A jogszabály mai napon ( 2023.01.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi LXXV. törvény

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról * 

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésben és 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és az abban meghatározott feltételekkel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok e törvény hatálybalépésének napjával, e törvény erejénél fogva a kötelező közfeladatként megyei hatókörű városi múzeumot és megyei könyvtárat fenntartó önkormányzatok (a továbbiakban: fenntartó önkormányzat) tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés alapján önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok és az ingatlanok tulajdonjogát megszerző fenntartó önkormányzatok felsorolását a melléklet tartalmazza. A mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontját, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonban lévő ingó vagyontárgyak - a muzeális intézmények alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javak kivételével - a mellékletben felsorolt fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

(4) A mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát a fenntartó önkormányzatok a terhekkel együtt szerzik meg.

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelme alapján be kell jegyezni.

2. § (1) A mellékletben felsorolt fenntartó önkormányzatok a tulajdonukba adott ingatlanokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott kötelező közfeladat ellátására használhatják fel; ennek során kötelesek az ingatlanok állagát megóvni. A célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírások teljesülését a kultúráért felelős miniszter ellenőrzi. Amennyiben megállapítja, hogy a fenntartó önkormányzat a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírásoknak nem tesz eleget, arról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) értesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosításra vonatkozó előírások megszegéséből adódó jogsértő állapot megszüntetésére az MNV Zrt. - határidő tűzésével - a fenntartó önkormányzatot felszólítja. A jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az államra. Az állam tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az MNV Zrt. kérelme alapján be kell jegyezni.

3. § (1) Az 1. § alapján tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési tilalom áll fenn.

(2) Az ingatlanügyi hatóság az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg gondoskodik az elidegenítési tilalomnak az állam javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéséről.

(3) Az MNV Zrt. az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését ellenőrzi, és annak elmulasztása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket az elidegenítési tilalom feljegyzése érdekében.

(4) Az átruházást követően az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter - a kultúráért felelős miniszter egyetértésével - az 1. § alapján átruházott vagyon fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá e teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez - a fenntartó önkormányzat kezdeményezésére - egyedi döntéssel hozzájárulhat.

4. § (1) A kulturális örökség helyi védelme érdekében a megyei hatókörű városi múzeumok alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő állami tulajdonú kulturális javak ingyenesen a megyei hatókörű városi múzeumok vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelők vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(1a) *  A tatai Kuny Domokos Múzeum vagyonkezelésében lévő antik gipsz szobormásolat-gyűjtemény a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatálybalépésének napján, a törvény erejénél fogva, ingyenesen a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésébe kerül a korábbi vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelői jog tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(1b) *  A kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum vagyonkezelésében lévő, Rippl-Rónai József: Nemes Marcell (ltsz: 55.52, o. karton, 63,5×44 cm, J.j.k: Rónai 1912) című portréja az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIII. törvény hatálybalépésének napján, e törvény erejénél fogva, ingyenesen a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésébe kerül a korábbi vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelői jog tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(2) A kulturális örökség helyi védelme érdekében a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló állami tulajdonban álló ingatlanok - az 1. § (1) és (2) bekezdése alapján a mellékletben meghatározott ingatlanok kivételével - ingyenesen a fenntartó önkormányzatok vagyonkezelésébe kerülnek.

(3) Az (1) bekezdés alapján kijelölt vagyonkezelők kötelesek a vagyonkezelésükben álló állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltatni a kultúráért felelős miniszter, valamint az MNV Zrt. részére.

(4) A (2) bekezdés alapján keletkező vagyonkezelői jogviszonyokra egyebekben a MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés felmondása csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási okok bekövetkezte esetén lehetséges bármelyik fél részéről.

5. § (1) Az 1. §-ban meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A fenntartó önkormányzatok e törvény erejénél fogva mentesülnek az e törvény hatálybalépése napján fennálló - az e törvény hatálya alá tartozó vagyonelemekhez kapcsolódó - visszapótlási kötelezettségük teljesítése alól.

6. § Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

7. § * 

8. § *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2. § (1) és (2) bekezdése, a 3. § (1) és (4) bekezdése és a 4. § (1)-(2) bekezdése és a 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Melléklet a 2015. évi LXXV. törvényhez

Önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok és az ingatlanok tulajdonjogát megszerző fenntartó önkormányzatok

Sor-
szám
Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad
1 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 4022 1/1
2 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 1143 1/1
3 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 3334 1/1
4 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 3335 1/1
5 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 3342 1/1
6 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 6147 1/1
7 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0428/19 1/1
8 Baranya Pécs Pécs 40712/3/A/1 1/1
9 Baranya Pécs Pécs 40712/3/A/2 169151/196295
10 Baranya Pécs Pécs 40712/3/A/3 157260/199812
11 Baranya Pécs Pécs 40712/3/A/4 1/1
12 Baranya Pécs Pécs 40712/3/A/7 128858/147572
13 Baranya Pécs Pécs 16634/2 1/1
14 Baranya Pécs Pécs 17683 3967/3967
15 Baranya Pécs Pécs 18307 1/1
16 Baranya Pécs Pécs 18339 1/1
17 Baranya Pécs Pécs 18340 1/1
18 Baranya Pécs Pécs 18349 1/1
19 Baranya Pécs Pécs 18356 1/1
20 Baranya Pécs Pécs 18358 1/1
21 Baranya Pécs Pécs 18359/1 1/1
22 Baranya Pécs Pécs 18569 1/1
23 Baranya Pécs Pécs 18706/1 1/1
24 Békés Békéscsaba Békéscsaba 3917 1/1
25 Békés Békéscsaba Békéscsaba 16 1/1
26 Békés Békéscsaba Békéscsaba 1503 1/1
27 Békés Békéscsaba Békéscsaba 15/A/1 1/1
28 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 23127 1/1
29 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 2563 1/1
30 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 38451 1/1
31 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 8421/1 1/1
32 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 8532 1/1
33 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 7633/2 1/1
34 Csongrád Szeged Szeged 3653 1/1
35 Csongrád Szeged Szeged 3837 1/1
36 Csongrád Szeged Szeged 19928 1/1
37 Csongrád Szeged Szeged 4035/1 1/1
38 Csongrád Szeged Szeged 4035/2 1/1
38a *  Csongrád Szeged Budapest 33549/1/A/17 1/1
39 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 114 1/1
40 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 134 1/1
41 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 249 620/1325
42 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 333 1/1
43 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 369 1/1
44 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 399 1/1
45 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 115 1/1
46 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 96/1/A/6 1/1
47 Fejér Székesfehérvár Tác 025 1/1
48 Fejér Székesfehérvár Tác 026 1/1
49 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 266 1/1
50 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár 248 1/1
51 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 6434 1/1
52 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 7370 1/1
53 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 6513 1/1
54 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 6861 1/1
55 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 6870 1/1
56 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 6871 1/1
57 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 4123/39/A 2/3
58 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 6690/A/1 1/1
59 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 7486/A 1/1
60 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 8315 1/1
61 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 0584/146 1/1
62 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 21077/A/3 1/1
63 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 21077/A/4 1/1
64 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 7614 1/1
65 Hajdú-Bihar Debrecen Polgár 2880/3 1/1
66 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 20585/3 1/1
67 Heves Eger Eger 6563 1/1
68 Heves Eger Eger 5472 1/1
69 Heves Eger Eger 5481 1/1
70 Heves Eger Eger 5488 1/1
71 Heves Eger Eger 5489 1/1
72 Heves Eger Eger 5491 1/1
73 Heves Eger Eger 10013 1/1
74 Heves Eger Eger 2879/4 1/1
75 Heves Eger Eger 5031 1/1
76 Heves Eger Eger 5440 2063/2063
77 Heves Eger Eger 5471 1/1
78 Heves Eger Eger 5477/1 1/1
79 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szolnok 1385 1/1
80 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szolnok 2065 1/1
81 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szolnok 769/44 1/1
82 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szolnok 784 1/1
83 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szolnok 930/2 1/1
84 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Tószeg 951 1/1
85 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Tószeg 952/2 1/1
86 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szolnok 2068 1/1
87 Komárom-Esztergom Tata Siófok 3158 1/1
88 Komárom-Esztergom Tata Tata 1649 1/1
89 Komárom-Esztergom Tata Tata 1874/1 1/1
90 Komárom-Esztergom Tata Tata 3119/2 1/1
91 Komárom-Esztergom Tata Tata 3304/12 1/1
92 Komárom-Esztergom Tata Tata 3306/4 1/1
93 Komárom-Esztergom Tata Tata 3308/2 1/1
94 Komárom-Esztergom Tata Tata 3426/96 1/1
95 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 11199 1/1
96 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 11408/0/A/4 1/1
97 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 11409/0/A/18 1/1
97a *  Komárom-Esztergom Tata Tata 1873 1/1
98 Nógrád Salgótarján Salgótarján 3893/A/13 100/106
99 Nógrád Salgótarján Salgótarján 3896/A 1/1
99a *  Pest Szentendre Szentendre 1052/1 1/1
99b *  Pest Szentendre Szentendre 1052/2 1/1
99c *  Pest Szentendre Szentendre 1062/1 1/1
99d *  Pest Szentendre Szentendre 1067 1/1
99e *  Pest Szentendre Szentendre 1070 1/1
99f *  Pest Szentendre Szentendre 1071 1/1
99g *  Pest Szentendre Szentendre 1826 1/1
99h *  Pest Szentendre Szentendre 1846 1/1
99i *  Pest Szentendre Szentendre 1848 1/1
99j *  Pest Szentendre Szentendre 2260 1/1
99k *  Pest Szentendre Szentendre 2260/A 1/1
99l *  Pest Szentendre Szentendre 2275 1/1
99m *  Pest Szentendre Szentendre 2285 1/1
99n *  Pest Szentendre Szentendre 2293 1/1
99o *  Pest Szentendre Szentendre 2295/A/4 1/1
99p *  Pest Szentendre Szentendre 2295/A/5 1/1
99q *  Pest Szentendre Szentendre 2317 1/1
99r *  Pest Szentendre Szentendre 2342 1/1
99s *  Pest Szentendre Szentendre 3732/3 1/1
100 Somogy Kaposvár Kaposvár 181/7 15/3529
101 Somogy Kaposvár Kaposvár 3279/7 1/1
102 Somogy Kaposvár Kaposvár 4804/3/A/1 1/1
103 Somogy Kaposvár Kaposvár 619/A/6 1/1
104 Somogy Kaposvár Kaposvár 619/A/7 1/1
105 Somogy Kaposvár Kaposvár 619/A/8 1/1
106 Somogy Kaposvár Kaposvár 619/A/9 1/1
107 Somogy Kaposvár Kaposvár 619/C/2 1/1
108 Somogy Kaposvár Kaposvár 344/1 1/1
109 Somogy Kaposvár Lengyeltóti 443 1/1
110 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Ibrány 2908 1/1
111 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 0294/2 1/1
112 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 0294/47 1/1
113 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 15049 1/1
114 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/A/1 1/1
115 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/A/2 1/1
116 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/B/1 1/1
117 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/B/2 1/1
118 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/B/3 1/1
119 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/B/4 1/1
120 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/B/5 1/1
121 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/B/6 1/1
122 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 6176/3/F/1 1/1
123 Tolna Szekszárd Szekszárd 1858 1/1
124 Tolna Szekszárd Szekszárd 1859/1 1/1
125 Tolna Szekszárd Szekszárd 1859/2 1/1
126 Tolna Szekszárd Szekszárd 4887/7/A/31 1/1
127 Tolna Szekszárd Fadd 1704/1 1/1
128 Tolna Szekszárd Szekszárd 1499 1/1
129 Tolna Szekszárd Szekszárd 2707 1/1
130 Tolna Szekszárd Szekszárd 4039/20 1/1
131 Tolna Szekszárd Szekszárd 4039/69 1/1
132 Tolna Szekszárd Szekszárd 4093/29/A/1 1/1
133 Vas Szombathely Szombathely 6107/4 1/1
134 Vas Szombathely Budapest I. kerület 6244/0/A/5 1/1
135 Vas Szombathely Szombathely 3736 1/1
136 Vas Szombathely Szombathely 6004 1/1
137 Vas Szombathely Szombathely 6739 1/1
138 Vas Szombathely Szombathely 6349/13 1/1
138a *  Vas Szombathely Szombathely 6107/2 1/1
139 Veszprém Veszprém Veszprém 5040 1/1
140 Veszprém Veszprém Veszprém 5729/6 1/1
141 Veszprém Veszprém Felsőörs 313/4 1/1
142 Veszprém Veszprém Veszprém 5054 1/1
143 Veszprém Veszprém Veszprém 3018/16 1/1
144 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 3618 1/1
145 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 3622 1/1
146 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 0548/1 1/1
147 * 
148 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 2980/A/7 1/1
149 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 2980/A/8 1/1
150 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 2980/A/9 1/1
151 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 6555/1 1/1
152 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 808/18/A10 1/1

  Vissza az oldal tetejére
//