/23, 0479/24, 0479/46, 0479/48, 0480, 0481/24, 0481/26, 0481/33, 0481/40, 0481/41, 0481/42, 0481/43, 0481/44, 0481/45, 0481/46, 0481/47, 0481/50, 0482, 0483/2, 0483/5, 0483/8, 0483/9, 0492/101, 0495/150, 0495/151, 0495/164, 0495/165, 0498/47, 0498/66, 0498/67, 0522/30, 0522/31, 0522/32, 0522/33, 0522/34, 0522/35, 0522/39, 0522/40, 0522/41, 0522/42, 0522/45, 0522/71, 0522/72, 0522/73, 0522/74, 0522/76, 0522/77, 0523, 0524/64, 0526/24, 0526/25, 0483/3, 0484/4, 0484/5, 0484/6, 0489/21, 0493/96, 0498/22, 0498/23, 0498/24, 0498/25, 0498/26, 0499/7, 0524/14, 0524/33, 0524/34, 0524/35, 0524/36, 0524/37, 0524/38, 0524/39, 0524/43, 0524/45, 0524/63, 0525, 0526/26, 0528/9, 0528/10, 0528/13, 0455/2, 0455/3, 0455/4, 0456/1, 0456/2, 0456/3, 0457, 0458, 0459/2, 0467 és 0493/64 helyrajzi számú földrészletek.

2. *  Mikepércs község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 036, 037, 040/3, 042/3, 042/4, 042/105, 042/106, 042/107, 04/2, 029/5, 029/10, 029/11, 029/19, 029/20, 029/21, 029/22, 029/24, 029/25, 029/26, 029/31, 038/1, 038/3, 038/4, 042/2, 042/74, 042/88, 042/97, 042/108, 058/8 helyrajzi számú földrészletek.

3. Sáránd község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 094/5, 099 helyrajzi számú földrészletek.

3. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez * 

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak EOV-ban megadott koordinátáival

1.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 239031.593 843355.536
3. 239045.870 843355.600
4. 239084.550 843358.640
5. 239139.220 843362.780
6. 239146.440 843363.320
7. 239165.700 843365.330
8. 239190.180 843366.030
9. 239206.740 843366.240
10. 239238.310 843366.940
11. 239238.530 843361.730
12. 239250.500 843362.060
13. 239248.500 843367.620
14. 239270.040 843368.060
15. 239295.350 843363.800
16. 239336.020 843366.350
17. 239345.730 843366.600
18. 239395.750 843367.130
19. 239435.260 843370.030
20. 239453.750 843371.320
21. 239523.740 843373.520
22. 239567.350 843373.230
23. 239598.100 843373.390
24. 239614.080 843361.940
25. 239631.810 843352.483
26. 239649.540 843342.433
27. 239671.570 843338.143
28. 239681.980 843340.703
29. 239707.100 843338.163
30. 239722.530 843336.600
31. 239771.090 843302.620
32. 239784.660 843288.009
33. 239808.770 843262.050
34. 239824.410 843239.860
35. 239834.830 843220.060
36. 239840.170 843209.910
37. 239847.510 843192.940
38. 239866.580 843135.320
39. 239875.030 843109.760
40. 239881.190 843090.890
41. 239917.580 842979.490
42. 239971.580 842810.740
43. 239962.740 842809.620
44. 240017.675 842634.208
45. 240029.740 842596.060
46. 240043.934 842554.403
47. 240031.142 842536.870
48. 239779.693 842531.065
49. 239618.051 842529.549
50. 239504.376 842526.482
51. 239430.158 842524.363
52. 239325.351 842520.137
53. 239218.588 842517.757
54. 239103.192 842513.235
55. 239061.541 842511.833
56. 239031.593 842511.194

2.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 239031.593 842511.194
3. 239031.593 843355.536
4. 239021.400 843355.490
5. 239021.005 843360.030
6. 238943.800 843358.430
7. 238920.870 843356.620
8. 238911.170 843356.400
9. 238843.610 843351.900
10. 238766.279 843350.010
11. 238761.900 843347.830
12. 238729.910 843346.930
13. 238663.310 843344.650
14. 238607.080 843342.220
15. 238607.640 843344.860
16. 238545.250 843342.920
17. 238545.540 843340.420
18. 238495.560 843337.840
19. 238472.853 843337.565
20. 238472.853 842988.879
21. 238397.320 842912.780
22. 238604.588 842756.970
23. 238604.588 842495.885
24. 238685.205 842500.032
25. 238994.161 842510.396

3.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 238604.588 842495.885
3. 238604.588 842756.970
4. 238397.320 842912.780
5. 238378.144 842893.460
6. 238343.346 842858.401
7. 238318.753 842833.624
8. 238297.571 842805.400
9. 238256.504 842750.679
10. 238188.978 842660.853
11. 238165.164 842628.971
12. 238159.812 842594.980
13. 238282.756 842527.033
14. 238296.495 842521.117
15. 238307.833 842516.238
16. 238319.874 842511.410
17. 238334.371 842506.454
18. 238348.717 842502.096
19. 238364.551 842498.355
20. 238378.686 842495.508
21. 238394.519 842493.191
22. 238408.147 842491.732
23. 238430.448 842490.968
24. 238449.504 842490.561
25. 238464.940 842490.684

4. * 

A B
1. EOV X EOV Y
2. 240080.160 842464.440
3. 240075.710 842471.910
4. 240070.540 842483.130
5. 240023.030 842470.620
6. 239985.501 842413.625
7. 239972.390 842379.863
8. 239976.591 842345.850
9. 240028.729 842250.918
10. 240021.313 842269.004
11. 240012.393 842314.125
12. 240008.864 842331.982

5. * 

A B
1. EOV X EOV Y
2. 238472.852 843337.565
3. 238472.853 842988.879
4. 238397.320 842912.780
5. 238378.144 842893.460
6. 238343.346 842858.401
7. 238318.753 842833.624
8. 238297.571 842805.400
9. 238256.504 842750.679
10. 238188.978 842660.853
11. 238165.164 842628.971
12. 238159.812 842594.980
13. 238282.756 842527.033
14. 238296.495 842521.117
15. 238307.833 842516.238
16. 238319.874 842511.410
17. 238334.371 842506.454
18. 238348.717 842502.096
19. 238364.551 842498.355
20. 238378.686 842495.508
21. 238394.519 842493.191
22. 238408.147 842491.732
23. 238430.448 842490.968
24. 238449.504 842490.561
25. 238464.940 842490.684
26. 238604.588 842495.885
27. 238685.205 842500.032
28. 238994.161 842510.396
29. 239031.593 842511.194
30. 239061.541 842511.833
31. 239103.162 842513.233
32. 239218.588 842517.757
33. 239325.351 842520.137
34. 239430.158 842524.363
35. 239504.376 842526.482
36. 239618.051 842529.549
37. 239779.693 842531.065
38. 240031.142 842536.870
39. 240043.934 842554.403
40. 240056.920 842516.290
41. 240061.600 842502.550
42. 240070.540 842483.130
43. 240023.030 842470.620
44. 239985.501 842413.625
45. 239972.390 842379.863
46. 239976.591 842345.850
47. 240031.475 842245.917
48. 239996.391 842245.434
49. 239951.451 842324.168
50. 239905.860 842349.346
51. 239888.938 842414.949
52. 239850.511 842463.075
53. 239780.442 842501.074
54. 239619.430 842497.050
55. 239618.860 842499.560
56. 239505.100 842496.490
57. 239431.190 842494.380
58. 239326.290 842490.150
59. 239219.510 842487.770
60. 239104.170 842483.250
61. 239062.550 842481.850
62. 238995.110 842480.410
63. 238686.210 842470.049
64. 238686.460 842466.360
65. 238452.280 842457.030
66. 238448.455 842456.896
67. 238392.589 842454.940
68. 238392.589 842463.225
69. 238390.745 842463.423
70. 238373.549 842465.941
71. 238358.135 842469.044
72. 238340.901 842473.117
73. 238325.154 842477.898
74. 238309.432 842483.275
75. 238296.317 842488.532
76. 238284.633 842493.561
77. 238270.890 842499.477
78. 238091.822 842581.279
79. 238101.072 842506.790
80. 238108.196 842454.687
81. 238109.495 842445.007
82. 238120.563 842376.341
83. 238119.760 842373.760
84. 238108.500 842380.330
85. 238094.278 842387.406
86. 238097.250 842399.685
87. 238095.100 842416.678
88. 238094.908 842427.439
89. 238081.395 842526.469
90. 238075.623 842575.299
91. 238070.930 842582.330
92. 238065.020 842585.350
93. 238063.900 842586.210
94. 238070.450 842599.360
95. 238075.100 842609.250
96. 238087.280 842635.200
97. 238089.623 842639.357
98. 238107.500 842651.950
99. 238134.053 842692.414
100. 238177.344 842750.445
101. 238211.610 842790.270
102. 238252.319 842835.428
103. 238277.050 842856.590
104. 238293.785 842882.075
105. 238321.630 842917.000
106. 238339.133 842943.704
107. 238360.050 842978.610
108. 238372.696 843003.762
109. 238390.120 843043.649
110. 238413.087 843093.839
111. 238428.078 843164.457
112. 238428.015 843201.320
113. 238430.940 843243.410
114. 238431.759 843292.961
115. 238431.920 843302.730
116. 238427.790 843337.020

4. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez * 

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak EOV-ban megadott koordinátáival

1.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 238625.126 844551.328
3. 238625.126 844808.825
4. 238603.793 844808.825
5. 238578.153 844759.555
6. 238570.171 844743.831
7. 238545.683 844692.764
8. 238527.399 844651.672
9. 238522.365 844636.697
10. 238520.232 844621.042
11. 238520.090 844551.328

2.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 238605.227 844505.022
3. 238605.227 844551.328
4. 238520.090 844551.328
5. 238520.055 844534.359
6. 238520.217 844515.234
7. 238521.804 844503.429

3.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 238625.126 844505.402
3. 238625.126 844551.328
4. 238605.227 844551.328
5. 238605.227 844505.022
6. 238521.804 844503.429
7. 238522.390 844499.065
8. 238521.783 844485.978
9. 238504.893 844460.179
10. 238500.230 844467.260
11. 238476.410 844436.020
12. 238431.360 844420.955
13. 238431.020 844385.440
14. 238429.637 844339.645
15. 238447.152 844323.106
16. 238454.895 844325.115
17. 238462.463 844327.707
18. 238469.813 844330.867
19. 238476.902 844334.575
20. 238483.688 844338.812
21. 238490.132 844343.552
22. 238496.199 844348.767
23. 238507.057 844360.503
24. 238512.047 844367.362
25. 238514.417 844371.048
26. 238516.050 844373.724
27. 238557.588 844441.808
28. 238561.955 844448.510
29. 238566.712 844454.943
30. 238571.841 844461.082
31. 238577.325 844466.907
32. 238583.144 844472.397
33. 238589.278 844477.532
34. 238595.706 844482.295
35. 238602.404 844486.669
36. 238609.350 844490.638
37. 238616.518 844494.190
38. 238623.885 844497.310
39. 238631.423 844499.988
40. 238639.107 844502.215
41. 238646.909 844503.984
42. 238654.802 844505.287
43. 238662.759 844506.120

4.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 238785.126 844509.825
3. 238785.126 844808.825
4. 238625.126 844808.825
5. 238625.126 844505.402
6. 238662.759 844506.120
7. 238668.908 844506.439

5. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez * 

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak EOV-ban megadott koordinátáival

1.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 236181.601 841907.921
3. 236193.491 841914.578
4. 236228.180 841922.462
5. 236241.112 841925.097
6. 236244.117 841924.767
7. 236247.121 841924.563
8. 236247.505 841924.537
9. 236252.810 841925.266
10. 236255.773 841925.819
11. 236258.719 841926.394
12. 236261.664 841926.970
13. 236264.608 841927.547
14. 236267.552 841928.123
15. 236270.497 841928.699
16. 236273.441 841929.275
17. 236275.439 841929.666
18. 236271.088 841953.499
19. 236270.082 841956.664
20. 236269.631 841959.633
21. 236269.138 841962.596
22. 236268.653 841965.553
23. 236268.206 841968.516
24. 236267.759 841971.483
25. 236267.311 841974.449
26. 236266.864 841977.416
27. 236266.418 841980.382
28. 236265.972 841983.349
29. 236265.527 841986.309
30. 236265.159 841989.286
31. 236264.732 841992.260
32. 236264.364 841994.826
33. 236264.325 841995.110
34. 236264.152 841997.294
35. 236264.195 841999.479
36. 236264.288 842000.477
37. 236264.453 842001.630
38. 236264.927 842003.762
39. 236265.611 842005.842
40. 236265.656 842005.957
41. 236266.684 842008.577
42. 236267.766 842011.377
43. 236268.839 842014.180
44. 236269.911 842016.982
45. 236270.983 842019.784
46. 236272.055 842022.586
47. 236273.128 842025.388
48. 236274.200 842028.190
49. 236275.272 842030.992
50. 236276.344 842033.794
51. 236277.417 842036.596
52. 236278.479 842039.401
53. 236279.567 842042.194
54. 236280.658 842044.989
55. 236281.738 842047.789
56. 236282.818 842050.588
57. 236283.898 842053.387
58. 236284.978 842056.186
59. 236286.059 842058.984
60. 236287.139 842061.783
61. 236288.219 842064.582
62. 236289.299 842067.381
63. 236290.379 842070.180
64. 236291.460 842072.980
65. 236292.520 842075.791
66. 236293.560 842078.605
67. 236294.614 842081.407
68. 236295.728 842084.187
69. 236296.843 842086.972
70. 236297.959 842089.757
71. 236299.075 842092.542
72. 236300.191 842095.327
73. 236301.306 842098.112
74. 236302.423 842100.899
75. 236303.512 842103.693
76. 236304.640 842106.475
77. 236305.718 842109.281
78. 236306.775 842112.089
79. 236307.851 842114.888
80. 236308.928 842117.688
81. 236310.004 842120.488
82. 236311.081 842123.288
83. 236312.157 842126.089
84. 236313.234 842128.889
85. 236314.310 842131.689
86. 236314.512 842132.215
87. 236315.392 842134.572
88. 236316.436 842137.476
89. 236317.531 842140.358
90. 236317.585 842140.503
91. 236318.606 842143.261
92. 236319.647 842146.176
93. 236320.566 842148.843
94. 236320.652 842149.095
95. 236321.615 842151.939
96. 236322.561 842154.793
97. 236323.453 842157.663
98. 236324.343 842160.527
99. 236325.233 842163.392
100. 236326.126 842166.253
101. 236327.046 842169.106
102. 236327.967 842171.961
103. 236328.889 842174.817
104. 236329.810 842177.672
105. 236330.731 842180.527
106. 236331.650 842183.374
107. 236332.664 842186.200
108. 236333.590 842189.067
109. 236334.460 842191.941
110. 236335.351 842194.803
111. 236336.252 842197.664
112. 236337.153 842200.525
113. 236338.054 842203.387
114. 236338.955 842206.248
115. 236339.857 842209.110
116. 236340.750 842211.976
117. 236341.630 842214.847
118. 236342.496 842217.721
119. 236343.358 842220.595
120. 236344.220 842223.469
121. 236345.082 842226.342
122. 236345.944 842229.216
123. 236346.806 842232.090
124. 236347.668 842234.963
125. 236348.531 842237.837
126. 236349.392 842240.709
127. 236350.278 842243.572
128. 236351.170 842246.435
129. 236352.073 842249.294
130. 236352.983 842252.152
131. 236353.892 842255.011
132. 236354.802 842257.870
133. 236355.711 842260.729
134. 236356.621 842263.588
135. 236357.531 842266.449
136. 236358.411 842269.323
137. 236359.255 842272.209
138. 236360.069 842275.100
139. 236360.881 842277.990
140. 236361.692 842280.873
141. 236362.568 842283.727
142. 236363.547 842286.555
143. 236364.529 842289.391
144. 236365.512 842292.231
145. 236366.451 842295.085
146. 236367.387 842297.935
147. 236368.324 842300.789
148. 236369.217 842303.658
149. 236370.103 842306.525
150. 236370.988 842309.390
151. 236371.884 842312.250
152. 236372.809 842315.101
153. 236372.972 842315.604
154. 236373.659 842317.555
155. 236374.621 842319.874
156. 236375.720 842322.128
157. 236376.951 842324.312
158. 236378.305 842326.429
159. 236378.944 842327.357
160. 236379.756 842328.464
161. 236381.332 842330.416
162. 236383.021 842332.268
163. 236384.817 842334.016
164. 236386.714 842335.653
165. 236388.164 842336.749
166. 236388.828 842337.246
167. 236391.228 842339.049
168. 236393.622 842340.856
169. 236396.023 842342.652
170. 236398.426 842344.450
171. 236400.828 842346.247
172. 236403.230 842348.044
173. 236405.632 842349.841
174. 236408.032 842351.636
175. 236410.453 842353.398
176. 236412.896 842355.134
177. 236415.343 842356.869
178. 236417.791 842358.605
179. 236420.239 842360.340
180. 236422.687 842362.075
181. 236425.134 842363.810
182. 236427.583 842365.543
183. 236430.037 842367.269
184. 236432.490 842368.997
185. 236434.943 842370.726
186. 236437.395 842372.454
187. 236439.851 842374.174
188. 236442.322 842375.874
189. 236444.795 842377.575
190. 236447.266 842379.275
191. 236449.745 842380.960
192. 236452.254 842382.612
193. 236454.741 842384.304
194. 236457.211 842386.013
195. 236459.678 842387.722
196. 236462.146 842389.431
197. 236464.608 842391.149
198. 236467.068 842392.866
199. 236469.534 842394.577
200. 236471.997 842396.291
201. 236473.198 842397.126
202. 236474.848 842398.364
203. 236477.283 842400.451
204. 236477.868 842401.007
205. 236480.586 842403.929
206. 236480.902 842404.312
207. 236482.614 842406.308
208. 236484.569 842408.586
209. 236486.529 842410.872
210. 236488.409 842413.229
211. 236490.221 842415.629
212. 236492.030 842418.024
213. 236493.838 842420.419
214. 236495.644 842422.811
215. 236497.482 842425.170
216. 236499.020 842427.025
217. 236504.026 842423.146
218. 236515.921 842420.746
219. 236523.318 842420.545
220. 236560.675 842418.853
221. 236602.359 842418.752
222. 236646.321 842424.561
223. 236669.412 842430.963
224. 236692.504 842440.563
225. 236701.000 842445.762
226. 236715.924 842460.978
227. 236729.519 842486.680
228. 236734.317 842494.380
229. 236738.216 842498.181
230. 236764.145 842510.208
231. 236793.137 842522.086
232. 236850.546 842553.037
233. 236868.228 842550.599
234. 236878.991 842542.695
235. 236905.755 842521.414
236. 236916.839 842510.125
237. 236938.148 842491.728
238. 236958.120 842474.542
239. 236971.936 842462.841
240. 236985.018 842454.748
241. 236994.605 842451.052
242. 237045.997 842440.155
243. 237137.333 842395.701
244. 237195.530 842366.751
245. 237214.286 842356.371
246. 237223.265 842353.176
247. 237241.698 842352.480
248. 237264.146 842359.269
249. 237300.960 842373.941
250. 237334.945 842390.126
251. 237354.300 842401.304
252. 237408.737 842439.852
253. 237445.152 842468.698
254. 237488.393 842499.250
255. 237531.340 842530.470
256. 237563.829 842552.377
257. 237574.219 842560.677
258. 237599.289 842572.922
259. 237620.607 842573.909
260. 237633.044 842571.342
261. 237648.879 842564.326
262. 237674.639 842551.390
263. 237694.407 842543.091
264. 237724.906 842529.267
265. 237745.929 842518.899
266. 237774.082 842504.330
267. 237810.235 842488.063
268. 237833.801 842477.507
269. 237910.968 842440.306
270. 237961.627 842417.594
271. 237979.539 842417.362
272. 237961.470 842426.230
273. 237894.670 842459.010
274. 237833.560 842488.990
275. 237810.230 842500.440
276. 237788.050 842511.320
277. 237787.250 842511.710
278. 237773.810 842518.170
279. 237759.790 842524.910
280. 237745.910 842531.590
281. 237644.310 842580.460
282. 237593.180 842584.650
283. 237571.000 842569.720
284. 237560.140 842560.150
285. 237540.280 842546.950
286. 237451.000 842487.620
287. 237422.390 842468.610
288. 237413.610 842462.780
289. 237395.220 842450.560
290. 237373.620 842436.210
291. 237335.480 842410.860
292. 237313.320 842396.130
293. 237301.620 842392.080
294. 237257.390 842376.010
295. 237239.370 842369.470
296. 237235.860 842368.190
297. 237228.760 842371.570
298. 237196.130 842387.080
299. 237169.670 842399.660
300. 237137.720 842414.860
301. 237106.010 842429.930
302. 237066.120 842448.900
303. 237053.770 842454.770
304. 236996.390 842467.440
305. 236988.200 842469.250
306. 236938.740 842509.960
307. 236880.790 842557.670
308. 236865.030 842568.600
309. 236793.720 842536.670
310. 236786.460 842533.000
311. 236764.620 842524.570
312. 236739.900 842515.030
313. 236716.640 842485.340
314. 236694.670 842457.310
315. 236620.270 842431.870
316. 236561.260 842432.250
317. 236520.300 842432.520
318. 236517.440 842434.730
319. 236457.970 842480.820
320. 236456.051 842482.309
321. 236471.857 842447.487
322. 236477.921 842437.007
323. 236463.564 842416.336
324. 236364.600 842341.300
325. 236344.950 842302.070
326. 236315.420 842208.340
327. 236297.020 842149.940
328. 236258.400 842064.800
329. 236194.970 841924.990

2.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 236006.120 841611.220
3. 236016.948 841638.584
4. 236016.372 841616.289
5. 236010.798 841599.181
6. 236003.312 841588.906
7. 235945.798 841522.885

3.

A B
1. EOV X EOV Y
2. 238137.532 844334.891
3. 238094.381 844328.038
4. 238094.430 844332.040
5. 238096.960 844335.200