A jogszabály mai napon ( 2024.02.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

150/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„FILMKOPRODUKCIÓS MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

szem előtt tartva azt a tényt, hogy a kölcsönös együttműködés elősegítheti a filmgyártás fejlődését, illetve tovább erősítheti a két ország közötti kulturális és technológiai kapcsolatokat,

figyelembe véve, hogy a koprodukció előnyös lehet a részt vevő országok filmiparának szempontjából, illetve hozzájárulhat Magyarország és Izrael film- és videogyártásának, televíziós műsorkészítésének, új média gyártásának, illetve ezek forgalmazásának gazdasági fejlődéséhez,

tudomásul véve a felek kölcsönös szándékát arra vonatkozóan, hogy egy, az audiovizuális médiumok gyártását, különösen a filmek koprodukciós gyártását elősegítő keretet hozzanak létre,

emlékeztetve a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között létrejött, 1990. január 7-én Jeruzsálemben aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködési megállapodásra, és különösen annak I. cikk 2. d) pontjára,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

(1) „koprodukció” vagy „koprodukciós filmalkotás”: olyan hanggal kísért vagy hang nélküli filmalkotás, amely – függetlenül annak terjedelmétől vagy műfajától, beleértve a játék- és dokumentumfilmeket, valamint animációs filmeket is – egy magyar és egy izraeli társproducer munkájának eredményeként készül el valamely formátumban, valamely helyen vagy médiumon keresztül történő terjesztés céljából, ideértve a mozit, televíziót, internetet, videokazettát, videolemezt, CD-ROM-ot, DVD-t Blue-rayt vagy egyéb hasonló közvetítő eszközt, illetve a filmgyártás és -terjesztés jövőbeni formáit is;

(2) „magyar társproducer”: a film elkészítésében részt vevő magyar fél a magyar nemzeti jogszabályokban leírtak szerint;

(3) „izraeli társproducer”: az az izraeli természetes vagy jogi személy, aki vállalja a film elkészítéséhez szükséges intézkedések végrehajtását;

(4) „illetékes hatóságok”: a jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős mindkét illetékes hatóság, vagy adott esetben valamely, a saját országának vonatkozásában illetékes hatóság. Az illetékes hatóságok a következők:

Magyarország Kormányának részéről: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Nemzeti Filmiroda.

Izrael Állam részéről: Kulturális és Sport Minisztérium, vagy az általa kijelölt szerv.

2. cikk

(1) A jelen Megállapodás értelmében koprodukcióban készítendő filmeket az illetékes hatóságoknak jóvá kell hagyniuk.

(2) Az illetékes hatóságok minden, a jelen Megállapodás értelmében készült koprodukciós filmalkotást olyan nemzeti alkotásnak tekintenek, mely az adott fél nemzeti jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az említett koprodukciók jogosultak a filmgyártási ágazatot a Szerződő Felek nemzeti jogszabályai vagy a Szerződő Felek által elrendeltek értelmében megillető kedvezményekre. Ezek a kedvezmények azonban kizárólag az őket biztosító ország társproducerét illetik meg.

(3) Amennyiben valamely Szerződő Fél társproducere nem teljesíti azokat a feltételeket, amelyeknek alapján az illetékes hatóság a koprodukciót elfogadta, vagy súlyosan megszegi a koprodukciós Megállapodást, az adott Szerződő Fél illetékes hatósága az alkotás koprodukciós állapotát, illetve az ezzel járó jogokat és kedvezményeket visszavonhatja.

3. cikk

(1) A jelen Megállapodás által biztosított kedvezményekre való jogosultság eléréséhez a társproducereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek a produkció sikeres megvalósításához szükséges megfelelő műszaki feltételekkel, elegendő pénzügyi támogatással, valamint elismert szakmai háttérrel és képesítéssel.

(2) Nem nyerhet jóváhagyást olyan projekt, melynek társproducerei közös vezetés vagy irányítás alatt állnak, kivéve, ha ez a társulás kifejezetten a koprodukciós filmalkotás létrehozásának céljából jött létre.

4. cikk

(1) A koprodukciós filmalkotásokat az első kópiáig a részt vevő társproducerek országaiban kell elkészíteni, kidolgozni, illetve szinkronizálni vagy feliratozni. Amennyiben azonban a filmalkotás forgatókönyve vagy témája megkívánja, az illetékes hatóságok engedélyezhetik a koprodukcióban nem részt vevő országban történő külső vagy belső helyszíni forgatást is.

(2) Jelen cikk rendelkezéseinek értelmében, illetve a Szerződő Felek vonatkozó nemzeti törvényeivel és rendeleteivel összhangban a filmalkotás elkészítésében részt vevő személyek a következő országok állampolgárai kell, hogy legyenek vagy azokban huzamos tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük:

a) A magyar fél esetében: Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térség egyéb tagállamai;

b) Az izraeli fél esetében: Izrael.

(3) Amennyiben a koprodukció megkívánja, kivételes körülmények között engedélyezhető a (2) bekezdés feltételeinek eleget nem tevő szakemberek bevonása is, amennyiben azt az illetékes hatóságok jóváhagyják.

(4) Amennyiben a forgatókönyv megkívánja, a koprodukcióban a Szerződő Felek hivatalos nyelveitől eltérő nyelv is használható.

5. cikk

(1) A két ország producereinek hozzájárulása valamennyi koprodukciós filmalkotás esetében húsz (20) százalék és nyolcvan (80) százalék között változhat. A társproducereknek továbbá – pénzügyi befektetésük arányában – műszaki és alkotói szempontból is hatékonyan kell hozzájárulniuk a filmalkotás elkészítéséhez. A műszaki és alkotói hozzájárulás a szerzőkből, a szereplőkből, a műszaki-produkciós személyzetből, a laboratóriumokból és a felszerelésekből tevődik össze.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eseti jelleggel el lehet térni, amennyiben azt mindkét illetékes hatóság jóváhagyja. A kisebb mértékű hozzájárulás – legyen az pénzügyi, műszaki vagy alkotói jellegű – azonban nem lehet kevesebb, mint a filmalkotás teljes költségvetésének tíz (10) százaléka.

(3) Amennyiben az izraeli társproducert vagy a magyar társproducert több produkciós vállalkozás alkotja, az egyes vállalkozások hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a koprodukciós filmalkotás teljes költségvetésének öt (5) százaléka.

6. cikk

(1) A Szerződő Felek kedvezően értékelik azokat a koprodukciókat, amelyekben magyar, izraeli, illetve valamelyik Szerződő Féllel koprodukciós megállapodásban álló országok producerei vesznek részt.

(2) Az (1) bekezdésben említett koprodukciók jóváhagyásának feltételeiről az illetékes hatóságok eseti jelleggel, közösen állapodnak meg a jelen Megállapodás rendelkezéseinek és a Szerződő Felek vonatkozó nemzeti jogszabályainak értelmében.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban jóváhagyásra kerül egy harmadik országból származó producer koprodukcióba való bevonása is, ezen producer hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a koprodukciós filmalkotás teljes költségvetésének tíz (10) százaléka. Amennyiben ezt a producert több társprodukciós vállalkozás alkotja, az egyes produkciós vállalkozások hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a koprodukciós filmalkotás teljes költségének öt (5) százaléka.

7. cikk

(1) A társproducereknek biztosítaniuk kell, hogy a jelen Megállapodás mellékletének 3. a) pontjában foglaltaknak megfelelően, a koprodukció általuk nem birtokolt szellemi tulajdonjogai a jelen Megállapodás célkitűzései teljesítésének érdekében, engedélyezési eljárások segítségével számukra elérhetővé váljanak.

(2) A koprodukciós filmalkotás szellemi tulajdonjogainak elosztásáról – ideértve az alkotás tulajdonjogait és engedélyezési jogait is – a koprodukciós szerződés rendelkezik.

(3) Mindegyik társproducer szabadon hozzáférhet az eredeti koprodukciós anyagokhoz és joguk van azokról másolatot vagy kópiát készíteni, ugyanakkor nem jogosultak a fent említett anyagok szellemi tulajdonjogainak bármilyen használatára, illetve átruházására, kivéve, ha a társproducerek a koprodukciós szerződésben ettől eltérő módon rendelkeznek.

(4) Az eredeti negatívról készült fizikai kópia vagy a koprodukciós mesterkópiát tartalmazó egyéb adathordozó a társproducerek közös tulajdonát képezi, ez nem vonatkozik azonban azokra a szellemi tulajdonjogokra, amelyeket az említett fizikai kópia testesít meg, kivéve, ha a társproducerek a koprodukciós szerződésben ettől eltérő módon rendelkeznek.

(5) Amennyiben a koprodukciós filmalkotás filmnegatívon kerül rögzítésre, a negatívot egy, a társproducerek által közösen kiválasztott laboratóriumban, a megállapodás szerinti név alatt hívják elő, illetve tárolják.

8. cikk

A Szerződő Felek kötelesek a jelen Megállapodásban meghatározott koprodukciós filmalkotások készítéséhez szükséges filmes felszerelések országukba történő ideiglenes behozatalát, illetve kivitelét a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban elősegíteni. A Szerződő Felek a nemzeti jogszabályaikkal összhangban a lehető legnagyobb mértékben igyekeznek elősegíteni a másik Szerződő Fél alkotói, illetve műszaki személyzetének a koprodukciós filmalkotás elkészítése céljából az ország területére történő belépését és ott-tartózkodását.

9. cikk

(1) Amennyiben a koprodukciós filmalkotás olyan országban kerül értékesítésre, amely mindkét Szerződő Fél vonatkozásában kvótaszabályozásokat ír elő, a filmalkotás értékesítése a többségi társproducer országának kvótáját terheli. Amennyiben a társproducerek koprodukcióhoz történő hozzájárulása egyenlő mértékű, a koprodukció értékesítése azon ország kvótáját terheli, amelyben az alkotás rendezője állampolgársággal vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(2) Amennyiben a koprodukciós filmalkotás olyan országban kerül értékesítésre, amely az egyik fél vonatkozásában ír elő kvótaszabályozásokat, a filmalkotás értékesítése azon fél által kell, hogy történjen, akivel szemben nincs ilyen előírás.

(3) Amennyiben a koprodukciós filmalkotás olyan országban kerül értékesítésre, amely az egyik vagy mindkét Szerződő Fél vonatkozásában kvótaszabályozásokat ír elő, az illetékes hatóságok az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak a kvótaszabályozásokat illetően.

(4) A koprodukciós filmalkotás értékesítésével vagy kivitelével kapcsolatos kérdésekben a koprodukciós alkotásokat a Szerződő Felek a belföldi produkcióikkal egyenértékűnek tekintik, és azokat azonos elbánásban részesítik a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban.

10. cikk

(1) A koprodukciós filmalkotásokat magyar-izraeli vagy izraeli-magyar koprodukciókként kell jelölni.

(2) Ezt az azonosítást külön főcím-elemként kell feltüntetni a kereskedelmi reklámokban és a promóciós anyagokban, illetve a koprodukciós filmalkotás bármilyen nyilvános vetítésekor.

11. cikk

Az illetékes hatóságoknak a jelen Megállapodáshoz csatolt és annak szerves részét képező eljárási szabályokkal összhangban kell eljárniuk, adott esetben azonban felhatalmazhatják a társproducereket, hogy az általuk jóváhagyott eseti szabályok szerint járjanak el.

12. cikk

(1) A Szerződő Felek jogosultak olyan Vegyes Bizottság létrehozására, amelyben a két ország egyenlő számban képviselteti magát. A Vegyes Bizottság szükség esetén felváltva ülésezik Budapesten és Jeruzsálemben.

(2) A Vegyes Bizottság – többek között –:

– felülvizsgálja a jelen Megállapodás végrehajtását

– megvizsgálja, hogy a koprodukciók számának, a százalékos értékeknek, a befektetések teljes összegének, illetve a művészeti, valamint a műszaki hozzájárulások mértékének tekintetében megvalósult-e a koprodukciók általános egyensúlya, és amennyiben ez nem történt meg, intézkedéseket határoz meg az egyensúlyi állapot eléréséhez

– az izraeli és a magyar producerek közötti filmes koprodukciókat érintő együttműködést általánosan javító intézkedésekre tesz javaslatokat

– módosításokat javasol az illetékes hatóságoknak a jelen Megállapodás vonatkozásában.

(3) A Vegyes Bizottság tagjainak személyéről a Szerződő Felek diplomáciai úton állapodnak meg.

13. cikk

A jelen Megállapodást a Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A jelen Megállapodás vagy a csatolt melléklet bármely nemű módosításának hatálybalépése a 15. cikkben leírt eljárásnak megfelelően történik.

14. cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás végrehajtásából eredő vitás kérdéseket diplomáciai úton rendezik.

15. cikk

(1) A jelen Megállapodás azon a diplomáciai úton közvetített későbbi jegyzék kézhezvételét követő 30-ik napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítik egymást a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások sikeres lezárulásáról.

(2) A jelen Megállapodás öt (5) évre szól, és annak lejártakor mindig automatikusan öt-öt (5) évvel meghosszabbításra kerül, kivéve, ha valamely Szerződő Fél legalább hat (6) hónappal előre, írásban jelzi a másik Szerződő Fél felé a Megállapodás felmondására irányuló szándékát.

(3) Az illetékes hatóságok által már jóváhagyott, és az egyik Szerződő Fél jelen Megállapodás felmondására irányuló értesítésének időpontjában folyamatban lévő koprodukciók befejezésükig teljes mértékben részesülnek a jelen Megállapodás rendelkezései által biztosított kedvezményekben.

Kelt Budapesten, 2015. június 8-án, ami megfelel az 5775. Sivan 21-nek, két eredeti példányban, magyar, héber és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg irányadó.

.................................................................... ....................................................................
Magyarország Kormánya részéről Izrael Állam Kormánya részéről

MELLÉKLET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. A koprodukciós kedvezmények iránti kérelmet a forgatás vagy a film legfontosabb animációs munkálatainak megkezdése előtt legalább hatvan (60) nappal egyidejűleg kell benyújtani az illetékes hatóságokhoz.

2. Az illetékes hatóságok a benyújtott kérelemmel kapcsolatos döntésükről egymást a jelen Megállapodás mellékletében felsorolt teljes dokumentáció benyújtását követő harminc (30) napon belül értesítik.

3. A kérelmekkel együtt Magyarországon a következő magyar vagy angol nyelvű, Izrael Államban pedig a következő héber vagy angol nyelvű dokumentumokat kell benyújtani:

a) Egy igazolást a koprodukciós filmalkotás által megtestesített vagy abból fakadó bármely szellemi tulajdonjog – különös tekintettel a szerzői jogokra és szomszédos jogokra (a „szomszédos jogok” körébe tartoznak többek között, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, valamint a műsorszolgáltatók jogai) – a koprodukciós szerződés célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges mértékű használatának engedélyezéséről, ideértve a nyilvános előadással, terjesztéssel, sugárzással, interneten vagy egyéb módon történő közvetítéssel kapcsolatos engedélyezési megállapodásokat, illetve a szerzői és a szomszédos jogokkal kapcsolatos engedélyezéseket bármely olyan irodalmi, színpadi, zenei vagy képzőművészeti alkotás vonatkozásában, amelyet a kérelmező a koprodukció céljaira felhasznált.

b) Az aláírt koprodukciós szerződést, amelyet az illetékes hatóságoknak jóvá kell hagyniuk.

4. A koprodukciós szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a film címe, abban az esetben is, ha ez csak ideiglenes;

b) a forgatókönyvíró vagy az átdolgozásért felelős személy neve, amennyiben a forgatókönyv irodalmi mű alapján készült;

c) a rendező neve (szükség esetén a rendező cseréjére vonatkozó biztonsági záradék meghatározására is van lehetőség);

d) a filmalkotás szinopszisa;

e) a filmalkotás költségvetése;

f) a filmalkotás finanszírozására vonatkozó tervezet;

g) a társproducerek pénzügyi hozzájárulásának mértéke;

h) a társproducerek pénzügyi kötelezettségvállalása a kiadások százalékos megoszlásának vonatkozásában, a nullkópia elkészüléséig felmerülő előhívási, kidolgozási, gyártási, valamint utómunkával kapcsolatos költségek tekintetében;

i) a bevételek és a nyereség megoszlása, ideértve a piacok felosztását, illetve egyesítését is;

j) az egyes társproducerek része a költségvetést meghaladó költségek viselésében, illetve részesedésük a gyártási költségekben keletkező megtakarítások tekintetében;

k) a koprodukciós filmalkotás szellemi tulajdonjogainak elosztása, ideértve az alkotás tulajdonjogait és engedélyezési jogait is;

l) a szerződésnek tartalmaznia kell egy záradékot arra vonatkozóan, hogy a filmalkotás jóváhagyása, amely a jelen Megállapodás által meghatározott kedvezmények igénybevételére is feljogosít, egyik Szerződő Fél illetékes hatóságát sem kötelezi a filmalkotás nyilvános vetítésének engedélyezésére; ugyanígy rögzíteni kell a szerződésben egy, a társproducerek közötti pénzügyi elszámolás feltételeit is arra az esetre, ha valamely Szerződő Fél illetékes hatósága megtagadja a filmalkotás nyilvános vetítésének engedélyezését valamely részt vevő vagy egyéb országban;

m) a koprodukciós szerződés megszegése;

n) egy olyan kikötés, amely a többségi társproducer számára egy, valamennyi gyártási kockázatot magában foglaló biztosítás megkötését írja elő;

o) a forgatás megkezdésének várható időpontja;

p) a szükséges (műszaki, művészeti vagy egyéb) felszerelések és személyzet felsorolása, jelölve a személyzet tagjainak állampolgárságát, illetve a szereplők által alakított szerepeket;

q) a gyártási ütemterv;

r) a terjesztési megállapodás, amennyiben van ilyen;

s) a koprodukciós filmalkotás nemzeti fesztiválokon való indításának módja;

t) az illetékes hatóságok által előírt egyéb rendelkezések.

Kivételes esetben az illetékes hatóságok eltekinthetnek a szerződés egyes, fentebb felsorolt mellékleteitől.

5. A társproducereknek rendelkezésre kell bocsátaniuk minden további olyan dokumentációt és információt, amelyet az illetékes hatóságok a koprodukciós kérelem feldolgozása, illetve a koprodukció vagy a koprodukciós megállapodás végrehajtásának nyomon követése szempontjából szükségesnek ítélnek.

6. Az eredeti koprodukciós szerződésben szereplő alapvető rendelkezések kizárólag az illetékes hatóságok előzetes jóváhagyásával módosíthatók.

7. A társproducerek személyében történő változásokat az illetékes hatóságoknak előzetesen jóvá kell hagyniuk.

8. Az olyan koprodukció esetében, ahol a magyar vagy az az izraeli társproducert több produkciós vállalkozás alkotja, a társproducereknek lehetőségük van valamely részt vevő produkciós vállalkozásukat jogi képviselőként megjelölni, amely kinevezést a koprodukciós megállapodásban kell rögzíteni.

9. Harmadik országból származó producerek a koprodukcióban kizárólag az illetékes hatóságok előzetes jóváhagyásával vehetnek részt.

AGREEMENT
ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

The Government of Hungary and the Government of the State of Israel, hereinafter referred to as „the Parties”; Mindful of the fact that mutual cooperation may serve the development of film production and encourage a further development of the cultural and technological ties between the two countries;

Considering that co-production may benefit the film industries of their respective countries and contribute to the economic growth of the film, television, video and new media production and distribution industries in Hungary and in Israel;

Noting their mutual decision to establish a framework for encouraging all audio-visual media output, especially the co-production of films;

Recalling the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the State of Israel on Cooperation in Culture, Education and Science signed in Jerusalem on January 7 1990, and in particular Article 1.2.d. thereof;

Have therefore agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement:

(1) „co-production” or „co-production film” means a cinematographic work, with or without accompanying sounds, regardless of length or genre, including fiction, animation and documentary productions, made by a Hungarian co-producer and an Israeli co-producer, produced in any format, for distribution through any venue or medium, including theatres, television, internet, videocassette, videodisc, CD–ROM, DVD, Blue-ray or any similar means, including future forms of cinematographic production and distribution;

(2) „Hungarian co-producer” means the Hungarian counterpart, as defined by Hungarian national law;

(3) „Israeli co-producer” means the Israeli person or entities by whom the arrangement necessary for the making of the film are undertaken;

(4) The „Competent Authorities” means both Competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement or either Competent Authority in regard to its own country, as the case may be. The Competent Authorities are:

In the case of the Government of Hungary: the National Media and Infocommunications Authority, National Film Office.

In the case of the State of Israel: the Ministry of Culture and Sport or its designee.

Article 2

(1) Films to be co-produced pursuant to this Agreement must be approved by the Competent Authorities.

(2) Any co-production produced in pursuance of this Agreement shall be considered by the Competent Authorities as a national film, subject, respectively, to the domestic legislation of each Party. Such co-productions shall be entitled to the benefits to which the film production industry is entitled by virtue of each Party’s domestic legislation or by those which may be decreed by each Party. These benefits accrue solely to the co-producer of a country that grants them.

(3) Failure of a Party’s co-producer to fulfill the conditions according to which that Party’s Competent Authority has approved a co-production or a material breach of the co-production agreement by a Party’s co-producer may result in that Party’s Competent Authority revoking the co-production status of the production and the attendant rights and benefits.

Article 3

(1) In order to qualify for the benefits of this Agreement, the co-producers shall provide evidence that they have the proper technical organization, adequate financial support, recognized professional standing and qualifications to bring the production to a successful conclusion.

(2) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, except to the extent that such an association has been established specifically for the purpose of the co-production film itself.

Article 4

(1) Co-production films shall be made, processed, dubbed or subtitled, up to creation of the first release print in the countries of the participating co-producers. However, if a scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production may be authorized by the Competent Authorities.

(2) Subject to the provisions of this Article, and in accordance with the respective national laws and regulations of the Parties, individuals participating in the making of the film shall be nationals of, or long term resident in:

a) For the Hungarian side: Hungary or other member of the European Economic Area;

b) For the Israeli side: Israel.

(3) Should the co-production so require, the participation of professionals who do not fulfill the conditions provided by paragraph (2) may be permitted, in exceptional circumstances, and subject to the approval of the Competent Authorities.

(4) Use may be made in a co-production of a language other than an official language of the Parties if the screenplay requires it.

Article 5

(1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per cent for each co-production film. In addition, the co-producers shall be expected to make an effective technical and creative contribution, proportional to their financial investment in the co-production film. The technical and creative contribution should be comprised of the combined share of authors, performers, technical-production personal, laboratories and facilities.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), derogations are allowed on a case-by-case basis with the approval of both Competent Authorities. However, the minority contribution, whether financial, technical or creative, shall not be less than ten (10) per cent of the total budget of the film.

(3) In the event that the Israeli co-producer or the Hungarian co-producer is composed of several production companies, the contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the co-production film.

Article 6

(1) The Parties shall look favourably upon co-productions undertaken by producers of Hungary, Israel and countries to which either Party is bound by co-production agreement.

(2) The conditions for approving co-productions as referred to in paragraph (1) above shall be jointly agreed upon by the Competent Authorities, on a case-by-case basis, subject to the provisions of this Agreement and to the respective domestic legislation of the Parties.

(3) In the event that a producer from a third country is authorized to participate in the co-production in accordance with paragraph (2), its contribution shall not be less than ten (10) per cent of the total budget of the co-production film. In the event that such producer is comprised of several coproduction companies, the contribution of the individual production companies cannot be less than five (5) per cent of the total cost of the co-production film.

Article 7

(1) The co-producers shall ensure that intellectual property rights in a co-production that are not owned by them will be available to them through license arrangements sufficient to fulfill the objectives of this Agreement, as stipulated in paragraph 3. a) of the Annex.

(2) Allocation of intellectual property rights in a co-production film, including ownership and licensing thereof, shall be made in the co-production contract.

(3) Each co-producer shall have free access to all the original co-production materials and the right to duplicate or print there from, but not the right to any use or assignment of intellectual property rights in the said materials, except as is determined by the co-producers in the co-production contract.

(4) Each co-producer shall be an owner on a joint basis of the physical copy of the original negative or other recording media in which the master co-production is made, not including any intellectual property rights that may be embodied in the said physical copy, except as is determined by the co-producers in the co-production contract.

(5) Where the co-production is made on film negative, the negative will be developed in a laboratory chosen mutually by the co-producers, and will be deposited therein, on an agreed name.

Article 8

The Parties shall facilitate the temporary entry and the re-export of any film equipment necessary for the production of co-production films under this Agreement, subject to their respective domestic legislation. Each Party shall do their utmost, under its domestic legislation, to permit the creative and technical staff of the other Party to enter and reside in its territory for the purpose of participating in the production of co-production films.

Article 9

(1) If a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to both of the Parties, it shall be included in the quota of the Party of the majority co-producer. In the event that the contributions of the co-producer are equal the co-production shall be included in the quota of the country of which the director of the co-production is a national or a long term resident.

(2) If a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to one of the Parties, the co-produced film shall be marketed by the Party in regard to which there is no quota.

(3) In the event that a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to one or both of the Parties, the Competent Authorities may agree on arrangements, in regard to the quota regulations, that differ from those set out in paragraphs (1) and (2) of this Article.

(4) In all matters concerning the marketing or export of a co-production film, each Party will accord the co-production film the same status and treatment as a domestic production, subject to their respective domestic legislation.

Article 10

(1) All co-produced films shall be identified as Hungarian-Israeli or Israeli-Hungarian co-productions.

(2) Such identification shall appear in a separate credit title, in all commercial advertising and promotional material, whenever co-produced films are shown at any public performance.

Article 11

The Competent Authorities shall act in accordance with the Rules of Procedure appended in the Annex hereto, which constitute an integral part of this Agreement, but may, in a given case, jointly authorize co-producers to act in accordance with ad hoc rules, which they approve.

Article 12

(1) The Parties may establish a Joint Commission, with equal number of representative from both countries. The Joint Commission shall meet, when necessary, alternately in Budapest and in Jerusalem.

(2) The Joint Commission shall, inter alia:

– Review the implementation of this Agreement.

– Determine whether the overall balance of the co-production has been achieved, considering the number of co-productions, the percentage, the total amount of the investments and of the artistic and technical contributions. If not, the Commission shall determine the measures deemed necessary to establish such balance.

– Recommend means to generally improve co-operation in film co-production between Israeli and Hungarian producers.

– Recommend amendments to this Agreement to the Competent Authorities.

(3) The members of the Joint Commission shall be agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 13

This Agreement may be amended in writing by mutual consent of the Parties. Any modification of the Agreement or of the appended Annex shall follow the same procedures for entering into force as are specified in Article 15.

Article 14

Any differences between the Parties arising from the implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 15

(1) This Agreement shall enter into force on the 30th day following the receipt of the last notification through diplomatic channels by which the Parties notify each other on the completion of the internal legal procedures necessary for the entry into force of the present Agreement.

(2) This Agreement shall be valid for a period of five (5) years and shall automatically be extended for additional periods of five (5) years each, unless terminated by either Party giving at least six (6) months written prior notice to the other Party of its intention to terminate the Agreement.

(3) Co-productions which have been approved by the Competent Authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party shall continue to benefit fully from the provisions of this Agreement until completion.

Signed in June on 8, 2015, which corresponds to the 21 of Sivan, 5775, in two original copies in the Hungarian, Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence the English text shall prevail.

.................................................................... ....................................................................
For the Government of Hungary For the Government of the State of Israel

ANNEX

RULES OF PROCEDURE

1. Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed concurrently with the Competent Authorities at least sixty (60) days prior to the commencement of shooting or key animation of the film.

2. The Competent Authorities shall notify each other of their decision regarding any such application for co-production within thirty (30) days from the date of submitting the complete documentation listed in the Annex to this Agreement.

3. Applications must be accompanied by the following documents in the Hungarian or English languages for Hungary and in the Hebrew or English languages for the State of Israel:

a) A proof of license arrangements with respect to intellectual property rights, of any sort, including in particular copyright and neighboring rights („neighboring rights” shall be understood as including, inter alia, performers’ rights, phonogram producers’ rights and broadcasters’ rights), embodied in, or arising from, a co-production, to an extent sufficient for purposes of fulfilling the objectives of the co-production contract, including clearance arrangements for public performance, distribution, broadcast, making available by internet or otherwise, and including copyright and neighboring rights clearance with respect to any literary, dramatic, musical or artistic work which has been adapted by the applicant for purposes of the co-production;

b) The signed co-production contract, which is subject to the approval of the Competent Authorities.

4. The co-production contract must make provision for the following issues:

a) The title of the film, even if provisional;

b) The name of the writer or the person responsible for adapting the subject if it is drawn from literary source;

c) The name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);

d) A synopsis of the film;

e) The budget of the film;

f) The plan for financing the film;

g) The amount of the financial contributions of the co-producers;

h) The financial undertakings of each producer in respect of the percentage apportionment of expenditures with regard to development, elaboration, production and post-production costs up to the creation of the answer print.

i) The distribution of revenue and profits including the sharing or pooling of markets;

j) The respective participation of the co-producers in any costs which exceed the budget or in the benefits from any savings in the production cost;

k) Allocation of intellectual property rights in a co-production film, including ownership and licensing thereof.

l) A clause in the contract must recognize that the approval of the film, entitling it to benefits under the agreement, does not obligate the Competent Authorities of either Party to permit the public screening of the film. Likewise, the contract must set out the conditions of a financial settlement between the co-producers in the event that the Competent Authorities of either Party refuse to permit the public screening of the film in either country or in third countries.

m) Breach of the co-production contract;

n) A clause which requires the major co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;

o) The approximate starting date of shooting;

p) The list of required equipment (technical, artistic or other) and personnel, including nationality of personnel and the roles to be played by the performers;

q) The production schedule;

r) A distribution agreement, if one has been concluded;

s) The manner in which the co-production shall be entered in international festivals;

t) Other provisions required by the Competent Authorities.

In exceptional cases, the competent authorities may dispense with some of the contractual attachments listed.

5. The co-producers will provide any further documentation and information, which the Competent Authorities deem necessary in order to process the co-production application or in order to monitor the co-production or the execution of the co-production agreement.

6. Material provisions in the original co-production contract may be amended subject to prior approval by the Competent Authorities.

7. The replacement of a co-producer is subject to the prior approval by the Competent Authorities.

8. In case of a co-production in which the Hungarian or the Israeli co-producer is comprised of several production companies, each co-producer may nominate one of its component production companies as its legal representative; such nomination must be made in the coproduction agreement.

9. The participation of a producer from a third country in the co-production is subject to the prior approval of the Competent Authorities.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § a Megállapodás 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.